Тема Облік запасів. Облік грошових коштівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема Облік запасів. Облік грошових коштівЦіль заняття: придбання практичних навичок обліку знецінення запасів, обліку придбання, продажу іноземної валюти.

Завдання заняття:

1) розглянути:

- методи оцінки запасів на дату балансу;|лад|

- порядок ведення готівкових та безготівкових розрахунків в Україні;

- порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою;

2) рішення задач за темою.

Методичні вказівки

Основні бухгалтерські проведення щодо відображення запасів на дату балансу:

1. Списана на витрати звітного періоду сума, на яку первинна|початкова| вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, і вартість повністю|цілком| втрачених запасів:

Дебет Кредит
946 " Втрати від знецінення запасів" рахунки класу 2 "Запаси"

2. Відбиті суми нестач і втрат від псування цінностей до ухвалення|прийняття| рішення про конкретних винних на позабалансовому|позабалансовому| рахунку|лічбі|:

Дебет
072 "Не відшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

3. Після|потім| встановлення осіб|облич|, які повинні відшкодувати втрати:

– відбита сума, що підлягає відшкодуванню:

Дебет Кредит
375 "Розрахунки по відшкодуванню заподіяних збитків" 716 "Відшкодування раніше списаних активів"

– сума нестачі або втрати списана із позабалансового|позабалансового| рахунку|лічби|:

Кредит
072 "Не відшкодовані недостачі і втрати від псування цінностей"

Сума транспортно – заготовчих витрат (ТЗВ), яка відноситься до вибулих запасів визначається за формулою:

(7.1)

Середній відсоток|процент| торгової|торгівельної| націнки ТЗВ визначається за формулою:

(7.2)

Типові проводки щодо руху грошових коштів:

1. Отримані|одержувати| грошові кошти в касу підприємства з розрахункового рахунку|лічби| в банку:

Дебет Кредит
301 "Каса в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2. Передані|передавати| грошові кошти з|із| каси підприємства на поточний рахунок|лічбу| в банку:

Дебет Кредит
311 "Поточні рахунки в національній валюті" 301 "Каса в національній валюті"

3. Отримані|одержувати| грошові кошти від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дебет Кредит
301 "Каса в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 70 "Доходи від реалізації"

4. Видані грошові кошти з|із| каси підзвітним особам|обличчям|:

Дебет Кредит
372 "Розрахунки з підзвітними особами" 301 "Каса в національній валюті"

5. Повернені невикористані підзвітні суми:

Дебет Кредит
301 "Каса в національній валюті" 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

6. Виявлені надлишки грошових коштів підприємства:

Дебет Кредит
301 "Каса в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

7. Видана зарплата з|із| каси підприємства:

Дебет Кредит
661 "Розрахунки за заробітною платою" 301 "Каса в національній валюті"

8. Погашена грошовими коштами|готівковими| |заборгованість постачальникові:

Дебет Кредит
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 301 "Каса в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

9. Виявлена недостача грошових коштів в касі в результаті|унаслідок| проведення інвентаризації:

Дебет Кредит
375 "Розрахунки по відшкодуванню заподіяних збитків" 301 "Каса в національній валюті"

10. Погашена раніше виявлена недостача грошовими коштами:

Дебет Кредит
301 "Каса в національній валюті" 375 "Розрахунки по відшкодуванню заподіяних збитків"

11. Отримані|одержувати| грошові кошти на поточний рахунок|лічбу| від покупців, замовників:

Дебет Кредит
311 "Поточні рахунки в національній валюті" 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями

12. Отриманий|одержувати| кредит банку:

Дебет Кредит
311 "Поточні рахунки в національній валюті" 50 "Довгострокові позики|позички|" 60 "Короткострокові позики"

13. Перераховані грошові кошти з поточного рахунку|лічби| в погашення заборгованості перед банком:

Дебет Кредит
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 60 "Короткострокові позики" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

