Тема 3. Методи аудиторської перевірки,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Методи аудиторської перевірки,Ознаки та критерії оцінки фінансової звітності.

Мета заняття: вивчення послідовності та методів аудиторської перевірки фінансової звітності, ознак і критеріїв її оцінки, механізму проведення вибіркових перевірок статей фінансової звітності.

Питання для обговорення

1. Методики вибіркового дослідження в аудиті у різних країнах світу.

2. Аспекти використання різних методів і прийомів аудиту в різних країнах світу.

3. Які думки зарубіжних аудиторів Ви знаєте щодо спрямованості аудиторської перевірки та оцінки фінансової звітності.

4. Які критерії оцінки фінансової звітності використовують зарубіжні аудитори?

5. Охарактеризуйте такі критерії оцінки фінансової звітності, як повнота, точність і оцінка.

6. Охарактеризуйте такі критерії оцінки фінансової звітності, як фактична наявність, належність та правильність відображення.

7. Охарактеризуйте такі критерії оцінки фінансової звітності, як законність, обережність постійність і відповідність.

8. Охарактеризуйте такі методи аудиторської перевірки, як метод опитування, метод інспекції, запит і метод аналітичного огляду.

9. Охарактеризуйте такі прийоми аудиторської перевірки, як прийом анкетування, тестування, вибіркової перевірки.

10. Охарактеризуйте методику статистичної вибірки і методику вибірки з використанням професійного судження (нестатистичної вибірки).

 

Тести

1. Виділяють такі прийоми оцінки (аудиту) фінансової звітності: ...

2. Такий метод аудиту в зарубіжній практиці, як інспекція, передбачає ...

3. Такий метод аудиту в зарубіжній практиці, як запит, передбачає ...

4. Такий метод аудиту в зарубіжній практиці, як опитування, передбачає ...

5. Прийом вибіркової перевірки в аудиті у зарубіжній практиці полягає в ...

6. Прийом анкетування в аудиті у зарубіжній практиці полягає в ...

7. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду таких авторів, як Г. Бак, Є. Де-Бруін: ...

8. При прийнятті рішення про проведення вибіркового дослідження аудитор повинен врахувати: ...

9. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду аудиторської фірми “Макзар” (Франція): ...

10. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду Шотландського Інституту чартерних бухгалтерських експертів: ...

11. Ефективність вибірки в зарубіжній практиці може зменшуватись з двох основних причин:

– необ’єктивності відбору;

– необ’єктивності сукупності.

а) так; б)ні.

12. У зарубіжній практиці виділяють такі методики вибірки:

– довільний відбір;

– систематичний відбір;

– монетарна вибірка;

– відбір групи;

– безсистемний відбір;

– комп’ютерний відбір.

а) так; б) ні.

13. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду аудиторської фірми KPMG (Німеччина): ...

14. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду такого автора, як Дж. Робертсон (США): ...

15. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду такого автора, як Рой Додж (Великобританія): ...

16. Виділяють такі методи оцінки (аудиту) фінансової звітності: ...

 

Ситуаційні завдання

1. Заповніть нижченаведену табл. 5, використовуючи теоретичні і практичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аудиту.

Таблиця 5

Назва методики здійснення вибіркової перевірки Суть методики вибіркової перевірки, послідовність її здійснення і особливості її використання
1 2

 

2.Скласти план оцінки фінансової звітності підприємства (на вибір студента), перелік анкетних питань її оцінки та розробити структуру аудиторських тестів стосовно її аудиту.

3. Фінансову звітність підприємства (на вибір студента) оцінити відповідно до критеріїв і ознак, визначених чинним законодавством і зарубіжним досвідом аудиту.

4. Загальна вартість запасів становить 400 тис. дол. (генеральна сукупність). Припустима помилка 800 дол. Ризик під час вибірки 5% (тобто необхідний рівень довіри становить 95%). Виявлення помилок не очікується. Визначити обсяг вибірки.

5. Визначити за допомогою методик вибіркового дослідження, які суми кредиторської заборгованості необхідно перевірити аудитору детально (див. табл. 6).

