До проведення практичних завданьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До проведення практичних завданьАУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До проведення практичних завдань

для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»

 

 

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри обліку та аналізу.

Протокол № 8 від 25. 12. 2008 р.

 

Львів –2009


Аудит у зарубіжних країнах: Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» Укл.: Л.М. Полякова, В.М. Чубай, Н.І. Демків. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – 43 с.

 

 

Укладачі Полякова Л.М., канд. екон. наук, доц.,

Чубай В.М., канд. екон. наук, доц.

Демків Н.І., асистент

 

 

Відповідальна за випуск Гринів Т.Т., канд. екон. наук, доц.

 

 

Рецензенти Акіншина О.В., канд. екон. наук, доц.,

Мачкур А.Є., канд. екон. наук, доц.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ВСТУП

Мета викладання дисципліни: формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з аудиту у зарубіжних країнах з розумінням ролі професії аудитора в сучасному суспільстві.

Завдання вивчення дисципліни.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: суть та особливості аудиторської діяльності в зарубіжних країнах; діяльність міжнародних аудиторських фірм; організацію та методики проведення аудиторської перевірки; практичні прийоми аудиту; зміст та послідовність складання аудиторського висновку.

Підготовлений фахівець повинен вміти: визначити особливості аудиторської діяльності та професії аудитора в зарубіжних країнах; організувати аудиторську фірму або роботу окремого аудитора; методично грамотно застосовувати прийоми аудиту на практиці; кваліфіковано складати аудиторський висновок.

 

Навчально-тематичний план практичних занять:

Тема практичного заняття Кількість годин
Денна форма Заочна форма Екстернат (НКЦ)
1. Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах 0,5 0,5
2. Організація і структура аудиторської діяльності
3. Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінки фінансової звітності 0,5 0,25
4. Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок 0,5
5. Планування, стадії та процедури аудиту 0,25
6. Робочі документи аудитора 0,25
7. Аудиторський звіт та висновок 0,25
8. Аудит окремих специфічних циклів та рахунків
Разом

 

Практичне заняття 1.

 

Тема 1. Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах.

Мета заняття: поглиблення знань про суть, завдання і предмет аудиту, а також про його особливості в зарубіжних країнах в історичному аспекті та сучасних умовах господарювання

Питання для обговорення

1. Виникнення аудиту та історія його розвитку, значення і походження терміну “аудит”.

2. Основні етапи розвитку і становлення аудиту у різних регіонах світу, теорії необхідності виникнення аудиту.

3. Які види аудиту Ви можете навести?

4. Сутність, основні постулати, концепції та цілі аудиту в різних країнах світу.

5. Підходи до проведення аудиторської перевірки в зарубіжних країнах.

6. Методи аудиторської перевірки в різних країнах світу.

7. Мета і призначення аудиту в різних країнах світу.

8. Хто є користувачами інформації, представленої аудиторами?

9. Які види робіт зазвичай виконують внутрішні аудитори?

10. Які об’єкти аудиту Ви можете навести?

 

Тести

1. Слово аудит походить від латинського “audio”, яке означає “слухати”.

а) так; б) ні.

2. Аудит – це перевірка і підтвердження незалежним аудитором фінансової звітності щодо її достовірності, повноти і законності.

а) так; б) ні.

3. У зарубіжній практиці зовнішній аудит поділяють на такі види:

– аудит на підтвердження фінансової звітності;

– аудит на відповідність вимогам;

– аудит ефективності фінансово-господарської діяльності.

а) так; б) ні.

4. Під час аудиторської перевірки необхідно вирішити такі завдання : ...

5. Підтверджувальний аудит полягає в ...

6. Із зарубіжної літератури і практики відомо, що аудит має декілька підходів: ...

7. При системному аудиті оцінюють ...

8. Аудит вперше виник у:

а) Великобританії;

б) Китаї;

в) Єгипті;

г) Вавилоні;

д) Франції.

9. Існують такі підходи в зарубіжній практиці до проведення аудиторської перевірки:

а) підтверджувальний аудит;

б) процедурний аудит;

в) системний аудит;

г) аудит “зон ризику”.

10. Внутрішній аудит – це незалежна діяльність певної структури підприємства з оцінки господарських операцій і процесів, що відбуваються на цьому підприємстві в інтересах керівництва підприємства.