14. Перераховані грошові кошти з поточного рахунку|лічби| в погашення заборгованості за податками, зборами (обов'язковими платежами):

Дебет Кредит
64 "Розрахунки за податками і платежами" 65 "Розрахунки за страхуванням" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

15. Сплачені путівки для працівників до санаторно-курортних установ:

Дебет Кредит
331 "Грошові документи в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

16. Видані працівникам путівки до санаторно-курортних установ:

Дебет Кредит
949 "Інші витрати операційної діяльності" 331 "Грошові документи в національній валюті"

Підходи до оцінки активів і зобов'язань на дату балансу приведені на рис. 20.

 

Монетарні статті в іноземній валюті   Немонетарні статті в іноземній валюті
   
  Що відображаються в обліку за історичною собівартістю   Що відображаються в обліку за справедливою вартістю
   
Валютний курс на дату балансу   Валютний курс на дату здійснення операції   Валютний курс на дату визначення справедливої вартості

Рис. 20 Оцінка активів і зобов'язань на дату балансу

Визначення курсової різниці по монетарних статтях в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків і на дату балансу (рис. 21).

Типові проводки по обліку валютних коштів і курсової різниці:

1. Отримана|одержувати| від покупця іноземна валюта на поточний рахунок|лічбу|:

Дебет Кредит
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"

2. Погашена заборгованість перед постачальником – нерезидентом шляхом перерахування|переліку| іноземної валюти з поточного рахунку|лічби|:

 

Грошові кошти в іноземній валюті   Інші монетарні статті   Фінансові інвестиції в господарські одиниці за межами України
  операційній діяльності інвестиційній, фінансовій діяльності  
     
Інші операційні доходи (субрахунок 714) Інші операційні витрати (субрахунок 945)   Інші доходи (рахунок|лічба| 744) Інші витрати (рахунок 974)   Інший додатковий капітал (рахунок 42)

Рис. 21 Відображення|відображення| в обліку|урахуванні| курсової різниці за монетарними статтями

 

Дебет Кредит
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

3. Нарахований дохід|доход| від курсової різниці при перерахунку іноземної валюти на поточному рахунку|лічбі|:

Дебет Кредит
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 714 "Дохід від операційної курсової різниці"

4. Нараховані втрати від курсової різниці при перерахунку іноземної валюти на поточному рахунку|лічбі|:

Дебет Кредит
945 "Втрати від операційної курсової різниці" 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

5. Операції при покупці|купівлі| іноземної валюти:

- перераховані гривні банку для покупки|купівлі| інвалюти:

Дебет Кредит
333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

- зарахована іноземна валюта на валютний рахунок|лічбу| підприємства за курсом НБУ:

Дебет Кредит
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

- відбита негативна|заперечна| курсова різниця між вартістю інвалюти, розрахованої за валютним курсом на дату зарахування валюти, і вартістю валюти, розрахованої за комерційним курсом покупки|купівлі| валюти:

Дебет Кредит
945 "Втрати від операційної курсової різниці" 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

- відбита позитивна курсова різниця між вартістю інвалюти, розрахованої за валютним курсом на дату зарахування валюти, і вартістю валюти, розрахованої за комерційним курсом покупки|купівлі| валюти:

Дебет Кредит
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 714 "Дохід від операційної курсової різниці"

- віднесена на витрати поточного періоду сума збору|збирання| до Пенсійного фонду:

Дебет Кредит
92 "Адміністративні витрати" 651 "За пенсійним забезпеченням"

- перерахована сума збору|збирання| до Пенсійного фонду:

Дебет Кредит
651 "За пенсійним забезпеченням" 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

- нарахована і включена до складу витрат поточного періоду сума комісійної винагороди банку:

Дебет Кредит
92 "Адміністративні витрати" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

- утримана банком сума комісійної винагороди банку:

Дебет Кредит
685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

6. Операції при продажі іноземної валюти:

