Які із наведених нижче документів зберігаються постійно?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які із наведених нижче документів зберігаються постійно?2) річні звіти;

255. Всі документи реєструються в:

2) журналі;

256. Документи, які складають працівники бухгалтерії для підготовки облікових записів називаються:

3) бухгалтерського оформлення;

257. Документи, які за своїм змістом і призначенням поєднують в собі функції кількох видів документів називаються:

4) комбіновані.

258. Відображення господарських операцій в бухгалтерських документах називається:

3) документацією;

259. Прискорити процес оформлення і проходження документів на всіх етапах їх опрацювання дозволяє:

2) графік документообігу;

260. Тривалість складання документу має бути:

1) мінімальною;

261. Сукупність бухгалтерських документів називається:

1) документацією;

262. Замість вилучених з архіву підприємства документів в папку обов'язково вкладають:

2) копії і реєстр вилучених документів;

263. Підставою для відображення в поточному бухгалтерському обліку господарських операцій є дані:

2) первинних документів;

264. Скласти кореспонденцію: одержано від постачальників і оприбутковано на склади підприємства матеріали:

3) Дт 201 Кт 63;

265. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів:

1)Дт 201 Кт 63;

266. Бухгалтерський облік процесу виробництва повинен відображати:

1)всі затрати на виготовлення продукції, з одного боку, і випуск готової продукції з іншого;

267. За способом включення в собівартість затрати поділяють на:

3) прямі та непрямі;

268. Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію:

2) Дт 31 Кт 36;

269. Наприкінці звітного періоду списано суму чистого доходу від реалізації готової продукції (за вирахуванням ПД3) на фінансові результати:

1) Дт 70 Кт 79;

270. Наприкінці звітного періоду списано на фінансові результати витрати на збут:

3) Дт 79 Кт 63;

271. Списано прибуток від реалізації:

2) Дт 79 Кт 44;

272. Процес реалізації полягає:

1) у передачі готової продукції, створеної у процесі виробництва споживачам (покупцям);

273. Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок:

1) 70;

274. Відвантажена покупцям і списана з матеріально-відповідальних осіб сільськогосподарська продукція вважається реалізованою:

1) так;

275. Витрати, що безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат і включені до собівартості продукції (робіт, послу4) називають:

1) прямими;

276. Витрати, що не можуть бути віднесені до конкретного об’єкта витрат економічно важливим шляхом називають:

2) непрямими;

277. Прямі виробничі витрати обліковуються на рахунку:

1) 23;

278. Витрати це:

1) використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці;

279. Сума відшкодованого збитку оформляється записом:

1) Дт 30 Кт 375;

280. Яка господарська операція відповідає приведеній проводці: Дт 23 Кт 66:

2) нарахована заробітна плата працівникам рослинництва;

281. Надійшло паливо від Рай-агротехсервісу:

2) Дт 20 Кт 63;

282. Видана із каси заробітна плата:

1) Дт 66 Кт 30;

283. Перераховано із поточного рахунку кошти заводу будівельних матеріалів:

2) Дт 63 Кт 31;

284. Надійшли кошти на поточний рахунок від покупців і замовників:

1) Дт 31 Кт 36;

285. Визначте кореспонденцію рахунків за господарською операцією: нарахована заробітна плата працівникам рослинництва:

Дт Кт

4) 23/1 66.

286. Списано насіння на посів:

3) Дт 23 Кт 20;

287. Внесено мінеральні добрива під цукрові буряки:

2) Дт 23 Кт 20;

288. На поточний рахунок надійшли кошти від дебіторів:

4) Дт 31 Кт 37.

289. Оприбутковані запасні частини від «Агротехсервісу»:

2) Дт 20 Кт 63;

290. На рахунку 23 «Виробництво» відображається:

4) вартість використаних запасів або предметів праці, частина вартості необоротних активів або засобів праці і сума заробітної плати та ін.

291. Затрати здійснювані на стадії заготівлі і реалізації (не витрати по транспортуванню продукції, на утримання кіосків, складів для продукції на ринку та ін.) це:

1) затрати в сфері обігу;

292. Процес придбання і заготівлі засобів виробництва – це:

2) виробництво;

293. Процес з’єднання господарських засобів оборотних активів сфери виробництва з робочою силою – це:

2) виробництво;

294. Процес передачі підприємством готової продукції іншому підприємству або фізичній особі за грошові кошти – це:

3) реалізація;

295. Скільки існує стадій кругообігу господарських засобів підприємства:

2) 3;

296. Оприбутковано на склад мінеральні добрива від постачальників:

1) Дт 208 Кт 63;

297. Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:

2) пасивний;

298. За економічним змістом всі затрати поділяються на:

2) прості та складні;

299. По способу включення в собівартість затрати поділяються на:

2) прямі та непрямі;

300. По відношенню до технологічного процесу затрати поділяються на:

4) мінливі та умовно-постійні.

301. По економічній структурі (або складу) затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

302. По відношенню до обсягу виробництва затрати поділяються на:

4) мінливі та умовно-постійні.

303. Головна книга призначена для:

1) щомісячного узагальнення даних поточного обліку;

304. За даними головної книги складають:

1) бухгалтерський баланс;

305. До Головної книги переносять:

2) кредитові обороти журналів-ордерів;

306. Меморіально-ордена форма бухгалтерського обліку характеризується:

1) застосуванням книг і карток;

307. Автоматизована (комп’ютерн1) форма бухгалтерського обліку ґрунтується:

4) застосуванні програмного забезпечення.

