ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмівСпецифічною статтею витрат будівельних підприємств є витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів, так званих БММ, які облі­ковуються на рахунку 91 „Загальновиробничі витрати". По дебету раху­нку 91 протягом місяця накопичуються витрати з експлуатації БММ, а також інші витрати загальновиробничого (загальногосподарського) призначення, а по кредиту відображається списання цих витрат на витрати з реалізації будіве­льного процесу — у дебет рахунку 23 „Виробництво".

Витрати з експлуатації БММ та інші накладні витрати поділяють на однора­зові і поточні.

До одноразових належать: пробний запуск машин, переміщення в межах бу­дівельного майданчику, транспортування механізмів тощо. Ці витрати спочатку обліковуються на рахунку 39 „Витрати майбутніх періодів", а потім щомісяця частково списуються з кредиту рахунку 39 в дебет рахунку 91 „Загальновироб­ничі витрати" виходячи із терміну роботи машин на даному об'єкті будівництва.

До поточних витрат відносяться: основна і допоміжна заробітна плата з від­рахуваннями на соціальні заходи працівників, зайнятих обслуговуванням БММ; вартість палива, електроенергії, мастильних і допоміжних матеріалів; амортиза­ційні відрахування; витрати на поточний ремонт тощо.

П(С)БО 18 „Будівельні контракти" передбачено, що не відносяться до собі­вартості будівельних робіт витрати на утримання (амортизацію, охорону тощо) незадіяних будівельних машин і механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються під час виконання будівельного контракту. Ці витрати обліко­вуються на рахунку 91 „Загальновиробничі витрати" і списуються на рахунок 791 „Результат від основної діяльності".

Первинний облік роботи машин і механізмів здійснюється з використанням таких документів: змінний рапорт про роботу будівельної машини форми ЕБМ-1, подорожній лист будівельної машини форми ЕБМ-2, картка обліку роботи буді­вельної машини (механізму) форми ЕБМ-5, журнал обліку роботи машини (меха­нізму) форми ЕБМ-6 та інші.

Змінний рапорт форми ЕБМ-1 заповнюють в одному примірнику на кожну машину (механізм), що працює на об'єкті одну зміну. Тут вказують загальний корисний час, простої та їх причини. Оформлений рапорт наступного дня переда­ють до бухгалтерії. Якщо будівельна машина працює більше ніж одну зміну, ра­порт форми ЕБМ-3 оформляється в одному примірнику.

Подорожній лист будівельної машини форми ЕБМ-2 застосовується для об­ліку роботи автомобільних кранів та інших машин на автомобільному шасі. У цьому документі об'єднані дані подорожнього листа автомобіля і змінного рапо­рту про роботу машини. Документ виписується на кожну машину в одному при­мірнику на зміну, день або декаду. Якщо обсяг виконаної роботи машини можна враховувати в натуральних показниках, то в цьому випадку оформляється рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механізму) форми ЕБМ-4, що випи­сується в одному примірнику.

В усіх згаданих вище документах є дані, необхідні для нарахування заробі­тної плати працівникам, що обслуговують будівельні машини.

Для узагальнення роботи машин і механізмів призначено картку обліку ро­боти будівельної машини (механізму) форми ЕБМ-5, що заповнюється окремо для кожної машини. Підсумкові дані цих карток переносяться у зведені картки (звіти) за групами однорідних машин.

Журнал обліку роботи машин (механізмів) форми ЕБМ-6 застосовується для накопичення даних (за місяць, рік) про роботу будівельних машин, що знаходять­ся на балансі будівельного підприємства.

Для груп однорідних машин і механізмів (крани баштові, крани на гусенич­ному ходу, екскаватори, трактори і т.д.) виділяються окремі рядки. Витрати на експлуатацію невеликих механізмів об'єднуються в одну групу і виділяються од­ним рядком.

Витрати на утримання та експлуатацію власних і орендованих машин і ме­ханізмів у будівельній організації можуть відображатися на рахунку 91 „Загальновиробничі витрати" на аналітичному субрахунку 911 „Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання" за їх видами чи групами і розподілятися по окремих об'єктах калькулювання пропорційно до вартості відпрацьованих ма­шино-змін, машино-годин, обсягів виконаних робіт на цих об'єктах або, якщо можливо, за прямою ознакою на підставі первинних документів.

Типова кореспонденція рахунків з обліку витрат на утримання та експлуата­цію машин і обладнання наведена в таблиці.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.003 с.)