Зібрана аудитором інформація про діяльність підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зібрана аудитором інформація про діяльність підприємства№ з/п Виявленні факти Рівень ризику
1 2 3
Підприємство займається виробництвом електроапаратури, наданням послуг з перевезення вантажів, виробництвом меблів та будівельних матеріалів  
Вище керівництво за 5 років існування підприємства змінювалося сім раз  
Головний бухгалтер має стаж 20 років за фахом і працює на цій посаді з дня заснування підприємства  
На підприємстві є відділ внутрішнього аудиту, який складається з п’яти осіб, що мають досвід роботи за фахом більше ніж 10 років  
До підприємства за час його існування було пред’явлено три судові позови через продаж неякісної продукції  
Банківські кредити, що брало підприємство, повертались завжди вчасно і повністю  
Аудиторських перевірок раніше на підприємстві не проводилось  
Простроченої кредиторської заборгованості на підприємстві немає  
Бухгалтери в центральному офісі не знають принципів і методики ведення бухгалтерського обліку в країнах, де є представництва  
Продовження табл. 7
1 3
  Підприємства  
Бухгалтерські звіти керівництву останні роки подаються із значним запізненням  
На підприємстві немає складених програм внутрішнього аудиту, схем і методик внутрішнього контролю, результати внутрішнього аудиту не документуються, немає контролю за виправленням порушень, виявлених відділом внутрішнього аудиту  

 

4. Аудитором здійснюється перевірка реалізації продукції і дебіторської заборгованості. Вкажіть, які аудиторські докази йому необхідно зібрати, групуючи їх в такі категорії:

– отримані від третіх осіб;

– отриманні від клієнтів на підставі зовнішніх даних;

– отримані від клієнтів на підставі внутрішніх даних;

– зібрані аудитором на підставі бухгалтерських записів фірми-клієнта, процедур тестування і анкетування.

Оцінити ці докази з погляду їх надійності.

5. Заповнити нижченаведену табл. 8, використовуючи теоретичні і практичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аудиту.

Таблиця 8

Вид методу визначення аудиторського ризику Суть і механізм методу визначення аудиторського ризику Переваги методу визначення аудиторського ризику Недоліки методу визначення аудиторського ризику
1 2 3 4

Практичне заняття 5.

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту.

Мета заняття: ознайомлення з суттю планування та його складовими елементами, вивчення етапів планування аудиторської перевірки, дослідження стадій аудиторського процесу та механізму здійснення різних аудиторських процедур.

Питання для обговорення

1. Алгоритм укладання договору на проведення аудиту і послідовність подальших дій.

2. Міжнародні принципи планування аудиторської перевірки.

3. Основні вимоги до планування аудиторської перевірки.

4. Модель процесу планування аудиту.

5. Які питання необхідно вияснити аудитору при ознайомленні з діяльністю підприємства-клієнта?

6. Як складається план аудиту, програма аудиту і яка їх структура?

7. Охарактеризуйте етапи аудиту, які прийнято виділяти в міжнародній практиці.

8. Охарактеризуйте початкову стадію аудиту.

9. Охарактеризуйте дослідну стадію аудиту.

10. Охарактеризуйте завершальну стадію аудиту.

 

Тести

1. Основні вимоги до планування аудиторської перевірки та його етапи визначено міжнародним стандартом аудиту № 300 “Планування”.

а) так; б) ні.

2. До міжнародних принципів планування аудиту відносять такі:

а) цілісність;

б) безперервність;

в) альтернативність;

г) доречність;

д) актуальність.

3. План аудиту містить такі графи:

а) заплановані види робіт;

б) період проведення;

в) виконавець;

г) примітки;

д) назва робочих документів аудитора.

4. Програма аудиту містить такі графи:

а) перелік аудиторських процедур за розділами аудиту;

б) період проведення процедур перевірки;

в) виконавець;

г) назва робочих документів аудитора;

д) додатки.

5. До основних етапів аудиту в міжнародній практиці відносять:

а) підготовчий;

б) проміжний;

в) фізичної перевірки;

г) контрольний;

д) заключний.

6. План і програма можуть змінюватися, доповнюватися і коригуватися в ході аудиторської перевірки.

а) так; б) ні.

7. Планування аудиту – це вироблення головної стратегії і конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту.

а) так; б) ні.

8. Аудиторські процедури – це дії аудитора, які здійснюються з метою збирання та опрацювання (оцінки) аудиторських доказів.

