ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика форм бухгалтерського обліку та критерії їх вибору для суб'єктів малого підприємництваЕфективність системи обліку великою мірою залежить від вибору відповід­ної умовам здійснення господарської діяльності форми бухгалтерського обліку. Ця відповідність повинна забезпечувати, з одного боку, достатню аналітичність сформованої інформації, а з іншого, раціональне використання робочого часу працівників бухгалтерії на процес формування цієї інформації.

Законом №996 [5] СМП надано право з урахуванням особливостей своєї господарської діяльності і технології обробки первинних облікових даних самостійно обирати форму бухгалтерського обліку як певну сис­тему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інфо­рмації в них з додержанням єдиних засад, а саме: єдина методологічна основа (принцип подвійного запису); взаємозв'язок даних аналітичного і синтетичного обліку; суцільне відображення усіх господарських операцій в реєстрах обліку на підставі первинних облікових документів; нагромадження і систематизація даних первинних документів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською дія­льністю малого підприємства, а також для складання і подання бухгал­терської звітності та декларацій з оподаткування.

Проте, більше СМП у своїй діяльності користуються однією із форм бухгал­терського обліку, що розроблені та затверджені Міністерством фінансів. Під час організації синтетичного та аналітичного обліку СМП з урахуванням своїх кла­сифікаційних засад можуть використовувати одну з таких основних форм обліку:

v просту;

v спрощену;

v журнально-ордерну для невеликих підприємств і господарських організацій;

v журнальну;

v меморіально-ордерну;

v автоматизовану.

Невеликі обсяги господарської діяльності СМП здебільше зумовлюють їх вибір на користь простої форми бухгалтерського обліку. Порядок ведення бухга­лтерського обліку за простою формою визначений у Методичних рекомендаціях №422 [8].

Проста форма бухгалтерського обліку застосовується СМП з незначним до­кументообігом (кількістю господарських операцій), що здійснюють діяльність з виконання не матеріаломістких робіт і послуг. Вона передбачає використання Жу­рналу обліку господарських операцій (таблиця 1), який рекомендується друкува­ти у форматі А2.

 

 

У Журналі обліку господарських операцій (далі — Журнал) записи здійсню­ються на підставі первинних та зведених облікових документів, відомостей нара­хування заробітної плати і амортизації тощо з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку. За необхідності записи господарських опера­цій продовжуються у вкладних аркушах до Журналу (додаток 2).

Журнал ведеться щомісяця. Дані рядку „Сальдо на кінець місяця" з Журна­лу за попередній місяць переносяться у рядок „Сальдо на початок місяця" Журна­лу за звітний місяць за кожним рахунком бухгалтерського обліку. У графі 3 „Зміст операції" у хронологічній послідовності позиційним способом відображаються господарські операції звітного місяця із зазначенням суми операції у графі 4 та одночасно у графах „Дебет" і „Кредит" двох рахунків бухгалтерського обліку відповідних видів активів, власного капіталу, зобов'язань, доходів і витрат.

Підсумкові дані у Журналі визначають підрахунком суми оборотів за дебе­том і за кредитом усіх рахунків бухгалтерського обліку і виведенням сальдо на кінець місяця. Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути одна­ковими і дорівнювати сумі з графи 4 „Сума господарської операції" у рядку „Усьо­го оборотів за місяць".

Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредито­рами малі підприємства застосовують Відомість 3-м, підсумкові дані якої (без повторення записів, що здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних доку­ментів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій з позначенням у графі 3 „Відомість 3-м".

Схематично порядок обліку за простою формою бухгалтерського обліку можна зобразити так (рис 16.1):

 

 

СМП, що здійснюють порівняно більшу кількість господарських операцій, діяльність яких пов'язана з виконанням матеріаломістких робіт і послуг, можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку. Порядок ведення бухга­лтерського обліку за спрощеною формою також врегульований у Методичних рекомендаціях №422 [8].

Цю форму переважно використовують СМП, на балансі яких обліковуються власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готова продукція та які здійс­нюють значну кількість господарських операцій за місяць.

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення інфор­мації про господарські операції у таких реєстрах бухгалтерського обліку:

♦ Відомість 1-м — Облік грошових коштів та їх еквівалентів, у тому числі готівки і грошових документів;

♦ Відомість 2-м — Облік запасів;

♦ Відомість 3-м — Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за подат­ками й платежами, довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх пері­одів, облік розрахунків з оплати праці;

♦ Відомість 4-м — Облік необоротних активів та амортизації (зносу), облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів;

♦ Відомість 5-м — Облік витрат, у тому числі облік витрат на виробництво, облік доходів і фінансових результатів, облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів;

♦ Оборотно-сальдова відомість.