а) так; б) ні.

11. Об’єктами аудиту можуть бути:

– окремі форми звітності;

– первинні документи;

– установчі документи;

– небухгалтерська документація.

а) так; б) ні.

12. Аудит поділяється на обов’язковий та добровільний.

а) так; б) ні.

13. У якій країні був вперше прийнятий закон про обов’язкове підтвердження фінансової звітності акціонерних товариств незалежним аудитором:

а) Великобританія;

б) США;

в) Єгипет;

г) Німеччина;

д) Франція.

Ситуаційні завдання

1. Заповніть нижченаведену табл. 1, використовуючи теоретичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аудиту. Виберіть, на вашу думку, найвідповідніше визначення.

Таблиця 1

Визначення поняття “аудит” Автор визначення Джерело отримання інформації
1 2 3

2. Заповніть нижченаведену табл. 2, використовуючи теоретичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аудиту.

Таблиця 2

Назва підходу до проведення аудиторської перевірки Суть підходу
1 2

 

3. Заповніть нижченаведену табл. 3 у розрізі класифікації об’єктів аудиту, використовуючи теоретичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аудиту.

Таблиця 3

Класифікаційна ознака Об’єкти аудиту
1 2

 

4. Заповніть нижченаведену табл. 4, використовуючи теоретичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аудиту.

Таблиця 4

Користувач результатів аудиторської перевірки Інформація, що цікавить користувача результатів аудиторської перевірки і для чого він зможе її використати
1 2

 

 

Практичне заняття 2.

 

Тема 2. Організація і структура аудиторської діяльності.

Мета заняття: вивчення суті та особливостей організації аудиторської діяльності в зарубіжних країнах загалом та в окремих міжнародних аудиторських фірм.

 

Питання для обговорення

1. Аудиторська діяльність і аудиторські послуги у різних країнах світу.

2. Аспекти дотримання принципу незалежності аудиторів в різних країнах світу.

3. Становлення і розвиток аудиту в Німеччині.

4. Сертифікація аудиторів в різних країнах світу.

5. Контроль за якістю праці та використанням робочого часу аудитора.

6. Становлення і розвиток аудиту у Великобританії.

7. Міжнародні та європейські професійні організації аудиторів та їх діяльність.

8. Становлення і розвиток аудиту в США.

9. Організація діяльності аудиторських фірм у різних країнах світу.

10. Становлення і розвиток аудиту у Франції.

Тести

1. Договір на проведення аудиту в міжнародній практиці має містити таку інформацію:...

2. До “великої четвірки” станом на 01.01.2004 р. входили такі аудиторські фірми:

а) Coopers & Lybrand;

б) Deloitte & Touch Tohmatsy;

в) Arthur Andersen;

г) Ernst & Young;

д) KPMG;

е) Price Waterhouse Coopers;

3. У США є такі професійні аудиторські організації : …

4. У Франції аудит є обов’язковим для:

– фінансових організацій;

– страхових компаній;

– сільськогосподарських кооперативів;

– інвестиційних фондів;

– спортивних організацій.

а) так; б) ні.

5. У США існує чотири основні типи аудиторів:

– аудитори основної служби обліку;

– податкові інспектори;

– внутрішньогосподарські аудитори;

– присяжні бухгалтери;

а) так; б) ні.

6. У Франції діють дві головні професійні організації аудиторів і бухгалтерів: ...

7. В Німеччині всі компанії з обмеженою відповідальністю, а також всі інші середні та великі компанії зобов’язані проводити щорічний аудит.

а) так; б) ні.

8. Міжнародні стандарти аудиту розробляються Комітетом з міжнародної аудиторської практики, який є постійним Комітетом Ради Міжнародної федерації бухгалтерів.

а) так; б) ні.

9. Щоб отримати право здійснювати аудит, в Німеччині претенденту необхідно:

а) тільки мати документ про наявність спеціальної освіти;

б) тільки скласти спеціальний екзамен;

в) спеціальна освіта та спеціальний екзамен;

г) практичний досвід 3 роки;

д) практичний досвід 5 років;

е) практичний досвід 7 років.

