Облік ПДВ на спеціальному рахунку №2
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік ПДВ на спеціальному рахунку №2Відповідно до п.11.29 ст.11 Закону №168/97-ВР до 01.01.2005 р. припинено чинність п. 7.7 ст. 7, пунктів 10.1, 10.2 ст. 10 цього Закону в частині сплатило бюджету ПДВ щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного вироб­ництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на дава­льницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком опера­цій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса у живій вазі, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від органі­заційно-правової форми та форми власності, в яких сума, отримана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загаль­ної суми валового доходу підприємства.

Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції в загальній сумі валового доходу підприємства у поточному році визначається за даними звітного періоду.

Зазначені грошові кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарсь­ких товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-техні­чних ресурсів виробничого призначення.

„Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками — платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини" затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1999р. №271 зі змінами і доповненнями.

Сільськогосподарські підприємства бухгалтерський облік розрахунків з ПДВ при продажу вищезазначених товарів можуть організовувати на окремому аналі­тичному рахунку (субрахунку третього порядку) 64114 „Розрахунки з ПДВ по операціях з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини".

Нарахований у встановленому порядку ПДВ з реалізованих товарів (робіт, послуг) власного виробництва відображається за дебетом субрахунку 701 „Дохід від реалізації готової продукції" або дебетом субрахунку 703 „Дохід від реалі­зації робіт та послуг" і кредитом субрахунку 64114. У разі одержання за догово­рами товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, послуг, пов'язаних з ви­робництвом зазначеної продукції (робіт, послуг), на суму ПДВ дебетується субрахунок 64114 у кореспонденції з рахунками 63 „Розрахунки з постачальника­ми і підрядниками", 68 „Розрахунки за іншими операціями".

На підставі даних бухгалтерського обліку сільськогосподарські товарови­робники щомісяця складають окрему податкову декларацію №3 з ПДВ з реалізо­ваної продукції, товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи про­дукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини.

Залишок податкових зобов'язань відповідно до декларації, тобто різниця між ПДВ, отриманим від покупців, і сумою ПДВ, сплаченою постачальникам, пере­раховується з поточного на окремий (спеціальний) рахунок 2. Цей окремий раху­нок має бути відкритий протягом одного звітного періоду і належить сільськогос­подарському товаровиробнику.

У бухгалтерському обліку ця операція відображається за дебетом субрахунку 313 „Інші рахунки в банку національній валюті" і кредитом субрахунку 311 „По­точні рахунки в національній валюті". Одночасно дебетується субрахунок 64114 і кредитується рахунок 48 „Цільове фінансування та цільові надходження".

Залишок податкового кредиту, тобто від'ємна різниця між сумою ПДВ, отри­маною від покупців, і сумою ПДВ, сплаченою ними постачальникам, зарахову­ється на зменшення податкових зобов'язань наступних періодів.

Грошові кошти, перераховані сільськогосподарськими підприємст­вами на спеціальний рахунок 2, можуть використовуватися ними лише для придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.

Залишок коштів на спеціальному рахунку наприкінці року вилу­ченню до бюджету не підлягає і використовується підприємством на зазначені цілі в наступному році, а починаючи з 01.03.2005 р. перераховується до держа­вного бюджету. Перерахуванню до державного бюджету також підлягають кошти, які у період до 01.03.2005 р. не були перераховані на спеціальний рахунок (незалежно від причин).

Особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій сіль­ськогосподарських товаровиробників з реалізації товарів, робіт, послуг власного виробництва:

 

 

Особливості відображення в обліку операцій з придбання товарів, робіт, по­слуг сільськогосподарськими товаровиробниками:

 

 

Відображення в обліку сільськогосподарського товаровиробника сум подат­ку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, що залишається в їх розпорядженні:

 

У бухгалтерському обліку сільськогосподарського товаровиробника витра­чання коштів зі спеціального рахунку 2 відображається за дебетом рахунків 37 „Розрахунки з різними дебіторами", 63 „Розрахунки з постачальниками та підря­дниками" і кредитом субрахунку 313. Одночасно дебетується рахунок 48 і креди­тується субрахунок 719 „Інші доходи від операційної діяльності".

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.007 с.)