Облік собівартості товарів і витрат на підприємствах громадського харчування
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік собівартості товарів і витрат на підприємствах громадського харчуванняВизначення фінансового результату діяльності підприємств громадського ха­рчування здійснюється шляхом порівняння доходів звітного періоду і витрат, по­несених для одержання цих доходів. Методологічні засади формування інфор­мації про витрати у бухгалтерському обліку визначені у ПБО 16 „Витрати".

Витрати, які пов'язані з процесом виробництва, але не включаються до виро­бничої собівартості, обліковуються окремо. Так, підприємства громадського ха­рчування, які використовують рахунки класу 9 „Витрати діяльності", зазначені витрати обліковують на рахунку 92 „Адміністративні витрати". Суб'єкти малого підприємництва обліковують такі витрати на рахунках класу 8 „Витрати за еле­ментами", а саме на рахунку 84 „Інші операційні витрати".

Підприємства громадського харчування, крім нормативних витрат (визна­чених Збірником рецептурних страв та технологічною документацією на фірмові страви та кулінарні вироби), несуть також витрати, визначені П(С)БО 16, та ви­трати, пов'язані з подальшою реалізацією виготовленої продукції і кулінарних виробів та обслуговуванням відвідувачів у залах. У зв'язку з цим підприємства громадського харчування повинні робити таку націнку, щоб покрити всі витрати та забезпечити собі прибуток від діяльності.

Склад поточних витрат торговельної діяльності, порядок їх планування на підприємствах громадського харчування визначено в Методичних рекомендаціях з формування складу витрат та порядку їх планування в тор­говельній діяльності, затверджених наказом Міністерства економіки та з пи­тань європейської інтеграції 22.05.2002 № 145.

Витрати, що несе підприємство громадського харчування на реалізацію такої продукції, включаються до витрат на збут і обліковуються на рахунку 93 „Витра­ти на збут". Відповідно до П(С)БО 16 на підприємствах громадського харчуван­ня до витрат на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

Ø витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах готової продукції;

Ø витрати на ремонт тари;

Ø оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

Ø витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

Ø витрати на передпродажну підготовку товарів;

Ø витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

Ø витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (опера­ційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
охорона);

Ø витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції,
транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням
продукції відповідно до умов договору поставки;

Ø інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
Рахунок 94 „Інші витрати операційної діяльності" підприємства громадсь­кого харчування використовують для обліку витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 „Собівартість реалі­зації", 92 „Адміністративні витрати", 93 „Витрати на збут". Тобто на цьому рахунку відображають:

§ втрати від знецінення запасів;

§ нестачі і втрати від псування цінностей;

§ суми курсових різниць, що виникли внаслідок відображення валютних операцій;

§ визнані штрафи, пені, неустойки.

Для цілей обліку витрат операційної діяльності за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортиза­ція, інші операційні витрати) підприємства громадського харчування нарівні з рахунками класу 9 „Витрати діяльності" можуть використовувати рахунки класу 8 „Витрати за елементами", крім рахунку 85 „Інші витрати".

При використанні рахунків 8 і 9 класу всі витрати спочатку формуються на рахунках класу 8, потім списуються на відповідні рахунки класу 9, а звідти — в дебет рахунку 23.

Наведемо типові бухгалтерські проведення щодо обліку витрат операційної діяльності підприємств громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків:


 


 


Облік реалізації продукції

Підприємства громадського харчування можуть реалізовувати як продук­цію власного виробництва, так і придбані товари. До продукції власного вироб­ництва належать готові вироби (страви) і напівфабрикати, виготовлені на кухні або в підсобних виробничих цехах підприємства громадського харчування тепло­вим чи холодним обробленням сировини і продуктів.

До реалізованих товарів належать товари, що придбані підприємствами гро­мадського харчування на стороні та продаються населенню без оброблення (фру­кти, ковбасні вироби, що продаються на вагу, тютюнові вироби тощо).

Реалізація продукції громадського харчування здебільшого здійснюється че­рез торговельні зали — кафе, їдальні, ресторани, бари. Крім того, продукція вла­сного виробництва може також реалізовуватись замовникам в офіси або з доста­вкою додому, зі складу.

Методологічні засади формування інформації про доходи від звичайної дія­льності у бухгалтерському обліку визначені у ПБО 15 „Дохід".

До складу доходу від реалізації товарів входить сума ПДВ, яка згідно із Законом України „Про податок на додану вартість" відображається на рахунках бухгалтерського обліку як податкове зобов'язання з ПДВ із вартості реалізова­них товарів. Визнання доходу від реалізації товарів у закладах (на підприємст­вах) громадського харчування відбувається під час їх реалізації за готівку і за безготівковим розрахунком.

Бухгалтерський облік реалізації продукції громадського харчування ведеть­ся на підприємстві із застосуванням таких субрахунків:

701„Дохід від реалізації готової продукції", 702„Дохід від реалізації
товарів" — відображається дохід від реалізації продукції власного виробництва і купованих товарів;

901„Собівартість реалізованої готової продукції", 902„Собівартість реалізованих товарів" — відображається собівартість продукції власного виробництва і реалізованих купованих товарів;

791„Результат основної діяльності" — відображається фінансовий результат від реалізації продукції.

За кредитом субрахунків 701 і 702 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (ПДВ та інше) і списання їх у порядку закриття на рахунок 79 „Фінансові результати".

Фактичну вартість реалізованих товарів (без торгової націнки і ПДВ) відо­бражають за дебетом рахунку 902 „Собівартість реалізації". За кредитом цього рахунку відображають списання їх в порядку закриття оборотів на рахунок 79 „Фінансові результати".

Суму наданих знижок покупцям після реалізації товарів, вартість повернених покупцем товарів, які підлягають вирахуванню з доходу, відображають за дебетом субрахунку 704 „Вирахування з доходу". За кредитом цього субрахунку відобра­жають списання дебетових оборотів на рахунок 79 „Фінансові результати".

У податковому обліку підприємства громадського харчування за першою подією (відпуск продукції або надходження коштів в оплату вартості виробів) виникають валові доходи. У підприємства громадського харчування — платника


ПДВ також перша з подій, що сталися, є моментом виникнення податкових зобо­в'язань щодо ПДВ.

Як правило, підприємства громадського харчування реалізують куплені то­вари й продукцію власного виробництва за готівку через їдальні, буфети тощо. Зазначимо, що при відображенні виручки від реалізації рахунок 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками" використовувати не потрібно, оскільки в цьому випадку неможливо та й не треба визначати дані осіб, які купують ті чи інші страви.

Типові бухгалтерські проведення щодо обліку реалізації продукції за готів­кові кошти підприємствами громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків, подано нижче.

 


Крім готівкових розрахунків, підприємство громадського харчування може здійснювати розрахунки з покупцями і в безготівковій формі. Наприклад, коли одне підприємство або фізична особа замовляє обслуговування бенкету чи іншої святкової події і розраховується з підприємством громадського харчування шля­хом перерахування коштів на його рахунок у банку.

Типові бухгалтерські проведення щодо обліку реалізації продукції в безготі­вковій формі підприємствами громадського харчування, які використовують 9 клас рахунків, подано нижче.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.004 с.)