10. Аудиторською діяльністю у Франції можуть займатися особи, які мають диплом експерта-бухгалтера або свідоцтво комісара з рахунків.

11. Основні правила професійної етики аудиторів за Кодексом етики, затвердженим Міжнародною федерацією бухгалтерів: ...

12. Яка з цих аудиторських фірм виникла у Німеччині:

а) Coopers & Lybrand;

б) Deloitte & Touch Tohmatsy;

в) Arthur Andersen;

г) KPMG;

е) Price Waterhouse Coopers.

13. Щоб отримати право здійснювати аудит, у Франції претенденту необхідно:

а) тільки мати документ про наявність спеціальної освіти;

б) тільки скласти спеціальний екзамен;

в) спеціальна освіта та спеціальний екзамен;

г) практичний досвід 3 роки;

д) практичний досвід 5 років;

е) практичний досвід 7 років.

14. Які аудиторські фірми з нижченаведеного переліку існують на цей час:

а) Coopers & Lybrand;

б) Deloitte & Touch Tohmatsy;

в) Arthur Andersen;

г) Ernst & Young;

д) KPMG;

е) Price Waterhouse Coopers.

15. Скільки відсотків статутного капіталу аудиторської фірми має належати внесеним до реєстру контролерам-аудиторам у Франції:

а) не менше ніж 30 %;

б) не менше ніж 45 %;

в) не менше ніж 65 %;

г) не менше ніж 75 %;

д)100 %.

16. До Міжнародної федерації бухгалтерів і аудиторів входить:

а) понад 30 країн;

б) понад 50 країн;

в) понад 70 країн;

г) понад 100 країн.

17. Скільки відсотків статутного капіталу аудиторської фірми має належати внесеним до реєстру контролерам-аудиторам в Англії:

а) не менше ніж 30 %;

б) не менше ніж 45 %;

в) не менше ніж 65 %;

г) не менше ніж 75 %;

д) 100 %.

18. Скільки відсотків статутного капіталу аудиторської фірми має належати внесеним до реєстру контролерам-аудиторам у Німеччині:

а) не менше ніж 30 %;

б) не менше ніж 45 %;

в) не менше ніж 65 %;

г) не менше ніж 75 %;

д) 100 %.

19. Щоб отримати право здійснювати аудит, у Великобританії претенденту необхідно:

а) тільки мати документ про наявність спеціальної освіти;

б) тільки скласти спеціальний екзамен;

в) спеціальна освіта та спеціальний екзамен;

г) практичний досвід 3 роки;

д) практичний досвід 5 років;

е) практичний досвід 7 років.

20. Скільки відсотків статутного капіталу аудиторської фірми має належати внесеним до реєстру контролерам-аудиторам у Росії:

а) не менше ніж 30 %;

б) не менше ніж 45 %;

в) не менше ніж 51 %;

г) не менше ніж 75 %;

д) 100 %.

21. З практичного досвіду французьких аудиторських фірм аудитор оцінює такі складові внутрішнього контролю:

– організаційну систему;

– систему документації та інформації;

– матеріальні засоби захисту;

– штат;

– систему спостереження;

а) так; б) ні.

22. Які (яка) з цих аудиторських фірм виникли(а) у США:

а) Coopers & Lybrand;

б) Deloitte & Touch Tohmatsy;

в) Arthur Andersen;

 

Ситуаційні завдання

1. Німецьке підприємство “Рейн” займається виробництвом електронної продукції. Загальна сума його активів 5 млн. євро, обсяг продажу за попередній рік 8,2 млн. євро, середня кількість працюючих 172 особи. Чи необхідно згідно з чинним законодавством Німеччини цьому підприємству проводити щорічну аудиторську перевірку?

2. Англійське підприємство “Уельс” займається пошиттям одягу. Загальна сума його активів 100 тисяч фунтів стерлінгів, обсяг продажу за попередній рік 42 тисячі фунтів стерлінгів, середня кількість працюючих 12 осіб. Чи необхідно згідно з чинним законодавством Англії цьому підприємству проводити щорічну аудиторську перевірку?

3. Акціонерне товариство “Гудзон” зареєстроване у США і займається виробництвом продуктів харчування. Загальна сума його активів 900 тисяч доларів США, обсяг продажу за попередній рік 560 тисяч доларів США, середня кількість працюючих 102 особи. Чи необхідно згідно з чинним законодавством США цьому підприємству проводити щорічну аудиторську перевірку?

