Перелік аудиторських завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік аудиторських завдань№ з/п Завдання (мета) Сфера перевірки контролю Шифр і порядковий номер складених документів Підпис аудитора і дата
1 2 3 4 5

 

Складено аудитором_________________________________________________

(підпис)

Перевірено і схвалено

менеджером (партнером)_____________________________________________

 

3. Скласти робочий документ “Оцінка рівня допустимого ризику невиявлення” на прикладі будь-якого підприємства на вибір (табл. 14).

Оцінка рівня допустимого ризику невиявлення

Досьє стор._______________________________

Клієнт ____________________________________________________________

Період перевірки___________________________________________________

Номер (шифр) документа ____________________________________________

Аудиторська фірма__________________________________________________

Реєстраційний номер _______________________________________________ Аудитор__________________________________________________________

Таблиця 14

№ з/п Основні напрямки перевірки Рівень ризику (високий, середній або в абсолютному виразі) Зауваження (коментарі)

Рівень припустимого ризику

невиявлення кожного напряму

аудиту оцінено по суті______________________________________________

(підпис аудитора) (дата)

Перевірено

менеджером (партнером) фірми ______________________________________

(підпис аудитора) (дата)

 

4. Скласти робочий документ “Перевірка статті “Основні засоби” на прикладі будь-якого підприємства на вибір (табл. 15).

Перевірка статті “Основні засоби”

Досьє стор.

Клієнт

Період перевірки_____________________________________________________

Номер (шифр) документа ______________________________________________

Аудиторська фірма___________________________________________________

Реєстраційний номер_________________________________________________

Аудитор____________________________________________________________

Таблиця 15

Процедура аудиту за встановленими ознаками і критеріями оцінки Результати перевірки і необхідні корективи Виконавець, дата Посилання, примітки
1 2 3 4
1. Оцінка...
2. Фактична наявність...
3. Повнота...      

 

Склав аудитор _______________________________________________________

(підпис аудитора) (дата)

Перевірено

менеджером (партнером) аудиторської фірми ____________________________

(підпис аудитора) (дата)

5. На основі попередньо складених робочих документів сформулюйте аудиторське досьє.

 

Практичне заняття 7.

Тема 7. Аудиторський звіт та висновок.

Мета заняття: вивчення суті, структури аудиторського звіту та висновку, порядку їх складання та визначення виду аудиторського висновку в залежності від суттєвості виявлених аудитором помилок в процесі перевірки.

Питання для обговорення

1. Поняття аудиторського звіту і його зміст.

2. Аудиторський висновок і його види.

3. Вимоги до аудиторського висновку.

4. Яка відмінність між аудиторським звітом і аудиторським висновком?

5. Позитивний аудиторський висновок: суть та варіанти видачі.

6. Умовно-позитивний аудиторський висновок: суть та варіанти видачі.

7. Негативний аудиторський висновок: суть та варіанти видачі.

8. Відмова від надання аудиторського висновку: суть і причини.

9. Структура аудиторського звіту та аудиторського висновку.

10. Аудиторські висновки спеціального призначення: суть та варіанти видачі.

Тести

1. За структурою аудиторський висновок має такі елементи:

а) заголовок документа;

б) вартість аудиторської перевірки та її замовник;

в) масштаб перевірки;

г) думка аудитора про перевірену звітність;

д) дата, підпис, адреса аудиторів.

2. Аудиторський звіт повинен складатись з таких розділів:

– загальна частина (вступ);

– аналітична частина;

– підсумкова частина.

а) так; б) ні.

3. Аудиторські висновки бувають таких видів:

а) безумовний (позитивний);

б) умовний (із застереженнями);

в) негативний;

г) нейтральний;

д) відмова від надання висновку.

4. Аудиторський звіт – ...

5. Загальна частина аудиторського звіту містить таку інформацію:

а) назву документа і назву підприємства-клієнта;

б) назву аудиторської фірми;

в) стан системи внутрішнього контролю;

г) стан системи бухгалтерського обліку;

д) період, за який проводилась перевірка.

