Тема Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерські рахунки й метод подвійного запису.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерські рахунки й метод подвійного запису.ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

(м. Сєвєродонецьк)

 

Кафедра "Економіка підприємства"

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни

"Бухгалтерський облік"(модуль 1)

Для студентів напрямку підготовки

6.030504 "Економіка підприємства"

 

Затверджено на засіданні кафедри "Економіка підприємства". Протокол № 9 від 06.05.2009 р.

 

 

Сєвєродонецьк 2009

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Бухгалтерський облік" (модуль 1) для студентів напрямку підготовки

6.030504 "Економіка підприємства" / Укл. Г.В.Пчелинська. – Сєвєродонецьк: Вид-во Технологічного інституту СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2009. – 53с.

 

 

Методичні вказівки містять розв'язання типових задач, завдання на самостійну роботу та питання щодо перевірки ступеня засвоєння матеріалу1 модуля з курсу "Бухгалтерський облік".

 

 

Укладач: Пчелинська Г.В.

 

Рецензент: Курілова О.О.

 

Відп. за випуск: зав. каф. ЕП, к.е.н., доц. Шевцова Г.З.

 

 

Затверджено методичною комісією Технологічного інституту СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк) з напрямку "Економіка і підприємництво".

Протокол № 4 від 07.05.2009 р.

 


ЗМІСТ

стор.

ЗМІСТ.. 1

ВСТУП.. 4

Практичне заняття 1. 6

Тема Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерські рахунки й метод подвійного запису. 6

Практичне заняття 2. 11

Тема Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Облік основних засобів та нематеріальних активів 11

Практичне заняття 3. 16

Тема Облік основних засобів та нематеріальних активів. 16

Практичне заняття 4. 21

Тема Облік основних засобів та нематеріальних активів. 21

Практичне заняття 5. 28

Тема Облік запасів. 28

Практичне заняття 6. 33

Тема Облік запасів. 33

Практичне заняття 7. 41

Тема Облік запасів. Облік грошових коштів. 41

Рекомендована література. 51


ВСТУП

У сучасних умовах підвищення складності і динамізму зовнішнього і внутрішнього середовища|середи| господарювання керівництво вітчизняних підприємств має|відчуває| потребу в якісній інформації для побудови|шикування| ефективної системи фінансового управління. Важливу роль в інформаційному забезпеченні процесу прийняття|прийняття| управлінських рішень грають облікові дані і фінансова звітність – одні з головних джерел інформації, як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.

Тому знання теоретичних засад та питань сучасної практики у сфері бухгалтерського обліку є обов’язковими вимогами до діючих та будучих фахівців за спеціальністю "Економіка підприємства".

Мета дисципліни – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання дисципліни – вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет дисципліни – методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У вказівках наведено згідно теми мета заняття, допоміжні довідкові матеріали, приклади розв’язання типових задач, завдання на самостійну роботу, питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу, рекомендована література, що сприяє розумінню та засвоєнню матеріалу 1 модуля з курсу "Бухгалтерський облік" студентами, а також дозволяє їм підвищити ефективність самостійної підготовки.

В результаті вивчення модуля 1 дисципліни студент повинен:

1) знати:

ü теоретичні положення бухгалтерського обліку;

ü документальне оформлення всіх господарських операцій;

ü принципи класифікації та структуру бухгалтерських рахунків;

ü метод бухгалтерського обліку;

ü методи оцінки, критерії визнання необоротних активів, запасів, грошових коштів;

2) уміти:

ü заповнювати облікові регістри;

ü заповнювати бухгалтерські документи;

ü відобразити на рахунках бухгалтерського обліку будь-яку господарську операцію;

ü розрахувати амортизаційні відрахування різними методами та переоцінену вартість необоротних активів;

ü розрахувати собівартість реалізованих запасів різними методами, собівартість виготовленої та реалізованої продукції;

ü оцінити запаси на дату балансу;

ü розрахувати суму доходу та витрат за окремим операціями;

ü заповнити Головну книгу, фінансову звітність підприємства.


Практичне заняття 1

Тема Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерські рахунки й метод подвійного запису.

