Облік ПДВ на спеціальному рахунку №1
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік ПДВ на спеціальному рахунку №1Окрім загальновстановлених норм, в Україні до 1 січня 2005 р. діє особливий порядок нарахування та сплати податку на додану вартість сільськогосподарськи­ми товаровиробниками і підприємствами, що займаються переробкою сільськогос­подарської продукції. Зазначені особливості проявляються у трьох варіантах:

1. Відповідно до абзацу 1 п. 11.21 Закону України „Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. №168/97-ВР зі змінами і доповненнями (далі — Закон № 168/97-ВР) сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямо­вується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

2. Відповідно до абзацу 2 п.11.21 Закону №168/97-ВР сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими під­приємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогоспо­дарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тва­ринницької продукції та продукції птахівництва.

3. Відповідно до п.11.29 Закону № 168/97-ВР сума податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із вла­сної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарсь­кими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми вла­сності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, стано­вить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, залиша­ється в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.

В кожному із перерахованих випадків умови застосування особливого по­рядку нарахування та сплати податку на додану вартість є різними, проте загаль­ною особливістю для всіх випадків є відкриття та використання спеціальних ра­хунків у банківських установах, яких є два види.

Розглянемо порядок відображення в податковому та бухгалтерському облі­ку надходжень і витрачання коштів на спеціальних рахунках, відкритих сільсько­господарськими товаровиробниками, детальніше.

На виконання п. 11.21 Закону № 168/97-ВР Кабінет Міністрів Укра­їни постановою від 12.05.99 р. № 805 затвердив „Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільсь­когосподарським товаровиробникам за продані ними переробним під­приємствам молоко та м'ясо у живій вазі" (далі — Порядок).

Цей Порядок встановлює механізм нарахування та виплат дотацій на період з 1 січня 1999 р. до 1 січня 2005 р. переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності і господарювання, включаючи особисті під­собні господарства населення (далі — сільськогосподарські товаровиробники), за ре­алізовані ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі.

Нарахування і виплата дотацій проводиться переробними підприємствами всіх форм власності, які мають власні переробні потужності.

Сільськогосподарські товаровиробники реалізують переробним підприємст­вам усіх форм власності молоко і м'ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів, нараховуючи податок на додану вартість за нульовою ставкою. При цьому податковий кредит, що складається із сум податку на додану вартість, сплачених сільськогосподарськими товаровиробниками у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу власних валових ви­трат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що під­лягають амортизації, включається до податкової декларації платника податку за звітний період, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, з відшкодуванням з бюджету податкового кредиту за цією декларацією (декларація №1).

Для визначення сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за молоко і м'ясо в живій вазі, які будуть продані ними, переробні підприємства щомісяця складають попередній розрахунок надходження і використання податку на додану вартість, нарахованого на обсяги реалізації молока та молочної про­дукції, м'яса та м'ясопродуктів, за такою формою.

 

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК

надходження і використання податку на додану вартість,

нарахованого на обсяги реалізації молока та молочної

продукції, м'яса та м'ясопродуктів

У______ році

1. Обсяги продукції, яку поставляють сільськогосподарські товаровиробни­ки за договірними цінами згідно з укладеними договорами:

а) кількість, тонн___________________

б) ціна, грн./тонну___________________

в) сума, тис. гривень___________________

2. Виручка від реалізації продукції ___________________тис. грн.

3. Податок на додану вартість на реалізовану продукцію (рядок 2 х 20 відсо­тків : 100), тис. гривень___________________

4. Податок на додану вартість на допоміжні матеріали, енергоносії та інше, тис. гривень____________________

5. Податок на додану вартість, який підлягає перерахуванню на окремий рахунок, тис. гривень:

а) всього (рядок 3 - рядок 4), тис. грн.___________________

б) у відсотках до податку на додану вартість на реалізовану продукцію (рядок 5а : рядок 3 х 100)___________________

6. Розмір дотації сільськогосподарським товаровиробникам за продану ними продукцію ____________________

(рядок 5а : рядок їв х 100), копійок/грн.

7. Авансована виплата дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (одночасно з оплатою за сировину в розмірі не менш як 20 відсотків її вартості), ____________________тис. грн.

Директор

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис) (прізвище та ініціали) Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище та ініціали)

„____"_________________р.