Загальні правила організації та ведення обліку за спрощеною формою такі:

ü сума за будь-якою операцією відображається у відомості обліку за рахун­ком, що кредитується, у графі рахунку, що дебетується, та одночасно (за сумою операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості об­ліку за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунку;

ü залишки коштів за відомостями повинні бути порівнянні з відповідними даними первинних та зведених документів, на підставі яких були зроблені записи (звіт касира, банківські виписки тощо);

ü у відомостях вказується місяць, за який вони складаються.

Розглянемо порядок обліку окремих об'єктів за умови використання спроще­ної форми бухгалтерського облікую.

Облік готівки, грошових коштів, їх еквівалентів і грошових документів

Систематизація інформації про наявність і рух готівки, грошових коштів на рахунках у банках, еквівалентів грошових коштів у дорозі та грошових докуме­нтів здійснюється у Відомості 1-м. У розділі І Відомості 1-м здійснюються записи за операціями з готівкою і грошовими документами за дебетом і кредитом раху­нку ЗО „Каса". У розділі II здійснюються записи за операціями на рахунках у банках, в дорозі, еквівалентів грошових коштів за дебетом і кредитом рахунку 31 „Рахунки в банках".

У рядку 3 Відомості 1-м за необхідності до початку записів вказується об'­єкт обліку (каса, грошові документи, поточний рахунок, акредитивний рахунок, інші рахунки, кошти в дорозі), а в графі 4 або 5 — відповідне сальдо на початок місяця, щодо якого здійснюються записи про господарські операції з підсумову­ванням місячних оборотів і визначенням сальдо на кінець місяця.

Записи у Відомості 1-м здійснюються на підставі первинних та зведених об­лікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі коре­спондуючих рахунків у хронологічній послідовності.

Операції в іноземній валюті, крім Відомості 1-м, що ведеться у грошовій одиниці України, відображаються в окремій Відомості 1-м у валюті здійснення операції. Відомість 1 -м ведеться окремо для кожної іноземної валюти (із зазначен­ням назви іноземної валюти).

Сальдо відповідних рахунків бухгалтерського обліку у Відомості 1-м на кі­нець поточного місяця визначається додаванням до сальдо на початок місяця суми дебетових оборотів за місяць і вирахуванням суми кредитових оборотів за мі­сяць. Сальдо звіряється з відповідними документами, що підтверджують останню господарську операцію місяця (звітами касира, виписками банку тощо).

Облік запасів

Систематизація інформації про наявність і рух сировини й матеріалів, купо­ваних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива, тари й тарних матері­алів, будівельних матеріалів та матеріалів, переданих в переробку, запасних ча­стин, матеріалів сільськогосподарського призначення, інших матеріалів, тварин на вирощуванні і відгодівлі, малоцінних та швидкозношуваних предметів, гото­вої продукції і товарів здійснюється у Відомості 2-м, записи до якої продовжують­ся у вкладних аркушах.

Відомість 2-м використовується для відображення оборотів за дебетом і кре­дитом рахунків 20 „Виробничі запаси" і 26 „Готова продукція". У графі 4 до початку записів зазначається код і назва відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про залишок і господарські операції.

Записи у Відомості 2-м проводяться на підставі первинних документів та/або накопичувальних відомостей, звітів, аркушів-розшифровок, у яких узагальнюється надходження запасів та їх використання, вибуття за звітний місяць. Для ведення обліку запасів за центрами відповідальності у графі 4 записи здійснюються у роз­різі матеріально відповідальних осіб, місць зберігання запасів.

Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками та оплати праці

Систематизація господарських операцій щодо розрахунків з постачальника­ми та підрядниками, покупцями і замовниками, з підзвітними особами, різними дебіторами і кредиторами, з учасниками, за податками й платежами, за відраху­ванням на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, індивідуальне страхування і страхування майна, щодо розрахунків з оплати праці, доходів майбутніх періодів і резерву сумнівних боргів здійснюєть­ся у Відомості 3-м.

У Відомості 3-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

♦ у розділі І — 37 „Розрахунки з різними дебіторами", 55 „Інші довгостро­кові зобов'язання", 64 „Розрахунки за податками й платежами", 68 „Роз­рахунки за іншими операціями", 69 „Доходи майбутніх періодів";

♦ у розділі II — 66 „Розрахунки з оплати праці".

