ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація бухгалтерського обліку на підприємствіВивчити і описати у звіті:

- структуру апарату бухгалтерії, функції її окремих! підрозділів (груп, секторів, відділів), а також права і обов'язки облікових працівників;

- форму рахівництва, що застосовують на підприємстві;

- організацію документообігу, правильність і своєчасність складання бухгалтерських документів, наявність графікові документообігу;

- метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

- рівень і перспективи комп'ютерної обробки даних (за обліковими роботами, що виконують за допомогою комп'ютерів, описати порядок і принципи побудови класифікаторів облікових номенклатур, систему їх кодування, будову нормативно-довідкової інформації, показати загальну схему обробки облікової інформації з використанням комп'ютерів).

Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

Під час проходження практики необоротних активів і фінансових інвестицій необхідно звернути увагу на такі питання:

- склад та оцінка необоротних активів;

- документальне оформлення руху не оборотних активів;

- порядок нарахування амортизації (зносу) необоротних активів;

- облік оренди необоротних активів;

- облік витрат на поліпшення основних засобів;

- облік фінансових інвестицій;

- інвентаризація необоротних активів і відображення її результатів в обліку;

- особливості обліку необоротних активів і фінансових інвестицій в умовах комп'ютерної обробки даних.

У процесі вивчення цієї теми необхідно підібрати відповідні первинні документи, облікові реєстри, заповнити їх і опис ати у звіті.

Скласти таблицю і подати в ній кореспонденцію рахунків з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій.

Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів

Під час проходження практики з цієї теми необхідно вивчити і описати у звіті:

- порядок організації матеріально-технічного постачання (умов поставки матеріалів на підприємство);

- облік виконання договорів із постачальниками матеріалів;

- методику розробки номенклатури-цінника і оцінки матеріалів;

- організацію складського господарства (порядок розміщення матеріалів на складах; забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою; функції матеріально відповідальних осіб);

- складський облік матеріалів (документальне надходження витрачання матеріалів; побудова картотеки; ведення кількісного обліку матеріалів на складі; контроль за записами в картках складського обліку матеріалів, порядок виписки супроводжувальних документів передачі первинних документів зі складу в бухгалтерію);

- порядок проведення інвентаризації матеріалів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

- облік матеріалів у бухгалтерії (заповнити відомість № 3.3 «Відомість аналітичного обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками»; особливості обліку розрахунків за претензіями; виконати роботи з перевірки і таксування прибуткових і видаткових документів, що надходять зі складу; скласти нагромаджувальні відомості з надходження і витрачання матеріалів та книги залишків матеріали, а також відомість № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів»; визначити процент транспортно-заготівельних витрат);

- порядок нормування витрат матеріалів на виробництво продукції;

- методику списання витрачених матеріалів на витрати виробництва за фактичною собівартістю;

- облік МШП на складі, в експлуатації і в бухгалтерії;

- облік реалізації надлишкових і непотрібних матеріалів:

- кореспонденцію рахунків з обліку руху матеріалів і МШП;

- особливості обліку матеріалів та МШП з використанням комп'ютерів.

Матеріал слід; опрацювати і подати в певному порядку в звіті з практики. До звіту слід додати копії документів : реєстрів описаних у ньому.

Облік праці та заробітної плати

Під час вивчення даної тема необхідно виконати таку роботу: ознайомитись з порядком прийняття працівників на роботу, обліком особового складу, обліком робочого часу та виробітку робітників:

- скласти табель відпрацьованого часу, засвоїти методи реєстрації робочого часу в табелі (відпрацьований і невідпрацьований час), вивчити документацію, що підтверджує відпрацьований час, понад урочний час, нічні години праці, пільговий час для підлітків, відпустки матерів-годувальниць, виконання державних і суспільних зобов'язань, час непрацездатності, відпусток тощо);

- описати порядок визначення норм виробітку та розцінок, систему контролю за їх дотриманням;

- користуючись табелем, рапортами, нарядами та інтими первинними документами,, нарахувати заробітну плату робітникам, які працюють за погодинною та відрядною формами оплати праці, інженерно-технічному персоналу, іншим категоріям працівників;

