Облік матеріалів та малоцінних швидкозношуваній предметів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік матеріалів та малоцінних швидкозношуваній предметівГоловні питання організації навчального процесу: вивчити порядок організації заготівлі та придбання матеріалів, ознайомитись з порядком розробки номенклатури-цінника на матеріали, методикою визначення первісної вартості матеріалів. порядком нормування матеріальних втрат на виробництво; вивчити організацію складського господарства; порядок розміщення матеріалів на складах; забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою, функції матеріально відповідальних осіб, організацію складського обліку матеріалів (документальне оформлення надходження і витрачання матеріалів, побудова картотеки, ведення кількісного обліку матеріалів на складі, контроль за записами); скласти супроводжувальні документи, які передають у бухгалтерію; брати участь у проведенні інвентаризації матеріалів, скласти порівняльні відомості, відобразити результати інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку; вивчити порядок обліку матеріалів у бухгалтерії; брати участь в обробці рахунків-фактур постачальників, що надходять у бухгалтерію, контролювати об’єктивне оприбуткування матеріалів, ведення відомості № 33 за розрахунками з постачальниками і підрядниками, вивчення порядку обліку розрахунків за претензіями; виконати роботи з перевірки і таксування прибуткових і видаткових документів, що надходять зі складу, складати нагромаджувальні й групувальні відомості з надходження і витрачання матеріалів, книги залишків матеріалів, вивчити порядок складання відомості руху матеріалів, визначити процент транспортно-заготівельних витрат.

Ознайомитись з порядком обліку інструментів на центральному інструментальному складі (ЦІС), документальним оформленням надходження і вибуття інструментів, оперативним обліком видачі й списання інструментів, системою обліку видачі інструментів робітникам; вивчити порядок обліку руху малоцінних і швидкозношуваних предметів; ознайомитись з порядком документального оформлення руху тари, обліком реалізації надлишкових і непотрібних матеріалів; скласти схеми документообігу за основними операціями надходження і витрачання матеріалів, скласти таблицю з кореспонденцією рахунків з обліку руху матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів; вивчити порядок використання комп'ютерної техніки під час обліку матеріалів, основні форми зведених даних і машинограми, періодичність їх складання, призначення і використання.

Описати техніку обліку всіх операцій матеріального обліку, подати всі необхідні документи і реєстри, заповнити їх. У зведених документах заповнити 5 – 8 позицій та обов'язково вказати на взаємозв'язок підсумкових даних.

Облік праці та заробітної плати

У цій темі необхідно звернути увагу на такі питання: у відділі кадрів вивчити організацію обліку праці, робочого часу та виробітку особового складу робітників підприємства.

Ознайомитись з порядком визначення норм виробітку і самостійно зробити розрахунки; вивчити порядок визначення і використання розцінок, систему контролю за їх правильним використанням; у розрахунковому відділі бухгалтерії взяти участь у групуванні обліку виробітку робітників; оформити доплатні документи на відхилення від нормативної заробітної плати (доплатні листки, листки про простої, відомість на понадурочні роботи тощо); вивчити документацію, зробити розрахунки утримань із заробітної плати, самостійно вести особові рахунки і скласти розрахункову відомість, засвоїти спосіб визначення середнього заробітку, зробити розрахунок оплати за час відпусток і непрацездатності, за нічні години правці, простої, брак, матерям-годувальницям, підліткам, виконання державних і громадських обов'язків; скласти платіжну відомість, засвоїти порядок обліку депонованої зарплати; скласти схему записів на синтетичних рахунках із нарахування, утримань і виплати зарплати на основі зведених реєстрів бухгалтерського обліку. Ознайомитись зі системою бухгалтерського контролю за використанням фонду оплати праці та способами виявленні приписок, скласти схему документообігу та облікових записів із заробітної плати і розрахунків з персоналом; вивчити питання використання комп’ютерної техніки в обліку праці її заробітної плати.

Ознайомитись з технологічним процесом обробки документів з обліку праці й заробітної плати на базі комп’ютерів.