У розділі І Відомості 3-м записи групуються за зазначеними у ньому рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного раху­нку бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи. Для заповнення граф 7 і 8 використовуються дані відомостей 1-м, 3-м, 4-м і 5-м. Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості раху­нки бухгалтерського обліку. Якщо первинні документи додані до інших реєстрів як такі, що використані для записів в цих реєстрах (наприклад, документи з погашення дебіторської заборгованості для ведення записів у Відомості 1-м), то відповідні суми господарських операцій заносяться до Відомості 3-м за даними відповідного реєстру і використаних для ведення записів у ньому первинних документів.

Для обліку виданих та одержаних векселів, розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, з учасниками і підзвітними особами, з іншими дебіторами і кредиторами у графі 3 розділу І зазначається назва (прізви­ще) дебітора (кредитора). При відображенні розрахунків з дебіторами і кредито­рами у Відомості 3-м відводиться необхідна кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків за кожним дебітором і кредитором з продовженням за­писів на вкладних аркушах. Сальдо на кінець місяця визначається за кожним де­бітором або кредитором розгорнуто і переноситься у графу 5 (з графи 21) і графу 6 (з графи 22) розділу І Відомості 3-м на наступний місяць.

Для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на пенсійне забезпе­чення, соціальне та інші види страхування у графі 3 розділу І вказуються види податків, платежів і відрахувань. За кожним видом податків, платежів і відраху­вань щомісяця відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків і платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визна­чається окремо за кожним видом податків, платежів і відрахувань (графи 21 і 22) і переноситься у графи 5 і 6 Відомості 3-м на наступний місяць.

Доходи майбутніх періодів відображаються у розділі І Відомості 3-м за ви­дами доходів.

У розділі II Відомості 3-м відображаються розрахунки з оплати праці. За кредитом рахунку 66 відображаються операції, пов'язані з нарахуванням праців­никам основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. За дебетом рахунку відображаються усі вирахування із заробітної плати працівників (прибуткового податку, до Пенсійного фонду, до фондів страхування, сума виплачених авансів і заробітної плати, аліменти, утри­мання за виконавчими листами тощо).

Невиплачені працівникам суми з оплати праці відображаються у графі 20, які переносяться за кожним працівником (позиційним способом) у графу 4 Відо­мість 3-м наступного місяця. Неотримана у встановлений для виплати термін сума з оплати праці відображається у Відомості 3-м у наступних місяцях як заборгова­ність з поміткою „Депоновано" у графі 3 із зазначенням дати її депонування.

Облік необоротних активів, нарахованої амортизації, капітальних і фінансо­вих інвестицій та інших необоротних активів

Для систематизації інформації про наявність, рух і знос необоротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних ак­тивів), про капітальні і фінансові інвестиції та інші необоротні активи ведеться Відомість 4-м.

У Відомості 4-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

o у розділі І — 10„Основні засоби" і 13 „Знос необоротних активів";

o у розділі II — 14 „Довгострокові фінансові інвестиції", 15 „Капітальні інвестиції", 18 „Інші необоротні активи", 35 „Поточні фінансові інвес­тиції".

Записи у розділі І Відомості 4-м ведуться на підставі первинних і зведених облікових документів (актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) ос­новних засобів, актів списання, розрахунку амортизації тощо).

У графах 6-9 розділу І цієї Відомості відображаються дані про надходжен­ня необоротних матеріальних (крім капітальних інвестицій) і нематеріальних активів, для заповнення яких використовуються записи відомостей 4-м і 5-м. У графах 10-15 розділу І цієї Відомості відображаються дані про вибуття необо­ротних матеріальних і нематеріальних активів (продаж, безоплатна передача, ліквідація), про уцінку та зменшення корисності цих об'єктів. У графах 20-23 розділу І відображаються операції з нарахованої амортизації та сума збільшен­ня зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки або зменшення їх корис­ності. У графах 25-26 розділу І цієї Відомості відображається списання зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів внаслідок їх вибуття, змен­шення зносу внаслідок уцінки та відновлення корисності цих активів, для запо­внення яких використовуються дані відомостей 4-м і 5-м.

Залишок на кінець місяця на рахунку 10 „Основні засоби" (графа 18) визна­чається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 5) дебетового обороту за місяць (графа 9) і вирахуванням кредитового обороту за місяць (графа 16). Зали­шок на кінець місяця за рахунком 13 (графа 27) визначається додаванням до саль­до на початок місяця (графа 19) кредитового обороту за місяць (графа 24) і вира­хуванням дебетового обороту за місяць (графа 26).

