ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій з паювання майна і реорганізації колективних сільськогосподарських підприємствУ межах загальної реформи сільськогосподарських підприємств в Україні чин­ним законодавством передбачено паювання майна і реорганізація колективних сіль­ськогосподарських підприємств, діяльність яких визначена у Законі України „Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.1992р. №2114-ХП.

Реорганізація будь-якого КСП повинна розпочинатись з проведення повної інвентаризації його майна, у тому числі капітальних і фінансових вкладень, неза­вершеного виробництва, коштів, зобов'язань, розрахунків, яка проводиться від­повідно до вимог:

- Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, това­рно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, що за­тверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994р. №69 зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2000р. №115;

- Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що прива­тизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993р. №158.

За результатами проведення інвентаризації та у випадку встановлення від­хилення балансової та ринкової вартості майна КСП, за рішенням зборів спів­власників КСП може бути здійснене уточнення вартості активів та зобов'язань сільськогосподарського підприємства.

У разі прийняття рішення про проведення уточнення вартості майна наказом керівника підприємства затверджується склад комісії з уточнення вартості майна:

• керівник підприємства (голова комісії);

• головний бухгалтер;

• головні спеціалісти господарства та члени комісії з організації вирішення майнових питань.

Комісія разом із спеціалістами бухгалтерії у двотижневий термін, із момен­ту прийняття рішення про її створення, уточнює вартість активів підприємства відповідно до вимог таких нормативних документів:

- Методики уточнення складу і вартості пайових фондів майна членів колек­тивних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, що за­тверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001р. №177;

- Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, що затверджений наказом Мінагрополітики України від 14 березня 2001р. №62;

- Рекомендацій з уточнення вартості майна, що складає пайові фонди членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, при врегулюванні майнових відносин, що затверджені наказом Міністерства аг­рарної політики №174 від 21 червня 2001р.

Ці роботи також може виконувати експерт-оцінювач, що є більш фаховою та достовірною процедурою.

Уточнена вартість майна КСП є підставою для розрахунку уточненого па­йового фонду (капіталу) майна членів цього підприємства.

Доведення балансової вартості майна КСП до його уточненої ( оцінкової, ринкової) вартості у системі бухгалтерського обліку КСП здійснюється разом із відображенням результатів інвентаризації за загальноприйнятими правилами до­оцінки та уцінки активів, списання або оприбуткування активів і пасивів тощо.

Після цього для визначення розміру пайового капіталу КСП в бухгалтерсь­кому обліку відображають такі проведення:

 

 

Після уточнення розміру вартості майна КСП, відображення його в бухгалтерсь­кому обліку, а також визначення розміру пайового капіталу КСП, майно КСП може:

- розподілятися між окремими членами КСП;

- розподілятися між підприємствами — правонаступниками реорганізовано­го КСП;

- використовуватись за обома із названих варіантів у частинах.

При виділенні майнових паїв членам КСП, які не стали засновниками ново­го підприємства, в обліку можуть відображатися такі операції:

 

Передача активів в рахунок паю оформляється актом приймання-передачі, форма якого залежить від виду цінностей, що передаються. Необхідно пам'ятати, що незалежно від того, чи затверджену форму первинного документа використо­вує підприємство, чи власно розроблену, вона повинна відповідати вимогам які ставляться до документів. Останні наведені у статті 9 Закону України Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 07 1999р № 996-XIV.

Майнові паї членів КСП, які не отримали їх в натурі при реорганізації КСП вважаються не витребуваними. Вони передаються у складі кредиторської заборгова­ності створеним у процесі реорганізації юридичним особам - правонаступникам 1 таким чином, до цих підприємств переходять зобов'язання КСП перед власниками не витребуваних паїв і відповідно майно КСП, що відповідає розміру таких паїв При цьому заборгованість перед пайовиками, що не взяли участі у створенні нового підприємства, повинна обліковуватись на рахунку 67 „Розрахунки з учасниками"

Розподіл між підприємствами-правонаступниками реорганізованого КСП його майнових прав та зобов'язань повинен оформлятися розподільним актом (балансом) при виділенні чи поділі підприємства або передавальним актом (балансом) - при митті, приєднанні чи перетворенні підприємства. Правонаступник реорганізованого KU1 отримує за передавальним балансом його зобов'язання та майно під їх забезпе­чення. Перелік майна, яке виділяється під забезпечення зобов'язань КСП визначаєть­ся і затверджується вищим органом управління КСП або зборами співвласників

Підприємство-правонаступник відображає активи, зобов'язання та капітал реформованого підприємства за їх балансовою вартістю (яка вже може бути уто­чнена до ринкової, оцінкової вартості) з урахуванням зміни облікової політики які обумовлені зміною статутних вимог при реорганізації КСП в юридичні особи інших організаційно-правових форм.

У разі, якщо реорганізація КСП відбулася без виділення майнових паїв у натурі членам підприємства, які не стали засновниками нової юридичної особи та якщо в обліку не були відображені попередні операції, до початку обліку поточної фінансово-господарської діяльності новоутвореному підприємству необхідно привести баланс у діяльність до статутних вимог. Для цього в обліку відображаються такі операції:

 

 

Після зазначених операцій необхідно привести у відповідність зі статутом розмір власного капіталу підприємства-правонаступника. При цьому у господар­ських товариствах різниця між зареєстрованою величиною статутного капіталу і його розміром, зазначеним в передавальному (розподільному) балансі, спрямо­вується на збільшення додаткового капіталу за умови, що засновники повністю сформували статутний капітал. У разі, якщо статутний капітал сформовано не в повному обсязі, на збільшення додаткового капіталу спрямовується різниця між сформованою величиною капіталу і залишком на рахунку „Статутний капітал". Одночасно неоплачена частина статутного капіталу відображається за дебетом рахунку 46 „Неоплачений капітал" і кредитом рахунку 40 „Статутний капітал". У сільськогосподарських кооперативах різниця між сформованим за раху­нок внесків членів кооперативу пайовим капіталом та залишком рахунку 41 „Па­йовий капітал", відображеного в передавальному (розподільному) балансі, від­носиться на рахунок 42 „Додатковий капітал". При приведенні у відповідність до статутних вимог балансу приватного підприємства та фермерського господарст­ва рахунок „Статутний капітал" закривається з віднесенням залишку також на рахунок 42 „Додатковий капітал".

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.004 с.)