ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проходження передмагістерської,

переддипломної виробничої практики

студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит"

спеціалізації "Облік і аудит у галузях економіки"

 

 

Івано-Франківськ 2011


 

Методичні вказівки для проходження передмагістерської, переддипломної виробничої практики студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит" спеціалізації "Облік і аудит у галузях економіки"

 

 

Укладачі:

І.Ф. Баланюк, доктор економічних наук, професор;

Н. І. Пилипів, доктор економічних наук, професор;

М. М. Василюк, кандидат економічних наук, доцент;

Т. М. Гнатюк, кандидат економічних наук, доцент;

В.В. Шкромида, кандидат економічних наук, доцент.

В.М. Якубів, кандидат економічних наук, доцент;

Д.І. Шеленко,кандидат економічних наук, доцент;

О.І. Жук,кандидат економічних наук, доцент;

В.В. Гловацька,кандидат економічних наук, доцент.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту, протокол № 10 від 20 січня 2011 р.


ЗМІСТ

Вступ 4

1. Мета і завдання практики 5

2. Організація проходження та керівництво практикою 6

3. Зміст переддипломної виробничої практики 11

3.1. Програма переддипломної виробничої практики студентів в органах контрольно-ревізійної служби України 11

3.2. Програма переддипломної виробничої практики студентів в органах Державної податкової адміністрації України 26

3.3. Програма переддипломної виробничої практики студентів в аудиторських фірмах 45

3.4. Програма переддипломної виробничої практики студентів на промисловому підприємстві 64

3.5. Програма переддипломної виробничої практики студентів в банківських установах 82

4. Оформлення і захист звіту про практику 84

5. Список рекомендованої літератури 87


 

ВСТУП

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин суттєво підвищуються вимоги до підготовки спеціалістів економічного профілю, зокрема економістів зі спеціальності "Облік і аудит" (спеціалізація "Облік і аудит в промисловості").

У підготовці висококваліфікованих спеціалістів з даної спеціальності важливе значення має переддипломна практика, яка разом із написанням дипломної роботи є завершальною стадією навчального процесу у вищих навчальних закладах. Переддипломна виробнича практика є однією із форм адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Вона передбачає набуття практичних навиків економічної діяльності ринкових умовах господарювання, вміння самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної спеціальності. Під час проходження практики студенти-практиканти повинні самостійно безпосередньо на робочих місцях виконувати службові обов'язки.

Програма переддипломної виробничої практики складена у відповідності з чинним Положенням "Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" від 06.04.1993р, підготовленим Міністерством освіти і науки України, а також на підставі типових програм курсів "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Контроль і ревізія", "Економічний аналіз", "Фінансовий аналіз", та "Організація і методика проведення аудиту”.


МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Мета переддипломної виробничої практики систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, одержаних під час навчання у вузі, розвиток і набуття практичних навичок, самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Основні завдання переддипломної практики:

- закріпити та поглибити отримані теоретичні знання і практичні навички з дисциплін обліково-економічного профілю;

- вивчити чинні законодавчі акти і нормативні документи з питань бухгалтерського обліку, ревізії та аудиту;

- ознайомитись із фінансово-господарською діяльністю підприємства та організацією системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

- здобути практичні навички і досвід виконання облікових, робіт у всіх підрозділах діяльності підприємства;

- навчитись виконувати зазначені вище облікові та аналітичні роботи за допомогою сучасної комп'ютерної техніки, а також складати плани і програми проведення ревізій та аудиторських перевірок;

- вивчити принципи організації та способи проведення ревізій і аудиторських перевірок;

- оволодіти комплексом прийомів і процедур документального та фактичного контролю фінансово-господарської діяльності підприємства;

- засвоїти методику й тематику проведення ревізій та аудиторських перевірок у комп'ютерному середовищі, а також методологію проведення економічного і фінансового аналізу господарюючих суб'єктів;

- набути вміння критично оцінювати діючу практику обліку, ревізії та аудиту з наступною розробкою конструктивних пропозицій щодо її вдосконалення;

-дібрати, опрацювати і систематизувати необхідний матеріал для написання звітів з практики відповідно до чинних вимог.