Ціль заняття: придбання практичних навичок відображення господарських операцій підприємства на рахунках бухгалтерського обліку за допомогою методу подвійного запису шляхом заповнення облікових регістрів.

Завдання заняття –розглянути:

1) методику заповнення облікових регістрів:

- журналу господарських операцій;

- оборотної відомості по синтетичних та аналітичних рахунках;

- балансу;

2) відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку за допомогою методу подвійного запису.

Методичні вказівки

Структура бухгалтерського обліку представлена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Структура бухгалтерського обліку

майно за складом й розміщенням АКТИВ ПАСИВ джерела формування майна
Найменування статті поч. пер. кін. пер. Найменування статті поч. пер. кін. пер.
I Необоротні активи (рах. 1 класу)     I Власний капітал (рах. 4 класу)    
II Забезпечення майбутніх витрат і платежів (рах. 47, 48)    
II Оборотні активи (рах. 2, 3 класів)     III Довгострокові зобов'язання (рах. 5 класу)    
IV Поточні зобов'язання (рах. 6 класу)    
III Витрати майбутніх періодів (рах. 39)     V Доходи майбутніх періодів (рах. 69)    
Баланс     Баланс    

 

∑АКТИВІВ =∑ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 

Бухгалтерський рахунок має вигляд 2-сторонньої таблиці (рис.1):

рахунок (найменування, код) Дт Кт
   

Рис.1 Структура бухгалтерського рахунку

 

Класифікація й структура бухгалтерських рахунків у відповідності зі структурою балансу наведено на рис.2, 3, 4, 5.

Активний рахунок
Дебет № і назва рахунку Кредит
Сальдо початкове  
+ збільшення залишку, що відбувається в результаті господарської операції - зменшення залишку, що відбувається в результаті господарської операції
Оборот Оборот
Сальдо кінцеве  

 

Дебет Кредит

Рис. 2 Структура активного рахунку

 

 

Пасивний рахунок
Дебет № і назва рахунку Кредит
  Сальдо початкове
- зменшення залишку, що відбувається в результаті господарської операції + збільшення залишку, що відбувається в результаті господарської операції
Оборот Оборот
  Сальдо кінцеве

 

Дебет Кредит

Рис. 3 Структура пасивного рахунку

 

 

  Сальдо кінцеве  
         
Активний рахунок   Пасивний рахунок
     
Сальдо початкове + Оборот Д-т – Оборот К-т   Сальдо початкове + Оборот К-т – Оборот Д-т
             

Рис. 4 Алгоритм визначення залишку по активному й пасивному рахунку

 

Активно-пасивний рахунок
Дебет № і назва рахунку Кредит
Сальдо початкове Сальдо початкове
+ +
- -
Оборот Оборот
Сальдо кінцеве Сальдо кінцеве

Рис. 5 Структура активно-пасивного рахунку

 

Вертикальна структура рахунків бухгалтерського обліку представлена на рис. 6.

Вартісний облік
Вартісний облік
Облік у натуральному, трудовому й грошовому вираженнях

Рис. 6 Вертикальна структура рахунків бухгалтерського обліку

 

Для відбиття інформації про господарські операції в послідовності їхнього здійснення на підприємстві може вестися журнал господарських операцій (рис. 7).

Журнал господарських операцій

 

Зміст господарської операції Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн. Первинний документ
приватна загальна
           

Рис. 7 Приклад форми журналу господарських операцій

Здійснення принципу тотожності даних аналітичного обліку, оборотам й залишкам по рахунках синтетичного обліку на перше число кожного місяця, реалізується за допомогою складання оборотних відомостей по рахунках синтетичного й аналітичного обліку (рис. 8, 9).

 

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за____________200__р., тис. грн.

 

Найменуван-ня синтетичного рахунку Залишок на початок звітного періоду Обороти за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
             
             
Разом            

Рис. 8 Форма оборотної відомості по синтетичних рахунках

 

Оборотна відомість по аналітичних рахунках до синтетичного

рахунку "....." за_____________ 200__р.

Наймену-вання аналітич- ного рахунку Од. вимі-ру Ціна, грн. Залишок на початок звітного періоду Обороти за звітний період Залишок на кінець звітного періоду
Дебет Кредит
Кіль-кість Сума, грн. Кіль-кість Сума, грн. Кіль-кість Сума, грн. Кіль-кість Сума, грн.
                     