У розділі II Відомості 4-м ведеться бухгалтерський облік капітальних і фі­нансових інвестицій, інших необоротних активів. Записи у розділі II групуються за рахунками 14, 15, 18 і 35 шляхом вписування перед початком записів у графі 2 коду і назви відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого далі здійснюються записи. Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться у розрізі видів, строків та об'єктів інвестування. Аналітичний облік капітальних інвести­цій ведеться в розрізі об'єктів інвестування і виду витрат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує монтажу, затрати на придбання, виготовлення і споруджен­ня інших необоротних матеріальних активів) і витрат на придбання (створення) нематеріальних активів та об'єктів фінансової оренди.

Сума податкового кредиту, що визнана у зв'язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, будівельно-монтажних робіт та інших робіт капітального характеру, у цій Відомості наводиться окремо від решти суми авансу. Після одержання в рахунок авансу з необоротних активів і прийняття будівельно-монтажних та інших робіт капітального характеру сума податкового кредиту способом сторно відображається за дебетом рахунку 15 „Капітальні інве­стиції" і кредитом рахунку 64 „Розрахунки за податками й платежами".

Сальдо на кінець поточного місяця відповідного рахунку у розділі II Відо­мості 4-м визначається додаванням до сальдо на початок місяця (графа 3) дебето­вого обороту за місяць (графа 5) і вирахуванням кредитового обороту (графа 14).

Облік доходів, витрат, фінансових результатів, власного капіталу, витрат май­бутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

Відомість 5-м призначена для систематизації інформації про доходи від реа­лізації, інші операційні, інші звичайні і надзвичайні доходи, вирахування з дохо­ду, про витрати операційної діяльності за елементами (матеріальні витрати, ви­трати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати), про витрати майбутніх періодів, про фінансові результати, про нерозподілені прибутки (непокриті збитки) та використання прибутку. В ній також систематизується інформація про власний (статутний, пайовий, додатко­вий, резервний, неоплачений, вилучений) капітал, створення і використання забез­печень майбутніх витрат і платежів.

У Відомості 5-м відображаються обороти за дебетом і кредитом рахунків:

♦ у розділі І — 84 „Витрати операційної діяльності" і 85 „Інші затрати";

♦ у розділі II — 23 „Виробництво";

♦ у розділі III — 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 70 „До­ходи", 79 „Фінансові результати";

♦ у розділі IV — 39 „Витрати майбутніх періодів", 40 „Власний капітал", 47 „Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

У статтях рядків 1-6 за дебетом рахунку 84 „Витрати операційної діяль­ності" розділу І на підставі первинних облікових документів (та/або аркушів-розшифровок) на витрачання (або передавання у місця витрачання) виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи відобра­жаються витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, із здійснен­ням діяльності з виконання робіт, надання послуг і продажу товарів (графи 3-14).

Собівартість реалізованих виробничих запасів, товарів та іноземної валю­ти з кредиту рахунків обліку відповідних активів списується в дебет рахунку 84 „Витрати операційної діяльності" (рядки 5.3-5.6), з якого списується в дебет раху­нку 79 „Фінансові результати".

З кредиту рахунку 84 „Витрати операційної діяльності" (графи 16-18 розді­лу І) витрати списуються в дебет рахунків:

♦ 23 „Виробництво" — малими підприємствами, які здійснюють виробницт­во готової продукції (робіт, послуг), в сумі витрат, що відповідно до Поло­ження (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318 зі змі­нами і доповненнями, включаються до виробничої собівартості продукції;

♦ 79 „Фінансові результати" — в сумі інших операційних витрат (адмініст­ративні, збутові).

Списання всієї суми витрат операційної діяльності малі підприємства, які здійснюють виробництво готової продукції (робіт, послуг), з кредиту рахунку 84 можуть проводити у кореспонденції з рахунком 79 „Фінансові результати".

Дані графи 15 розділу І Відомості 5-м в частині витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), переносяться до графи 16 роз­ділу І і до графи 4 розділу II, а в частині інших операційних витрат — до графи 17 розділу І до графи 5 розділу III, або всі витрати операційної діяльності пере­носяться до графи 1 розділу І графи 5 розділу III.

Витрати малого підприємства, яке здійснює торговельну діяльність, з креди­ту рахунку 84 списуються у дебет рахунку 79 (графа 5 розділу III).

У графі 20 розділу І накопичуються дані за складовими елементів операцій­них витрат і статтями інших затрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць.