4. Спільне японсько-російське підприємство “Самрей” здійснює свою діяльність на території Японії і займається виробництвом виробничого обладнання хімічної галузі. Загальна сума його активів 100 млн. єн (частка російських співзасновників підприємства у статутному капіталі 80%), обсяг продажу за попередній рік 50 млн. єн, середня кількість працюючих 1250 осіб. Чи необхідно згідно з чинним законодавством Японії цьому підприємству проводити щорічну аудиторську перевірку.

5. Страхове акціонерне товариство “Сена” зареєстроване у Франції. Загальна сума його активів 60 млн. євро, обсяг страхових внесків за попередній рік 19 млн. євро, середня кількість працюючих 59 осіб. Чи необхідно згідно з чинним законодавством Франції цьому підприємству проводити щорічну аудиторську перевірку.

Практичне заняття 3.

 

Питання для обговорення

1. Методики вибіркового дослідження в аудиті у різних країнах світу.

2. Аспекти використання різних методів і прийомів аудиту в різних країнах світу.

3. Які думки зарубіжних аудиторів Ви знаєте щодо спрямованості аудиторської перевірки та оцінки фінансової звітності.

4. Які критерії оцінки фінансової звітності використовують зарубіжні аудитори?

5. Охарактеризуйте такі критерії оцінки фінансової звітності, як повнота, точність і оцінка.

6. Охарактеризуйте такі критерії оцінки фінансової звітності, як фактична наявність, належність та правильність відображення.

7. Охарактеризуйте такі критерії оцінки фінансової звітності, як законність, обережність постійність і відповідність.

8. Охарактеризуйте такі методи аудиторської перевірки, як метод опитування, метод інспекції, запит і метод аналітичного огляду.

9. Охарактеризуйте такі прийоми аудиторської перевірки, як прийом анкетування, тестування, вибіркової перевірки.

10. Охарактеризуйте методику статистичної вибірки і методику вибірки з використанням професійного судження (нестатистичної вибірки).

 

Тести

1. Виділяють такі прийоми оцінки (аудиту) фінансової звітності: ...

2. Такий метод аудиту в зарубіжній практиці, як інспекція, передбачає ...

3. Такий метод аудиту в зарубіжній практиці, як запит, передбачає ...

4. Такий метод аудиту в зарубіжній практиці, як опитування, передбачає ...

5. Прийом вибіркової перевірки в аудиті у зарубіжній практиці полягає в ...

6. Прийом анкетування в аудиті у зарубіжній практиці полягає в ...

7. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду таких авторів, як Г. Бак, Є. Де-Бруін: ...

8. При прийнятті рішення про проведення вибіркового дослідження аудитор повинен врахувати: ...

9. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду аудиторської фірми “Макзар” (Франція): ...

10. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду Шотландського Інституту чартерних бухгалтерських експертів: ...

11. Ефективність вибірки в зарубіжній практиці може зменшуватись з двох основних причин:

– необ’єктивності відбору;

– необ’єктивності сукупності.

а) так; б)ні.

12. У зарубіжній практиці виділяють такі методики вибірки:

– довільний відбір;

– систематичний відбір;

– монетарна вибірка;

– відбір групи;

– безсистемний відбір;

– комп’ютерний відбір.

а) так; б) ні.

13. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду аудиторської фірми KPMG (Німеччина): ...

14. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду такого автора, як Дж. Робертсон (США): ...

15. Перелік складових оцінки (аудиту) фінансової звітності з погляду такого автора, як Рой Додж (Великобританія): ...

16. Виділяють такі методи оцінки (аудиту) фінансової звітності: ...

 

Ситуаційні завдання

1. Заповніть нижченаведену табл. 5, використовуючи теоретичні і практичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців у сфері аудиту.

Таблиця 5

Назва методики здійснення вибіркової перевірки Суть методики вибіркової перевірки, послідовність її здійснення і особливості її використання
1 2

 

2.Скласти план оцінки фінансової звітності підприємства (на вибір студента), перелік анкетних питань її оцінки та розробити структуру аудиторських тестів стосовно її аудиту.