Таблиця 6

Аналітичні дані щодо кредиторської заборгованості

№ кредитора Сума кредиторської заборгованості, дол. (сальдо на кінець року) Термін, який кредиторська заборгованість уже існує, днів
Разом  

 

 

Практичне заняття 4.

Тема 4. Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок.

Мета заняття: вивчення складових та оцінка аудиторського ризику, суті і видів аудиторських доказів, порядку визначення рівня суттєвості помилок в процесі здійснення аудиторської перевірки.

Питання для обговорення

1. Загальноприйнята методики визначення аудиторського ризику та її складові.

2. Що означає термін “суттєвість” (“матеріальність”) і які підходи її визначення у різних країнах.

3. Охарактеризуйте властивий ризик.

4. Охарактеризуйте ризик контролю.

5. Охарактеризуйте ризик невиявлення.

6. Які внутрішні і зовнішні фактори можуть вплинути на властивий ризик і який це буде вплив?

7. У чому полягає ризики системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю?

8. Охарактеризуйте складові, які необхідно перевірити аудитору при оцінці системи внутрішнього контролю.

9. Опишіть алгоритм оцінки аудиторського ризику та її уточнення у процесі аудиту?

10. Опишіть модель розрахунку загального аудиторського ризику.

Тести

1. Згідно з міжнародними стандартами аудиту загальний аудиторський ризик містить:

а) властивий ризик;

б) ризик упередженості;

в) ризик невиявлення;

г) ризик несумісності;

д) ризик контролю.

2. При аудиті зон ризику визначають ...

3. Властивий ризик можуть спричиняти такі фактори: ...

4. Як свідчить зарубіжна спеціальна література (Р. Додж, Дж. Робертсон), ризик невиявлення складається з ризику аналітичного огляду і ризику неефективності тестового контролю.

а) так; б) ні.

5. Зарубіжний досвід свідчить, що суттєвою вважається помилка, виявлена в процесі аудиту, яка значно викривлює фінансовий стан підприємства, змінює результат його діяльності або за розміром більша на 5% за підсумок балансу.

а) так; б) ні.

6. Зарубіжний досвід свідчить, що прийнятна величина загального аудиторського ризику становить 1–5%.

а) так; б) ні.

7. Р. Додж та Дж. Робертсон подають загальну методику розрахунку аудиторського ризику у вигляді такої формули: аудиторський ризик (АР) = ризик системи обліку (РО) * ризик системи внутрішнього контролю (РК) * ризик невиявлення помилок аудитором (РН).

а) так; б) ні.

8. На властивий ризик може впливати:

– стан галузі, в якій працює підприємство;

– кадрова політика і кадри підприємства;

– загальна організація і структура підприємства;

– види діяльності, що здійснюються підприємством:

а) так; б) ні.

9. Властивий ризик не залежить від аудитора.

а) так; б) ні.

10. Перевіряючи стан системи внутрішнього контролю підприємства, аудитор перевіряє:

– організаційну систему;

– систему документації та інформації;

– матеріальні засоби захисту;

– штат;

– систему спостереження:

а) так; б) ні.

11. Фактори, що впливають на властивий ризик, можна поділити на:

а) внутрішні;

б) загальні;

в) специфічні;

г) зовнішні;

д) змінні.

12. Ризик невиявлення полягає в тому, що, можливо, будуть допущені помилки або обман унаслідок документування господарських операцій, неправильного відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

а) так; б) ні.

13. Ризик невиявлення складається з:

а) ризику системи бухгалтерського обліку;

б) ризику тестового контролю;

в) ризику системи внутрішнього контролю;

г) ризику аналітичного огляду;

д) властивого ризику.

14. Чи існує залежність між ризиком невиявлення і ризиком контролю та властивим ризиком.

а) так; б) ні.

15. Рівень аудиторського ризику аудитор може змінювати в ході здійснення аудиторської перевірки.

а) так; б) ні.