                     
Разом                    

Рис. 9 Форма оборотної відомості по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку для обліку ТМЦ

 

При правильній організації бухгалтерського обліку повинне бути 3 парних рівності підсумків у колонках оборотних відомостей:

1. Залишків на початок звітного періоду за дебетом й кредитом.

2. Оборотів за дебетом й кредитом.

3. Залишків на кінець звітного періоду за дебетом й кредитом.

 

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Дайте визначення таким термінам: "бухгалтерський рахунок", "кореспонденція рахунків", "бухгалтерський запис", "простий запис", "складний запис".

2. Які призначення й структура активних, пасивних, активно-пасивних рахунків?

3. У чому сутність методу подвійного запису?

4. Дайте характеристику плану рахунків.

5. Дайте характеристику таким обліковим регістрам, як журнал господарських операцій, оборотна відомість, головна книга.

 

Завдання на самостійну роботу:

На основі нижченаведених даних:

1) записати господарські операції на рахунках синтетичного обліку;

2) організувати аналітичний облік по рахунку 201 ''Сировина й матеріали'' (побудувати аналітичні рахунки, скласти оборотну відомість по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 ''Сировина й матеріали'');

3) побудувати синтетичні рахунки (Т - рахунку);

4) скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках;

Таблиця 1.2

Дані про залишки на рахунках на початок місяця:

№ рахунку Сума, тис. грн. № рахунку Сума, тис. грн.
10 000
1 000
4 000
   

Таблиця 1.3

Розшифровка залишку по рахунку 201 ''Сировина й матеріали ''

п/п Найменування матеріальних цінностей (аналітичних рахунків) Од. вим. Кількість Ціна (без ПДВ), грн. Сума, грн.
Дошки м3
Клей кг
  Разом      

За місяць підприємством були здійснені наступні господарські операції:

1. Надійшли від підприємства А - платника ПДВ:

- дошки: 100 м3 за ціною 36 грн. за м3, у т.ч. ПДВ;

- клей: 50 кг за ціною 24 грн. за кг, у т.ч. ПДВ.

2. Отримано з розрахункового рахунку в касу для видачі заробітної плати працівникам 5000 грн.

3. Видано заробітну плату працівникам з каси підприємства в сумі 5000 грн.

4. Оплачено рахунок підприємства А за отримані дошки.

5. Відпущено у виробництво: дошки - 120 м3, клей - 30 кг.

6. Отримана з виробництва готова продукція - 4000 грн.

 

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,9, 32(с.69-124), 33(с.66-76,

122-220), 34(с.97-113), 35(14-27).

 

 

Практичне заняття 2

Методичні вказівки

Формування первинної|початкової| вартості основних і нематеріальних активів залежно від шляхів|колій| їх надходження|вступу| представлене|уявляти| на рис. 10.

Пояснення до рис. 10: Sп - первинна|початкова| вартість основних і нематеріальних активів, Sспр – їх справедлива вартість, Sб – балансова вартість.

Основні бухгалтерські проводки при оприбутковуванні основних і нематеріальних активів.

1. Отримані|одержувати| від постачальників основні засоби, нематеріальні активи:|кошти|

Дебет Кредит
152 "Придбання|надбання| (виготовлення) основних засобів|коштів|" 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" 68 "Розрахунки за іншими операціями"  

2. Одночасно відбивається сума податкового кредиту за ПДВ:

Дебет Кредит
641 "Розрахунки по податках" (аналітичний рахунок "Розрахунки за ПДВ")   68 "Розрахунки за іншими операціями"  

3. Відбиті витрати на капітальне будівництво:

Дебет Кредит
151 "Капітальне будівництво"   13 "Знос необоротних активів" 20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні і швидкозношувані| предмети" 65 "Розрахунки по страхуванню" 66 "Витрати по оплаті праці" інші рахунки активів, зобов'язань, пов'язаних з капітальним будівництвом

4. Оприбутковування основних і нематеріальних активів, внесених як внесок в статутний капітал:

