ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та сплати податків і платежівВивчити законодавчі акти та нормативні документи з питань оподаткування.

Перевірити правильність формування валових доходів і втрат, обчислення величини та сплати податку на прибуток, заповнення і своєчасність здачі в Державну податкову інспекцію розрахунку авансових платежів з податку на прибуток та Декларації про прибуток.

Здійснити перевір) у правильності нарахування і своєчасність перерахування до бюджету сум податку на додану вартість, а також правильність відшкодування ПДВ з бюджету.

Перевірити повноту та своєчасність перерахування до бюджету акцизного збору.

Встановити правильність, повноту і своєчасність перерахування до бюджету прибуткового податку з громадян (ПДФО).

Здійснити перевірку правильності нарахування і своєчасності сплати ресурсних податків та платежів до бюджету.

Перевірити правильність нарахування і своєчасність перерахування місцевих податків та зборів.

Встановити правильність проведення розрахунків по страхуванню.

Матеріал проаналізувати і підготувати для включення в акт перевірки та звіт про практику.

Контроль зі правильністю складання фінансової звітності

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

- перевірити достовірність і відповідність показників звітності даним Головної книги та реєстрів обліку;

- встановити відповідність складання фінансової звітності затвердженим положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

- простежити за своєчасністю здачі фінансової звітності до відповідних органів;

- перевірити правильність розкриття інформації у звітності про об'єднання підприємств;

- перевірити правильність складня консолідованої фінансової звітності підприємства;

- звірити показники форм фінансової звітності підприємства;

- оцінити вплив подій, що відбулися після дати складання звітності, та порядок їх відображення у звітності.

Матеріал необхідно узагальнити для включення в акт перевірки і звіт про практику.


 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Звіт про проходження практики з фінансового аналізу необхідно побудувати за нижчеподаним планом.

1.Попередня оцінка фінансового стану підприємства.

2.Аналіз активів підприємства.

3.Аналіз джерел фінансування підприємства.

4.Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

5.Аналіз ділової активності підприємства.

6.Аналіз рентабельності підприємства.

7.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.


 

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ В АУДИТОРСЬКИХ ФІРМАХ

 

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики в аудиторських фірмах

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
  Загальне ознайомлення з організацією роботи аудиторської фірми  
  Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві  
  Ознайомлення з підприємством  
  Облік матеріалів та малоцінних швидкозношуваній предметів (МШІІ)  
  Облік необоротних активів і фінансових інвестицій  
  Облік праці та заробітної плати  
  Облік грошових коштів і розрахункових операцій  
  Облік витрат діяльності  
  Облік збутової діяльності  
  Облік доходів і фінансових результатів  
  Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язані  
  Фінансова звітність підприємства  
  Тематика проходження практики з аудиту  
  Планування аудиту  
  Правові основи функціонування підприємства  
  Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства  
  Загальний огляд фінансової звітності  
  Аудит необоротних акти він і фінансових інвестицій  
  Аудит матеріалів та МШП  
  Аудит праці та її оплати  
  Аудит грошових коштів і розрахункових операцій  
  Аудит витрат діяльності  
  Аудит збуту продукції  
  Аудит доходів і фінансових результатів Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
  Тематика проходження практики з фінансового аналізу  
  Попередня оцінка фінансового стану підприємства  
  Аналіз активів підприємства  
  Аналіз джерел фінансування підприємства  
  Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства  
  Аналіз ділової активності підприємства  
  Аналіз рентабельності підприємства  
  Аналіз фінансових результатів підприємства  
  Оформлення та захист звіту про практику  
  РАЗОМ:  

 

ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Під час проходження практики з даної теми необхідно:

- ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань аудиту;

- вивчити установчі документи, структуру аудиторської фірми права та обов'язки і відповідальність аудиторів та аудиторської фірми;

- визначити коло господарюючих суб'єктів, яким надає послуги аудиторська фірма;

- вивчити питанню планування роботи аудиторської фірми, методичного керівництва і контролю за наданням аудиторських послуг;

- ознайомитись з порядком узагальнення результатів аудиторських перевірок і надання послуг;

- оцінити рівень автоматизованої обробки інформації в аудиторській фірмі пі і час проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Матеріал опрацювати і підготувати для включення у звіт про практику.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством необхідно розпочати з вивчення організації виробництва на підприємстві, характером випущеної продукції н технологією її виготовлення, структурою облікового апарату та організацією обліку.

Керівництво підприємства має організувати екскурсію в цехи основного і допоміжного виробництва, ознайомити з технологією і структурою підприємства, пояснити функції структурних підрозділів.

Студент повинен вивчити структуру апарату бухгалтерії та засвоїти функції її окремих підрозділів (груп, секторів, відділів), а також план-графік документообігу і вміти провести контроль за його виконанням.

На основі зібраних даних необхідно скласти схеми організації управління підприємством, послідовності технологічного процесу виробництва, охарактеризувати обліковий апарат, організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, форму рахівництва, що застосовують, і методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції.

Ознайомитись з використанням на підприємстві комп'ютерів: вивчити питання організації роботи; основи проектування комп'ютерного обліку, структуру комп'ютерів, функції відповідальних осіб за використання комп'ютерів.

Необхідно знати склад комп'ютерів, їх експлуатаційні характеристики, стан, і перспективи впровадження комп'ютерної обробки облікової інформації на підприємстві.

Якщо тут впроваджений комп’ютерний облік, слід ознайомитись із принципами його організації, вивчити основи побудови та функції комп'ютерного обліку. '

Принципи комп'ютерної обробки облікової інформації детально розглядають студенти в процесі вивчення роботи окремих функціональних підрозділів бухгалтерії.

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

Під час проходження практики з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій особливу увагу слід звернути на такі питання: склад необоротних активів, організація обліку надходження і вибуття необоротних активів; аналітичний і синтетичний облік необоротних активів; порядок нарахування амортизації (зносу) необоротних активів; облік оренди необоротних активів; облік витрат на поліпшення основних засобів; облік фінансових інвестицій; інвентаризація необоротних активів і відображення її результатів в обліку; порядок обліку необоротних активів і фінансових інвестицій в умовах комп'ютерної обробки даних.

У процесі вивчення і практичного виконання завдань із теми необхідно підібрати відповідні первинні документи, облікові реєстри, заповнити їх і описати в звіті.

Скласти таблицю, в ній відобразити проводки з обліку необоротних активів і фінансових інвестицій.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.006 с.)