 

 

ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

3.1. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ В ОРГАНАХ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Таблиця 1

Календарний план-графік проходження практики в органах контрольно-ревізійної служби України

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
Організація контрольно-ревізійної роботи .  
Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку в бюджетних установах  
2.1 Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю бюджетної установи  
2.2 Облік фінансування, грошових коштів і видатків бюджетних установ.  
2.3 Облік праці та заробітної плати  
2.4 Облік розрахунків  
2.5 Облік необоротних активів  
2.6 Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)  
2.7 Облік позабюджетних коштів  
2.8 Облік власного капіталу  
2.9 Бухгалтерська звітність  
Тематика проходження практики з ревізії і контролю в бюджетних установах.  
3.1 Ревізія фінансування грошових коштів і видатків бюджетних установ  
3.2 Ревізія праці та заробітної плати  
3.3 Ревізія розрахунків  
3.4 Ревізія необоротних активів  
3.5 Ревізія матеріалів та МШП  
3.6 Ревізія позабюджетних коштів  
3.7 Ревізія власного капіталу  
3.8 Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності  
Тематика проходження практики з економічного аналізу бюджетних установ  
4.1 Попередній аналіз кошторису доходів та видатків  
4.2 Аналіз доходів  
4.3 Аналіз видатків  
4.4 Аналіз необоротних активів  
4.5 Аналіз запасів  
4.6 Аналіз коштів, розрахунків та інших активів  
4.7 Аналіз власного капіталу  
4.8 Аналіз довгострокових зобов'язань  
4.9 Аналіз поточних зобов'язань  
Оформлення та захист звіту про практику  
  РАЗОМ  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ

Вивчити законодавчі акти та нормативні документи з питань ревізії в Україні.

Ознайомитись з організацією роботи контрольно-ревізійної служби, її структурою, функціональними обов'язками та правами працівників.

Досконало вивчити питання планування контрольно-ревізійної роботи, методичного керівництва і контролю за проведенням ревізій і перевірок.

Проаналізувати порядок узагальнення та оформлення результатів ревізій і перевірок, здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень.

Ознайомитись з особливостями автоматизованої обробки інформації з контрольно-ревізійної роботи.

Проаналізувати звітність про контрольно-ревізійну роботу. Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.


 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ

Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю

Бюджетної установи

Вивчаючи тему, слід звернути увагу на такі питання:

- види бюджетних установ;

- структура бюджетної установи та апарату управління;

- особливості фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку;

- завдання обліку бюджетних установ;

- структура бухгалтерії та функції її окремих секторів (дільниць, груп, відділів);

- контроль за виконанням кошторису видатків і взятих зобов'язань, за дотриманням фінансово-господарської дисципліни, своєчасне виявлення небажаних наслідків фінансово-господарської діяльності, забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації;

- рівень і перспективи комп'ютерної обробки даних.

Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Облік фінансування, грошових коштів і видатківбюджетної установи

Вивчити і описати у звіті:

- порядок та принципи фінансування бюджетних установ (безповоротність надання коштів, цільовий характер бюджетного фінансування, зв'язок між обсягами наданих коштів і виконання планів бюджетними установами);

- методи фінансування бюджетних установ;

- розпорядники коштів, їх права та обов'язки;

- механізм фінансування бюджетної установи через органи Державного казначейства (відкриття реєстраційних розрахунків, порядок укладання договору між органами казначейства та бюджетними установами);

- синтетичний і аналітичний облік фінансування та розрахунків по ньому (розрахунки, що використовують для обліку асигнувань, їх структура та економічна характеристика, реєстри аналітичного і синтетичного обліку);

- види видатків бюджету та їх характеристики відповідно до кодів;

- касові та фактичні видатки бюджетної установи, синтетичний і аналітичний облік касових і фактичних видатків бюджетної установи;

- готівкові кошти бюджетної установи, порядок та умови їх зберігання. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій;

- валютні операції бюджетної установи та їх характеристика. Синтетичний та аналітичний облік валютних операцій;

- синтетичний і аналітичний облік інших грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні бюджетної установи (акредитиви, лімітовані чекові книги, векселі, грошові документи тощо).

До звіту слід додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Облік розрахунків

При проходженні практики з обліку розрахунків необхідно:

дати характеристику форм безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів та інкасових доручень;

- вивчити синтетичний і аналітичний облік з дебіторами та кредиторами, розрахунків з відшкодуванням завданих збитків, розрахунків за платежами і податками в бюджет, розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами та розрахунків у порядку планових платежів, а також порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості;

- ознайомитись із синтетичним та аналітичним обліком розрахунків з підзвітними особами.

