Порядок визнання доходів та витрат
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок визнання доходів та витратДоходи і витрати впродовж виконання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу. Ви­знання доходів і витрат з урахуванням ступеня завершеності будівельного контракту називають методом поетапного виконання робіт.

Метод поетапного виконання робіт ґрунтується на концепції (в економічно­му розумінні), яка розглядає виконання робіт за контрактом як фактично безпере­рвний продаж (з передаванням прав власності), що здійснюється у формі незавер­шених робіт.

Для визначення кінцевого фінансового результату доходи від будівельного контракту зіставляють з витратами за контрактом, понесеними у процесі досяг­нення певного етапу завершення.

Результатом будівельного контракту може бути прибуток або збиток.

Прибуток — це сума очікуваного перевищення загальної суми доходу від контракту над сумою загальних витрат контракту.

Збиток — сума очікуваного перевищення загальних витрат контракту над загальною сумою доходу контракту. Слід зазначити, що якщо на дату балансу існує ймовірність отримання збитку за будівельним контрактом, то очікувані збитки визнаються витратами звітного періоду. Результатом зіставлення є відображення у звітах доходу, витрат та прибутку, які можна віднести на завершену частину робіт.

Метод поетапного виконання робіт застосовується, лише коли кінцевий ре­зультат будівельного контракту можна достовірно оцінити. Достовірність оцінки залежить від виду будівельного контракту. Якщо це контракт із фіксованою ці­ною, його кінцевий результат можна оцінити з високим ступенем достовірності у разі виконання всіх умов, поданих на рис. 17.5.

 

 

На відміну від контракту з фіксованою ціною, сума доходу, визначеного за контрактом „витрати плюс", є невідомою, але такою, яку можна розрахувати, ґрунтуючись на положеннях контракту і попередній оцінці витрат за контрактом.

Якщо фінансовий результат за будівельним контрактом не може бути оціне­ний достовірно, то дохід і витрати за контрактом не можуть бути визнані на під­ставі оцінки ступеня завершеності робіт за методом поетапного виконання робіт. У цьому разі:

• дохід визнається в сумі фактичних витрат від початку виконання будівель­ного контракту, щодо яких існує ймовірність їх відшкодування;

• витрати за будівельним контрактом визнаються витратами того періоду, про­тягом якого вони були здійснені.

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом можна визначити за одним з наведених методів:

1) вимірювання та оцінки виконаної роботи;

2) співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного кон­тракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом;

3) співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі.

 

 

 

 

 

Порядок відображення визнаних доходів, витрат і фінансових результатів за будівельним контрактом у обліку подано у таблиці.

На дату балансу по всіх незавершених контрактах підрядник повинен відо­бразити у Балансі валову заборгованість:

• замовників за роботи за будівельним контрактом;

• замовникам за роботи за будівельним контрактом.

Валова заборгованість замовників виникає за незавершеними контрактами, для яких понесені витрати в сукупності з визнаними прибутками (мінус визнані збитки) перевищують проміжні рахунки. Сума заборгованості замовників пода­ється як нетто-сума і розраховується за алгоритмом, наведеним на рис. 17.6. Ця сума визнається як актив у балансі у складі незавершеного виробництва.

 

 

Валова заборгованість замовникам виникає за незавершеними контрактами, для яких проміжні рахунки перевищують понесені витрати у сукупності з визнани­ми прибутками (мінус визнані збитки). Сума заборгованості замовникам подається як нетто-сума і розраховується за алгоритмом, поданим на рис. 17.7. Ця сума ви­знається як зобов'язання у балансі у складі інших поточних зобов'язань.

 

Будь-які потенційні прибутки або збитки, такі як витрати на гарантійний ре­монт, претензії, штрафи та ймовірні витрати, підрядник розкриває відповідно до П(С)БО 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.015 с.)