308. Картки, як облікові регістри, частіше застосовують для ведення:

2) аналітичного обліку основних засобів та ТМЦ;

309. Перевагою карток і окремих листків є:

2) можливість будь-якого перегрупування для одержання інформації;

310.Хронологічні облікові регістри призначені для:

3) відображення господарських операцій в хронологічній послідовності;

311. Порядок запису в облікових регістрах господарських операцій регламентується:

1) Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку;

312. Бухгалтерська звітність складається на підставі:

1) даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

313. Відповідальність за правильність складання бухгалтерських регістрів несуть працівники:

2) бухгалтерії;

314. До хронологічних облікових регістрів відносяться:

2) журнали реєстрації господарських операцій;

315. Синтетичні облікові регістри призначені для:

1) групування та систематизації однорідних за економічним змістом господарських операцій;

316. За обсягом записів у бухгалтерських регістрах вони поділяються на:

2) регістри синтетичного, аналітичного обліку і комбіновані;

317. Комбіновані облікові регістри призначені для:

2) одночасного ведення синтетичного і аналітичного обліку;

318. За формою та будовою облікові регістри поділяються на:

1) двосторонні, односторонні, багатосторонні та шахові;

319. Записи в облікових регістрах при журнально-ордерній формі обліку звіряють:

1) з даними первинних документів, що послужили підставою для записів у них;

320. За характером записів і призначенням облікові регістри поділяють на:

4) хронологічні, систематичні, комбіновані.

321. За ступенем узагальнення бухгалтерські регістри поділяють на:

4) синтетичні, аналітичні, комбіновані.

322. За формою бухгалтерські регістри поділяють на наступні групи:

4) двосторонні, односторонні; багатогранні, шахові, контокорентні; кількісно-сумового обліку, кількісного обліку.

323. Які Ви знаєте методи виправлення помилок в бухгалтерських регістрах:

4) коректурний, «червоного сторно», додаткової проводки.

324. На який період відкривають бухгалтерські книги:

2) 1 рік;

325. На який період відкривають бухгалтерські картки аналітичного обліку основних засобів:

4) на весь період експлуатації.

326. Облікові регістри призначені для:

1) реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій;

327. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на:

4) книги, картки, окремі листки і друковані форми.

328. Перед початком використання бухгалтерські Книги нумеруються:

1) так;

329. Картки зручніші, ніж Книги:

1) так;

330. Окремі листки – це різновид карток:

1) так;

331. Головна книга – це регістр:

3) синтетичний;

332. Записи господарських операцій в облікові регістри бувають:

4) прості та копіювальні.

333. На підставі сальдо облікового регістру складають:

1) баланс;

334. Кількісно-сумові регістри використовують для обліку:

1) ТМЦ;

335. Форми бухгалтерського обліку:

4) ручна і автоматизована.

336. Аналітичні рахунки відкриваються в книзі в розрізі субрахунків:

1) так;

337. Метою складання фінансової звітності є:

1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;

338. Яким П(С)БО встановлені вимоги до фінансової звітності:

3) П(С)БО 1;

339. Основними принципами, на яких ґрунтується фінансова звітність, є:

4) обачність, повне висвітлення та автономність.

340. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

1) календарний рік;

341. Зміст і форма Балансу регламентується П(С)БО:

1) П(С)БО 2;

342. Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог:

3) П(С)БО 3;

343. Звіт про фінансові результати має форму:

2) № 2;

344. Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені:

1) ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

345. Бухгалтерська звітність складається на підставі даних:

1) бухгалтерського обліку;

346. Фінансова звітність містить інформацію про:

4) фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

347. Перед складанням річного звіту проводять:

1) повну інвентаризацію;

348. Баланс та інші форми звітності підписуються:

1) керівником і головним бухгалтером;

349. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність:

1) за достовірність звітних показників;

350. Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність:

4) органам, до сфери управління яких вони належать; трудовим колективам (на їх вимогу); органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

351. Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог П(С)БО:

4) №4.

352. Звіт про рух грошових коштів містить дані про рух коштів в результаті:

4) операційної, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності.

353. Зміст і форма Звіту про власний капітал регламентується:

2) П(С)БО 5;

354. Головна книга призначена для:

1) щомісячного узагальнення даних поточного обліку;

355. За даними Головної книги складають:

1) бухгалтерський баланс;

356. До Головної книги переносять:

2) кредитові обороти журналів-ордерів;

357. Метою складання Звіту про власний капітал є:

1) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу;

358. Метою складання фінансової звітності є:

1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;

359. Фінансова звітність повинна містити дані про:

4) дату, валюту звітності та дані про підприємство.

360. Керівник і гол. бухгалтер за показники звітності несуть відповідальність:

1) повну;

361. Річна звітність подається:

1) не пізніше 10 лютого, наступного за звітним року;

362. Звітність при здачі:

3) розглядається і перевіряється;

363. До річного звіту додається пояснювальна записка про аналіз факторів, що вплинули на результати роботи підприємства:

1) так;

364. Достовірність звітності, яка публікується, підтверджується:

1) аудиторською перевіркою;

365. В Україні встановлені єдині правила статей балансу, форм звітності і строків подання:

1) так;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 357; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)