До звіту додати копії документів і реєстрів з обліку розрахунків, описаних в ньому.

Облік необоротних активів

Під час проходження практики з обліку необоротних активів особливу увагу слід звернути на такі питання:

- склад та оцінка основних засобів;

- документальне оформлення надходження основних засобів;

- інвентарний облік основних засобів у місцях знаходження;

- порядок нарахування амортизації;

- облік ремонтів основних засобів;

- механізм відображення вибуття основних засобів в обліку;

- синтетичний облік основних засобів;

- облік нематеріальних активів;

- інвентаризація необоротних активів і відображення її
результатів в обліку.

Потрібно додати копії документів і реєстрів з обліку необоротних активів, описаних у ньому.

Облік позабюджетних коштів

З цієї теми необхідно розглянути такі питання:

- склад, класифікація та завдання обліку позабюджетних коштів;

- облік спеціальних коштів: види спеціальних коштів; відкриття поточних рахунків для зберігання зазначених коштів;

- синтетичний та аналітичний облік;

- облік сум за дорученнями: види сум за дорученнями, відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями»; синтетичний та аналітичний облік;

- облік депозитних сум та інших позабюджетних коштів: види депозитних сум та інших позабюджетних коштів; порядок їх зберігання; синтетичний та аналітичний облік;

- облік витрат на науково-дослідні роботи (НДР): порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання; загальна схема обліку витрат на НДР; калькулювання собівартості НДР; облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконанні НДР.

До звіту необхідно додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Облік власного капіталу

При проходженні практики з обліку власного капіталу необхідно:

- вивчити зміст поняття власного капіталу та фондів бюджетних установ;

- засвоїти синтетичний та аналітичний облік фондів;

- ознайомитись зпорядком обліку результатів виконання кошторисів.

До звіту необхідно додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Бухгалтерська звітність

Студент повинен вивчити структуру, зміст і порядок складання бухгалтерської звітності.

До звіту необхідно додати копії форм бухгалтерської звітності, описаних у ньому.


 

Ревізія розрахунків

При проходженні практики із ревізії розрахунків слід перевірити:

- стан розрахунків, достовірність і реальність дебіторської та кредиторської заборгованості. Особливу увагу необхідно звернути на дебіторську заборгованість зтривалим терміном її утворення і які заходи були вжиті для стягнення цієї заборгованості;

- правильність ведення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами;

- своєчасність і правильність розрахунків з підзвітними особами.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати до включення їх в акт ревізії і звіт. До звіту додати копії фіктивних або неправильно оформлених документів.

 

Ревізія необоротних активів

Вивчити законодавчі акти та нормативні документи з питань ведення обліку основних засобів і нематеріальних активів.

Визначити склад основних засобів та економічну обґрунтованість їх класифікації.

Перевірити стан обліку, збереження та ефективності використання основних засобів.

Визначити повноту і своєчасність оприбуткування, внутрішнього переміщення та вибуття основних засобів.

Ознайомитись з порядком нарахування амортизації основних засобів.

Перевірити порядок відображення в обліку ремонту основних засобів, своєчасність і якість проведення інвентаризацій і правильність прийнятих у результаті інвентаризації рішень.

Визначити склад нематеріальних активів і встановити правильність їх відображення в обліку.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати до включення їх в акт ревізії та звіт. До звіту додати копії фіктивних або неправильно оформлених документів.

Ревізія власного капіталу

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

- ознайомитись із нормативно-правовими документами;

- вивчити правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку фондів;

- перевірити достовірність визначення результату бюджетної установи від надання послуг відповідно до кошторису.

Узагальнити результати ревізії, дати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків іпідготувати матеріал для включення в акт ревізії та звіт.

