ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік руху запасів на складі та в бухгалтеріїНа будівельно-монтажних підприємствах, переважно, застосовуєть­ся оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів, який прийнято нази­вати сальдовим методом обліку. При цьому методі облік на складі ве­деться матеріально відповідальною особою в кількісно-сортовому вираженні. Для цього на кожне найменування матеріалів заводиться картка складського обліку матеріалів форми М-12, яка оформлюється в бухгалтерії і видається матеріально відповідальній особі під розписку. Крім цього, для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера заповнюється матеріальний ярлик, який знахо­диться в місцях зберігання матеріальних цінностей.

Записи в картці складського обліку здійснюються матеріально відповідаль­ною особою на підставі належним чином оформлених первинних документів (при­буткових ордерів, вимог, накладних тощо) з надходження і витрачання матеріа­лів в момент здійснення операції.

Протягом місяця у встановлені на підприємстві строки матеріально відпові­дальна особа на підставі даних карток складського обліку складає реєстр приймання-здачі документів форми М-13 в одному примірнику. В реєстрі записується кількість первинних документів, що належить здати до бухгалтерії, та їх номери.

Для щомісячної звірки даних складського обліку про залишки матеріалів в грошовому виразі з даними бухгалтерії матеріально відповідальна особа запов­нює відомість обліку залишків матеріалів.

Протягом місяця відомість залишків матеріалів зберігається в бухгалтерії і використовується для довідкових цілей. В кінці кожного місяця матеріально відповідальна особа на підставі даних карток форми М-12 переносить залишки по матеріалах до відомості форми М-14.

Отже, при оперативно-бухгалтерському методі обліку матеріальних цінностей існує безпосередній взаємозв'язок обліку запасів на складі підприємства з їх обліком в бухгалтерії.

Для обліку запасів в будівництві застосовуються такі синтетичні ра­хунки: 20 „Виробничі запаси"; 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети", а також позабалансовий рахунок 02 „Активи на відповідальному зберіганні".

В межах договору підряду замовники можуть передавати матеріали, які у під­рядному підприємстві будуть обліковуватися на позабалансовому рахунку 023 „Ма­теріальні цінності на відповідальному зберіганні". При цьому вартість цих матеріа­лів не включається до загального обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт.

На субрахунку 205 „Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відо­бражають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і ком­плектуючих виробів, які підлягають монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівель­них деталей, конструкцій тощо.

На даному субрахунку обліковується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, вироб­ничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання обладнання, що потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 „Капітальні інвестиції" в міру їх надходження на склад або інше місце зберігання чи експлуатації.

Устаткування і будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу та виконання будівельних робіт, списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 „Капі­тальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу і використання.

Обладнання, яке придбане і доставлене на будівельний майданчик, підрядна організація приймає та обліковує на позабалансовому рахунку 021 „Устаткуван­ня, прийняте для монтажу". Після його встановлення замовник відносить його вартість до витрат будівництва, а підрядне підприємство списує його з обліку на позабалансовому рахунку 021.

У синтетичному обліку рух будівельних матеріалів відображають за факти­чною вартістю, включаючи витрати на їх доставку. Різниця між фактичною собі­вартістю і вартістю за розрахунково-обліковими цінами становить суму відхи­лень (перевитрати або економії). Для спрощення обліку суму відхилень відображають на окремому субрахунку 205 „Будівельні матеріали".

На синтетичних рахунках облік виробничих запасів ведуть за фактичною со­бівартістю або за обліковими цінами. При обліку матеріалів за фактичною собіва­ртістю в дебет матеріальних рахунків відносять всі витрати щодо їх придбання.

При надходженні виробничих запасів дебетують рахунок 20 або 22 і кре­дитують:

• рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками" — на вартість матеріалів, що надійшли, за цінами постачальників зі всіма націнками збутових і постачальницьких організацій та транспортно-заготівельними витратами, включеними в рахунки постачальників, включаючи оплату по­слуг посередників і оплату відсотків за придбання в кредит, наданий поста­чальником;

♦ рахунок 68 „Розрахунки за іншими операціями" — на вартість матеріалів і МШП, що надійшли;

♦ рахунок 372 „Розрахунки з підзвітними особами" — на вартість матеріа­лів, МШП, оплачених із підзвітних сум;

♦ рахунок 23 „Виробництво" — на витрати по доставці матеріалів власним транспортом і на фактичну собівартість матеріалів власного виробництва та на вартість зворотних відходів;

♦ рахунок 232 "Допоміжні виробництва" — на вартість матеріалів, що на­дійшли від допоміжних виробництв;

♦ рахунок 11 „Малоцінні необоротні активи" — на вартість відходів, отри­маних внаслідок розбирання тимчасових (не титульних) споруд і пристосу­вань, а також списання МШП.

За кредитом рахунків обліку виробничих запасів відображаються опе­рації, пов'язані з вибуттям (списанням) матеріальних цінностей, в кореспон­денції з дебетом:

♦ рахунок 231 „Основне виробництво" — на вартість матеріалів, відпущених в основне виробництво для будівництва об'єктів;

♦ рахунок 232 „Допоміжні виробництва" — на вартість матеріалів, відпуще­них допоміжним виробництвам;

♦ інших рахунків.

