ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Здійснення розрахунків з покупцямиДо початку роботи підприємства громадського харчування продавець пови­нен поповнити товарні запаси у місці продажу, обновити викладку товарів (офо­рмлення вітрин), перевірити наявність правильно оформлених і завірених цінни­ків, а також відповідного інвентарю та пакувальних матеріалів, виконати інші роботи для забезпечення належного обслуговування покупців.

Розрахунки за продукцію й надані послуги в підприємствах громадського харчування здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі (платіжні ка­ртки, платіжні чеки тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових опера­цій або зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. Поря­док розрахунків із споживачами регламентується Законом України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадсь­кого харчування та послуг" у редакції від 01.07.2000 р. № 1776-ІП, (зі змінами та доповненнями).

У закладах самообслуговування й магазинах кулінарних виробів розрахун­ковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція тощо) видається спожива­чеві після оплати вартості продукції готівкою.

У закладах з обслуговуванням офіціантами оплата вартості продукції здій­снюється споживачем безпосередньо офіціанту відповідно до рахунку, який випи­сується на бланку встановленої форми. Після розрахунку офіціантом спожива­чеві надається розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція).

Реєстратори розрахункових операцій (РРО) та розрахункові книжки (РК) не застосовуються при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закла­дів під час навчального процесу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336 затвер­джено „Перелік окремих форм і умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові опе­рації без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням роз­рахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій".

Цим переліком передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності — фі­зичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звіт­ності, громадяни-підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність без ство­рення юридичної особи та сплачують фіксований податок шляхом придбання патенту, мають право здійснювати роздрібну торгівлю і надавати послуги без застосування реєстраторів розрахункових операцій. При цьому вони повинні ви­користовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

При проведенні розрахунків готівкою підприємств у сфері торгівлі, громад­ського харчування та послуг із застосуванням РРО або використанням РК опри­буткуванням є здійснення підприємствами обліку готівки через РРО або РК із складанням того самого дня на підставі розрахункових документів звітів у кни­гах обліку розрахункових операцій (КОРО) та оформлення готівки в установле­ному порядку прибутковим касовим ордером і відповідним записом у касовій книзі в день надходження коштів. Зазначена послідовність оприбуткування також поширюється на відокремлені підрозділи, які працюють у сфері торгівлі, громад­ського харчування та послуг із застосуванням РРО або використанням РК та са­мостійно здають до кас установ банку або через інкасаторів одержану ними го­тівкову виручку.

У разі роботи підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування, по­слуг у вечірні години, вихідні та святкові дні із застосуванням РРО або викорис­танням РК (за умови, що бухгалтерія підприємства не працювала в ці години і дні) одержана підприємством за цей час готівка вважається оприбуткованою в його касі, якщо вона проведена через РРО та РК у день її фактичного надходжен­ня та не пізніше наступного робочого дня підприємства здана до його каси з офо­рмленням у встановленому порядку прибутковим касовим ордером та відповід­ним записом у касовій книзі підприємства.

 

Ціни і ціноутворення

Продаж продукції суб'єктами господарської діяльності у сфері гро­мадського харчування здійснюється за цінами, що встановлюються від­повідно до законодавства.

Порядок формування цін у торгово-виробничих підприємствах вре­гульовано Законом України „Про ціни і ціноутворення" від 3.12.1990 року№ 507-ХІІ. Відповідно до цього Закону підприємства громадського харчування са­мостійно встановлюють ціни на продукцію власного виробництва. Постановою Кабінету Міністрів України „Про удосконалення порядку формування цін" від 1812.1998 р. № 1998 визначено, що формування, встановлення та застосування суб'єктами підприємництва вільних цін на території України здійснюється виклю­чно у національній грошовій одиниці.

Господарюючий суб'єкт зобов'язаний забезпечити наявність правильно офо­рмлених цінників товарів, що надійшли для продажу, і на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виготовлювача, основні споживчі якості та безпеку товару і його ціну, забезпечити належний рівень обслуговування.

Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України „Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народ­ного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчуван­ня" від 4.01.1997 року № 2 встановлено, що роздрібні ціни фіксуються суб'єктом господарювання у реєстрі роздрібних цін, де зазначається: назва товару, артикул, марка, тип, відпускна ціна (ціна постачальника) з посиланням на документ, що її засвідчує, розмір торговельної надбавки, встановлена роздрібна ціна. Розмір то­рговельної націнки визначається виходячи із витрат, понесених підприємством, доходів і нарахованого ПДВ.

Документами, які обґрунтовують сформовані і встановлені ціни на товари, що надійшли до підприємств громадського харчування, є рахунки-фактури, на­кладні, квитанції про прийняття товарів на комісію, забірні картки, калькуля­ційні картки, інші супровідні документи, книги надходження товарів, акти остан­ньої інвентаризації, описи-акти уцінки, дооцінки.

Інформування покупців про роздрібні ціни на товари здійснюється за допомогою таких засобів:

§ ярликів цін (цінників);

§ прейскурантів алкогольних напоїв;

§ меню та прейскурантів на куповані товари.

Цінники повинні мати такі реквізити:

v для вагових товарів — назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів;

v для товарів чи напоїв, що продаються на розлив, — назва товару чи на­пою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги;

v для штучних товарів та напоїв у пляшках — назва товару чи напою, вага або місткість, сорт, ціна за штуку;

v для товарів, що розфасовані, — назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна за одиницю розфасовки.

У разі реалізації товарів імпортного виробництва у пакувальній тарі з на­писами іноземною мовою суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити інформацію державною мовою про найменування, основні споживчі властивості товару, термін його придатності та умови зберігання, можливі засте­реження щодо вмісту шкідливих компонентів і обмежень у споживанні, а також гарантійні зобов'язання.

В закладах громадського харчування в меню зазначається назва продукції, вихід і вартість однієї порції, в прейскуранті цін на алкогольні напої — назва напою, вміст пляшки, ціна за пляшку, ціна за 50 та 100 мілілітрів. В підприєм­ствах з обслуговуванням офіціантами у бланках рахунків повинні бути перед­бачені графи для зазначення назв страв, кількості порцій та ціни за порцію, підсумкової суми.

Ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов'язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установ­лення або застосування цін, і завіряються печаткою або штампом суб'єкта госпо­дарювання із зазначенням дати підписання. Для підприємств споживчої коопе­рації, крім розташованих у містах, печатка або штамп не є обов'язковими.

Ціни реалізації страв, виготовлених підприємством громадського харчуван­ня, визначаються методом калькуляції. Підставою для калькуляції є норми вкла­дення сировини, встановлені діючими збірниками рецептур. Розрахунок ціни реа­лізації на продукцію власного виробництва здійснюється в калькуляційній картці.

Ціна реалізації страви зберігається до зміни компонентів у сировинному на­борі або ціни на той чи інший вид сировини і продуктів. При виникненні таких змін визначається нова ціна реалізації. її розрахунок заноситься до наступної ві­льної графи калькуляційної картки із зазначенням у заголовку цієї графи дати змін. Знову встановлена ціна страви затверджується у вищезазначеному порядку.

Суб'єкти господарської діяльності у сфері громадського харчування реалізу­ють продукцію і послуги за вільними цінами, крім підприємств громадського ха­рчування, розміщених у військових містечках закритого типу, де граничні розмі­ри націнок на продукцію визначає Міністерство оборони.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.005 с.)