Дебет Кредит
15 "Капітальні інвестиції" 46 "Неоплачений капітал"

5. Оприбутковування безкоштовно|безплатно| отриманих|одержувати| основних і нематеріальних активів:

 

 

Дебет Кредит
15 "Капітальні інвестиції" 424 "Безкоштовно отримані необоротні активи"

Одночасно з нарахуванням амортизації безкоштовно|безплатно| отриманих|одержувати| необоротних активів пропорційна|пропорціональна| частина|частка| їх вартості, відбита на субрахунку 424 "Безкоштовно|безплатно| отримані|одержувати| необоротні активи", підлягає включенню|приєднанню| до складу доходів звітного періоду:

Дебет Кредит
424 "Безкоштовно отримані необоротні активи" 745 "Дохід від безоплатно отриманих активів"

6. Введено|запроваджувати| в експлуатацію отриманий|одержувати| об'єкт основних і нематеріальних активів:

Дебет Кредит
10 "Основні засоби|кошти|" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 15 "Капітальні інвестиції"  

Розв'язання типової задачі

Відобразити господарські операції підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.

Підприємство придбало офісні меблі, вартістю 4800 грн., у т.ч. ПДВ. Крім того, були оплачені видатки з транспортування меблів у сумі 360 грн., у т.ч. ПДВ, і видатки на зборку й установку сторонньою організацією в сумі - 240 грн., у т.ч. ПДВ.

Рішення.

Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
1. Отримано меблі за договором поставки
2. Нараховано податковий кредит по ПДВ
3. Проведено оплату за договором поставки
4. Видатки по транспортуванню меблів
5. Нараховано податковий кредит по ПДВ
6. Видатки по зборці й установці
7. Нараховано податковий кредит по ПДВ
8. Проведено оплату транспортних послуг
9. Проведено оплату послуг зі зборки й установки
9. Зараховано меблі у склад основних засобів

 

 

|вступу|Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Дайте визначення таким термінам: "основні засоби", "нематеріальні активи", "строк корисної експлуатації".

2. Дайте класифікацію основних і нематеріальних активів.

3. Яким образом визначається первісна вартість основних і нематеріальних активів, що надійшли різними способами?

4. Яким образом визначається сума доходу при обміні основних і нематеріальних активів на інші неподібні активи?

5. Які документи є первинними для відображення в бухгалтерському обліку операції по надходженню основних і нематеріальних активів?

Практичне заняття 3

Методичні вказівки

Підходи до обліку|урахування| витрат, пов'язаних із утриманням|вмістом| необоротних активів відображені на рис. 11.

  Витрати із утриманням|вмістом| основних і нематеріальних активів  
   
  Вплив на майбутні економічні вигоди  
     
Капітальний ремонт: Поліпшення об'єкту (модернізація, реконструкція, дообладнання і тому подібне), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод   Поточний ремонт: Поновлюються або зберігаються майбутні економічні вигоди  
Капітальні витрати (включаються в первинну|початкову| вартість об'єкту) (Дт рах.15) Витрати поточного періоду (Дт рах. 23 або рах.91-94)
         

Рис. 11 Облік|урахування| витрат, пов'язаних із утриманням|вмістом| необоротних активів

Типові проведення по обліку витрат, пов'язаних із утриманням|вмістом| необоротних активів :

1. Списані витрати по підтримці в робочому стані|достатку| основних засобів|коштів|:

 

Дебет Кредит
23 "Виробництво" 20 "Виробничі запаси"
91 "Загальновиробничі витрати" 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети"
92 "Адміністративні витрати" 65 "Розрахунки по страхуванню"
93 "Витрати на збут" 66 " Розрахунки по оплаті праці"
  68 "Розрахунки по інших операціях" і ін.

2. Списані витрати|затрати| на поліпшення|покращання| основних засобів|коштів| (реконструкцію, модернізацію і тому подібне):

Дебет Кредит
15 "Капітальні інвестиції" 20 "Виробничі запаси"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
65 "Розрахунки по страхуванню"
66 " Розрахунки по оплаті праці"
68 "Розрахунки по інших операціях" і ін.