- списана валюта з валютного рахунку|лічби| для продажу:

Дебет Кредит
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

- зарахована виручка від продажу інвалюти за вирахуванням комісійної винагороди банку:

Дебет Кредит
311 "Поточні рахунки в національній валюті" 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

- відбита сума отриманої|одержувати| української валюти від продажу інвалюти у розмірі комісійної винагороди банку:

Дебет Кредит
685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти"

- нарахована сума комісійної винагороди:|

- списана собівартість реалізованої іноземної валюти:

Дебет Кредит
942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

- відбита курсова різниця між курсом НБУ на день продажу і день перерахування|переліку| інвалюти на продаж (при зниженні курсу валюти):

Дебет Кредит
945 "Втрати від операційної курсової різниці" 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

- відбита курсова різниця між курсом НБУ на день продажу і день перерахування|переліку| інвалюти на продаж (при збільшенні курсу валюти):

Дебет Кредит
334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 714 "Дохід від операційної курсової різниці"

7. Нарахована курсова різниця при збільшенні валютного курсу:

- по рахунках|лічбі| активів:

Дебет Кредит
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість" 714 "Дохід|доход| від операційної курсової різниці" або 744 "Дохід|доход| від неопераційної курсової різниці"
302 "Каса в іноземній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
362 "Розрахунки з іноземними покупцями"
інші рахунки

- по рахунках|лічбі| зобов'язань:

Дебет Кредит
945 "Втрати від операційної курсової різниці" або 974 "Втрати від неопераційної курсової різниці" 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"
інші рахунки

Зменшення курсу іноземної валюти відбивається зворотними проведеннями.

Розв'язання типової задачі

На 20.06.2008 р. підприємство мало залишки на субрахунках:

- 312 "Поточні рахунки|лічба| в іноземній валюті" - 5200 грн. (1000 дол. США за курсом НБУ 5,2 грн. за 1 дол. США);

- 632 "Розрахунки з|із| іноземними постачальниками" - 3120 грн. (600 дол. США за курсом 5,2 грн.).

30.06.2008 р. курс НБУ змінився і склав 5,25 грн. за 1 дол. США.

Визначити|відбивати| залишки|коштів| на субрахунках 312 "Поточні рахунки|лічбу| в іноземній валюті" і 632 "Розрахунки з|із| іноземними постачальниками" на дату складання квартальної звітності.

Відобразити|відбивати| господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку|урахуванні|.

Рішення|розв'язання|.

Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
1. Нарахована курсова різниця на залишок за субрахунком 312 "Поточні рахунки|лічбу| в іноземній валюті" (1000*(5,25-5,2))
2. Нарахована курсова різниця на залишок за субрахунком 632 "Розрахунки з|із| іноземними постачальниками" (600*(5,25-5,2))

Залишки |коштів|на субрахунках на 1.07.2001 р. складуть:

312 "Поточні рахунки|лічба| в іноземній валюті" 5250

632 "Розрахунки з|із| іноземними постачальниками" 3150

Збільшаться залишки на рахунках:

714 "Дохід|доход| від операційної курсової різниці" 30

944 "Втрати від операційної курсової різниці" 50

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. За якою оцінкою відображаються запаси на дату балансу?

2. Дайте визначення терміну "чиста вартість реалізації запасів".

3. У якому випадку доцільно відображати в обліку ТЗВ на окремому субрахунку відповідних запасів?

4. Як розраховується сума ТЗВ, що відноситься до реалізованих запасів?

5. Дайте визначення таким термінам: "кошти", "касові операції", "монетарні статті", "немонетарні статті", "валютний курс", "курсова різниця", "інші кошти". Наведіть приклади.

6. Яким чином оцінюються монетарні, немонетарні статті в іноземній валюті на дату балансу?

7. Як відображується|урахуванні| курсова різниця за монетарними статтями на рахунках бухгалтерського обліку?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.009 с.)