- засвоїти порядок обчислення середньої заробітної плати та зробити розрахунок оплати за час відпусток і непрацездатності, за нічні години праці, простої, брак, матерям-годувальницям, підліткам, виконання державних і громадських обов'язків;

- здійснити розрахунки утримань із заробітної плати працівників підприємства (прибуткового податку (ПДФО), збору на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, профспілкових внесків, за виконавчими листами та ін.);

- скласти розрахункову та платіжну відомості;

- засвоїти порядок обліку депонованої заробітної плати;

- вивчити порядок здійснення нарахувань на заробітну плату та облік розрахунків з позабюджетними соціальними фондами;

- скласти кореспонденцію рахунків із нарахування, утримання і виплати заробітної плати на основі зведених реєстрів бухгалтерського обліку;

- описати особливості обліку праці та заробітної плати при використанні комп'ютерної техніки.

До звіту слід додати копії первинних документів і облікових реєстрів з обліку праці та заробітної плати.

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

- ознайомитися з нормативно-правовими документами на даній ділянці обліку;

- описати стан збереження готівки в касі підприємства;

- описати прибуткові та видаткові касові документи, вести касову книгу (скласти звіт касира);

- здійснити перевірку дотримання ліміту залишку готівки в касі;

- скласти журнал № 1 і відомість №1.1;

- перелічити рахунки, відкриті підприємством в банках;

- вивчити форми розрахунків підприємства зі своїми клієнтами;

- оформити документи за операціями, які здійснюють через банк;

- заповнити журнал № 1 і відомості № 1.2 і 1.3;

- засвоїти порядок розрахунків з підзвітними особами, скласти відомість № 3.2;

- вивчити порядок розрахунків із бюджетом, різними дебіторами і кредиторами, облік претензій, облік вексельних операцій, скласти журнал № 3 та відомості № 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6;

- здійснити облік цінних паперів;

- облікувати кредити банку;

- скласти схеми кореспонденції рахунків з обліку грошових коштів і розрахункових операцій.

 

Облік витрат діяльності

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

- ознайомитись із нормативно-правовими документами на даній ділянці обліку;

- встановити тип підприємства, види основної діяльності, допоміжних та обслуговуючих виробництв;

- вивчити систему документального оформлення та порядок включення виробничих витрат (матеріальних витрат, витрат на оплату праці та інших) у собівартість виготовленої продукції;

- засвоїти порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат;

- охарактеризувати метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, що використовують на підприємстві, та внести пропозиції щодо його вдосконалення (в умовах використання на підприємстві нормативного методу обліку витрат на виробництво вивчити організацію нормативного господарства, порядок складання нормативних карт (калькуляцій), організацію обліку змін норм і відхилень від норм, порядок складання відомостей витрат на виробництво продукції при нормативному методі);

- вивчити порядок обліку і визначення собівартості продукції й послуг у допоміжному виробництві, включення їх у витрати основного виробництва;

- описати методику обліку й оцінки незавершеного виробництва, організацію зведеного обліку витрат на виробництво;

- вивчити особливості обліку витрат звітного періоду (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат), інших витрат звичайної діяльності та надзвичайних витрат;

- скласти журнал обліку витрат № 5 або 5А.

Матеріал підготувати і в систематизованому подати його у звіті про практику.

Облік збуту продукції

При проходженні практики необхідно:

- ознайомитись з обліком випуску готової продукції та здаванням її на склад, організацією складського обліку продукції, а також її оцінкою;

- вивчити порядок відпуску продукції покупцям, умови виконання договорів поставки, скласти відомість № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів» щодо обліку готової продукції та відомість № 3.1 «Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками»;

- ознайомитись з організацією претензійної роботи;

- взяти участь в інвентаризації готової продукції і відобразити в обліку її результати;

- засвоїти порядок застосування облікових цін, визначення собівартості реалізованої продукції і сум відхилень;

- охарактеризувати процес обліку витрат на збут продукції і податків на реалізовану продукцію;

- скласти схему кореспонденції рахунків з обліку випуску та збуту продукції;

- вивчити питання використання комп'ютерної техніки в обліку випуску та збуту готової продукції.

Узагальнені результати вивчення всіх питань подати у звіті про практику.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.007 с.)