Облік розрахунків із замовниками та субпідрядниками
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік розрахунків із замовниками та субпідрядникамиРозрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи здійснюються відповідно до умов договору підряду та можуть бути проведені у таких формах:

1) розрахунки за окремі етапи будівництва об'єктів;

2) розрахунки за повністю завершені будівництвом об'єкти та пускові ком­плекси;

3) розрахунки за фактично виконані окремі конструктивні елементи робіт. Розрахунки здійснюються на підставі підписаної замовником довідки про

вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3.

Розрахунки за виконані будівельні роботи за окремими конструктивними еле­ментами здійснюються на підставі Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в.

Якщо підрядні організації отримують аванси на закупівлю будівельних ма­теріалів, конструкцій тощо, то вказані суми обліковуються по кредиту субрахун­ку 681 „Розрахунки за авансами одержаними" в кореспонденції з дебетом субрахунку 311 „Поточні рахунки в національній валюті". При пред'явленні за­мовникам рахунків за виконані роботи проводиться взаємозарахування на суму отриманого авансу по дебету субрахунку 681 „Розрахунки за авансами одержа­ними" та кредиту рахунку 36 „Розрахунки із замовниками".

На решту суми виконаних, але попередньо не оплачених замовником робіт (або генпідрядником субпідрядній організації) робиться проводка по дебету рахунку 36 „Розрахунки із замовниками" в кореспонденції з креди­том субрахунку 703 „Дохід від реалізації робіт та послуг". Одночасно з цією проводкою при виставленні рахунку до оплати замовнику на всю вартість виконаних будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків) дебетується субрахунок 238 „Незавершені будівельні контракти" в кореспонденції з кре­дитом субрахунку 239 „Проміжні рахунки". Після завершення будівельного контракту сальдо на зазначених рахунках списується зворотною проводкою: Дт 239 — Кт 238. При цьому валова заборгованість замовників з початку виконання будівельного контракту відображається в складі незавершеного виробництва по рахунку 23 „Виробництво".

Згідно з умовами договору підряду для здійснення будівництва замовник може передавати підряднику матеріали за актами передачі, де вказана ціна їх придбання з податком на додану вартість. Вартість цих матеріалів включається до обсягу виконаних робіт за фактичною вартістю їх придбання і відображається у довідці форми № КБ-3 з урахуванням податку на додану вартість. Під час розрахунків із замовником ця сума не підлягає оплаті, тобто вираховується замо­вником із загального обсягу виконаних робіт.

Аналогічна ситуація із обліком устаткування, яке безоплатно передано під­ряднику замовником та обліковується на позабалансових рахунках у підрядника.

Оплата послуг субпідрядника здійснюється з поточного рахунку або генпід­рядника, або замовника. В останньому випадку обсяг виконаних субпідрядником робіт не включається до загального обсягу будівельно-монтажних робіт, викона­ного генпідрядником.

Облік розрахунків із підрядниками ведеться на пасивному рахунку 63 „Роз­рахунки з постачальниками та підрядниками". По кредиту цього рахунку в коре­спонденції з дебетом рахунку 23 "Виробництво" на окремому аналітичному суб­рахунку відображаються суми коштів, які належать субпідрядникам за виконані ними роботи згідно з актами приймання.

У підрядника операції із здавання робіт генпідряднику обліковуються у зага­льному порядку відображення реалізації робіт і послуг.

Розрахунки підрядника із замовником (субпідрядника із генпідрядником) відбуваються за рахунками за виконані роботи, що передані для оплати. їх ві­дображення здійснюється за типовою кореспонденцією рахунків, що запрова­джена разом із Планом рахунків з бухгалтерського обліку з 2000 року. Почина­ючи з 1 січня 2002 року запроваджується П(С)БО 18 „Будівельні контракти", яким передбачено накопичення інформації про витрати і визнання прибутку за будівельним контрактом, передані до оплати рахунки, виконані роботи і зали­шок незавершеного виробництва, про валову заборгованість замовників вести на двох нових субрахунках до рахунку 23 "Виробництво", на якому вже вико­ристовується субрахунок 230 "Виконання будівельно-монтажних робіт (будіве­льних контрактів)", а саме: активному 238 "Незавершені будівельні контракти" та пасивному 239 „Проміжні рахунки". Записи по цих субрахунках (дебет 238, кредит 239) здійснюються на суму рахунку (без непрямих податків) за виконані будівельні роботи (проміжний рахунок оплати) у тому періоді, в якому такий рахунок передано до оплати і одночасно із типовою кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку: дебет 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" та кредит рахунку 703 „Дохід від реалізації робіт і послуг". Згорнуте сальдо на рахунку 23 "Виробництво" показує суму незавершеного виробництва підрядни­ка або заборгованість замовників. Після завершення будівельного контракту субрахунки 238 та 239 взаємно закриваються.

Протягом звітного періоду по дебету рахунку 238 "Незавершені будівельні контракти" відображаються понесені витрати та визнаний прибуток згідно із ви­ставленими до оплати рахунками. У кінці виконання робіт за контрактом раху­нок 238 закривається на повну суму (загальна контрактна вартість) в кореспон­денції з рахунком 239 "Проміжні рахунки".

Сума рахунку до підрядника за роботи, виконані субпідрядником, повинна включатись до витрат за контрактом. Ця сума прямо відстежується за проектом і відображається подібно до витрат на прямі матеріали і пряму заробітну плату.

Для відображення контрактної (проектно-кошторисної) вартості виконаних робіт за будівельним контрактом, за які рахунки передані замовнику для оплати (проміжні рахунки), до рахунку 23 „Виробництво" відкривається субрахунок (па­сивний ) — 239 „Проміжні рахунки". Записи на цьому рахунку здійснюються так:

— впродовж звітного періоду по кредиту рахунку відображається контрак­тна вартість виконаних робіт (без непрямих податків), за які передані рахунки замовнику для оплати;

— на кінець виконання робіт за контрактом рахунок закривається на загаль­ну вартість контракту (в кореспонденції з субрахунком 238 „Незавершені буді­вельні контракти").

Інформація про хід виконання будівельних контрактів (сума доходу, прибут­ків, авансів, вартість виконаних субпідрядниками робіт тощо) наводиться підряд­никами у примітках до річної фінансової звітності. Типова кореспонденція раху­нків для підрядника наведена у таблиці.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)