3. Фінансову звітність підприємства (на вибір студента) оцінити відповідно до критеріїв і ознак, визначених чинним законодавством і зарубіжним досвідом аудиту.

4. Загальна вартість запасів становить 400 тис. дол. (генеральна сукупність). Припустима помилка 800 дол. Ризик під час вибірки 5% (тобто необхідний рівень довіри становить 95%). Виявлення помилок не очікується. Визначити обсяг вибірки.

5. Визначити за допомогою методик вибіркового дослідження, які суми кредиторської заборгованості необхідно перевірити аудитору детально (див. табл. 6).

Таблиця 6

Практичне заняття 4.

Тема 4. Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок.

Мета заняття: вивчення складових та оцінка аудиторського ризику, суті і видів аудиторських доказів, порядку визначення рівня суттєвості помилок в процесі здійснення аудиторської перевірки.

Питання для обговорення

1. Загальноприйнята методики визначення аудиторського ризику та її складові.

2. Що означає термін “суттєвість” (“матеріальність”) і які підходи її визначення у різних країнах.

3. Охарактеризуйте властивий ризик.

4. Охарактеризуйте ризик контролю.

5. Охарактеризуйте ризик невиявлення.

6. Які внутрішні і зовнішні фактори можуть вплинути на властивий ризик і який це буде вплив?

7. У чому полягає ризики системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю?

8. Охарактеризуйте складові, які необхідно перевірити аудитору при оцінці системи внутрішнього контролю.

9. Опишіть алгоритм оцінки аудиторського ризику та її уточнення у процесі аудиту?

10. Опишіть модель розрахунку загального аудиторського ризику.

Тести

1. Згідно з міжнародними стандартами аудиту загальний аудиторський ризик містить:

а) властивий ризик;

б) ризик упередженості;

в) ризик невиявлення;

г) ризик несумісності;

д) ризик контролю.

2. При аудиті зон ризику визначають ...

3. Властивий ризик можуть спричиняти такі фактори: ...

4. Як свідчить зарубіжна спеціальна література (Р. Додж, Дж. Робертсон), ризик невиявлення складається з ризику аналітичного огляду і ризику неефективності тестового контролю.

а) так; б) ні.

5. Зарубіжний досвід свідчить, що суттєвою вважається помилка, виявлена в процесі аудиту, яка значно викривлює фінансовий стан підприємства, змінює результат його діяльності або за розміром більша на 5% за підсумок балансу.

а) так; б) ні.

6. Зарубіжний досвід свідчить, що прийнятна величина загального аудиторського ризику становить 1–5%.

а) так; б) ні.

7. Р. Додж та Дж. Робертсон подають загальну методику розрахунку аудиторського ризику у вигляді такої формули: аудиторський ризик (АР) = ризик системи обліку (РО) * ризик системи внутрішнього контролю (РК) * ризик невиявлення помилок аудитором (РН).

а) так; б) ні.

8. На властивий ризик може впливати:

– стан галузі, в якій працює підприємство;

– кадрова політика і кадри підприємства;

– загальна організація і структура підприємства;

– види діяльності, що здійснюються підприємством:

а) так; б) ні.

9. Властивий ризик не залежить від аудитора.

а) так; б) ні.

10. Перевіряючи стан системи внутрішнього контролю підприємства, аудитор перевіряє:

– організаційну систему;

– систему документації та інформації;

– матеріальні засоби захисту;

– штат;

– систему спостереження:

а) так; б) ні.

11. Фактори, що впливають на властивий ризик, можна поділити на:

а) внутрішні;

б) загальні;

в) специфічні;

г) зовнішні;

д) змінні.

12. Ризик невиявлення полягає в тому, що, можливо, будуть допущені помилки або обман унаслідок документування господарських операцій, неправильного відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

а) так; б) ні.

13. Ризик невиявлення складається з:

а) ризику системи бухгалтерського обліку;

б) ризику тестового контролю;

в) ризику системи внутрішнього контролю;

г) ризику аналітичного огляду;

д) властивого ризику.

14. Чи існує залежність між ризиком невиявлення і ризиком контролю та властивим ризиком.

а) так; б) ні.