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики в органах Державної податкової адміністрації України

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
Ознайомлення з організацією роботи податкового органу  
Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві  
2.1 Загальне ознайомлення з підприємством  
2.2 Облік необоротних активів та фінансових інвестицій  
2.3 Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметі в(МШП)  
2.4 Облік праці та заробітної плати  
2.5 Облік грошових коштів та розрахункових операції!  
2.6 Облік витрат діяльності  
2.7 Облік збуту продукції  
2.8 Облік доходів та фінансових результатів  
2.9 Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань  
2.10 Облік розрахунків за податками та платежами  
2.11 Фінансова звітність підприємства  
Тематика проходження практики з контролю за правильністю ведення підприємством бухгалтерського та податкового обліку  
3.1 Контроль за правильністю ведення обліку необоротних активів та фінансових інвестицій  
3.2 Контроль за правильністю ведення обліку матеріалів та МШП  
3.3 Контроль за правильністю ведення обліку праці та заробітної плати  
3.4 Контроль за правильністю ведення обліку грошових коштів та розрахункових операцій  
3.5 Контроль за правильністю ведення обліку витрат діяльності  
3.6 Контроль за правильністю ведення обліку збуту продукції  
3.7 Контроль за правильністю веденні обліку доходів та фінансових результатів  
3.8 Контроль за правильністю ведення обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
3.9 Контроль за правильністю нарахування та сплати податків і платежів  
3.10 Контроль за правильністю складання фінансової звітності  
Тематика проходження практики з фінансового аналізу  
4.1 Попередня оцінка фінансового стану підприємства  
4.2 Аналіз активів підприємства  
4.3 Аналіз джерел фінансування підприємства  
4.4 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства  
4.5 Аналіз ділової активності підприємства  
4.6 Аналіз рентабельності підприємства  
4.7 Аналіз фінансових результатів підприємства  
Оформлення та захист звіту про практику  
  РАЗОМ:  

 

Податкового органу

Під час проходження практики в органах Державної податкової адміністрації України необхідно:

- ознайомитись із структурою Державної податкової адміністрації України та відповідної Державної податкової інспекції (ДПІ)і їх функціями;

- вивчити права, обов'язки ДПІ та її підрозділів;

- проаналізувати організацію і методологію контрольно-економічної роботи ДПІ;

- ознайомитись з обліком платників податків, порядком справляння загальнодержавних та місцевих податків, зборів і платежів;

- проаналізувати порядок притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення чинного законодавства щодо оподаткування;

- ознайомитись з оперативною та консультативною роботою, з основами ведення діловодства, складання, оформлення і подання документів ДПІ. Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Предметів (МШП)

Вивчення теми необхідно розпочати з ознайомлення із нормативно-правовими документами з питань обліку матеріалів і МШП.

Вивчити систему забезпечення підприємства матеріалами, скласти список основних постачальників матеріалів, описати порядок укладання з ними договорів та контролю за їх виконанням.

Ознайомитись із порядком розробки номенклатури-цінника на матеріали, методикою визначення первісної вартості матеріалів, складським господарством підприємства (вивчити організацію складського господарства, порядок розміщення матеріалів на складах, забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою, функції матеріально відповідальних осіб) і організацією складського обліку матеріалів (документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів, побудова картотеки, ведення кількісного обліку матеріалів на складі, контроль за записами, порядок виписки супроводжувальних документів передачі первинних документів із складу в бухгалтерію).

Взяти участь у проведенні інвентаризації матеріалів, скласти порівняльні відомості, відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку і зробити записи в облікових реєстрах.

Вивчити порядок обліку матеріалів у бухгалтерії, заповнити відомість № 3.3 «Відомість аналітичного обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками», звернути увагу на облік розрахунків за претензіями, виконати роботи із перевірки і таксування прибуткових і видаткових документів, що надходять з складу, скласти нагромаджувальні відомості із надходження і витрачання матеріалів та книги залишків матеріалів, а також відомості № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів», визначити процент транспортно-заготівельних витрат.

Дати характеристику порядку нормування витрат матеріалів на виробництво продукції, вивчити методику списання витрачених матеріалів на витрати виробництва за фактичною собівартістю.

Ознайомитись з порядком обліку МШП на складі, в експлуатації і бухгалтерії, обліком і реалізацією надлишкових і непотрібних матеріалів, скласти схеми і таблицю з кореспонденцією рахунків зобліку руху матеріалів і МШП, вивчити порядок використання комп'ютерів при обліку матеріалів та МШП.

Описати техніку обліку матеріалів і МШП, додати всі необхідні документи та реєстри до звіту.

