Облік розрахунків за податками та платежами
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік розрахунків за податками та платежамиЗ цієї теми студент повинен освоїти такі питання:

- ознайомитись із законодавчими актами і нормативними документами з питань обліку податків і платежів (зборів);

- вивчити особливості формування валових доходів і витрат, порядок обчислення величини податку на прибуток, скласти розрахунок авансових платежів з податку на прибуток та заповнити Декларацію про прибуток;

- засвоїти порядок обліку операцій та заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість;

- особливості обліку та розрахунку акцизного збору (скласти перелік підакцизних товарів і ставок акцизного збору і вивчити механізм визначення оподаткованого обороту та суми акцизного збору; засвоїти порядок і терміни сплати і складання розрахунку по акцизному збору;

облік прибуткового податку з громадян (ПДФО);

- облік ресурсних податків і платежів (зборів);

- облік місцевих податків та зборів;

- облік розрахунків по страхуванню.

Результати вивчення всіх вказаних питань узагальнити і в систематизованому вигляді подати їх у звіті про практику.

Фінансова звітність підприємства

Під час вивчення даної теми необхідно:

- ознайомитись із нормативно-правовими документами з питань складання фінансової звітності підприємства;

- вивчити порядок закриття в кінці звітного періоду реєстрів бухгалтерського обліку та описати взаємозв'язок між ними;

- на основі реєстрів бухгалтерського обліку заповнити Головну книгу за звітний період;

- самостійно скласти баланс за звітний період, пов'язати його з Головною книгою і обліковими реєстрами, описати джерела і техніку його складання;

- скласти звіт пре фінансові результати та вказати джерела даних, що використовують для його складання;

- описати методику і техніку складання звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток та обов'язково вказати джерела даних для заповнення;

- вивчити порядок розкриття інформації у звітності про об'єднання підприємств;

- засвоїти порядок складання консолідованої фінансової звітності та вимоги до її подання;

- здійснити взаємо звірку показників форм фінансової звітності підприємства.

Узагальнений матеріал викласти у певному порядку у звіті про практику.


ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

Контроль за правильністю ведення обліку необоротних активів

І фінансових інвестицій

Вивчити нормативно-правові документи з питань обліку необоротних активів та фінансових інвестицій.

Перевірити наявність необхідних дозволів на будівництво і реконструкцію об'єктів; правильність, складання і затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво, додержання договірної, проектно-кошторисної та розрахункової дисципліни в ході здійснення капітальних вкладень; рівень виконання планів будівельно-монтажних робіт і своєчасність введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; правильність і своєчасність оформлення виконаних будівельно-монтажних робіт актами: фактичне виконання будівельно-монтажних робіт і правильність включення витрат у собівартість об'єктів; порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку витрат на придбання: або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Вивчити склад необоротних активів та економічну обґрунтованість їх класифікації.

Перевірити правильність віднесення активів підприємства до основних засобів, інших необоротних матеріальних і

нематеріальних активів, дотримання умов, що забезпечують зберігання основних засобів та нематеріальних активів; законність та правильність операцій, пов'язаних із рухом основних засобів, нематеріальних активів та їх документальним оформленням; ефективність їх використання та збереження; правильність визначення терміну корисної експлуатації (використання) необоротних активів; правильність встановлення ліквідаційної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів; достовірність відображення в бухгалтерському обліку первісної та ліквідаційної вартості необоротних активів, а також результатів їх переоцінки; правильність нарахування амортизації необоротних активів; доцільність проведення ремонту основних засобів і правильність відображення в бухгалтерському обліку понесених витрат; правильність ведення обліку операцій, пов'язаних з орендою основних засобів; законність і правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами.

При вивченні операцій з фінансовими інвестиціями необхідно перевірити наявність документів, що підтверджують право власності на фінансові інвестиції; правильність віднесення активів підприємства до фінансових інвестицій та відповідність термінів їх погашення; правильність розмежування в обліку довготермінових та поточних фінансових інвестицій, а також за іншими відповідними ознаками їх класифікації; відповідність синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій; правильність складання кореспонденції рахунків з обліку фінансових інвестицій.

Результати перевірки необхідно обробити для включення їх в акт перевірки та звіт про практику.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.006 с.)