15. Рівень аудиторського ризику аудитор може змінювати в ході здійснення аудиторської перевірки.

а) так; б) ні.

16. Згідно якого МСА передбачається наявність загального ризику аудиту:

а) МСА № 316;

б) МСА № 315;

в) МАС № 400;

г) МСА № 315 і МСА № 400;

д) МСА № 317, МСА № 400 і МАС № 315.

17. Ризики, які не залежать від професійного рівня аудитора:

а) ризик не виявлення викривлень;

б) ризик контролю і властивий ризик;

в) аналітичний ризик;

г) ризик тестування

д) підприємницький ризик аудитора.

18. Ризики, які залежать від професійного рівня аудитора:

а) аналітичний ризик і статистичний ризик;

б) ризик контролю;

в) спадковий ризик;

г) ризик не виявлення помилок;

д) ризик бізнесу клієнта.

19. Аудиторський ризик – це:

а) небезпека не виявлення помилок системи внутрішнього контролю клієнта;

б) небезпека не виявлення суттєвих помилок в процесі проведення вибіркової перевірки;

в) небезпека складання невірного висновку про достовірність фінансової звітності;

г) ризик, притаманний бізнесу клієнта, обумовлений характером і умовами діяльності організації;

д) ризик, притаманний бізнесу аудиторської фірми.

20. У міжнародній практиці аудитору розраховують аудиторський ризик за формулою:

а) АР= ВР·РКС·РСО·РАО·РТО;

б) АР= РВ·РСК·РСО·РАО·РТО;

в) АР= ВР·РСК·РСО·РАО·РТО;

г) АР=ВР·РСК·РСО·РТО;

д) АР= ВР·РСК·РАО·РТО.

21. Оцінювання суттєвості в аудиті регламентується:

а) МСА № 300;

б) МСА № 420;

в) МСА № 230;

г) МСА № 320;

д) МСА № 400.

22. Під рівнем суттєвості потрібно розуміти:

а) те граничне значення похибки фінансової звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великим ступенем вірогідності не в змозі на її підставі зробити правильні висновки та прийняти правильні управлінські рішення;

б) оцінку суттєвості або матеріальності помилки;

в) кількісні та якісні характеристики інформації, яку аудитор отримує як аудиторські докази;

г) прогнозування величини невиявлених відхилень;

д) величину суми статті або значущості помилки, допущеної за певних обставин у зв’язку з пропуском або неправильним відображенням.

23. В зарубіжній аудиторській практиці, зокрема в США, дотримуються таких приблизних норм у відношенні оцінки суттєвих відхилень:

а) помилка сумою в 1000 $ суттєва;

б) помилка менше 10% несуттєва;

в) помилка в межах від 5 до 10 % суттєва;

г) помилка менше 5% може бути суттєвою;

д) помилка понад 10% суттєва.

24. Суттєвою вважається помилка:

а) розмір якої перевищує 5% підсумку балансу;

б) яка змінює фінансовий результат на протилежний;

в) наслідком якої є порушення чинного законодавства, незалежно від суми;

г) розмір якої перевищує 0,01% підсумку балансу;

д) стосується операцій з оплати праці.

 

Ситуаційні завдання

1. Властивий ризик становить 80%. Ризик внутрішнього контролю становить 50%. Аудитор встановив для себе допустимий аудиторський ризик на рівні 4%. Яка має бути величина ризику невиявлення, щоб аудитор не перевищив прийнятого ним граничного рівня аудиторського ризику.

2. Властивий ризик становить 40%. Ризик внутрішнього контролю становить 20%. Ризик не виявлення становить 60 %. Яким буде рівень аудиторського ризику і чи його величина буде більшою за допустиму величину, якщо підприємство знаходиться в Англії, Франції, Німеччині, США, Росії.

3. Оцінюючи рівень аудиторського ризику, аудитор зібрав інформацію про діяльність підприємства “Колорадо” (США) (див. табл. 7).

Необхідно на основі виявлених фактів визначити рівень властивого ризику і ризику контролю. Також необхідно встановити рівень невиявлення так, щоб допустимий аудиторський ризик не перевищував 5%. Скласти тести і анкети оцінки рівня системи внутрішнього контролю (аудиту).

