Тема 8. Аудит окремих специфічних циклів та рахунківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Аудит окремих специфічних циклів та рахунківМета заняття: вивчення організації та методики проведення аудиторської перевірки окремих специфічних циклів та рахунків, дослідження практичних прийомів аудиту, які використовуються при здійсненні незалежної перевірки.

Питання для обговорення

1. Міжнародна практика проведення аудиту виробництва і собівартості продукції (робіт, послуг).

2. Міжнародна практика проведення аудиту циклу закупок (процесу постачання).

3. Міжнародна практика проведення аудиту процесу продажу (реалізації продукції), циклу отримання доходів.

4. Міжнародна практика проведення аудиту основних засобів та аудиту нематеріальних активів.

5. Міжнародна практика проведення аудиту запасів.

6. Міжнародна практика проведення аудиту грошових коштів.

7. Міжнародна практика проведення аудиту розрахунків дебіторів.

8. Міжнародна практика проведення аудиту поточних зобов’язань, довгострокових зобов’язань.

9. Міжнародна практика проведення аудиту капіталу.

10. Міжнародна практика проведення аудиту розрахунків з бюджетом.

11. Міжнародна практика проведення аудиту операцій із заробітної платою.

12. Міжнародна практика проведення аудиту фінансових результатів.

 

Тести

1. У міжнародній практиці прийнято виділяти такі цикли, в розрізі яких здійснюється аудиторська перевірка:

– цикл закупок і витрат;

– цикл виробництва;

– цикл отримання доходів та реалізації.

а) так; б) ні.

2. При аудиті процесу виробництва перевіряються:

а) факти включення до собівартості продукції витрат, не пов’язаних з виробництвом;

б) випадки протермінування розрахунків підприємства з постачальниками сировини;

в) розрахунки з визначення незавершеного виробництва;

г) випадки виникнення понаднормативних витрат і їх причини;

д) факти повернення продукції покупцями.

3. Які з активів аудитор може перевіряти вибірково, якщо клієнт є великим промисловим підприємством, а термін перевірки проведення є малим:

а) основні засоби;

б) грошові кошти;

в) виробничі запаси;

г) нематеріальні активи;

д) цінні папери.

4. При аудиті довгострокових зобов’язань аудитор перевіряє правомірність існування і правдивість величини, повноту їх відображення в обліку, оцінку на дату балансу,

а) так; б) ні.

5. Які документи вважаються аудитором найдостовірнішими:

а) аналітичні бухгалтерські регістри;

б) синтетичні бухгалтерські регістри;

в) первинні документи;

г) фінансова звітність;

д) пояснювальні записки працівників бухгалтерії і керівництва.

6. При аудиторській перевірці акціонерного товариства обов’язково має проводитись аудит фінансового стану.

а) так; б) ні.

7. При аудиті власного капіталу перевіряють:

а) випуск власних акцій і процес їх продажу;

б) створення резерву грошових коштів на непередбачені витрати у майбутніх періодах;

в) нарахування дивідендів;

г) повернення кредитів банку;

д) отримання відсотків за цінними паперами інших підприємств.

8. При аудиті розрахунків з бюджетом та з оплати праці можна використовувати вибіркові дослідження.

а) так; б) ні.

9. Аудитор може допомагати клієнту виправляти виявленні помилки, якщо останній не може зробити цього самостійно.

а) так; б) ні.

10. Які основні порушення виявляються при аудиті основних засобів:

а) продаж непотрібних основних засобів за вартістю, сфальсифікованою управлінцями;

б) здача основних засобів у фінансову оренду без відображення цих операцій в обліку;

в) завищення витрат на оплату праці ремонтного персоналу;

г) неповне оприбуткування продукції на склад підприємства;

д) неправомірне завищення вартості ремонтів основних засобів.

11. При аудиті нематеріальних активів також перевіряють гудвіл.

а) так; б) ні.

12. Аудитор при виявленні порушень з розрахунків з бюджетом і небажанні клієнта їх виправити повинен звернутись у відповідні державні органи.

а) так; б) ні.

13. Аудитор, який володіє акціями підприємства-клієнта, не має права здійснювати його аудит.

а) так; б) ні.

14. Аудитор може запропонувати підприємству-клієнту зменшення сплачуваних ним податків і податкових платежів шляхами і методами, що прямо не порушують чинне законодавство.

а) так; б) ні.

15. Аудитор в ході перевірки може змінювати рівень раніше встановленого аудиторського ризику та суттєвості порушень.

а) так; б) ні.

