ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 21 Страница

Бухгалтерия

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку Для перекладу отриманого тексту з російської мови на українську можна скористатись як установленою на ПК програмою (ProLing Office) так і онлайн- сервісами. III. Подвоєння та подовження приголосних IV. Правопис слів іншомовного походження VIII. Правопис складних іменників XI. Правопис службових частин мови Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому? ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ УЧЕТ КРЕДИТОВ БАНКА И ЗЕМНЫХ СРЕДСТВ Прохождения производственной практики по ПМ.04 Формирование информации по составлению формы №1 «Бухгалтерский баланс» Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса Факторный анализ рентабельности организации. Сводная система показателей рентабельности организации. Упрощенная система налогообложения: общая характеристика, порядок перехода, объекты и налоговые базы Методика проведения камеральных налоговых проверок Порядок проведения выездных налоговых проверок Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки при применении УСН Пути совершенствования практики применения упрощенной системы налогообложения Цель и задачи научно-исследовательской работы ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. ПК-11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти. Приклад 3.1. Відпущено на виробництво виробничі запаси на суму Метод зменшення залишкової вартості Документування операцій з обліку основних засобів Визначення, визнання та класифікація нематеріальних Облік операцій з нематеріальними активами Інвентаризація необоротних активів Документування операцій з обліку запасів Методи оцінки запасів при вибутті Калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг Облік транспортно-заготівельних витрат Облік грошових коштів у касі Використання готівкових коштів Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків Облік придбання та реалізації фінансових інвестицій Визнання доходу від фінансових інвестицій Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів Облік нарахування заробітної плати Облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності Облік утримань із заробітної плати Облік нарахувань на фонд оплати праці Облік резерву сумнівних боргів Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками Облік розрахунків за податками і платежами Облік доходів майбутніх періодів Способи ведення обліку витрат і доходів Облік доходів від реалізації продукції Облік доходів від надання послуг, виконання робіт Облік доходів від інвестиційної діяльності Облік доходів, одержаних у вигляді цільового фінансування Облік собівартості реалізованої продукції Облік і розподіл загальновиробничих витрат Облік адміністративних витрат Облік інших витрат операційної діяльності Фінансова звітність: призначення і склад, вимоги при складанні Звіт про рух грошових коштів Примітки до річної фінансової звітності Аналіз фінансової звітності підприємства Організація бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва Характеристика форм бухгалтерського обліку та критерії їх вибору для суб'єктів малого підприємництва Особливості бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва та їх вплив на показники фінансової звітності Порядок нарахування, сплати та обліку суб'єктами малого підприємництва єдиного податку Облік руху запасів на складі та в бухгалтерії Особливості формування витрат за будівельним контрактом Облік незавершеного будівельного виробництва Облік витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів Облік витрат операційної діяльності Порядок визнання доходів та витрат Облік розрахунків із замовниками та субпідрядниками Облік фінансових результатів від реалізації будівельно-монтажних робіт Облік тварин в бухгалтерії підприємства Облік кормів і контроль за їх використанням Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва Облік витрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва Облік операцій з паювання майна і реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств Облік ПДВ на спеціальному рахунку №1 Облік ПДВ на спеціальному рахунку №2 Особливості нарахування, сплати та обліку фіксованого сільськогосподарського податку Облік переробки давальницької сировини на сільськогосподарських підприємствах Патентування, сертифікація та ліцензування Застосування реєстраторів розрахункових операцій Облік витрат і доходів підприємств торгівлі Розділ 20. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В АПТЕКАХ Патентування та ліцензування аптечної діяльності Розділ 21. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Ліцензування автомобільних перевезень У структурі необоротних активів автотранспортного підприємства основну частину займають транспортні засоби. Облік і калькулювання собівартості автоперевезень Документальне оформлення автоперевезень Ліцензування діяльності у сфері громадського харчування Патентування діяльності у сфері громадського харчування Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів Документальне оформлення виробництва та реалізації продукції Здійснення розрахунків з покупцями Облік руху сировини та товарів на складах ( в коморі) Облік товарів у буфетах та дрібнороздрібній торговельній мережі Облік собівартості товарів і витрат на підприємствах громадського харчування Облік операцій з купівлі іноземної валюти Бухгалтерський облік експортно-імпортних операцій Оподаткування експортно-імпортних операцій Облік зовнішньоекономічних товарообмінних операцій Облік товарообмінних операцій Порядок ввезення давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України і вивезення готової продукції Класифікація документів. Формуляр документа Власне українська та іншомовна лексика офіційно-ділового стилю Особливості синтаксису писемного мовлення Орфоепія і культура усного мовлення ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу Організація навчального процесу Ліквідація і реорганізація Коледжу Приймальної комісії Н.А. Азьмук Подвоєння й подовження приголосних Розділові знаки в реченні з узагальнюючими словами при однорідних членах речення Вживання апострофа, м’якого знака Правопис складних іменників та прикметників Відмінювання, правопис та вживання числівників Пунктуація. Розділові знаки в простому та складному реченні Завдання ІІ. Зробити переклад на українську мову Відредагувати речення та записати правильні варіанти КОДЕКС ЭТИКИ АУДИТОРОВ РОССИИ Раздел 1. Модель поведения аудитора и аудиторской организации Раздел 8. Применение принципа объективности при всех видах услуг Теоретико-методологические аспекты учета в организациях малого бизнеса Малый бизнес и нормативное регулирование его деятельности Особенности организации бухгалтерского учета и налогообложения в организациях малого бизнеса Учет доходов и расходов организации при применении упрощенной системы учета и налогообложения Учетная политика организации и основные экономические показатели деятельности Организация учета доходов и расходов в организации Анализ динамики, состава и структуры показателей финансовой отчетности предприятия Теоретическая основа расчетов с подотчетными лицами Нормативное регулирование расчетов с подотчетными лицами Выдача и учет подотчетных сумм Учет представительских расходов Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами по суммам, выданным на командировочные расходы Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Роль економічного аналізу в обгрунтуванні управлінських рішень. Системний підхід та його компоненти. Елімінування в економічному аналізі. Ланцюгові підстановки. Складові елементи організації аналітичної роботи на підприємстві Аналіз складу і технічного стану основних виробничих засобів. Аналіз впливу активної і пасивної частини основних засобів на випуск продукції. Проведення тематичного аналітичного обстеження. Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А.В. поїхав у Москву для ведення переговорів щодо постачання в Україну газу.) Дипломант – це людина, нагороджена дипломом за певні досягнення (Петрова Олена стала дипломантом конкурсу ім. П.Яцика, зайнявши І місце) За час практики виконав 10 практичних робіт. Усі роботи були обговорені з викладачем під час захисту. Кафедра экономики и финансового права ТЕМА: «Приёмы исследования документальных данных при расследовании преступлений и разрешении гражданско-правовых споров» ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ № 1014 ОПИСЬ ТОВАРОВ, МАТЕРИАЛОВ, ТАРЫ Восстановление количественно-суммового учёта сырья на производстве предприятий общественного питания ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ № 391 Калькуляционная карточка № 146 Гриф согласования документа (реквизит №23) РЕКВИЗИТ №16 – ГРИФ УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА (в правом верхнем углу) Наименование организации – Адресат Структура бухгалтерии и организация учета хозяйствующего субъекта ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов УО «ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ По специальности 2-25.01.35 «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль» Субрахунку 201 “Сировина та матеріали”. Відомості залишків на рахунках синтетичного обліку на 31 серпня звітного року Отчет по Учебно-ознакомительной практике Управление технологиями и персоналом Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности Управление денежными потоками организации Завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу Загальне ознайомлення із структурою районної (міської) ДПІ Вимоги до оформлення розділу Зразок оформлення списку виконристаних джерел Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства Тема 3. Облік праці та її оплати Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов'язкових платежів Тема 5. Облік доходів та витрат Тема 9. Облік неоплаченого капіталу Обгрунтуйте основні риси офіційно-ділового стилю. Складіть документ за поданим формуляром. Визначити поняття протокол. Написати протокол. УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ Применение НСФО и ознакомление с учетной политикой на ППС Отчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Оказание валютно-обменных операций на предприятиях почтовой связи. Вложение в простое внутреннее и международное письмо. Прием подписки общественными агентами Раздел 5. «Организация международного почтового обмена». Учет основных средств в ООО «РосТехЛизинг» Основные экономические показатели деятельности Учет амортизации и ремонта основных средств Совершенствование учета основных средств Проверка инвентаризации по остаткам товаров на складе Тема 5. Использование системы счетов для учета хозяйственных процессов Основные принципы учета процесса снабжения Основные принципы учета процесса производства Основные принципы учета процесса продажи и выявление его финансового результата Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік надходження основних засобів та їх документальне оформлення. Облік адміністративних витрат. Обследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего Состав семьи (Ф.И.О., родственные отношения, возраст, занятость АКТ ОБ ОТКАЗЕ ПОДПИСАНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ Должностная инструкция бухгалтер-кассира СУЩНОСТЬ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Амортизационная политика организации Способ уменьшения остаточной стоимости Б. без сохранения заработной платы Должностная инструкция бухгалтера СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА Глава I. Общая характеристика предприятия Организационно-правовая форма Оценка соотношения темпов изменения средней заработной платы и выработки Состав и структура себестоимости Расчет порога рентабельности Расчет затрат по предлагаемым параметрам Статья 1. Аудиторская деятельность Статья 7. Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики аудиторов Статья 17. Саморегулируемая организация аудиторов Учет уставного капитала и акций акционерного общества «Элекон» Несмотря на то, что в ЗАО «Элекон» не проводилось увеличение или уменьшение уставного капитала, рассмотрим порядок ведения бухгалтерского учета в этих ситуациях. Понятие МПЗ и задачи их учета Организация учета материалов на складе и в бухгалтерии Учет строительства подрядным способом Учет операций, связанных с предоставлением неисключительных прав на нематериальный актив Виды, формы и системы оплаты труда Тема 1. Теоретические положения судебно-бухгалтерской экспертизы Особенности назначения судебно - бухгалтерской экспертизы в уголовном судопроизводстве Перечень заданий учебной практики Принят Государственной Думой 22 ноября 2011 года Источники формирования имущества. Указание дебетуемого счета и кредитуемого счета и суммы хозяйственной операции называется бухгалтерской проводкой. Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Собирательно – распределительные счета. Финансово-результатные счета. Д 20 (23) (излишек незавершенного производства в основном (вспомогательном) производстве) Основные принципы бухгалтерского учета. Изменения законодательства РФ Разработки новых способов ведения бухгалтерского учета По случаям причиненного ущерба Неотфактурированная поставка Журнал – ордер №14 –АПК и ведомости аналитического учета животных № 73-АПК и 75 АПК Акт о приеме- передачи здания (сооружения) Система нормативного регулирования бу. Структура бу: финансовый и управленческий учет Оценка и калькуляция как элементы метода бу. Сверка данных синтетического и аналитического учета Бухгалтерская отчетность организации. Порядок расчета единого социального налога. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. Учет расчетов с поставщиками по товарным операциям Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды хозяйственного учета. Организация бухгалтерского учета на п/п. Государственное регулирование бухгалтерского учета. Учет денежных средств в кассе и переводов в пути. Сущность розничной торговли. Организация учета товаров и тары в розничной торговле. Порядок формирования розничных цен.

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.028 с.)