ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік експортно-імпортних операційБухгалтерський облік експортно-імпортних операцій ведуть в розрізі:

облікових партій;

товарної номенклатури, яка прийнята в міжнародних розрахунках;

1) матеріально відповідальних осіб.

За облікову партію приймають відправлення чи одержання однорідного то­вару, оформлене однією чи декількома транспортними накладними в одному на­прямку і відфактуроване постачальником одним рахунком або однією авіанакладною чи поштовою квитанцією.

Для відображення руху товарів при здійсненні експортно-імпорт­них операцій використовуються такі документи:

1) технічна документація— технічні паспорти машин і обладнан­ня, формуляри і опис виробів, інструкції з монтажу, налагоджування, управління і ремонту;


2)товарно-супровіднадокументація — сертифікат про якість товару:

3) транспортна, експедиторська і страхова документація— залізнична на­кладна та її копія, страховий поліс або сертифікат;

4) складська документація— документ іноземного комерційного складу, що
містить розписку про прийняття товару на зберігання і заставне свідоцтво;

5) знаходження товару, довідки про сплату мита, акцизів і зборів, податку на додану вартість;

6) документи по нестачах і псуванню товару — комерційний акт про нестачі, аварійний сертифікат;

7) розрахункова документація— рахунок-фактура, розрахункова специфі­кація, перевідний вексель (тратта);

8) банківська документація— заява про переказ валюти, інкасові доручення, доручення про відкриття акредитиву, чек, доручення на розподіл експортної
виручки; виписки операцій по розрахунковому і валютному рахунках;

9) контракт і копія контракту(мовою оригіналу та в перекладі), нотаріально засвідчена;

10)ліцензіяна експорт (якщо товар підлягає ліцензуванню);

11) претензійно-арбітражна документація— претензійний лист, позовна за­ява, постанова суду про задоволення або відхилення позову.

Порядок відносин між замовником та виконавцем регулюється укладеним договором (контрактом).

Зовнішньоекономічний договір (контракт)— матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних конт­рагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Згідно з Положенням „Про форму зовнішньоекономічних договорів (контра­ктів)", яке затверджено Наказом № 201 Міністерства економіки та з питань Євро­пейської інтеграції України від 06.09.2001, до умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), відносяться:

1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.

2. Преамбула.

3. Предмет договору (контракту).

4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг).

6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).

7. Умови платежів.

8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)

9. Упаковка та маркування.

10.Форс-мажорні обставини.

11.Санкції та рекламації.

12.Врегулювання спорів у судовому порядку.

13.Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін.


За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додат­кові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців догово­ру (контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розванта­ження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застережен­ня, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примі­рників договору (контракту), можливість та порядок унесення змін до договору (контракту) та ін.

Єдиним документом, що засвідчує факт здійснення експорту чи імпорту, є вантажна митна декларація.Експортери щомісячно здають митні декларації з відміткою митниці про проходження кордону у пода­ткові органи разом з декларацією з податку на додану вартість для під­твердження нульової ставки податку на додану вартість при експорті.

Датою визнання активів, зобов'язань, власного капіталу доходів та ви­трат є:при експорті та імпорті продукції та товарів — дата митного оформлення
цінностей, що експортуються та імпортуються;

при експорті та імпорті робіт, послуг — дата підписання документів про
фактичне виконання та надання робіт і послуг;

при операціях на валютному рахунку — дата зарахування або списання
валютних коштів за випискою банку;

1) при касових операціях з іноземною валютою — дата оприбуткування або
видачі іноземної валюти за касовими ордерами;

2) при складанні бухгалтерської звітності — за курсом на останній день звітного періоду.


 


 


 


  


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)