Таблиця 7

Таблиця 8

Вид методу визначення аудиторського ризику Суть і механізм методу визначення аудиторського ризику Переваги методу визначення аудиторського ризику Недоліки методу визначення аудиторського ризику
1 2 3 4

Практичне заняття 5.

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту.

Мета заняття: ознайомлення з суттю планування та його складовими елементами, вивчення етапів планування аудиторської перевірки, дослідження стадій аудиторського процесу та механізму здійснення різних аудиторських процедур.

Питання для обговорення

1. Алгоритм укладання договору на проведення аудиту і послідовність подальших дій.

2. Міжнародні принципи планування аудиторської перевірки.

3. Основні вимоги до планування аудиторської перевірки.

4. Модель процесу планування аудиту.

5. Які питання необхідно вияснити аудитору при ознайомленні з діяльністю підприємства-клієнта?

6. Як складається план аудиту, програма аудиту і яка їх структура?

7. Охарактеризуйте етапи аудиту, які прийнято виділяти в міжнародній практиці.

8. Охарактеризуйте початкову стадію аудиту.

9. Охарактеризуйте дослідну стадію аудиту.

10. Охарактеризуйте завершальну стадію аудиту.

 

Тести

1. Основні вимоги до планування аудиторської перевірки та його етапи визначено міжнародним стандартом аудиту № 300 “Планування”.

а) так; б) ні.

2. До міжнародних принципів планування аудиту відносять такі:

а) цілісність;

б) безперервність;

в) альтернативність;

г) доречність;

д) актуальність.

3. План аудиту містить такі графи:

а) заплановані види робіт;

б) період проведення;

в) виконавець;

г) примітки;

д) назва робочих документів аудитора.

4. Програма аудиту містить такі графи:

а) перелік аудиторських процедур за розділами аудиту;

б) період проведення процедур перевірки;

в) виконавець;

г) назва робочих документів аудитора;

д) додатки.

5. До основних етапів аудиту в міжнародній практиці відносять:

а) підготовчий;

б) проміжний;

в) фізичної перевірки;

г) контрольний;

д) заключний.

6. План і програма можуть змінюватися, доповнюватися і коригуватися в ході аудиторської перевірки.

а) так; б) ні.

7. Планування аудиту – це вироблення головної стратегії і конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту.

а) так; б) ні.

8. Аудиторські процедури – це дії аудитора, які здійснюються з метою збирання та опрацювання (оцінки) аудиторських доказів.

а) так; б) ні.

9. При початковому ознайомленні з діяльністю підприємства аудитор отримує відповіді на такі запитання:

а) загальний фінансовий стан підприємства;

б) контрагенти, з якими співпрацює підприємство;

в) рівень організації бухгалтерської служби підприємства;

г) види діяльності, що здійснює підприємство;

д) рівень організації операційної діяльності підприємства.

10. Принцип планування аудиту “доречність” – означає, що заплановані аудиторські процедури повинні давати змогу отримати найважливішу, необхідну аудитору інформацію для складання висновку і стосуватися безпосередньо бухгалтерської звітності контрольованого звітного періоду, яка перевіряється.

а) так; б) ні.

11. Підготовка планування процесу аудиту містить:

а) розуміння аудитором бізнесу клієнта;

б) визначення ризиків і суттєвості;

в) визначення виду, часу і повноти процедур, що необхідні для конкретної перевірки;

г) складання плану і програми аудиту;

д) контроль виконання плану і програми аудиту.

12. Принцип планування аудиту “безперервність” – означає охоплення планом усіх аспектів аудиторської перевірки для висловлення об’єктивної думки щодо достовірності фінансової звітності.

а) так; б) ні.

13. Принцип планування аудиту “цілісність” – означає розроблення оптимальних планів і програм, виконання яких забезпечить отримання достовірних і достатніх аудиторських доказів із найменшими затратами праці і часу.

а) так; б) ні.

14. У плані аудиту і програмі аудиту вказується величина аудиторського ризику і рівень суттєвості помилок.

а) так; б) ні.

15. Загальний план і аудиторська програма:

а) постійно переглядаються і уточнюються аудитором;

б) складаються один раз і затверджуються керівником клієнта;

в) змінюються аудитором у виключних випадках;

г) складаються один раз і затверджуються керівником аудиторської фірми;

д) складаються один раз і не змінюються.

