Розділ 20. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В АПТЕКАХ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 20. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В АПТЕКАХ 

Загальні положення

Аптека є закладом охорони здоров'я, який функціонує з дозволу і під контролем державних органів, основним завданням якої є забезпечення насе­лення, закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та виробами медич­ного призначення.

До аптечних закладів, які можуть реалізовувати медикаменти та вироби ме­дичного призначення, належать: аптечні склади, бази; аптеки та їх структурні підрозділи; аптеки лікарняні; аптеки міжлікарняні

Основні функції аптечних закладів:

- систематичне інформування лікарів та інших медичних працівників про лікарські засоби, способи їх застосування, дозування, можливості заміни тимчасово відсутніх лікарських препаратів, а також з інших професійних питань;

- видача довідок населенню про наявність окремих лікарських засобів в інших аптеках, а також місця розташування найближчих аптек і лікувально-профі­лактичних закладів;

- організація заготівлі лікарської рослинної сировини відповідно до затвер­дженого плану як за обсягом, так і за асортиментом,

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення, особливо про правила приймання і режиму зберігання лікарських засобів в домашніх умо­вах, шкоду самолікування;

- надання в необхідних випадках першої долікарської медичної допомоги на­селенню.

Аптека здійснює і постачальницькі функції — забезпечує лікувально-профі­лактичні заклади лікарськими засобами та іншими медичними виробами, відпус­кає їх різним закладам і підприємствам.

Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів, що виготовлені в аптеці, готових лікарських засобів, виробів медичного призначення, лікарських космети­чних засобів, лікарських домішок до харчових продуктів, лікувальної мінераль­ної води, а також оптики.

Виготовлення лікарських засобів в аптеках здійснюється за рецептами ліка­рів (магістральними формулами), замовленнями лікувально-профілактичних за­кладів (офіціальними формулами) лише з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин з додержанням вимог Державної Фармакопеї України, інших нормативно-правових документів, Правил аптечної технології ліків, які встанов­люють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарського засобу.

Діяльність у сфері роздрібної реалізації лікарських засобів регулю­ється Законами України „Про забезпечення санітарного та епідеміологіч­ного благополуччя населення", „Про лікарські засоби", „Основами зако­нодавства про охорону здоров'я в Україні", постановами Кабінету міністрів України та нормативними, документами Міністерства охорони здоро­в'я України.

Роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призна­чення здійснюється в аптеках та їх структурних підрозділах.

Суб'єкт господарювання, який займається роздрібною реалізацією лікарсь­ких засобів, повинен:

- закуповувати лікарські засоби у суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів або з оптової реалі­зації лікарських засобів та мають відповідну ліцензію;

- реалізовувати лікарські засоби фізичним особам (громадянам України, інозе­мцям, особам без громадянства), закладам охорони здоров'я, іншим суб'єк­там господарювання - для медичного застосування без права подальшої ре­алізації, науково-дослідним, навчальним закладам для проведення науково-дослідних, учбових робіт.

Суб'єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування повинен забезпечити:

- наявність в аптеці лікарських засобів обов'язкового асортименту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення для на­дання долікарняної медичної допомоги;

- відповідність матеріально-технічної бази аптек та їх структурних підрозді­лів нормативним вимогам;

- дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів щодо якості лікарських засобів під час їх виготовлення, зберігання, контролю якості та відпуску;

- дотримання особливих вимог, встановлених чинним законодавством до реа­лізації та обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів, імунобіологічних лікарських засобів та препаратів, які отримують з крові та плазми крові, а також радіофармацевтичних препаратів;

- додержання екологічних, санітарно-гігієнічних норм і правил щодо збері­гання, виготовлення та реалізації лікарських засобів, а також охорони праці, протипожежної безпеки;

- безумовне виконання розпоряджень (приписів) державних контролюючих ор­ганів щодо заборони (зупинення) відвантаження, реалізації (продажу) лікар­ських засобів, які не відповідають вимогам нормативних документів; |

- наявність в залі обслуговування населення інформації про рівень акреди­тації аптеки, вид та обсяг послуг з лікарського забезпечення, особливості правил відпуску ліків, адресу і номер телефону суб'єкта господарювання, якому належить аптека, адресу і номер телефону органу ліцензування та органів, що забезпечують державний контроль якості лікарських засобів, захист прав споживачів, відомості щодо книги відгуків та пропозицій.

Залежно від обсягу роботи, що виконується в аптеках, можуть бути органі­зовані самостійні структурні підрозділи (рис. 20.1).

 

 

Аптека повинна займати ізольоване приміщення з окремим входом і мати торговельний зал для обслуговування населення. Аптечний пункт, аптечний кіоск можуть займати відокремлені приміщення без виділення торговельного залу.

На фасаді аптеки повинна бути вивіска із зазначенням її найменування та назви суб'єкта господарювання або власника чи уповноваженого ним органу. Біля входу до цього приміщення на видному місці розміщується інформація про режим роботи, а також адреса чергової та найближчої аптеки. Чергова аптека повинна мати зовнішній сигнальний покажчик. Перелік чергових аптек визнача­ють місцеві органи влади.

На фасаді відокремленого структурного підрозділу повинна бути вивіска із зазначенням його найменування, назви аптеки, до складу якої він належить, та суб'єкта господарювання.

Функціонування аптеки у житлових і громадських будинках допускається за умови дотримання протипожежних, санітарно-гігієнічних вимог, що забезпечу­ють оптимальний режим експлуатації житлових та робочих приміщень.

У випадку розміщення аптеки в амбулаторно-поліклінічних закладах допус­кається розміщення аптеки на інших поверхах будинків, що обладнані пасажир­ськими ліфтами.

Санітарний стан приміщень аптеки, аптечного пункту, аптечного кіоску по­винен відповідати вимогам, встановленим нормативними актами МОЗ та Держа­вними будівельними нормами України.

Обробка стін та стель виробничих приміщень аптеки, аптечного пункту, ап­течного кіоску повинна допускати вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.

Прилади, апарати, які є в аптеці, повинні мати технічні паспорти, а також підлягати своєчасному технічному обслуговуванню та перевірці.

Засоби вимірювання, що використовуються під час виготовлення та збері­гання лікарських засобів, повинні мати державне повірочне тавро і проходити повірку у встановленому порядку.

Обов'язковим для аптеки є наявність:

- Державної Фармакопеї, нормативних документів з питань приймання, виго­товлення, контролю якості, зберігання, порядку відпуску лікарських засобів;

- паспорта аптеки і паспорта відокремленого структурного підрозділу аптеки.

Персонал аптеки, аптечного пункту, аптечного кіоску повинен бути одягне­ний у формений або технологічний одяг і спеціальне взуття, які відповідають сані­тарним вимогам, додержуватись правил особистої гігієни. Технологічний одяг і взуття видається працівникам аптеки відповідно до діючих норм. Кожний співробіт­ник аптеки забезпечується не менш ніж двома комплектами одягу. Працівники ап­тек, влаштовуючись на роботу, проходять медичне обстеження, а надалі — пері­одичний медичний огляд згідно з діючими вимогами МОЗ України. Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)