В яких випадках здійснюють обов’язковий аудит? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В яких випадках здійснюють обов’язковий аудит?1) У випадках, передбачених законодавством;

128. Аудитору забороняється:

1) Займатися торгівельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю

129. Аудиторські фірми в Україні можуть бути:

1) Будь-якої організаційно-правової форми

господарювання;

130. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є:

1) Закон України «Про аудиторську діяльність»;

131. Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж:

1) 70%;

Хто може бути директором аудиторської фірми?

2) Сертифікований аудитор;

133. Витрати на здійснення обов’язкового аудиту несе:

2) Підприємство, що перевіряється;

134. Аудит є обов’язковим для:

2) Спільних підприємств; інвестиційних, довірчих фондів;

135. Для оцінки внутрішнього контролю використовують:

4) Усе перелічене.

Яким документом необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишку на поточному рахунку підприємства?

3) Випискам банку;

137. Проведення інвентаризації дає можливість переконатись у:

2) Реальній наявності активів;

В яких випадках використовують лабораторний аналіз в аудиті?

3) У разі необхідності контролю якості сировини, матеріалів та готової продукції;

Яка країна є батьківщиною аудиту?

2) Великобританія;

140. Суб'єкти внутрішнього аудиту призначаються:

в) власником або управлінським персоналом суб'єкта госпо­дарювання;

Який термін чинності сертифіката аудитора серії «А» встановлено законодавством України ?

3) 5 років;

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись як усно, так і письмово

1) Так;

143. Аудиторські послуги надаються:

1) На підставі договору;

144. Для здійснення аудиторської перевірки комерційного банку:

1) Достатньо мати сертифікат серії «Б»;

Що є основним об’єктом аудиту?

2) Фінансова звітність господарюючого суб’єкта;

146. Об’єктами аудиту можуть бути:

3) Методи управління;

147. Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснюють:

4) Спілка аудиторів України.

Хто несе відповідальність за дотриманням порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві?

2) Керівник підприємства;

В якому документі визначається відповідальність аудитора перед замовником?

3) У договорі на проведення аудиту;

150. Відповідальність за правильність складання фінансової звітності несе:

3) Керівник підприємства;

151. Вимоги до форми і змісту договору визначені:

2) У Господарському та Цивільному кодексі України;

152. Згідно з МСА 210 документ, що містить погоджені умови на проведення аудиторської перевірки – це:

2) Лист-зобов’язання;

153. Модель аудиторського ризику має вигляд:

1) ЗАР = ВР х РК х РН;

Які з наведених значень ризику контролю (РК) неможливі?

2) РК = 0;

Дайте характеристику ознак економічного контролю за часом

4) Попередній, поточний, наступний.

Назвіть форми організації аудиторської роботи за ознакою кількісного складу виконавців

2) Колективні, індивідуальні;

Назвіть види економічного контролю

3) Державний, відомчий, незалежний;

Що таке аудиторські докази?

2) Це інформація, одержана аудитором, на підставі якої ґрунтується підготовка аудиторського висновку;

159. Назвіть коефіцієнт матеріального збитку при нестачі паливо-мастильних матеріалів:

2) 2;

160. Загальний коефіцієнт ліквідності дорівнює:

1) 2-й розділ активу балансу / 3-й розділ пасиву балансу;

Відповідно до вимог якого П(С)БО та яким чином здійснюється виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності та яка інформація щодо виправлення помилок повинна бути розкрита у примітках до фінансової звітності?

1) П(С)БО № 6;

162. Віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції має здійснюватись відповідно до:

4) П(С)БО 16 «Витрати», Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послу4) сільськогосподарських підприємств.

163. Під час аудиту витрат на виробництво і калькулювання собівартості необхідно керуватись нормами:

3) МСА 520 «Аналітичні процедури»;

164. Обґрунтована гарантія – це:

4) відповідальність аудитора перед замовником за свій аудиторський висновок.

165. Згідно МСА 700 висновок аудитора може бути:

2) безумовно-позитивним, модифікованим;

166. Дата аудиторського висновку проставляється:

1) на день завершення аудиту, коли аудитор зобов’язаний доповісти керівництву підприємства про результати перевірки;

167. Які обов’язкові розділи повинен мати висновок відповідно до вимог МСА «Аудиторський висновок»:

2) назва документу, назва фірми, адресат, перелік перевіреної звітності, основна частина, висновок, дата, підпис, печатка;

168. Процедури вивчення внутрішнього контролю слід здійснювати на етапі:

1) планування аудиторської діяльності;

169. Аудиторські докази - це інформація:

4) усі відповіді вірні.

170. Вимоги щодо форми, змісту та порядку складання робочої документації зазначено у:

3) МСА 230 «Документація»;

171. Після завершення аудиту робочі документи:

2) залишаються у аудитора;

172. За яких обставин аудитор видає негативний висновок:

3) існує фундаментальна незгода щодо способу відображення у обліку деяких господарських операцій.

173. До модифікованих висновків відносять:

4) безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом

174. Тести контролю призначені для:

1) отримання розуміння про підприємство та його середовище, включаючи його систему внутрішнього контролю;

175. Робоча документація є власністю:

1) аудитора;

176. До підсумкової аудиторської документації відносять:

4) аудиторський звіт та аудиторський висновок.

177. Аудиторський звіт:

2) є власністю замовника, а тому не може носити конфіденційний характер;

178. Зміст та структура негативного висновку визначається:

3) МСА701;

179. Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні:

2) аудиторський висновок

180. Залежно від змісту висловленого судження аудиторські висновки поділяються на:

2) безумовно-позитивні і модифіковані

Всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку - це

1) модифіковані висновки

182. Якщо встановлені факти обмежень або незгод не носять суттєвого характеру, тоді аудитор надає:

2) умовно - позитивний висновок

183. Якщо встановлено факт обмеження обсягу перевірки, що не дозволяє отримати достатньо обсягу доказів по суттєвих аспектах фінансової звітності, то аудитор надає:

2) відмову від висловлення думки;

184. Стратегія проведення аудиту основних засобів розробляється виходячи із норм:

2) МСА 300 »Планування»;

185. З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю основних засобів аудитор проводить:

3) тестування;

186. Термін дії сертифікату на здійснення аудиторської діяльності не може перевищувати:

4) 5 років

187. Переоцінку майна, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 № 2658 – ІІІ, може здійснювати:

1) професійний оцінювач, який має ліцензію на подібну діяльність;

188. За оцінку майна, проведену неналежною особою (самооцінку), передбачено:

3) адміністративний штраф;

189. Підставою для здійснення переоцінки наявних основних засобів є:

4) Звіт про оцінку майна оцінювача, що її проводив.

190. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів може бути переглянуто:

2) у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання;

191. Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться:

4) методом взаємної перевірки господарських операцій.

192. Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності не мають права:

3) користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від посадових осіб клієнта;

193. Необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається:

2) Законом України «Про аудиторську діяльність»;

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 1530; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.006 с.)