ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалівЧинним законодавством встановлено певні вимоги щодо необхідності доку­ментального підтвердження відповідності товарів встановленим нормам і стан­дартам. Так, товари (продукція) не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані без документального підтвердження їх якості та безпеки. Особливо ці вимоги стосуються харчових продуктів і продовольчої сировини. Ви­моги стосовно якості сировини, продуктів і напівфабрикатів, їх упаковки, марку­вання, транспортування, прийняття, термінів придатності до споживання або дат закінчення термінів придатності до споживання, методів лабораторного контро­лю регламентуються Законом України „Про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" від 23.12.97 р. № 771/97-ВР, нормативними докумен­тами, Санітарними правилами.

Документами, що підтверджують якість та безпеку харчових про­дуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, є:

1) декларація про відповідність, що видається виробником про­дукції на кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини,
супутніх матеріалів, або

2) сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповід­ності, що видаються на:

а) харчові продукти та супутні матеріали, призначені для реалізації на вну­трішньому ринку України;

б) продовольчу продукцію вітчизняного виробництва, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною уго­дою, в якій бере участь Україна);

3) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтво про
державну реєстрацію, гігієнічний сертифікат, що видаються:

а) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи — на:

нові харчові продукти; харчові продукти та продовольчу сировину промислового виробництва; супутні матеріали;

б) свідоцтво про державну реєстрацію — на спеціальні харчові продукти;

в) гігієнічний сертифікат — на:

· кожну партію плодоовочевої, плодово-ягідної та баштанної продукції, вирощеної в Україні та призначеної для реалізації на внутрішньому ринку чи подальшої промислової переробки;

· кожну партію харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів, призначену для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною угодою, в якій бере участь Україна);

4) ветеринарні документи:

а) ветеринарна довідка — на кожну партію (тушу) продовольчої сировини
та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-санітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах адміністративного району;

б) ветеринарне свідоцтво — на кожну партію (тушу) продовольчої сировини
та харчових продуктів тваринного походження (щодо їх ветеринарно-са­нітарної якості та безпеки), призначених для реалізації в межах України;

в) ветеринарний сертифікат (міжнародний ветеринарний сертифікат) на
кожну партію продовольчої сировини та харчових продуктів тваринно­го походження, призначену для експорту;

5) сертифікат якості та карантинний дозвіл, що видаються на:

а) зерно та продукти його переробки;

б) картоплю, овочі, плоди, ягоди і баштанні культури (крім харчових про­дуктів зазначеної групи промислового виробництва).

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України „Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. № 1023-ХП (зі змінами та доповненнями), товари, стосовно яких нор­мативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо безпеки для жит­тя і здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, під­лягають обов'язковій сертифікації.

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвер­джено Наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30.08.2002 року № 498 „Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні". Реалізація та використання товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації, без наявності сертифікатів відповідності забороняються.

Сертифікат відповідності— документ, який підтверджує, що продовольча продукція належним чином ідентифікована і відповідає вимогам нормативних документів і нормативно-правових актів;

Обов'язкова сертифікація харчових продуктів і продовольчої сировини здій­снюється органами із сертифікації за їх наявності в Державному реєстрі харчо­вих продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, а для вперше розро­блених і вперше ввезених — за наявності висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на ці продукти (продовольчу сировину).

Згідно з п. 39 Постанови Кабінету Міністрів України „Про Порядок за­няття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування насе­лення" від 8.02.1995 р. № 108 у торговельній сфері відповідність продукції (товарів), що підлягає обов'язковій сертифікації, можна підтверджувати копі­ями сертифіката відповідності, завіреними суб'єктами господарювання, які від­пустили продукцію (товар).

Продукція, напівфабрикати, передача або реалізація яких може заподіяти шкоди здоров'ю людей, підлягають державній санітарно-гігієнічній експертизі.

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи— це документ, який встановлює критерії безпеки та шкідливості для людини небезпечних чинників харчового продукту (групи продуктів), продовольчої сировини, супутніх мате­ріалів. Порядок видачі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи встановлено Тимчасовим порядком проведення державної санітарно-гігієніч­ної експертизи, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я Украї­ни від 09.10.2000 р. № 247.

Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на харчовий про­дукт і продовольчу сировину видається до початку їх виробництва (ввезення) і діє протягом терміну дії нормативного документа, що встановлює вимоги стосовно безпеки на цю продукцію. На підставі висновку здійснюється дер­жавна реєстрація харчових продуктів і продовольчої сировини (їх внесення до Державного реєстру харчових продуктів, продовольчої сировини і супут­ніх матеріалів). Наявність харчового продукту (продовольчої сировини) в Державному реєстрі є підставою для його використання за призначенням. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи не замінює сертифіка­та відповідності.


Продаж імпортних товарів дозволяється тільки за наявності:

сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності;

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи або свідоцтва
про державну реєстрацію спеціального харчового продукту або гігієнічного сертифіката на плодоовочеву продукцію;

ветеринарного свідоцтва на сировину та харчові продукти тваринного
походження;

карантинного дозволу на харчові продукти і сировину рослинного походження;

маркування харчових продуктів і продовольчої сировини згідно із законо­давством України.

Отримуючи товари (продукцію) від постачальників, підприємство-покупець має перевірити серед товаросупровідних документів наявність документів, що підтверджують якість і безпеку таких товарів (продукції). За недотримання су­б'єктами підприємницької діяльності (в тому числі і приватними підприємцями) встановлених норм і стандартів щодо якості та безпеки реалізовуваних товарів (продукції) до них застосовуються санкції відповідно до таких нормативних доку­ментів:

Закону України „Про захист прав споживачів" від 12.05.91 р. № 1023-ХП;

Закону України „Про державне регулювання виробництва і торгівлі спир­том етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими ви­
робами" від 19.12.95 р. № 481/95-ВР; Кодексу про адміністративні правопорушення.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.005 с.)