16. На якому етапі аудиторської перевірки розробляються та складаються загальний план та програма аудиту:

а) планування;

б) збору аудиторських доказів;

в) завершення аудиту;

г) дослідної стадії;

д) оформлення договору.

Ситуаційні завдання

1. Скласти план аудиторської перевірки великого промислового підприємства “Торонто” за період з 01.01.20... р. по 31.12.20... р., зазначаючи заплановані види аудиторських робіт, період проведення, виконавців.

2. Скласти програму аудиторської перевірки основних засобів, матеріальних запасів і грошових коштів великого промислового підприємства “Торонто” за період з 01.01.20... р. по 31.12.20... р., зазначаючи перелік аудиторських процедур, період проведення процедур, виконавців, назви робочих документів аудитора.

3. Аудиторська фірма “Отава” і підприємство “Бриз” попередньо домовились про проведення аудиту за період у три попередні роки. Скласти договір на проведення аудиту та всі необхідні документи, пов’язані з організацією проведення аудиторської перевірки. Скласти алгоритм укладання договору на проведення аудиторської перевірки.

4. Заповніть нижченаведену табл. 9, використовуючи теоретичні і практичні надбання зарубіжних і вітчизняних науковців в сфері аудиту.

Таблиця 9

Етап аудиторської перевірки Аудиторські процедури, що здійснюються на цьому етапі

 

5. Визначити рівень суттєвості помилок при аудиті необоротних активів, матеріальних запасів, грошових коштів, дохід від реалізації і чистого прибутку. Для вирішення завдання використовувати табл. 10 і 11.

Таблиця 10

Таблиця 11

Баланс, тис. дол.

Статті балансу На початок року
1 2
АКТИВ  
Необоротні активи:  
Основні засоби та нематеріальні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Разом необоротних активів ....
Оборотні активи:  
Запаси
Дебітори та поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти в касі та банку
Разом оборотних активів
Баланс
ПАСИВ  
Власний капітал  
Статутний капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Разом капітал і резерви
Продовження табл. 11
1 2
Довгострокові зобов’язання
Кредиторська заборгованість за товари
Баланс
     

 

Практичне заняття 6.

Питання для обговорення

1. Мета і завдання документування процесу аудиту.

2. Яким вимогам мають відповідати аудиторські робочі документи?

3. Які фактори впливають на кількість, склад, зміст і форму подання аудиторських робочих документів?

4. Класифікуйте робочі документи аудитора за такими ознаками, як: техніка складання, форма подання, ступінь стандартизації.

5. Класифікуйте робочі документи аудитора за такими ознаками, як: призначення, спосіб і джерело отримання, час ведення.

6. Класифікуйте робочі документи аудитора за такою ознакою, як характер інформації.

7. Які робочі документи складаються на дослідній стадії аудиторського процесу?

8. Досьє аудитора: призначення, структура і строк ведення.

9. Які робочі документи аудитора складаються при плануванні аудиту?

10. Які робочі документи аудитора складаються на завершальній стадії аудиту?

 

Тести

1. Робочі документи за технікою складання класифікуються на:

– на машинних носіях;

– рукописні.

а) так; б) ні.

2. Робочі документи за формою подання класифікуються на:

– комбіновані;

– текстові;

– табличні;

– графічні.

а) так; б) ні.

3. Робочі документи за ступенем стандартизації класифікуються на:

– стандартизовані;

– довільної форми.

а) так; б) ні.

4. Робочі документи аудитора за призначенням класифікують на: ...

5. Робочі документи за часом ведення класифікуються на:

– довгострокові;

– нетривалого часу.

а) так; б) ні.

6. Робочі аудиторські документи згідно із зарубіжною практикою повинні відповідати ряду вимог: ...

7. Робочі документи аудитора за характером інформації класифікують на:...

8. Робочі документи аудитора за способом і джерелами отримання класифікують на: ...

9. На вибір кількості, складу, змісту і форми подання аудиторських робочих документів впливають зокрема такі фактори, як:

- кваліфікація аудитора;

- попередній досвід аудитора;

- умови договору на проведення аудиту;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.068 с.)