Облік витрат діяльності

Під час проходження практики з цієї теми необхідно:

- ознайомитись із нормативно-правовими документами на даній ділянці обліку;

- встановити тип підприємства, види основної діяльності, допоміжних та обслуговуючих виробництв;

- вивчити систему документального оформлення та порядок включення виробничих витрат (матеріальних витрат, витрат на оплату праці та інших) у собівартість виготовленої продукції;

- засвоїти порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат;

- охарактеризувати метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, що використовують на підприємстві, та внести пропозиції щодо його вдосконалення (в умовах використання на підприємстві нормативного методу обліку витрат на виробництво вивчити організацію нормативного господарства, порядок складання нормативних карт (калькуляцій), організацію обліку змін норм і відхилень від норм, порядок складання відомостей витрат на виробництво продукції при нормативному методі);

- вивчити порядок обліку і визначення собівартості продукції й послуг у допоміжному виробництві, включення їх у витрати основного виробництва;

- описати методику обліку й оцінки незавершеного виробництва, організацію зведеного обліку витрат на виробництво;

- вивчити особливості обліку витрат звітного періоду (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат), інших витрат звичайної діяльності та надзвичайних витрат;

- скласти журнал обліку витрат № 5 або 5А.

Матеріал підготувати і в систематизованому подати його у звіті про практику.

Облік збуту продукції

При проходженні практики необхідно:

- ознайомитись з обліком випуску готової продукції та здаванням її на склад, організацією складського обліку продукції, а також її оцінкою;

- вивчити порядок відпуску продукції покупцям, умови виконання договорів поставки, скласти відомість № 5.1 «Відомість аналітичного обліку запасів» щодо обліку готової продукції та відомість № 3.1 «Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками»;

- ознайомитись з організацією претензійної роботи;

- взяти участь в інвентаризації готової продукції і відобразити в обліку її результати;

- засвоїти порядок застосування облікових цін, визначення собівартості реалізованої продукції і сум відхилень;

- охарактеризувати процес обліку витрат на збут продукції і податків на реалізовану продукцію;

- скласти схему кореспонденції рахунків з обліку випуску та збуту продукції;

- вивчити питання використання комп'ютерної техніки в обліку випуску та збуту готової продукції.

Узагальнені результати вивчення всіх питань подати у звіті про практику.

І фінансових інвестицій

Вивчити нормативно-правові документи з питань обліку необоротних активів та фінансових інвестицій.

Перевірити наявність необхідних дозволів на будівництво і реконструкцію об'єктів; правильність, складання і затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво, додержання договірної, проектно-кошторисної та розрахункової дисципліни в ході здійснення капітальних вкладень; рівень виконання планів будівельно-монтажних робіт і своєчасність введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; правильність і своєчасність оформлення виконаних будівельно-монтажних робіт актами: фактичне виконання будівельно-монтажних робіт і правильність включення витрат у собівартість об'єктів; порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку витрат на придбання: або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Вивчити склад необоротних активів та економічну обґрунтованість їх класифікації.

Перевірити правильність віднесення активів підприємства до основних засобів, інших необоротних матеріальних і

нематеріальних активів, дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів та нематеріальних активів; законність та правильність операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документальним оформленням; ефективність їх використання та збереження; правильність визначення терміну корисної експлуатації (використання) необоротних активів; правильність встановлення ліквідаційної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; достовірність відображення в бухгалтерському обліку первісної та ліквідаційної вартості необоротних активів, а також результатів їх переоцінки; правильність нарахування амортизації необоротних активів; доцільність проведення ремонту основних засобів і правильність відображення в бухгалтерському обліку понесених витрат; правильність ведення обліку операцій, пов'язаних з орендою основних засобів; законність і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами.

При вивченні операцій з фінансовими інвестиціями необхідно перевірити наявність документів, що підтверджують право власності на фінансові інвестиції; правильність віднесення активів підприємства до фінансових інвестицій та відповідність термінів їх погашення; правильність розмежування в обліку довготермінових та поточних фінансових інвестицій, а також за іншими відповідними ознаками їх класифікації; відповідність синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій; правильність складання кореспонденції рахунків з обліку фінансових інвестицій.

Результати перевірки необхідно обробити для включення їх в акт перевірки та звіт про практику.

І розрахункових операцій

Вивчити нормативно-правові документи з питань касових, розрахункових і кредитних операцій.

