Нараховано дохід (виручку) за реалізовані виробничі запасиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нараховано дохід (виручку) за реалізовані виробничі запаси2) Дебет рахунку 377 Кредит рахунку 712;

133. Чи може збільшуватись первісна вартість нематеріальних активів:

2) може, на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних економічних вигод від їх використання;

134. У бухгалтерському обліку нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше:

3) 20 років;

135. На підприємстві 5 серпня поточного року був введений в експлуатацію придбаний нематеріальний актив. З якого моменту бухгалтер новин нараховувати на нього амортизацію:

3) з 1 вересня цього року;

136. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства:

1) за первісною вартістю;

137. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання підприємств, оцінюються за:

1) справедливою вартістю;

138. Нематеріальні активи включають:

2) права користування майном;

139. Обрати серед активів нематеріальні:

1) право на використання торгової марки;

140. Які з видів витрат не включаються до первісної вартості при придбанні нематеріального активу:

3) відсотки за кредитом на придбання нематеріального активу;

141. Як в обліку відображається придбання нематеріальних активів у постачальника:

1)

Дт Кт
   
    154;

142. Сума амортизації патенту на сорт троянди “Рожевий ранок” у садовому господарстві відображається записом:

4)

Дт Кт 133.

143. Порядок обліку гудвілу визначено в:

2) П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”;

144. Амортизація торгової марки на сир у молокозаводу відображається записом:

3)

Дт Кт 133;

145. Інформація про нематеріальні активи відображаються у:

1) розділ 1 активу балансу;

146. Підприємством 12.03. поточного року продано авторське право на винахід. Амортизацію права в обліку припиняють нараховувати:

3) з 01.04 поточного року;

147. Якщо здійснюють обмін подібними нематеріальними активами, що мають однакове призначення та справедливу вартість, то:

1) дохід від операції не визнається;

148. Дозвіл на використання технічного досягнення чи іншого нематеріального активу протягом певного строку за обумовлену винагороду це:

4) роялті.

149. На субрахунку 125 обліковують:

2) авторські права на літературні твори;

150. Платне право прокласти через чужу ділянку водопровід до своєї ділянки буде одержано, якщо наявне:

2) право користування земельною ділянкою;

151. Для визначення розміру орендної плати та земельного податку застосовують вид оцінки землі:

2) нормативна грошова;

152. Порядок обліку земельних ділянок нормативно врегульовано:

3) П(С)БО 7;

153. Облік земельних паїв у підприємства-орендаря відображається:

3) на рахунку 01;

154. Якщо на орендній земельній ділянці вирощують одну культуру, нарахування орендної плати за використання ділянки відображається:

1) за дебетом 23;

155. Чи тотожне поняття „земельна ділянка” і „земельний пай” щодо відображення їх в обліку:

2) ні;

156. З наведених землями сільськогосподарського призначення не є:

3) лісові полезахисні смуги;

157. Експертна грошова оцінка землі проводиться:

2) при заставі земельної ділянки відповідно до закону;

Запаси визнаються активами коли: 1) підприємство отримує прибуток від їх використання; 2) їх вартість може бути достовірно визначена. Яке з цих тверджень є вірним?

1) друге;

159. Для запасів, одержаних підприємством безоплатно, первісною вартістю є справедлива вартість, тобто сума:

1) за якою може бути здійснено обмін запасів у результаті операції між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами;

Яке з визначень вірне для оцінки вибуття запасів за методом ФІФО?

1) “першим прийшов - першим пішов”;

Чи відносяться до запасів малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)?

1) так, але тільки ті МШП, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;

Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства?

1) у натурально-кількісному і вартісному виразі;

Як можуть оцінюватися запаси при вибутті відповідно до стандартів бухгалтерського обліку?

1) за цінами продажу, нормативними цінами, середньозваженій собівартості, за методом ФІФО та за методом ідентифікованої собівартості;

164. При оплаті рахунку-фактури постачальника на поставку матеріалів без попереднього отримання робиться проводка:

3) Дт 631 Кт 311;

Який рахунок дебетується при перерахуванні коштів транспортній організації за доставку матеріалів?

1) „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;

166. Метод оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО передбачає:

1) собівартість перших за надходженням закупок;

Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому погашенні заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані малоцінні та швидкозношувані предмети?

1) Дт 631 Кт 311;

Яка бухгалтерська проводка складається при оприбуткуванні приплоду тварин?

1) Дт 21 Кт 23;

Який строк дії доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей зі складу іншого підприємства?

1) до десяти днів;

170. У постачальника – неплатника ПДВ придбано запаси на суму 360 грн. За доставку транспортній організації сплачено 42 грн. (в т. ч. ПДВ). В обліку запаси будуть відображені в оцінці:

1) 395 грн.;

171. Складський облік запасів організується з використанням:

1) картотеки складського обліку;

172. Якщо за відсутності комірника з причини хвороби відпуск матеріалів здійснював експедитор, що призвело до нестачі, відповідальність за збитки покладаються на:

1) на комірника, якщо залишки по складу не були прийняті експедитором на початку першого дня відпуску під підпис;.

173. Накладна внутрішньогосподарського призначення щодо запасів посвідчує кореспонденцію:

1) Дт 20 Кт 20;

174. До первісної вартості запасів включають:

3) вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів;

175. Метод ідентифікованої собівартості оцінки запасів застосовується:

1) при оцінці запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного;

176. До МШП належать предмети, які використовуються протягом:

1) не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше 1 року;

177. Придбані (отримані), виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за:

1) первісною вартістю;

178. Запаси відображаються в балансі у складі:

1) оборотних активів;

179. Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які прибало підприємство, визначається:

1) у П(С)БО № 9 “Запаси”;

180. Синтетичний облік наявності і руху запасів здійснюється на рахунках класу:

1) 2;

181. На якому субрахунку ведуть облік відходів виробництва, непоправного браку, зношених шин, металобрухту та інших матеріальних цінностей, оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації:

1) 209;

182. Аналітичний облік придбаних запасів протягом місяця ведуть за:

2) фактичною собівартістю;

183. У бухгалтерському обліку підприємств на суму уцінки товарно-матеріальних цінностей роблять запис:

1) Дт 946 Кт 20, 22, 26;

184. Для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління призначено рахунок:

1) 02;

185. Ціна запасу без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становитиме (грн.):

1) 1440;

186. Щомісяця матеріально-відповідальні особи на підставі первинних документів складають :

1) Звіт про рух матеріальних цінностей;

187. Безоплатно отримані запаси відображаються такими бухгалтерськими записами:

1) Дт 20 Кт 718;

За якою вартістю зараховують на баланс підприємства придбані або виготовлені виробничі запаси?

1) Первісною вартістю;

Які з наведених видів ТМЦ не пов’язані з операційною діяльністю підприємства?

3) ТМЦ, придбані для благодійної діяльності;

Якою бухгалтерською проводкою відобразиться придбання газу в балонах?

3) Дебет рахунку 203 Кредит рахунку 631;

Визначити метод вибуття запасів: метод передбачає відпуск на виробництво чи реалізацію за цінами перших надходжень. Залишки запасів на кінець звітного періоду оцінюються за цінами останніх надходжень

2) Метод оцінки за цінами перших за часом надходження запасів;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.007 с.)