3. Віднесені на збільшення первинної|початкової| вартості об'єктів основних засобів|коштів| витрати на поліпшення|покращання| (реконструкцію, модернізацію і тому подібне):

Дебет Кредит
10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 15 "Капітальні інвестиції"  

 

Якщо підприємство для послідуючої оцінки основних засобів та нематеріальних активів обирає метод за переоціненою вартістю, то переоцінюється їх первинна|початкова| вартість та знос шляхом множення останніх на індекс переоцінки.

Індекс переоцінки розраховується за формулою:

, (3.1)

де - індекс переоцінки

Переоцінена первинна|початкова| вартість основних і нематеріальних активів визначається по формулі:

, (3.2)

де - переоцінена первинна|початкова| вартість основних і нематеріальних активів;

- первинна|початкова| вартість основних і нематеріальних активів до переоцінки.

Переоцінена сума зносу основних і нематеріальних активів визначається по формулі:

, (3.3)

де - переоцінена сума зносу основних і нематеріальних активів.

Переоцінка основних і нематеріальних активів на дату балансу здійснюється, якщо їх залишкова вартість суттєво|суттєвий| відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

На рахунках бухгалтерського обліку дані операції відбиваються таким чином:

1. Проведено перше зниження ціни основних і нематеріальних активів:

– сума зниження ціни залишкової вартості об'єкту включена до складу витрат звітного періоду:

Дебет Кредит
975 "Зниження ціни необоротних активів і фінансових інвестицій" 10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

– відбито зменшення суми зносу по даному об'єкту:

Дебет Кредит
13 "Знос необоротних активів" 10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

2. Проведена перша дооцінка основних і нематеріальних активів:

– сума дооцінки первинної|початкової| вартості об'єкту включена до складу додаткового капіталу:

Дебет Кредит
10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 423 "Дооцінка активів"  

– відбита дооцінка суми зносу по даному об'єкту:

Дебет Кредит
423 "Дооцінка активів" 13 "Знос необоротних активів"

3. Відбита дооцінка основних і нематеріальних активів після попередній уцінці:

– відбито перевищення суми попередніх знижень (відбитих раніше у складі витрат) ціни над сумою попередніх дооцінок (відбитих у складі доходів) залишкової вартості об'єкту:

Дебет Кредит
10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

– відбита різниця між сумою чергової дооцінки залишкової вартості об'єкту і вказаним перевищенням:

Дебет Кредит
10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи" 423 "Дооцінка активів"

– відбита дооцінка суми зносу по даному об'єкту:

Дебет Кредит
423 "Дооцінка активів" 13 "Знос необоротних активів"

4. Відбито зниження ціни основних і нематеріальних активів раніше дооцінених|:

– відбито перевищення суми попередніх дооцінок (відбитих у складі доходів) над сумою попередніх знижень (відбитих раніше у складі витрат) ціни залишкової вартості об'єкту:

Дебет Кредит
423 "Дооцінка активів"   10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

– відбита різниця між сумою чергового зниження ціни залишкової вартості об'єкту і вказаним перевищенням:

Дебет Кредит
975 "Зниження ціни необоротних активів і фінансових інвестицій"   10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

– відбито зниження ціни суми зносу по даному об'єкту:

Дебет Кредит
13 "Знос необоротних активів"   10 "Основні засоби|кошти|" 11"Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

5. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкту основних засобів може щомісячно (щоквартально, раз у рік) у сумі, пропорційної нарахованої амортизації, включатися у склад нерозподіленого прибутку:

Дебет Кредит
423 "Дооцінка активів" 441 "Нерозподілений прибуток"

Розв'язання типової задачі

На 31.12.2006 р. первісна вартість устаткування - 100 000 грн., зносу - 40 000 грн. Устаткування було придбано 02.01.2005 р. Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Строк корисного використання - 5 років.

Було встановлено, що справедлива вартість цього устаткування склала на 31.12.2006 р. склала 72 000 грн. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Рішення.

Розрахунок суми переоцінки на 31.12.2006 р.