 

Відповідно до наведеного розрахунку кожне переробне підприємство визна­чає суму податку на додану вартість, яка надійде на підприємство під час здійс­нення реалізації молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, а також суму податку на додану вартість, що буде нарахована (перерахована) постачаль­никам товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових ви­трат виробництва зазначеної продукції, та розмір дотацій товаровиробникам за продане молоко і м'ясо в живій вазі на гривню вартості цієї продукції. Цей розра­хунок переробні підприємства погоджують з відповідними управліннями агро­промислового комплексу районних (обласних) державних адміністрацій, відпові­дними підрозділами в Автономній Республіці Крим, а підприємства системи Укоопспілки — із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств).

Під час приймання закуплених молока та м'яса в живій вазі від сільського­сподарських підприємств (господарств) переробні підприємства виписують кви­танції за формами ПК-1 і ПК-3, а від особистих підсобних господарств насе­лення — за формами ПК-2 і ПК-3а. У цих квитанціях, крім ваги та вартості закупленої продукції за договірними цінами, окремим рядком зазначаються суми дотацій, що належать сільськогосподарському товаровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком переробних підприємств.

Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам за про­дані ними молоко і м'ясо в живій вазі проводиться платіжними дорученнями з поточного рахунку переробного підприємства за цінами відповідно до укладе­них договорів, а сум дотацій — з його окремого рахунку в сумі, не меншій 20% вартості придбаних у сільськогосподарських товаровиробників молока і м'яса в живій вазі за цінами договору.

Цей окремий рахунок і є спецрахунком №1, належить він переробному підпри­ємству і відкривається згідно із загальними правилами, встановленими „Інструкці­єю про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", що затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. №527 зі змінами і доповненнями. Окремі нюанси відкриття спецрахунків розглянуті у листах Національного банку України „Про відкриття рахунків сільськогосподарським товаровиробникам для зарахування сум дотацій за продані ними молоко та м'ясо в живій вазі" від 20.05.1999 р. №25-111/1109-4510 та „Про постанову КМУ від 01.06.2002 р. №715" від 14.06.2002 р. №25-111/857-3763.

Оплата особистим підсобним господарствам населення вартості проданих ними переробному підприємству молока та м'яса в живій вазі і виплата їм дота­цій здійснюються готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення через сільськогосподарські підприємства, інші організації чи сільські (селищні) ради. У разі нестачі коштів на окремому раху­нку та відсутності заборгованості за обов'язковими платежами за рішеннями судів і виконавчими написами нотаріусів переробне підприємство може викори­стовувати для зазначеної мети кошти з власного поточного рахунку з наступним їх перерахуванням зі спецрахунку на поточний рахунок.

Переробні підприємства перераховують суми податку на додану вартість, нараховані на обсяги реалізованої ними готової продукції (молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів), на відкриті для них в обслуговуючих уста­новах банків спецрахунки №1 у міру фактичного надходження коштів за реалі­зовану продукцію.

Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (по­датковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік молока, молочної продукції, м'яса, м'ясопродуктів, виготовлених з проданих сільсько­господарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, та окремий облік іншої продукції.

При цьому бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість може здійснюватись на окремому аналітичному рахунку (субрахунку третього порядку) 64111 „Розрахунки з ПДВ із заготівлі та реалізації молока і молочних продуктів, а також із заготівлі та реалізації м'яса і м'ясопродуктів" до субраху­нку другого порядку 6411 „Розрахунки з бюджетом по ПДВ".

На тому самому субрахунку другого порядку повинен вестись облік розра­хунків з ПДВ за операціями з продажу товарів невласного виробництва, підак­цизних товарів тощо (наприклад, на окремому аналітичному рахунку (субраху­нку третього порядку) 64112 „Розрахунки з ПДВ за іншими операціями").

Типові проведення з відображення переробними підприємствами операцій з продажу молока, м'яса, молоко та м'ясопродуктів, виготовлених з придбаних у сільськогосподарських товаровиробників молока та м'яса в живій вазі:

 

Особливості відображення операцій з придбання товарів, робіт, послуг, по­в'язаних з виробництвом молока, м'яса, молоко та м'ясопродуктів переробним підприємством в бухгалтерському обліку;

 

 

У бухгалтерському обліку операція з нарахування сум дотацій відображаєть­ся за дебетом субрахунку 64111 „Розрахунки з ПДВ із заготівлі та реалізації моло­ка і молочних продуктів, а також із заготівлі та реалізації м'яса і м'ясопродуктів" і кредитом субрахунку 685 „Розрахунки з іншими кредиторами" (також можна за­стосовувати субрахунок 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками"). При остаточному перерахуванні сум дотацій на користь сільськогосподарського това­ровиробника дебетується рахунок 685 і кредитується рахунок 313 „Інші рахунки в банку в національній валюті".