Ознайомитись з умовами збереження готівки та інших цінностей у касі та при їх доставці з банку.

Перевірити своєчасність і повноту оприбуткування отриманої готівки з банку та віл інших осіб; правильність оформлення касових операцій первинними документами та відображення цих операцій в обліку і звітності; дотримання касової дисципліни при проведенні касових операцій; цільове використання готівки; дотримання встановленого ліміту готівки в касі, умов видачі на поточні потреби та інші цілі; стан обліку касових операцій і ведення касової книги.

Встановити частоту та ефективність проведення на підприємстві ревізії каси.

Взяти участь у проведенні ревізії каси.

Здійснити перевірку законності відкриття підприємством рахунків у банк}', своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках, правильності оформлення банківських операцій у документах.

Перевірити правильність розрахунків з підзвітними особами (цільове використання підзвітних сум і своєчасність подання авансових звітів підзвітними особами, законність і доцільність здійснення витрат через підзвітних осіб), постачальниками та покупцями, бюджетом і позабюджетними фондами та іншими дебіторами і кредиторами.

Проаналізувати стан розрахункової дисципліни, достовірність і реальність дебіторської і кредиторської заборгованості.

Здійснити перевірку доцільності одержання, ефективності використання і своєчасності погашення кредитів банку.

Результати перевірки проаналізувати, систематизувати і підготувати для включення в акт перевірки та звіт.

Та забезпечення зобов'язань

Ознайомитись з установчими документами (установчою угодою, статутом) та іншими документами підприємства щодо його діяльності. Перевірити відповідність змісту установчих документів діючим законодавчий актам, правильність формування і ведення обліку статутного і капіталу.

Встановити правильність ведення обліку інших видів власного (додаткового, резервного, неоплаченого і вилученого) капіталу, обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків); обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Здійснити перевірку наявності затверджених кошторисів і дотримання законності використання коштів цільового фінансування і надходжень.

Перевірити достовірність відображення показників щодо власного капіталу та забезпечення зобов'язань у звітності.

За результатами перевірки підготувати матеріал для включення в акт перевірки і звіт про практику.

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики в аудиторських фірмах

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
  Загальне ознайомлення з організацією роботи аудиторської фірми  
  Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві  
  Ознайомлення з підприємством  
  Облік матеріалів та малоцінних швидкозношуваній предметів (МШІІ)  
  Облік необоротних активів і фінансових інвестицій  
  Облік праці та заробітної плати  
  Облік грошових коштів і розрахункових операцій  
  Облік витрат діяльності  
  Облік збутової діяльності  
  Облік доходів і фінансових результатів  
  Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язані  
  Фінансова звітність підприємства  
  Тематика проходження практики з аудиту  
  Планування аудиту  
  Правові основи функціонування підприємства  
  Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства  
  Загальний огляд фінансової звітності  
  Аудит необоротних акти він і фінансових інвестицій  
  Аудит матеріалів та МШП  
  Аудит праці та її оплати  
  Аудит грошових коштів і розрахункових операцій  
  Аудит витрат діяльності  
  Аудит збуту продукції  
  Аудит доходів і фінансових результатів Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
  Тематика проходження практики з фінансового аналізу  
  Попередня оцінка фінансового стану підприємства  
  Аналіз активів підприємства  
  Аналіз джерел фінансування підприємства  
  Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства  
  Аналіз ділової активності підприємства  
  Аналіз рентабельності підприємства  
  Аналіз фінансових результатів підприємства  
  Оформлення та захист звіту про практику  
  РАЗОМ:  

 

ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Під час проходження практики з даної теми необхідно:

- ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань аудиту;

- вивчити установчі документи, структуру аудиторської фірми права та обов'язки і відповідальність аудиторів та аудиторської фірми;

- визначити коло господарюючих суб'єктів, яким надає послуги аудиторська фірма;

- вивчити питанню планування роботи аудиторської фірми, методичного керівництва і контролю за наданням аудиторських послуг;

- ознайомитись з порядком узагальнення результатів аудиторських перевірок і надання послуг;

- оцінити рівень автоматизованої обробки інформації в аудиторській фірмі пі і час проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Матеріал опрацювати і підготувати для включення у звіт про практику.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Облік витрат діяльності

Під час проходження практики необхідно:

­ ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань планування, обліку і визначення собівартості продукті;

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.031 с.)