а) так; б) ні.

9. При початковому ознайомленні з діяльністю підприємства аудитор отримує відповіді на такі запитання:

а) загальний фінансовий стан підприємства;

б) контрагенти, з якими співпрацює підприємство;

в) рівень організації бухгалтерської служби підприємства;

г) види діяльності, що здійснює підприємство;

д) рівень організації операційної діяльності підприємства.

10. Принцип планування аудиту “доречність” – означає, що заплановані аудиторські процедури повинні давати змогу отримати найважливішу, необхідну аудитору інформацію для складання висновку і стосуватися безпосередньо бухгалтерської звітності контрольованого звітного періоду, яка перевіряється.

а) так; б) ні.

11. Підготовка планування процесу аудиту містить:

а) розуміння аудитором бізнесу клієнта;

б) визначення ризиків і суттєвості;

в) визначення виду, часу і повноти процедур, що необхідні для конкретної перевірки;

г) складання плану і програми аудиту;

д) контроль виконання плану і програми аудиту.

12. Принцип планування аудиту “безперервність” – означає охоплення планом усіх аспектів аудиторської перевірки для висловлення об’єктивної думки щодо достовірності фінансової звітності.

а) так; б) ні.

13. Принцип планування аудиту “цілісність” – означає розроблення оптимальних планів і програм, виконання яких забезпечить отримання достовірних і достатніх аудиторських доказів із найменшими затратами праці і часу.

а) так; б) ні.

14. У плані аудиту і програмі аудиту вказується величина аудиторського ризику і рівень суттєвості помилок.

а) так; б) ні.

15. Загальний план і аудиторська програма:

а) постійно переглядаються і уточнюються аудитором;

б) складаються один раз і затверджуються керівником клієнта;

в) змінюються аудитором у виключних випадках;

г) складаються один раз і затверджуються керівником аудиторської фірми;

д) складаються один раз і не змінюються.

16. На якому етапі аудиторської перевірки розробляються та складаються загальний план та програма аудиту:

а) планування;

б) збору аудиторських доказів;

в) завершення аудиту;

г) дослідної стадії;

д) оформлення договору.

Ситуаційні завдання

1. Скласти план аудиторської перевірки великого промислового підприємства “Торонто” за період з 01.01.20... р. по 31.12.20... р., зазначаючи заплановані види аудиторських робіт, період проведення, виконавців.

2. Скласти програму аудиторської перевірки основних засобів, матеріальних запасів і грошових коштів великого промислового підприємства “Торонто” за період з 01.01.20... р. по 31.12.20... р., зазначаючи перелік аудиторських процедур, період проведення процедур, виконавців, назви робочих документів аудитора.

3. Аудиторська фірма “Отава” і підприємство “Бриз” попередньо домовились про проведення аудиту за період у три попередні роки. Скласти договір на проведення аудиту та всі необхідні документи, пов’язані з організацією проведення аудиторської перевірки. Скласти алгоритм укладання договору на проведення аудиторської перевірки.

4. Заповніть нижченаведену табл. 9, використовуючи теоретичні і практичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців в сфері аудиту.

Таблиця 9

Етап аудиторської перевірки Аудиторські процедури, що здійснюються на цьому етапі

 

5. Визначити рівень суттєвості помилок при аудиті необоротних активів, матеріальних запасів, грошових коштів, дохід від реалізації і чистого прибутку. Для вирішення завдання використовувати табл. 10 і 11.

Таблиця 10

Звіт про фінансові результати, тис. дол.

Показники На початок року На кінець року
1 2 3
Дохід від реалізації
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток
Інші операційні витрати
Прибуток від операційної діяльності
Інші витрати -
Фінансовий результат
Надзвичайні витрати
Податок на прибуток
Чистий прибуток

 

Таблиця 11

Баланс, тис. дол.

Статті балансу На початок року
1 2
АКТИВ  
Необоротні активи:  
Основні засоби та нематеріальні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Разом необоротних активів ....
Оборотні активи:  
Запаси
Дебітори та поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти в касі та банку
Разом оборотних активів
Баланс
ПАСИВ  
Власний капітал  
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Разом капітал і резерви
Продовження табл. 11
1 2
Довгострокові зобов’язання
Кредиторська заборгованість за товари
Баланс
     

 

Практичне заняття 6.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.012 с.)