ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництваСистема бухгалтерського обліку та звітності СМП в Україні має свої специ­фічні особливості, які, в першу чергу, викликані умовами їх господарської діяль­ності, а також визначаються нормами законодавства України. Ці особливості за­кріплені у Законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p. № 996-XIV з наступними змінами і доповненнями, а також у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Основними законодавчими та нормативними актами, у яких визначені особ­ливості методики організації й ведення бухгалтерського обліку, а також складан­ня фінансової звітності СМП, є:

5. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра­їні" від 16.07.1999 p. №996-XIV.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт су­б'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів Укра­їни від 0.09.98 р. № 196.

7. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 49.

8. Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського облі­ку малими підприємствами, що затверджені наказом Міністерства фінансів Укра­їни від 25.06.2003 р. № 422.

9. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського облі­ку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р.

№ 356.

10. Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений нака­зом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186.

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак­тивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міні­стерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.

14. Інструкція по застосуванню єдиної журнально-ордерної форми для неве­ликих підприємств і господарських організацій, викладена у листі Міністерства фінансів СРСР від 06.06.1960 р. № 176.

СМП, як і усі інші господарюючі суб'єкти України, зобов'язані вести опера­тивний і бухгалтерський облік господарських операцій, складати фінансову, по­даткову та статистичну звітність. При цьому організація бухгалтерського обліку СМП повинна базуватись на загальноприйнятих в Україні і у міжнародній прак­тиці принципах і методичних засадах, встановлених Законом № 996 [5].

Бухгалтерський облік на підприємстві може здійснюватися:

♦ бухгалтерською службою (відділом), яка є самостійним структурним під­розділом СМП і очолюється головним бухгалтером;

♦ спеціалізованою організацією або позаштатним спеціалістом — бухгал­тером на договірній основі, якщо СМП не має бухгалтерської служби;

♦ власниками або керівниками СМП.

Проте у будь-якому випадку відповідальність за організацію бухгалтерсько­го обліку покладена на керівника СМП.


Організація документообігу суб'єктів малого підприємництва

Основою бухгалтерського обліку є чітке та обов'язкове документу­вання усіх господарських операцій. При організації документування і документообігу СМП, як і інші підприємствами та організації України, керуються вимогами Закону №996 [5], а також Положення про докумен­тальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [13].

Бухгалтерії СМП підприємств повинні створити пакети первинних докумен­тів відповідно до завдання обліку за кожною топологічною ділянкою (облік мате­ріальних цінностей, облік основних засобів, облік оплати праці, облік процесів постачання, виробництва, випуску і реалізації продукції, робіт, послуг, облік ре­зультатів тощо).

При цьому для документування господарських операцій СМП можуть засто­совувати типові міжвідомчі форми первинних документів або відомчі форми. їм також надано право самостійно розробляти первинні облікові документи з ураху­ванням особливостей господарської діяльності і потреб управління. Проте у та­ких випадках обов'язковим є дотримання вимог встановлених Законом [5].

Бухгалтерія СМП також повинна визначити шляхи руху первинних докуме­нтів від моменту їхнього створення до моменту передачі в архів для подальшого зберігання. Для цього розробляється графік документообігу з обов'язковим від­значенням виконавців, відповідальних за перевірку та обробку документа, дати виконання і пункту передачі документів для подальшої обробки, використання та зберігання у поточному і постійному архіві.

Перевірені дані цих первинних документів реєструються і узагальнюються у облікових регістрах, склад яких визначається формою бухгалтерського обліку, за допомогою рахунків та субрахунків спрощеного Плану рахунків [10].

 

Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку

Особливості господарської діяльності, різноманітність її видів обу­мовлюють можливість застосування СМП бухгалтерських рахунків спро­щеного Плану рахунків [10].

Спрощений План рахунків [10] можуть застосовувати СМП, а та­кож юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бю­джетних установ), незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської дія­льності. СМП можуть застосовувати спрощений План рахунків [10] у разі скла­дання ними фінансової звітності відповідно до П(с)БО 25 [6].

Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків [10] для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності СМП здійсню­ють відповідно до вимог Інструкції 291 [11].

У спрощеному Плані рахунків [10] передбачені тільки синтетичні балансові раху­нки, кількість яких становить 25 проти 68 у Плані рахунків [12], що використовують решта підприємств та організацій України (крім бюджетних та фінансових установ).

З метою досягнення необхідної деталізації та аналітичності обліково-еконо­мічної інформації СМП можуть вводити до спрощеного Плану рахунків [10] суб­рахунки. При цьому необхідно враховувати призначення рахунків, структуру ре­єстрів обліку, що використовуються СМП, склад показників фінансової звітності, а також потреби апарату управління СМП.

Для узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання СМП по­винні, як і усі інші підприємства та організації України (окрім бюджетних та фінансо­вих установ), використовувати позабалансові рахунки класу 0 Плану рахунків [12].

До спрощеного Плану рахунків [10] не включено жодного рахунку класу 9 „Витрати діяльності" Плану рахунків [12], оскільки Інструкція [11] передбачає можливість їх невикористання СМП.

Це є однією з основних особливостей, яка значно спрощує облікову систему СМП. При такій системі витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), витра­ти, пов'язані зі здійсненням торговельної діяльності, а також інші витрати періоду СМП відображають безпосередньо за дебетом рахунків класу 8 „Витрати за елеме­нтами" спрощеного Плану рахунків [10] без застосування рахунків класу 9 „Ви­трати діяльності" Плану рахунків [12]. Це правило є загальним для усіх СМП.

До складу 8-го класу рахунків спрощеного Плану рахунків [10] входять:

- pax. 84 „Витрати операційної діяльності";

- pax. 85 „Інші затрати".

Закриття рахунків класу 8 спрощеного Плану рахунків [10] здійснюється у дебет рахунків фінансових результатів або рахунків класу 2 спрощеного Плану рахунків [10]. Завдяки цьому зменшується обсяг аналітичної інформації, яка у більшості випадків для СМП є непотрібною. Крім того, форми фінансової звіт­ності, встановлені Положенням № 196 [6], не вимагають інформації, яку вміщу­ють рахунки класу 9 „Витрати діяльності" Плану рахунків [12].

Обліковуючи решту господарських операцій (щодо необоротних активів, запасів, власного капіталу, зобов'язань тощо) СМП керуються загальними нор­мами П(С)БО 1-24 та Інструкції №291 [11].

Є також деякі інші особливості спрощеного Плану рахунків [ 10].

До нього не включені рахунки 17 „Відстрочені податкові активи" та 54 „Від­строчені податкові зобов'язання" Плану рахунків [12], оскільки згідно з вимога­ми чинної нормативної бази СМП не повинні обчислювати різниці між податко­вим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає у звітному періоді.

Також не входять до спрощеного Плану рахунків [10] рахунки 49 „Страхові резерви" та 76 „Страхові платежі" Плану рахунків [12], оскільки вони передба­чені для суб'єктів страхової діяльності, які не входять до переліку СМП і на них не поширюється дія П(С)БО 25 та спрощеного Плану рахунків [10].

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.005 с.)