Показник Сума, тис. грн.
до 1-й переоцінки після 1-й переоцінки зміна вартості (+;-)
Первісна вартість +20
Знос +8
Залишкова вартість +12

=

Первісна вартість переоцінена =100*1,2=120

Сума зносу переоцінена = 40*1,2=48

Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
Відображено результати 1-й дооцінки:      
- на суму дооцінки первісної вартості об'єкта
- на суму дооцінки зносу

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Яким чином у бухгалтерського обліку відображуються витрати, пов'язані із утриманням|вмістом| необоротних активів?

2. При яких умовах підприємство може проводити переоцінку основних і нематеріальних активів?

3. Яким чином відображається у бухгалтерського обліку результати першої переоцінки й наступних переоцінок основних і нематеріальних активів?

Практичне заняття 4

Методичні вказівки

Причини і шляхи|колії| вибуття основних і нематеріальних активів (списання з балансу підприємства) представлені|уявляти| на рис. 12.

  Вибуття основних і нематеріальних активів  
     
Передача іншим юридичним або фізичним особам   Списання (ліквідація) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом
             
Продаж за грошові кошти   Внесок в статутний капітал іншого підприємства   Обмін на інші активи   Вилучення учасником (засновником)   Безкоштовна передача Фізичний або моральний знос Знищення унаслідок надзвичайних подій Нестача
                                     

Рис. 12 Причини і шляхи|колії| вибуття основних і нематеріальних активів (списання з балансу підприємства)

Основні бухгалтерські проведення при вибутті необоротних активів:

1. Відбитий дохід|доход| від реалізації необоротних активів:

Дебет Кредит
31 "Рахунки в банку" 742 "Дохід від реалізації необоротних активів"
36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

2. Нарахована сума податкового зобов’язання|та| по ПДВ:

Дебет Кредит
742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 641 "Розрахунки по податках" (аналітичний рахунок "Розрахунки по ПДВ ")

3. Відбитий дохід|доход| від ліквідації основних засобів|коштів| у вигляді оприбуткованих виробничих запасів:

Дебет Кредит
20 "Виробничі запаси" 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

4. Списаний знос реалізованого (ліквідованого) об'єкту необоротних засобів|коштів|:

Дебет Кредит
13 "Знос необоротних активів"   10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"

5. Списана залишкова вартість реалізованого об'єкту необоротних засобів|коштів|:

Дебет Кредит
972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"

6. Списана залишкова вартість ліквідованого або безкоштовно|безплатно| переданого|передавати| об'єкту необоротних засобів|коштів|:

Дебет Кредит
976 "Списання необоротних активів"   10 "Основні засоби" 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"

При вибутті об'єктів необоротних активів, які раніше були переоцінені, сума перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх знижень ціни, відбита на рахунку|лічбі| 423, включається до складу нерозподіленого прибутку з|із| одночасним зменшенням додаткового капіталу:

Дебет Кредит
423 "Дооцінка активів" 441 "Прибуток нерозподілений"

Основні бухгалтерські проведення у орендатора:

1. Отримано об'єкт основних засобів у фінансову оренду:

Дебет Кредит
15 "Капітальні інвестиції" 531 "Зобов'язання по фінансовій оренді"

2. Введено отриманий об'єкт основних засобів у експлуатацію:

Дебет Кредит
10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"

3. Переведена частина|частка| заборгованості, яка має бути погашена протягом 12 місяців |перекладає|зі складу довгострокової в поточну:

Дебет Кредит
531 "Зобов'язання по фінансовій оренді" 611 "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях в національній валюті"

4. Нарахована сума фінансових витрат, що підлягає сплаті|виплаті| у поточному періоді:

Дебет Кредит
952 "Інші фінансові витрати" 684 "Розрахунки по нарахованих відсотках"

5. Сплачена|виплаті| сума відсотків за оренду|чинить|:

Дебет Кредит
684 "Розрахунки по нарахованих відсотках" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

6. Погашення частини|частки| заборгованості по фінансовій оренді:

Дебет Кредит
611 "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"  

Вплив операції по фінансовій оренді у орендатора на показники фінансовій звітності відображено на рис. 13.

Підхід до визначення первісної вартості отриманого об'єкту основних засобів у фінансову оренду відображено на рис. 14.

Підхід до визначення строку нарахування амортизації отриманого об'єкту основних засобів у фінансову оренду відображено на рис. 15.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.038 с.)