6. Аналітична частина аудиторського звіту по суті містить думку аудитора про перевірену фінансову звітність чи інший об’єкт проведеного аудиту.

а) так; б) ні.

7. Аудиторський звіт є необов’язковим елементом підсумкової документації аудитора і формується тільки за попереднім узгодженням із підприємством-клієнтом.

а) так; б) ні.

8. Негативний висновок – видається в разі коли в аудитора є непевність через обмеження в його роботі, недостатність інформації або незгода аудитора з певними діями клієнта в галузі облікової політики (непевність чи незгода є нефундаментальними).

а) так; б) ні.

9. Консультації аудиторської фірми з питань оподаткування і ведення бухгалтерського обліку оформлюються аудиторським висновком, який скріплюється печаткою.

а) так; б) ні.

10. Аудиторський звіт є документом, який оприлюднюється в засобах масової інформації в обов’язковому порядку.

а) так; б) ні.

11. Аудитор при проведені перевірки враховує події, що виникли після дати балансу.

а) так; б) ні.

12. Аудитор може бути втягненим у судові спори, якщо перевірене ним підприємство зупинило свою діяльність внаслідок банкрутства протягом року після аудиту.

а) так; б) ні.

13. У разі відмови клієнта зробити коригування виявлених помилок в ході перевірки аудитор повинен вжити заходів для інформування про це користувачів інформації.

а) так; б) ні.

14. Аудитор може давати висновок про окремі частини фінансової звітності, а не про неї загалом.

а) так; б) ні.

15. Консультаційні послуги аудитора оформлюються у вигляді аудиторського висновку за поставленими запитаннями.

а) так; б) ні.

Ситуаційні завдання

1. Скласти аудиторський висновок та аудиторський звіт за результатами аудиту фінансової звітності будь-якого підприємства на вибір студента.

2. Заповніть нижченаведену табл. 16, використовуючи теоретичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців в сфері аудиту.

Таблиця 16

Вид аудиторського висновку Суть обставин і причин, за яких видають аудиторський висновок цього виду

 

3. На підприємстві “Лордес” (активи на суму 1 млн. євро, основні засоби 600 тис. євро, грошові кошти на рахунках в банку і касі 50 тис. євро, дебіторська заборгованість 120 тис. євро, виробничі запаси 180 тис. євро, чистий прибуток 500 тис. євро) в ході аудиторської перевірки було виявлено:

– недостачу виробничих запасів на суму 2 тис. євро;

– невраховані грошові кошти в касі на суму 7 тис. євро;

– заниження прибутку до оподаткування на 20 тис. євро;

Який вид аудиторського висновку аудитор має надати підприємству за результатами проведеної перевірки і чому?

4. На підприємстві “Канзас” (активи на суму 500 тис. євро, основні засоби 300 тис. євро, грошові кошти на рахунках в банку і касі 5 тис. євро, дебіторська заборгованість 120 тис. євро, виробничі запаси 30 тис. євро, чистий прибуток 50 тис. євро) в ході аудиторської перевірки було виявлено:

– недостачу основних засобів на суму 1 тис. євро;

– недостачу грошових коштів в касі на суму 500 євро;

– заниження дебіторської заборгованості на суму 4 тис. євро;

Який вид аудиторського висновку аудитор має надати підприємству за результатами проведеної перевірки і чому?

5. На підприємстві “Валді” (активи на суму 250 тис. євро, основні засоби 95 тис. євро, грошові кошти на рахунках в банку і касі 10 тис. євро, дебіторська заборгованість 30 тис. євро, виробничі запаси 40 тис. євро, чистий прибуток 140 тис. євро) в ході аудиторської перевірки було виявлено:

– невраховані виробничі запаси на суму 2 тис. євро;

– завищення прибутку до оподаткування на суму 15 тис. євро;

– крадіжку виробничих запасів на суму 1200 євро;

Який вид аудиторського висновку аудитор має надати підприємству за результатами проведеної перевірки і чому?

Практичне заняття 8.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.031 с.)