ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУУ процесі проходження практики студенти складають звіт про практику. Звіт повинен мати такі частини: текстову, документальну та список використаної літератури. Основними нормативними документами, що регламентують звіт, є програма та календарний план. Текстова частина звіту складається з вступу, основної частини та висновків.

У вступі обґрунтовують мету, завдання переддипломної виробничої практики і її практичне значення.

Основну частину тексту звіту потрібно поділити на розділи і теми із виділенням окремих питань. У цій частині студент дає коротку характеристику поставленого питання і описує виконану ним роботу (пов'язуючи текстову частину з документами, що додають до звіту в додатках (документальна частина)). Висвітлюючи питання, передбачені програмою проходження практики, але котрих на підприємстві не застосовують, студент повинен теоретично описати порядок їх здійснення. Текстова частина має бути стислою без зайвих описових фраз загального характеру.

Переписувати у звіті матеріали, висвітлені в законодавчих актах, нормативних документах, підручниках і лекціях без посилань на них не дозволяється!

У висновках студент обґрунтовує свої пропозиції щодо удосконалення облікової та економічної роботи на підприємстві.

Загальний обсяг текстової частини звіту не має перебільшувати 70 – 80 сторінок рукописного тексту.

Документальна частина включає копії первинних документів, облікових реєстрів, бухгалтерської звітності, згрупованих відповідно до тем. У документальній частині звіту (в додатках) не дозволяється наводити первинні документи та реєстри без заповнених реквізитів.

Текстова і документальна частина звіту мають бути взаємопов’язані. Посилаючись на документ, студент у дужках поряд з назвою документа пише: див. додаток.

Звіт потрібно написати від руки чітким почерком на одній стороні білого паперу формату А – 4. Розмір полів:

- ліве – 20мм.;

- верхнє – 20мм.;

- нижнє – 20мм.;

- праве – 20мм.

Кожен розділ теми потрібно назвати і написати прописними буквами. В кінці назви розділу та теми крапку не ставиться. Номер кожного розділу і теми ставити безпосередньо перед назвою відповідно до програми практики. Новий розділ потрібно писати з нової сторінки незважаючи на кількість тексту на попередній сторінці. Назви розділів і параграфів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини звіту, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна писати:

“1. ВСТУП” або “Розділ 3. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка пишуть заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Зміст подають на початку звіту. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Висновки є завершальною частиною звіту. Вони містять стислий виклад актуальності зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, а також пропозицій автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати уявлення про ступінь досягнення автором звіту поставленої мети і завдань. Обсяг висновків – 3 – 5 с.

Після рецензування звіту про практику відбувається його захист. Захищають звіти на кафедрі відповідно до встановленого графіка. Для цього створюють комісію. Під час захисту перевіряють повноту та рівень засвоєння студентом програми практики.

Оцінку результатів переддипломної виробничої практики ставлять у відомості диференційовано.

Студент, який не виконав програми переддипломної виробничої практики і отримав негативну характеристику або незадовільну оцінку при захисті звіту, повинен повторно пройти практику в період, визначений ректором вузу. В окремих випадках студента можуть, відрахувати з вузу.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Податковий кодекс України // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 1-3. – 03 січня.

2.Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. // Голос України. – 1993. - 29 травня.

3.Закон України «Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №14.-С 88.

4.Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 2 березня.

5.Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 p., № 283/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 1997. - № 4. - С 476-507.

6.Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» від 5.12.1997 р. за № 698/97-ВР // Голос України. - 1997. - 25 грудня.

7.Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування» від 03.12.97 р. за № 686/97-ВР // Урядовий кур'єр. - 1997. - 27 грудня.

8.Закон України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про систему оподаткування» від 15 січня 1998 р. № 19/98-ВР // Урядовий кур'єр. - 1998. - 10 лютого.

9.Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 23 грудня 1997 p., № 767 // Орієнтир. - 1998. - 27 січня.

10.Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 p., № 723 // Голос України. - 1998.-13 січня.

10. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p., № 996-XIV // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). -13-20 жовтня.

11. Постанова КМУ від 6 вересня 2000 р. № 1398 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 1999 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 85 (510). - 15 вересня.

12. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.

13. Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.

14. Національні нормативи аудиту: Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с

15. Международные нормативы аудита: Сб. с комментариями. - М.: Аудит- тренинг, 1992. - Вип. 5.

16. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків: Затверджено постановою № 69 Правління Національного банку України від 19.02.2001.

17. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затверджено постановою № 72 Правління Національного банку України від 19.02.2000.

18. Сучасний стан та перспективи розвитку системи обліку, аналізу та аудиту в Україні. Монографія. – Сімферополь: “Доля”, 2010. – 232 с.

19. Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку. Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2010 р.)

20. Адаме Р. Основы аудита. Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 98 с.

21. Андреев В. Д. Практический аудит. Справочное пособие. - М: Экономика, 1994.-366 с.

22. Арене Е. А., Лоббек Дж. К. Аудит. Пер. с англ. - М: Финансы и статистика, 1995. - 398 с.

23. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

24. Бавдей А. Л., Белый И. Н., Дробышевский Н. П. и др. Аудит и ревизия: Справ, пособие. - Мн.: 000 «Мисанта», 1994. - 221 с.

25.Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). – К.: КУТЕП, 2006. – 232 с.

26. Білуха М. Форми фінансово-господарського контролю (ревізія, аудит, судово-бухгалтерська експертиза) // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - №7.- С 12-14.

27. Білуха М. Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа - Знання, 1998. - 573 с

28. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. -364 с

29. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000: 608 с

30. Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф. та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 416 с

31.Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП). – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 480 с.

32.Голов С, Зубілевич С. Система професійної підготовки бухгалтерів і аудиторів у Великобританії // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 8. С 13-16.

29. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів // Бухгалтерський облік і аудит. 1994.-№8.-С 13-16.

30. Данилевский Ю. А. Аудит: Вопросы и ответы. - М.: Бухгалтерский учёт, 1993.-112 с.

31. Данилевский Ю. А. Практика аудита: Учебное пособие. - М: Финансовая газета, 1994.-96 с.

32. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992. - 240 с.

33. Жила В. Г. Ревізія і аудит: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

34. Завгородній В. Організація АРМ бухгалтера з обліку і аудиту готової продукції, відвантаження і реалізації // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994.-№5.-С 21-24.

35. Завгородній В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: А.С.К., 2000.-639 с.

36. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. - Львів: Вид-во Держуніверситету «Львівська політехніка», 1996. - 384 с.

37. Загородній А. Г., Партии Г. О. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: «Знання», КОО, 2003.

38. Заруба А. Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996. - 224 с

39. Зубілевич С. Аудиторська діяльність в Україні: Проблеми становлення і перспективи розвитку // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - № 9. - С 1-18.

40. Зубілевич С. Я., Голов С. Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996. - 374 с

41. Кармайкл Д. Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 527 с.

42. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с. – (Вища освіта XXI століття).

43. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000.

44. Кузьминский А. Н. и др. Аудит: Практическое пособие. - К.: Учетинформ, 1996.-283 с.

45. Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність. Навч. посібн. / За ред. В.І.Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 912 с.

46. Мних Є. В. Економічний аналіз. - К., 2003.

47. Олійничук В.М., Шеленко Д.І., Якубів В.М. Фінансовий облік: [навчально-практичний посібник] / В.М. Олійничук, Д.І. Шеленко, В.М. Якубів – Івано-Франківськ: “Тіповіт”, 2011. – 441 с.

48. Робертсон Джек К. Аудит: Пер. с. англ. - М.: «Контакт», 1993. - 496 с.

49. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: «Економ- мічна думка», 1998. - 192 с

50. Сопко В., Балченко С Аудиторський звіт і аудиторський висновок // Бухгалтерський облік і аудит. - 1995. - № 10. - С. 7-12.

51. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. пос. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с

52.Сопко В., Гуцайлюк З., Щирба М., Бенько М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності “ Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.

53. Савченко В. Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 9.

54. Соловьев Г. А. Институт внутренних аудиторов в США // Бухгалтерский учет. - 1992. -№ 1. - С. 27-29.

55. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 528 с.

56. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Л.: ЛБІ НБУ, 2000.

57. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926 с.

58. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2001.

59. Усач Б. Ф. та ін. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. - Львів: Каменяр, 1998. - 134 с

60. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - К: Знання-Прес, 2001.

61. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник/Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 440 с.

62. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник/За ред.. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.

63. Шурпенкова P. K. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч. посібник. - Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003.

64. Якубів В.М. Звітність підприємств: [навчальний посібник] / Валентина Михайлівна Якубів. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2010. – 436 с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.008 с.)