Нарахування дотації в обліку переробного підприємства відображається так:

 

За результатами окремого обліку продукції, виготовленої з проданих сільсько­господарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, переробні підпри­ємства відповідно до вимог Закону №168/97-ВР суми податкових зобов'язань та по­даткового кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та продажем такої продукції, і складають окрему податкову декларацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності (декларація основна) подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у загальноприйнятому порядку і в загальновизначені строки. Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума податку на додану вартість перераховується переробним підприємством на його окремий рахунок. Переробне підприємство ра­зом з окремою податковою декларацією за кожний звітний (податковий) період подає як підтвердження сплати сум податку перелік платіжних доручень на фактично зара­ховані на окремий рахунок кошти і виписку банку з окремого рахунку.

У разі встановлення за окремою податковою декларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов'язань така сума перевищення перераховується переробним підприємством платіжними дорученнями з окремого рахунку на його поточний рахунок за умови надання органом державної податко­вої служби відповідного висновку в порядку, передбаченому для бюджетного від­шкодування.

Переробні підприємства щомісяця складають розрахунок нарахування сум дота­цій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам молока та м'яса в живій вазі за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м'яса в живій вазі і надходження на окремий рахунок сум податку на додану вартість. На підставі цього розрахунку переробними підприємствами проводиться остаточне перерахування платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським товаро­виробникам за здані молоко та м'ясо в живій вазі за звітний період.

Аналогічно як і переробні підприємства, сільськогосподарські товаровироб­ники також повинні окремо вести бухгалтерський і податковий облік операцій з продажу молока, молочної продукції, м'яса, м'ясопродуктів, а також нарахуван­ня і отримання дотацій сільськогосподарські товаровиробники.

Особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з реалізації сільськогосподарськими товаровиробниками молока і м'яса в живій вазі переробним підприємствам:

 

 

Отримані суми дотацій за продане м'ясо в живій вазі сільськогосподарські товаровиробники повинні використовувати для забезпечення тваринництва кор­мами, відтворення поголів'я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветери­нарних заходів.

Суми дотацій за продане молоко сільськогосподарські товаровиробники по­винні використовувати для придбання доїльного і холодильного обладнання, при­ладів, реактивів, необхідних для визначення якісних показників молока і молоч­них продуктів, лабораторного устаткування, дезінфікуючих та фільтруючих матеріалів. Лише у разі забезпечення господарств цими приладами, реактивами, обладнанням і матеріалами отримані суми дотацій дозволяється використовують­ся на розвиток тваринництва.

В окремих випадках сільськогосподарські товаровиробники можуть само­стійно здійснювати продаж молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної про­дукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, кінцевим спо­живачам або посередникам. Особливість цих господарських операцій полягає у тому, що сільськогосподарські товаровиробники у цьому випадку виконують не тільки свої основні функції — виробництво, але і функції переробного підприємс­тва, тобто суміщають два види господарської діяльності.

* Чіткої норми законодавства, яка б вимагала здійснення цієї операції, немає. Проте на практиці з метою подальшої доказовості напрямів використання кош­тів, отриманих у вигляді дотації, вона є доцільною і вимагається перевіряючими органами. Відповідно, сільськогосподарські товаровиробники також можуть від­кривати у банківських установах спеціальний рахунок 1.

На такі операції поширюється дія абзацу 2 п.11.21 Закону №168/97-ВР, який передбачає, що сума податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.

Грошові кошти, акумульовані сільськогосподарським товаровиробником за рахунок несплати до бюджету податку на додану вартість, повинні перерахову­ватись на спецрахунок 1, який ми вже згадували вище як стосовно переробних підприємств, так і стосовно безпосередньо сільськогосподарських товаровироб­ників.

Отже, на спецрахунок 1 сільськогосподарські товаровиробник! повинні за­раховувати два виду грошових надходжень:

• грошові кошти, отримані від переробних підприємств у вигляді дотації за продані їм молоко та м'ясо в живій вазі;

• грошові кошти, акумульовані за рахунок не сплати податку на додану вар­тість самим сільськогосподарським товаровиробником за результатами гос­подарських операцій певного виду.

Перший випадок ми вже розглянули вище (див. табл. 5-6), тому пропонуємо детальніше розглянути другий випадок.