16. Згідно якого МСА передбачається наявність загального ризику аудиту:

а) МСА № 316;

б) МСА № 315;

в) МАС № 400;

г) МСА № 315 і МСА № 400;

д) МСА № 317, МСА № 400 і МАС № 315.

17. Ризики, які не залежать від професійного рівня аудитора:

а) ризик не виявлення викривлень;

б) ризик контролю і властивий ризик;

в) аналітичний ризик;

г) ризик тестування

д) підприємницький ризик аудитора.

18. Ризики, які залежать від професійного рівня аудитора:

а) аналітичний ризик і статистичний ризик;

б) ризик контролю;

в) спадковий ризик;

г) ризик не виявлення помилок;

д) ризик бізнесу клієнта.

19. Аудиторський ризик – це:

а) небезпека не виявлення помилок системи внутрішнього контролю клієнта;

б) небезпека не виявлення суттєвих помилок в процесі проведення вибіркової перевірки;

в) небезпека складання невірного висновку про достовірність фінансової звітності;

г) ризик, притаманний бізнесу клієнта, обумовлений характером і умовами діяльності організації;

д) ризик, притаманний бізнесу аудиторської фірми.

20. У міжнародній практиці аудитору розраховують аудиторський ризик за формулою:

а) АР= ВР·РКС·РСО·РАО·РТО;

б) АР= РВ·РСК·РСО·РАО·РТО;

в) АР= ВР·РСК·РСО·РАО·РТО;

г) АР=ВР·РСК·РСО·РТО;

д) АР= ВР·РСК·РАО·РТО.

21. Оцінювання суттєвості в аудиті регламентується:

а) МСА № 300;

б) МСА № 420;

в) МСА № 230;

г) МСА № 320;

д) МСА № 400.

22. Під рівнем суттєвості потрібно розуміти:

а) те граничне значення похибки фінансової звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великим ступенем вірогідності не в змозі на її підставі зробити правильні висновки та прийняти правильні управлінські рішення;

б) оцінку суттєвості або матеріальності помилки;

в) кількісні та якісні характеристики інформації, яку аудитор отримує як аудиторські докази;

г) прогнозування величини невиявлених відхилень;

д) величину суми статті або значущості помилки, допущеної за певних обставин у зв’язку з пропуском або неправильним відображенням.

23. В зарубіжній аудиторській практиці, зокрема в США, дотримуються таких приблизних норм у відношенні оцінки суттєвих відхилень:

а) помилка сумою в 1000 $ суттєва;

б) помилка менше 10% несуттєва;

в) помилка в межах від 5 до 10 % суттєва;

г) помилка менше 5% може бути суттєвою;

д) помилка понад 10% суттєва.

24. Суттєвою вважається помилка:

а) розмір якої перевищує 5% підсумку балансу;

б) яка змінює фінансовий результат на протилежний;

в) наслідком якої є порушення чинного законодавства, незалежно від суми;

г) розмір якої перевищує 0,01% підсумку балансу;

д) стосується операцій з оплати праці.

 

Ситуаційні завдання

1. Властивий ризик становить 80%. Ризик внутрішнього контролю становить 50%. Аудитор встановив для себе допустимий аудиторський ризик на рівні 4%. Яка має бути величина ризику невиявлення, щоб аудитор не перевищив прийнятого ним граничного рівня аудиторського ризику.

2. Властивий ризик становить 40%. Ризик внутрішнього контролю становить 20%. Ризик не виявлення становить 60 %. Яким буде рівень аудиторського ризику і чи його величина буде більшою за допустиму величину, якщо підприємство знаходиться в Англії, Франції, Німеччині, США, Росії.

3. Оцінюючи рівень аудиторського ризику, аудитор зібрав інформацію про діяльність підприємства “Колорадо” (США) (див. табл. 7).

Необхідно на основі виявлених фактів визначити рівень властивого ризику і ризику контролю. Також необхідно встановити рівень невиявлення так, щоб допустимий аудиторський ризик не перевищував 5%. Скласти тести і анкети оцінки рівня системи внутрішнього контролю (аудиту).

Таблиця 7Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.117.56 (0.01 с.)