У рядках 7.1-7.4 розділу І відображаються сума визнаних витрат, що виникли внаслідок іншої, ніж операційна, діяльності (фінансові витрати, інші витрати), над­звичайних подій, та податок на прибуток. Одночасно з відображенням вибуття не­завершеного виробництва або готової продукції внаслідок надзвичайних подій або використання на капітальні інвестиції здійснюється на зазначену суму запис спосо­бом сторно за дебетом і кредитом рахунку 84 „Витрати операційної діяльності" у розрізі елементів операційних витрат (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).

У графах 4-7 розділу II Відомості 5-м відображаються витрати на виробни­цтво продукції (робіт, послуг) за видами продукції, робіт, послуг (об'єктами ви­трат), за кредитом цього рахунку у графах 8-13 відображається їх списання (кре­дит рахунку 23).

З рахунку 23 „Виробництво" щомісяця малі підприємства, що здійснюють виробництво готової продукції, списують в дебет рахунку 26 „Готова продукція" (графа 8 розділу II) суму затрат, що відносяться до прийнятої готової продукції, або всю суму затрат на виробництво продукції без оцінки залишків незавершено­го виробництва.

Малі підприємства, які здійснюють діяльність з виконання робіт і послуг, з кредиту рахунку 23 щомісяця відображають за дебетом рахунку 79 „Фінансові результати" — суму затрат, що відносяться до робіт і послуг, визнаних доходами, або всю суму затрат без оцінки залишків незавершеного виробництва.

Списання собівартості реалізованої готової продукції щомісяця з кредиту ра­хунку 26 „Готова продукція" (у Відомості 2-м) може здійснюватися в дебет рахун­ку 79 „Фінансові результати" на суму, що визначено з урахуванням вартості зали­шку нереалізованої готової продукції, або на всю суму без поділу на собівартість залишків готової продукції. При цьому у всіх випадках у Відомості 2-м забезпечу­ється ведення кількісного обліку залишку, надходження і вибуття готової продукції за первинними документами на їх виготовлення і вибуття (реалізацію тощо).

За результатами інвентаризації вартість виявленого у виробничих приміщен­нях (ділянках) малих підприємств залишку не підданих обробці (використанню) сировини й матеріалів, не закінчених обробкою сировини, матеріалів, деталей, не закінченої складанням і комплектуванням готової продукції (за прямими витра­тами) відображається за дебетом рахунку 20 „Виробничі запаси" і 23 „Виробниц­тво" та кредитом рахунку 79 „Фінансові результати" (Відомість 2-м і розділ II Відомості 5-м). Одночасно на вартість виявлених у виробничих приміщеннях (ділянках) не підданих обробці і використанню сировини і матеріалів способом сторно відображається зменшення оборотів за рахунком 84 „Витрати операційної діяльності" (графа 18 розділу І Відомості 5-м).

Малі підприємства, які собівартість реалізованої готової продукції списують без поділу на собівартість залишку готової продукції, оцінюють залишок готової

продукції за справедливою вартістю за даними кількісного обліку руху готової про­дукції. Визначена вартість залишку готової продукції відображається за дебетом ра­хунку 26 (Відомість 2-м) і кредитом рахунку 79 (рядок 6 розділу III Відомості 5-м). Розділ III Відомості 5-м призначено для систематизації інформації про дохо­ди від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, про фінансові результа­ти від звичайної діяльності та надзвичайних подій, про нерозподілені прибутки (непокриті збитки). Записи у графах 11-15 цього розділу здійснюються:

♦ з кредиту рахунку 70 — у рядках 1-5;

♦ з кредиту рахунку 79 — у рядку 6;

♦ з кредиту рахунку 44 — у рядку 7.

Для заповнення графи 5 розділу III використовуються дані:

♦ Відомості 1-м (з кредиту рахунку 30), Відомості 3-м (з кредиту рахунків 37, 64, 68) і розділу III Відомості 5-м (з кредиту рахунку 79) — для рядків 1-4;

♦ Відомості 2-м (з кредиту рахунку 26), розділу І Відомості 5-м (з кредиту рахунків 84 і 85), розділу II Відомості 5-м (з кредиту рахунку 23) і розділу III Відомості 5-м (з кредиту рахунків 44 і 70) — для рядку 6;

♦ Відомості 3-м (з кредиту рахунку 68), розділу III Відомості 5-м (з кредиту рахунків 44 і 79) і розділу IV Відомості 5-м (з кредиту рахунку 40) — для рядку 7.

