Облік незавершеного будівельного виробництва
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік незавершеного будівельного виробництваДо незавершеного будівельного виробництва належать незакінчені і не при­йняті замовником об'єкти (будівельно-монтажні роботи), що є об'єктами обліку. Незавершене будівельне виробництво складається з витрат на вико­нання будівельно-монтажних робіт, що виконуються власними силами бу­дівельної організації, а також із вартості робіт субпідрядних організацій, прийнятих і сплачених генеральним підрядником.

Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт, які виконують­ся власними силами будівельної організації, що належать до незаверше­ного будівельного виробництва, обліковується на окремому аналітичному рахун­ку субрахунку 231 „Основне виробництво".

Виконані субпідрядними організаціями роботи, прийняті й оплачені генераль­ним підрядником, до їх здачі замовнику підлягають обліку в договірних цінах на спеціальному аналітичному рахунку субрахунку 231 „Основне виробництво" і не включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт генерального підрядника.

Облік витрат у підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт ведеться на активному калькуляційному рахунку 23 „Виробництво". По дебету цього ра­хунку відображаються витрати як за елементами, так і за статтями витрат і обся­гами виконаних робіт. На рахунку 23 „Виробництво" на окремих субрахунках ведеться облік робіт, виконаних власними силами, та робіт, виконаних силами субпідрядних організацій. З метою визначення ступеня завершеності будівництва та оцінки обсягу незавершеного виробництва щомісяця проводиться інвентариза­ція незакінченого об'єкта будівельних робіт шляхом фізичного виміру етапу або конструктивного елемента за видами робіт та кошторисними одиничними розцін­ками, включаючи кошторисні накопичення.

До складу незавершеного виробництва відноситься також кошторисна вар­тість виконаних субпідрядниками робіт.

Обороти по кредиту рахунку 23 „Виробництво" відображають собівартість зданих замовнику робіт. Цей показник визначається балансовим методом, а саме: до сальдо незавершеного виробництва на початок місяця по дебету рахунку 23 додаються витрати, накопичені протягом місяця по дебету рахунку 23, і віднімається визначене шляхом інвентаризації сальдо по рахунку 23 на кінець місяця. Кредитовий оборот по рахунку 23 треба очистити від різного роду спи­сань, пов'язаних із поверненням матеріалів, браком тощо. Розмір незавершеного виробництва залежить від обраної форми розрахунків підрядника із замовником. У випадку оплати замовником обсягу фактично виконаних будівельних робіт са­льдо по рахунку 23 в частині собівартості реалізованих послуг і робіт буде від­сутнє. Якщо ж оплата проводиться замовником після закінчення об'єкта будівни­цтва в цілому, то сальдо рахунку 23 буде відображати витрати підрядника по незакінчених об'єктах будівництва до здачі їх замовнику.

Типова кореспонденція рахунків з обліку витрат основного виробництва на­ведена нижче:

 

 

  № Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено вартість витрачених матеріалів на будівництво об'єктів
Відображено собівартість послуг допоміжних виробництв
Списано витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів, що безпосередньо використовуються в основному виробництві
Відображено суму остаточних втрат від браку і переробок, віднесених на собівартість основного виробництва
Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва
Проведення відрахувань на соціальні заходи
Відображено вартість послуг, отриманих від сторонніх підприємств (без ПДВ)
Відображено списання собівартості будівельно-монтажних робіт, що здані замовнику
Списано адміністративні витрати

 

Облік втрат від браку

Втрати від браку в роботі будівельних організацій відображаються на рахунку 24 „Брак у виробництві" окремо за браком, допущеним під час виконання будівельно-монтажних робіт, і браком, допущеним у підсобних і виробництвах будівельної організації, не виділених на окремий баланс. Облік браку ведеться по окремих об'єктах будівництва, видах робіт та підсобних виробництвах у журналах 5, 5А, листках-розшифровках або машино грамах, які їх замінюють.

До втрат від браку відносять вартість остаточно забракованої будівельної про­дукції та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої

будівельної продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується праців­никами, які допустили брак; сум, що одержані від постачальників за неякісні матері­али і комплектуючі вироби тощо.

До витрат на виправлення браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, належать витрати на переробку неякісно виконаних робіт з вини будівельної організації, а також витрати на усунення пошкоджень у зведених конс­трукціях, допущених під час подальшого виконання будівельно-монтажних робіт.

Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених з вини замовника і ним оплачених, не відносяться до втрат від браку.

У витрати на виправлення браку, допущеного під час виконання будіве­льно-монтажних робіт, включається вартість додатково витрачених матеріа­лів, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, на експлуа­тацію будівельних машин і механізмів, а також частина загальновиробничих (загальнодільничних) витрат.

Бухгалтерський облік втрат від браку у будівництві не відрізняється від об­ліку в промисловості та відображається за загальноприйнятими записами по ра­хунку 24 „Брак на виробництві".

Типова кореспонденція рахунків з обліку втрат від браку наведена нижче:

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.01 с.)