Аналітичний облік надходження будівельних матеріалів залежить від вибо­ру облікової ціни.

Якщо твердою обліковою ціною є планова собівартість будівельних матеріа­лів, тоді матеріали, що надійшли, відображають на кожному аналітичному рахун­ку за плановою собівартістю, а різницю між фактичною і плановою собівартістю матеріалів показують на спеціально відкритому аналітичному рахунку „Відхилен­ня фактичної собівартості від планової", при цьому відпуск матеріалів на потреби виробництва протягом місяця відображають за твердими обліковими цінами. При цьому складають таку бухгалтерську проводку: дебет рахунку 23 „Виробництво" (матеріали, відпущені основному і допоміжному виробництву), дебет інших рахун­ків залежно від напрямку витрат матеріалів (91 „Загальновиробничі витрати", 92 „Адміністративні витрати" тощо), кредит рахунку 20 „Виробничі запаси".

Після закінчення місяця визначають різницю між фактичною собівартістю ви­трачених будівельних матеріалів і вартістю їх за твердими обліковими цінами. Різни­цю списують на ті ж рахунки витрат, на які були списані будівельні матеріали за твердими обліковими цінами (рахунки 23, 91, 92 тощо). При цьому, якщо фактична собівартість вище від твердої облікової ціни, різницю між ними відображають дода­тковою бухгалтерською проводкою, а якщо нижче — способом „червоне сторно".

Відхилення фактичної собівартості будівельних матеріалів від вартості їх за твердими обліковими цінами розподіляють між витраченими запасами і запасами, що залишились на складі, пропорційно вартості запасів за твердими обліковими цінами. З цією метою визначають відсоткове співвідношення відхилень фактич­ної собівартості будівельних матеріалів від твердої облікової ціни і знайдене від­ношення перемножують на вартість відпущених матеріалів і будівельних матері­алів, що залишилися, за твердими обліковими цінами.

Аналогічно розподіляються витрати на перевезення та заготівельно-складські витрати щодо будівельних матеріалів.

Будівельні підприємства згідно із договором можуть передавати окремі види матеріалів в переробку на сторону. В бухгалтерському обліку матеріали, пере­дані в переробку, обліковуються на субрахунку 206 „Матеріали, передані в пере­робку". Після повернення готового виробу він оприбутковується залежно від його виду — в дебет рахунку 20 або 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети" в кореспонденції з кредитом рахунків 206 „Матеріали, передані в переробку" у частині вартості матеріалів, використаних як ресурси, 63 „Розрахунки з постача­льниками та підрядниками", 68 „Розрахунки за іншими операціями" у частиш вартості послуг переробки тощо.

Рахунок 15 „Капітальні інвестиції" використовують будівельні підприємст­ва, що мають власні кар'єри, лісові ділянки для заготівлі нерудних матеріалів (глини, піску, вапна, щебеню, лісу круглого). Дані матеріали заготовлюються для наступної їх переробки і випуску цегли, будівельних конструкцій і виробів для власних допоміжних виробництв або для передання іншим організаціям в переро­бку. В дебет рахунку 15 відносять і купівельну вартість матеріальних цінностей, по яких на будівельне підприємство надійшли розрахункові документи постачаль­ника, та інші витрати з придбання матеріалів з кредиту рахунків 63, 23, 372 зале­жно від того, звідки надійшли матеріальні цінності, від характеру витрат на заго­тівлю і доставку матеріальних цінностей на підприємстві. Матеріальні цінності, що фактично надійшли на підприємство, списують за обліковими цінами з креди­ту рахунку 15 в дебет рахунків 20 і 22.

Залишок на рахунку 15 на кінець місяця відображає наявність матеріалів у дорозі.

При реалізації будівельних матеріалів іншим підприємствам складають такі бухгалтерські записи:

1. Д-т pax. 943 „Собівартість реалізованих виробничих запасів", К-т pax. 201 — на вартість матеріалів за обліковими цінами.

2. Д-т pax. 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками", К-т pax. 712 „Дохід від реалізації інших оборотних активів" — на продажну вар­тість матеріалів.

3. Д-т pax. 712 „Дохід від реалізації інших оборотних активів", К-т pax. 641 „Розрахунки за податками" — на суму ПДВ по реалізованих матеріалах.

Фінансовий результат від реалізації матеріалів визначають таким чином:

1. Д-т pax. 791 „Результат основної діяльності", К-т pax. 943 „Собівар­тість реалізованих виробничих запасів".

2. Д-т pax. 712 „Дохід від реалізації інших оборотних активів", К-т pax. 791 „Результат основної діяльності".

По pax. 791 визначається результат від реалізації виробничих запасів, який в кінці звітного періоду списується на pax. 44 „Нерозподілені прибутки, непо­криті збитки)".

Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних цінностей будівельних під­приємств наведена нижче.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.014 с.)