Систематизація інформації про витрати майбутніх періодів, про власний (ста­тутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений і вилучений) капітал, про забезпечення майбутніх витрат і платежів, про цільове фінансування і цільові надходження здійснюється у розділі IV Відомості 5-м. У графі 2 до початку запи­сів зазначається код і назва відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про залишок і господарські операції.

Систематизація даних про операції з цінностями, що не належать малому підприємству (отримані для зберігання, переробки, монтажу, продажу на умовах комісії, користування на умовах операційної оренди), з бланками суворого облі­ку, зі списання активів до з'ясування винних, із гарантіями і заставами ведеться у Відомості 8, затвердженій наказом №356 [9].

Узагальнення даних Відомостей

Підсумкові записи з відомостей переносяться до Оборотно-сальдової відо­мості, яка використовується для узагальнення даних реєстрів бухгалтерського обліку за кожним рахунком бухгалтерського обліку.

Оборотно-сальдова відомість складається щомісяця і використовується для записів даних за дебетом і кредитом кожного рахунку окремо. Оборотно-сальдо­ва відомість заповнюється перенесенням кредитових оборотів із реєстрів бухгал­терського обліку у дебет відповідних рахунків.

Дебетові обороти Оборотно-сальдової відомості за кожним рахунком бухга­лтерського обліку мають дорівнювати дебетовому обороту за відповідним рахун­ком бухгалтерського обліку у реєстрі (відомості) бухгалтерського обліку. Загаль­на сума дебетових оборотів (сума даних рядків графи 29) Оборотно-сальдової відомості має дорівнювати загальній сумі кредитових оборотів (сума даних за графами 4-28 рядку „Усього оборотів за кредитом рахунків") Оборотно-сальдо­вої відомості.

 

 

На основі оборотно-сальдової відомості складається фінансова звітність СМП.

У всіх відомостях, що застосовуються бухгалтерією СМП, вказується мі­сяць, за який вони складаються, а у необхідних випадках — назви рахунків чи субрахунків бухгалтерського обліку. Відомості підписуються особами, що прово­дили записи.

Заміна оборотів у поточному місяці по операціях, які відносяться до мину­лих періодів, відображається у реєстрах звітного місяця додатковим записом (зме­ншення оборотів — способом сторно).

Схематично порядок обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку можна зобразити так (рис. 16.2).

 

 

Наявність спеціально розроблених для СМП простої та спрощеної форм бу­хгалтерського обліку не означає, що останні не можуть використовувати будь-яку іншу із нині застосовуваних форм бухгалтерського обліку або самостійно розро­бити реєстри бухгалтерського обліку. Ці норми визначені у Законі № 996 [5].

СМП, що зайняті у матеріальній сфері виробництва та мають значні обсяги діяльності, можуть використовувати реєстри, передбачені журнальною формою бухгалтерського обліку.

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку є найбільш поширеною у народному господарстві України і виникла ще у середині XX сторіччя. Ця форма І будується на широкому використанні накопичувальних і групувальних реєстрів, ' основними з яких є журнали, допоміжні відомості та розроблювальні таблиці.

У повному обсязі ця форма використовується для середніх та великих підпри­ємств. Для невеликих підприємств передбачено лише 8 видів журналів-ордерів і, відповідно, менша кількість допоміжних відомостей та розробних таблиць.

Основними реєстрами даної форми є журнали-ордери, які побудовані за кре­дитовою ознакою і мають шахову форму. Записи сум у них ведуть у хронологіч­ній послідовності, за кредитом рахунків у кореспонденції з дебетом різних рахун­ків. Причому дані з первинних документів можуть відразу ж переноситися у журнали-ордери, або за необхідності попередньо групуватись у накопичувальних відомостях і розробних таблицях, а потім підсумки записуються у журнали-орде­ри. Обліковий процес за умови використання журнально-ордерної форми обліку здійснюється за такою схемою (рис. 16.3).

 

Відповідно до Інструкції № 176 [14] з урахуванням спрощеного Плану раху­нків [10] передбачені такі реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку (таблиця 16.3).

 

 

Також СМП можуть застосовувати:

♦ меморіальну форму бухгалтерського обліку, в якій використано групу­вальні і накопичувальні відомості, реєстри аналітичного обліку та мемо­ріальні ордери;

♦ журнальну форму обліку, що затверджена Методичними рекомендаціями №356 [14];

♦ автоматизовані форми бухгалтерського обліку за допомогою пакетів при­кладних програм 1С:Бухгалтерія, Парус, Фінанси без проблем тощо.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.022 с.)