 

Ситуаційні завдання

1. Фірма “Конкорд” спеціалізується на розробці, установ­ленні і ремонті обладнання для харчової промисловості. При розрахунках за виконану роботу виписуються копії ра­хунків-фактур: один екземпляр залишається у покупця, другий — повертається на склад, третій — до відділу реалізації. Напри­кінці кожного періоду звіряються дані аналітичного і синтети­чного обліку за рахунком «Прибутки від реалізації» і дебітор­ської заборгованості. При реалізації послуг (дизайн, консу­льтації) на комп'ютері ведеться облік витрат робочого часу пе­рсоналу. Періодично звіряються дані за угодами на виконання робіт з витратами робочого часу в регістрах бухгалтерського обліку. Наприкінці кожного періоду на комп'ютері друкується документ, в якому подані всі деталі за всіма виконаними опе­раціями (наприклад, витрати праці і коштів, кількість виготов­леної продукції). Щомісячно від кожного замовника одержу­ють підтвердження розрахунків. Наприкінці місяця друкується сальдо за кожним дебітором з відображенням суми простроче­ної заборгованості і терміну її можливого погашення (табл. 1). Щоміся­чно головний бухгалтер чи інша особа за його дорученням те­лефонує тим покупцям, чий термін боргу перевищує 30 днів, і нагадує про це. По закінченні 60 днів скеровується лист-нагадування, ще через 15 днів — більш суворий лист. Потім за два тижні покупець одержує лист від юриста з попередженням про те, що на нього може бути поданий позов у судовому по­рядку.

Визначити, які дії належить виконати аудитору, щоб підтвер­дити правильність сум дебіторської заборгованості. Перевірити розрахунки з тими дебіторами, з якими потрібно в першу чергу зайнятись аудитору.

Таблиця 17

Інформація про дебіторів підприємства

 

Назва дебітора Сума дебіторської заборгованості, євро (сальдо на кінець року) Термін дебіторської заборгованості, днів
Стелс
Колорадо
Сан
Сеул
Гонг
Кондор
Флагман
Фаворит
Айсберг
Кензо

2. Фірма “Грей” має пансіонат, де бар, ресторан і номери готелю — основне джерело прибут­ку. У пансіонаті 100 кімнат на дві особи, проте вони можуть бути орендованими й одним клієнтом. Сплата за кімнату становить 65 євро на одну особу, на двох – по 30 євро. Статистичні дані за 20__ р. фірми “Грей” та структура виручки представлені у табл. 18, 19.

Таблиця 18

Статистичні дані за 20___ рік

 

Місяць Ступінь зайнятості за 20__р., %
Номерів Ліжок
1 2 3
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

 

40% відпочиваючих здійснювали 3-разове харчування в ресторані (вартість 10 євро/день).

60% відпочиваючих здійснювали 3-разове харчування в барі (вартість 5 євро/день).

Термін путівки 10 днів.

Таблиця 19

Структура виручки, євро

Джерело доходів 20__ р. 20__ р.
Бар
Ресторан
Здавання номерів
Разом

Перевірити правильність розрахунку виручки готелю та зробити відповідні висновки.

 

3.Фірма “Соната” торгує продовольчими товарами і має такі дані ба­лансу на кінець 20__ року.

Таблиця 20

Баланс, тис. євро

Актив Пасив
Основні кошти Статутний капітал
Запаси Довгострокові позичені кошти
Дебітори Поточна кредиторська заборгованість
Грошові кошти    
Баланс Баланс

 

Дохід від реалізації за рік становив 8400 тис. євро.

Зробити аналіз фінансового стану фірми для підтвердження можливості її функціонування в майбутньому.

4. Аудитор проводить попередню перевірку фірми “Корсар” за три ква­ртали поточного року. Йому надані баланс і частина звіту про фі­нансові результати як на кінець попереднього (20___) року, так і за 9 місяців поточного (20___) року, табл. 21, 22.

Таблиця 21

Баланс, тис. євро

 

Актив За 9 міс., 30.09.20__ На кінець року, 31.12.20__ Пасив За 9 міс., 30.09.20__ На кінець року, 31.12.20__
1 2 3 4 5 6
Необоротні активи:           Власний капітал        
Нематеріальні активи Зокрема:           Статутний капітал
Права на користування природними ресурсами       Резервний капітал  
Патенти, ліцен­зії та ін.     Нерозподі­лений прибу­ток
Основні засоби            
Довгострокові фінансові інвес­тиції                    
Разом Разом
Оборотні ак­тиви         Кредитори      
Продовження табл. 21
1 2 3 4 5 6
Дебітори Довгостро­кові зобов'я­зання      
Грошові кошти Короткост­рокова креди­торська забор­гованість за то­вари
Інші оборотні активи      
Разом Разом
Баланс Баланс
             

 

Таблиця 22Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)