Одразу зазначимо, що методика розрахунку суми податку на додану вар­тість, що залишається у розпорядженні сільськогосподарського товаровиробника, а також порядок його бухгалтерського і податкового обліку схожі з вищерозглянутими господарськими операціями переробних підприємств стосовно визначення та обліку сум дотацій, які пізніше повинні перераховуватись сільськогосподарсь­ким товаровиробникам. Основна відмінність полягає у тому, що у цьому випадку операції здійснюються не переробним підприємством, а сільськогосподарським товаровиробником безпосередньо.

Як вже зазначалося, для обліку сум податку на додану вартість, що нараховуєть­ся сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за правилом першої події під час продажу молока, худоби, птиці, вовни, молочної продукції та м'ясопроду­ктів, вироблених у власних переробних цехах, а також для відображення податкового кредиту за операціями з придбання необхідних для цього ресурсів сільськогосподарські підприємства можуть застосовувати окремий аналітичний рахунок (субрахунок тре­тього порядку) 64113 „Розрахунки з ПДВ з реалізації молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах" до субрахунку другого порядку 6411 „Розрахунки з бюджетом по ПДВ".

Аналогічно як і на переробних підприємствах, на тому самому субрахунку другого порядку повинен вестись облік розрахунків з ПДВ за операціями з прода­жу товарів невласного виробництва, підакцизних товарів тощо (наприклад, на | окремому аналітичному рахунку (субрахунку третього порядку) 64112 „Розраху­нки з ПДВ за іншими операціями").

Нарахований у встановленому порядку ПДВ з реалізованих молока, худо­би, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, виготовлених у власних переробних цехах, відображається за дебетом субрахунку 701 „Дохід від реалізації готової продукції" та кредитом субрахунку 64113.

У разі одержання за договорами товарно-матеріальних цінностей, виконан­ня робіт, послуг, пов'язаних з виробництвом та переробкою у власних переробних цехах зазначеної продукції, на суму ПДВ дебетується субрахунок 64113 у корес­понденції з рахунками 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 68 „Розрахунки за іншими операціями".

В обліку операції з продажу молока, худоби, птиці, вовни, молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах сільськогосподарськи­ми товаровиробниками на рахунках бухгалтерського обліку відображаються так:

 

В обліку операцій з придбання товарів, робіт, послуг, пов'язаних з вирощу­ванням худоби, птиці, а також переробкою молока і м'яса сільськогосподарськи­ми товаровиробниками відображаються так:

 

 

Залишок податкових зобов'язань відповідно до декларації, тобто різниця між ПДВ, отриманим від покупців, і сумою ПДВ, сплаченою постачальникам, пере­раховується з поточного на окремий (спеціальний) рахунок 1.

У бухгалтерському обліку ця операція відображається за дебетом субрахун­ку 313 „Інші рахунки в національній валюті, спецрахунок 1" і кредитом рахунку 311 „Поточні рахунки в національній валюті". Одночасно дебетується субраху­нок 64113 „Розрахунки з ПДВ з реалізації молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах" і кредитується рахунок 48 „Цільове фінансування та цільові надходження".

Залишок податкового кредиту покривається податковими зобов'язаннями на­ступних податкових періодів.

Особливості відображення в обліку сільськогосподарського підприємства суми податку на додану вартість, що залишається у його розпорядженні і спрямо­вується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва

 

 

На підставі даних бухгалтерського обліку сільськогосподарські товаровироб­ники поряд з основною декларацією з податку на додану вартість (декларація осно­вна) щомісяця складають окрему податкову декларацію з податку на додану вар­тість і з реалізованих ними молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах (декларація №2).

Кошти, перераховані сільськогосподарськими підприємствами на спецраху­нок 1 , використовуються ними на підтримку власного виробництва продукції тваринництва та птахівництва.

Необхідно звернути увагу на те, що у разі нецільового використання цих коштів вони стягуються до державного бюджету відповідно до законодавства.

У бухгалтерському обліку витрачання коштів зі спеціального рахунку відо­бражається за дебетом рахунків 37 „Розрахунки з різними дебіторами", 63 „Роз­рахунки з постачальниками та підрядниками" і кредитом субрахунку 313. Одно­часно дебетується субрахунок 481 і кредитується субрахунок 719 „Інші доходи від операційної діяльності".

Особливості відображення в обліку сільськогосподарського товаровиробни­ка операцій з придбання товарів за рахунок коштів спецрахунку 1:

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.014 с.)