Облік грошових коштів і розрахункових операцій

Під час проходження практики з обліку грошових коштів і розрахункових операцій необхідно:

­ оформити касові документи з надходження і витрачання наявних грошей, вести касову книгу (скласти звіт касира), оформити виплату заробітної плата із каси, здійснити ревізію каси: і відобразити в обліку її результати;

­ скласти журнал № 1 і відомість № 1.1;

­ оформити документи за операціями, які здійснюють через банк (отримання грошей, здавання виручки і депонованої заробітної плати);

­ спрацювати виписки банку;

­ скласти журнал № 1, відомість № 1.2 і 1.3;

­ скласти журнал № 3 та відомості № 3.1; 3.2; 33; 3 4; 3.5; 3.6;

­ ознайомитись з порядком видачі грошей у підзвіт;

­ прийняти, перевірити й опрацювати авансові звіти;

­ скласти відомість № 3.2.

Облік цінник паперів.

Облік кредитів банку.

Облік витрат діяльності

Під час проходження практики необхідно:

­ ознайомитись із законодавчими актами та нормативними документами з питань планування, обліку і визначення собівартості продукті;

­ вивчити порядок обліку та включання в собівартість продукції матеріальних витрат сировини і матеріалів, палива, запасних частин, МІШІ;

­ скласти відомість розподілу заробітної плати, від рахувань на соціальне страхування, резерву на оплату відпусток;

­ засвоїти методику обліку та розподілу амортизаційних відрахувань по необоротних активах;

­ вивчити питанні організації обліку загальновиробничих витрат; обліку витрат на підготовку та освоєння виробництва, обліку браку, порядок визначення втрат від браку і включення їх у собівартість продукції;

­ ознайомитись з порядком обліку втрат від простоїв і включення їх у собівартість продукції;

­ вивчити порядок обліку та визначення собівартості продукції й послуг у допоміжному виробництві, включень їх у витрата основного виробництва;

­ вивчити методику обліку та оцінку незавершеного виробництва; організацію зведеного обліку витрат на виробництво;

­ вказати, який метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості використовують на підприємстві і дати пропозиції щодо його вдосконалення;

­ засвоїти методику обліку витрат звітного періоду (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат), інших витрат звичайної діяльності та надзвичайних витрат;

­ скласти журнал обліку витрат № 5 або 5 А.

Ні підприємствах з автоматизованим процесом виробництва необхідно вивчити узагальнення витрат на поточних лініях і конвеєрах, визначення собівартості продукції; порядок обліку виробітку продукції за останньою операцією.

В умовах використання на підприємстві нормативного методу обліку витрат на виробництво вивчити організую нормативного господарства, порядок складання нормальних документів (карт, калькуляцій), організацію обліку змін норм і відхилень від норм, порядок складання відомостей витрат на виробництво продукції при нормативному методі.

Вказати, який варіант зведеного обліку витрат на виробництво використовують на підприємстві, як відбувається міжцехове переміщення напівфабрикатів.

При використанні комп'ютерів для обліку витрат на виробництво необхідно вказати, які отримують машинограми, додати їх копії до звіту.

Вивчити організацію оперативного обліку і аналізу собівартості продукції. За відсутності такого обліку та аналізу вказати на можливість його застосування.

Узагальнити результати вивчення всіх вказаних питань і в систематизованому вигляді подати їх у звіті про практику.

Облік збутової діяльності

Під час проходження практики необхідно звернути особливу увагу на такі питання:

­ в одному з цехів ознайомитись з організацією оперативного обліку випуску продукції та її здаванням на склад;

­ організація обліку на складах готової продукції;

­ у бухгалтерії ознайомитись з порядком організації обліку випуску продукції, її оцінкою і визначенням собівартості;

­ вивчити склад покупців готової продукції, систему відвантаження і її відпускання, контроль за залишками продукції на складі, виконання договорів поставки;

­ виконати такі роботи, як прийом документів зі складу, виписка рахунків-фактур, здійснення записів у відомість № 5.1, визначення вартості продукції за обліковими цінами та собівартості реалізованої продукції і сум відхилень: скласти схему кореспонденції рахунків з обліку збуту продукції;

­ ознайомитись зі системою оперативного контролю за виконанням плану реалізації й своєчасною оплатою рахунків, з організацією обліку витрат на збут продукції;

­ засвоїти методику складання розрахунку платежів у бюджет;

­ визначити рентабельність окремих видів продукції: взяти участь в інвентаризації готової продукції і відобразити в обліку її результати;

­ ознайомитись з організацією претензійної роботи;

­ вивчити питання про застосування комп’ютерної техніки в обліку готової продукції, дати характеристику основних машинограм.

Узагальнений матеріал податну визначеному порядку в звіті про практику.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.008 с.)