ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік товарів у буфетах та дрібнороздрібній торговельній мережіОблік товарів у буфетах і дрібнороздрібній торговельній мережі ведуть на рахунку 28 „Товари", субрахунку 282 „Товари в торгівлі" за цінами продажу.

Якщо облікова ціна товарів у коморі та у виробництві нижча, ніж ціна про­дажу в буфеті, то необхідно відобразити націнку буфету і ПДВ за дебетом субрахунка 282 „Товари в торгівлі" і кредитом субрахунка 285 „Торгова націнка".

Наприкінці звітного періоду списують вартість реалізованих товарів за ці­нами продажу на підставі звітів матеріально відповідальних осіб і документів про реалізацію у дебет рахунка 90 „Собівартість реалізації". Крім цього також в кінці місяця розраховують суму націнок і ПДВ щодо реалізованих товарів. Для відображення вартості реалізованих товарів на рахунку 90 „Собівартість реалі­зації" розраховану суму націнок і ПДВ за реалізовані товари відображують за дебетом рахунка 90 „Собівартість реалізації" і кредитом рахунка 285 „Торгова націнка" методом „червоного сторно".

Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів визначається як добуток суми грошових коштів, одержаних за реалізовані товари, і середнього відсотка націнки і ПДВ. Середній відсоток націнки і ПДВ визначається діленням суми залишку націнок і ПДВ на початок звітного місяця і націнок і ПДВ у вартості товарів за цінами продажу, одержаних у звітному місяці, на суму вартості залиш­ку товарів за цінами продажу на початок звітного місяця і вартості товарів, оде­ржаних у звітному місяці за цінами продажу.

 


Сума націнки і ПДВ щодо реалізованих товарів становила 16123,22 грн. (38600 х 41,77 / 100 %),

у тому числі сума ПДВ — 6433,33 грн. (38600 х 20 / 120),

сума націнки — 9689,89 (16123,22 — 6433,33) грн. Розрахунок середнього відсотка націнки і ПДВ проводять:

Ø за умови застосування однакового рівня націнки для всіх структурних
підрозділів згідно з даними залишків на початок місяця у виробництві та структурних підрозділах і надходження товарів і сировини у виробництво протягом місяця;

Ø за умови застосування різного рівня націнки для структурних підрозділів і облікової ціни — купівельної вартості в коморі згідно з даними залишків і надходження товарів і сировини з кожного окремого підрозділу (кухні, буфету, кіоску тощо).

 


 

 

Облік товарів в кондитерських цехах

Облік товарів і сировини в кондитерських цехах ведуть на рахунку 23 „Ви­робництво" за цінами продажу. За дебетом рахунку 23 „Виробництво" показують надходження сировини і товарів до кондитерського цеху, а за кредитом — вар­тість списаних готових виробів у видаток під час передачі на склад, вартість готових виробів, товарів і сировини, яких недостає, вартість переданих товарів і сировини на склад тощо.

Основну кореспонденцію рахунків з обліку сировини, товарів і готової про­дукції в кондитерських цехах подано в наступній таблиці.

Кореспонденція рахунків з обліку сировини і товарів в кондитерських цехах


Облік товарів і сировини у самостійних цехах з виробництва напівфабрикатів

Для обліку товарів і сировини в цехах з виробництва напівфабрикатів вико­ристовують рахунок 23 „Виробництво". Облік м'яса ведуть за купівельними ціна­ми, облік напівфабрикатів — за цінами продажу, видами м'яса і напівфабрикатів (за матеріально відповідальними особами).

Різницю в оцінці м'яса за купівельними цінами і вартістю м'яса за нормами виходу і цінами продажу великошматкових напівфабрикатів відображають за де­бетом субрахунку 285 „Торгова націнка" і кредитом рахунку 23 „Виробництво". Перевищення нормативного виходу напівфабрикатів над вартістю м'яса відо­бражають на цих же рахунках методом „червоного сторно".

Різницю між фактичною і нормативною вартістю відображають шляхом зви­чайного запису за дебетом субрахунку 285 „Торгова націнка" і кредитом рахун­ку 23 „Виробництво" або методом „червоного сторно".

Основну кореспонденцію рахунків з обліку товарів і сировини в цехах з ви­робництва напівфабрикатів показано у таблиці.

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.006 с.)