Аудит грошових коштів і розрахункових операцій
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит грошових коштів і розрахункових операційПеред початком практики з цієї теми студент повинен ознайомитися з нормативними документами щодо ведення касових, розрахункових і кредитних операцій.

Перевіряючи грошові кошти, розрахункові та кредитні операції необхідно оцінити систему внутрішнього контролю, а також встановити:

- відповідність даних бухгалтерських реєстрів даним Головної книги;

- порядок зберігання грошових коштів і цінних паперів у касі, своєчасне та повне їх оприбуткування, використання за призначенням;

- частоту проведення на підприємстві раптових перевірок каси;

- наявність розходжень з даними касової книги під час останніх перевірок каси;

- ефективність проведення ревізій каси;

- наявність банківських рахунків, і їх призначення;

- частоту одержання підприємством виписок банку;

- законність і реальність здійснюваних банківських операцій, правильність оформлення документів і відображення їх в обліку;

- внутрішній контроль за здійсненням розрахункових операцій;

- стан розрахункової дисципліни, достовірність і реальність дебіторської та кредиторської заборгованості;

- правильність розрахунків із підзвітними особами, постачальниками, покупцями та з різними дебіторами і кредиторами;

- наявність заборгованості, за якою минув термін позовної давності;

- правильність розрахунків із засновниками та учасниками;

- відповідність чинному законодавству розрахунків з бюджетом і по страхуванню;

- правильність розрахунків по зовнішньоекономічній діяльності та їх стан;

- наявність своєчасно непогашеної заборгованості за кредитами банків;

- відповідність обліку кредитних операцій чинному законодавству.

Матеріал необхідно опрацювати для включення з аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит витрат діяльності

У цій темі слід звернути увагу на такі питання:

- здійснити оцінку системи внутрішнього контролю;

- перевірити правильність ведення обліку витрат діяльності відповідно до законодавчих актів і нормативних документів;

- здійснити перевірку правильності документального оформлення витрат діяльності;

- встановити правильність формування витрат виробництва за їх елементами та статтями в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;

- перевірити дотримання норм витрачання сировини та матеріалів і виходу готової продукції;

- проаналізувати методику обліку витрат і визначення собівартості продукції (робіт і послуг) у допоміжних виробництвах, включення їх до витрат основного виробництва;

- вивчити порядок обліку незавершеного виробництва, своєчасність і якість проведення інвентаризації незавершеного виробництва;

- здійснити перевірку. правильності розподілу витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом;

- проаналізувати порядок обліку загальновиробничих витрат;

- перевірити правильність визначення виробничої собівартості продукці:'(робіт, послуг) відповідно до прийнятого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;

- вивчити правильність відображення в обліку адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

- здійснити перевірку правильності ведення обліку витрат фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльностей;

- підтвердити законність і правильність кореспонденції рахунків з обліку витрат діяльності.

За результатами аудиту витрат діяльності слід опрацювати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит збуту продукції

Під час аудиту збуту продукції необхідно:

- оцінити систему внутрішнього контролю;

- перевірити порядок обліку випуску продукції та механізм передачі з виробництва на склад;

- ознайомитись з умовами зберігання готової продукції на складах;

- здійснити перевірку порядку обліку готової продукції на складах і в бухгалтерії;

- встановити правильність оцінки готової продукції;

- проаналізувати своєчасність і якість проведення інвентаризації готової продукції на складі та відображення її результатів в обліку;

- перевірити наявність договорів на збут продукції та рівень їх виконання;

- здійснити перевірку своєчасності та правильності розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію;

- проаналізувати правильність визначення собівартості реалізованої продукції та ведення обліку витрат на збут продукції;

- перевірити правильність визначення сум податку на додану вартість та акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету.

Матеріал необхідно опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит доходів і фінансових результатів

Під час проходження практики з даної теми необхідно:

- вивчити законодавчі акти і нормативні документи з питань обкута та аудиту доходів і фінансових результатів;

- оцінити систему внутрішнього контролю;

- перевірити правильність обчислення і відображення в обліку та фінансовій звітності доходу від звичайної (операційної, інвестиційної фінансової) діяльності та надзвичайних подій;

- здійснити перевірку правильності списання собівартості реалізованої продукції та витрат звітного періоду на фінансові результати;

- підтвердити правильність кореспонденції рахунків з обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства;

- проаналізувати правильність визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Матеріал проаналізувати і підготувати для включення в аудиторський висновок і звіт.

Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Під час проходження практики з цієї теми необхідно перевірити:

- відповідність з місту установчих документів (установчої угоди, статуту) діючим законодавчим актам;

- склад і структуру статутного капіталу;

- правильність формування статутного капіталу,

- відповідність фактичних внесків засновників умовам установчих документів;:

- правильність ведення обліку внесків до статутного капіталу;

- порядок ведення обліку інших видів власного (додаткового, резервного, неоплаченого і вилученого) капіталу;

- порядок розподілу прибутку, правильність відображення в обліку нерозподіленого прибутку та його використання;

- достовірність відображення показників щодо власного капіталу і забезпечення зобов'язань у фінансовій звітності та законність і правильність їх формування і цілеспрямованого використання.

Результати аудиту власного капіталу і забезпеченні зобов'язань узагальнити для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.


 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Під час проходження практики з фінансового аналіз необхідно:

- коротко висвітлити значення фінансового аналізу в аудиторській діяльності;

- визначити систему фінансових показників;

- здійснити попередню оцінку фінансового стану підприємства;

- провести аналіз активів, джерел фінансування, фінансової стійкості та платоспроможності, фінансової активності, рентабельності й фінансових результатів діяльності підприємства.


 

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики

на промисловому підприємстві

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
  Ознайомлення з підприємством  
  Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві  
  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві  
  Облік необоротних активів і фінансових інвестицій  
  Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)  
  Облік праці та заробітної плати  
  Облік грошових коштів і розрахункових операцій  
  Облік грошових коштів і розрахункових операцій  
  Облік витрат діяльності  
  Облік збуту продукції  
  Облік доходів і фінансових результатів  
  Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
  Облік розрахунків за податками та платежами  
  Фінансова звітність підприємства  
  Тематика проходження практики з аудиту  
  Планування аудиту  
  Правові основи функціонування підприємства  
  Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства  
  Загальний огляд фінансової звітності  
  Аудит необоротних акти він і фінансових інвестицій  
  Аудит матеріалів та МШП  
  Аудит праці та її оплати  
  Аудит грошових коштів і розрахункових операцій  
  Аудит витрат діяльності  
  Аудит збуту продукції  
  Аудит доходів і фінансових результатів  
  Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
  Тематика проходження практики з фінансового аналізу  
  Попередня оцінка фінансового стану підприємства  
  Аналіз активів підприємства  
  Аналіз джерел фінансування підприємства  
  Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.  
  Аналіз ділової активності підприємства  
  РАЗОМ  

 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

Ознайомлення з підприємством слід розпочати з вивчення структури промислового підприємства, технології виготовлення продукції (паралельний процес – випуск продукції здійснюють поєднанням окремих частин і деталей у результаті паралельного їх виготовлення, послідовний процес – випуск продукції здійснюють у результаті послідовної обробки «сирого» матеріалу, що проходить через кілька обробок) і роботи економічних служб.

Керівництво підприємства має організувати екскурсію в цехи основного і допоміжного виробництва, познайомити з технологічним процесом і структурою підприємництва, пояснити функції структурних підрозділів

На основі зібраних даних необхідно скласти і описати в звіті схеми організації управління підприємством і послідовності технологічного процесу.

Матеріал необхідно опрацювати для включення в звіт.

 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.012 с.)