ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ3.1. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ В ОРГАНАХ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Таблиця 1

Календарний план-графік проходження практики в органах контрольно-ревізійної служби України

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
Організація контрольно-ревізійної роботи .  
Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку в бюджетних установах  
2.1 Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю бюджетної установи  
2.2 Облік фінансування, грошових коштів і видатків бюджетних установ.  
2.3 Облік праці та заробітної плати  
2.4 Облік розрахунків  
2.5 Облік необоротних активів  
2.6 Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)  
2.7 Облік позабюджетних коштів  
2.8 Облік власного капіталу  
2.9 Бухгалтерська звітність  
Тематика проходження практики з ревізії і контролю в бюджетних установах.  
3.1 Ревізія фінансування грошових коштів і видатків бюджетних установ  
3.2 Ревізія праці та заробітної плати  
3.3 Ревізія розрахунків  
3.4 Ревізія необоротних активів  
3.5 Ревізія матеріалів та МШП  
3.6 Ревізія позабюджетних коштів  
3.7 Ревізія власного капіталу  
3.8 Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності  
Тематика проходження практики з економічного аналізу бюджетних установ  
4.1 Попередній аналіз кошторису доходів та видатків  
4.2 Аналіз доходів  
4.3 Аналіз видатків  
4.4 Аналіз необоротних активів  
4.5 Аналіз запасів  
4.6 Аналіз коштів, розрахунків та інших активів  
4.7 Аналіз власного капіталу  
4.8 Аналіз довгострокових зобов'язань  
4.9 Аналіз поточних зобов'язань  
Оформлення та захист звіту про практику  
  РАЗОМ  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ

Вивчити законодавчі акти та нормативні документи з питань ревізії в Україні.

Ознайомитись з організацією роботи контрольно-ревізійної служби, її структурою, функціональними обов'язками та правами працівників.

Досконало вивчити питання планування контрольно-ревізійної роботи, методичного керівництва і контролю за проведенням ревізій і перевірок.

Проаналізувати порядок узагальнення та оформлення результатів ревізій і перевірок, здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень.

Ознайомитись з особливостями автоматизованої обробки інформації з контрольно-ревізійної роботи.

Проаналізувати звітність про контрольно-ревізійну роботу. Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.


 

ТЕМАТИКА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ

УСТАНОВАХ

Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю

Бюджетної установи

Вивчаючи тему, слід звернути увагу на такі питання:

- види бюджетних установ;

- структура бюджетної установи та апарату управління;

- особливості фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку;

- завдання обліку бюджетних установ;

- структура бухгалтерії та функції її окремих секторів (дільниць, груп, відділів);

- контроль за виконанням кошторису видатків і взятих зобов'язань, за дотриманням фінансово-господарської дисципліни, своєчасне виявлення небажаних наслідків фінансово-господарської діяльності, забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації;

- рівень і перспективи комп'ютерної обробки даних.

Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Облік фінансування, грошових коштів і видатківбюджетної установи

Вивчити і описати у звіті:

- порядок та принципи фінансування бюджетних установ (безповоротність надання коштів, цільовий характер бюджетного фінансування, зв'язок між обсягами наданих коштів і виконання планів бюджетними установами);

- методи фінансування бюджетних установ;

- розпорядники коштів, їх права та обов'язки;

- механізм фінансування бюджетної установи через органи Державного казначейства (відкриття реєстраційних розрахунків, порядок укладання договору між органами казначейства та бюджетними установами);

- синтетичний і аналітичний облік фінансування та розрахунків по ньому (розрахунки, що використовують для обліку асигнувань, їх структура та економічна характеристика, реєстри аналітичного і синтетичного обліку);

- види видатків бюджету та їх характеристики відповідно до кодів;

- касові та фактичні видатки бюджетної установи, синтетичний і аналітичний облік касових і фактичних видатків бюджетної установи;

- готівкові кошти бюджетної установи, порядок та умови їх зберігання. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій;

- валютні операції бюджетної установи та їх характеристика. Синтетичний та аналітичний облік валютних операцій;

- синтетичний і аналітичний облік інших грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні бюджетної установи (акредитиви, лімітовані чекові книги, векселі, грошові документи тощо).

До звіту слід додати копії документів і реєстрів, описаних у ньому.

Облік праці та заробітної плати

При вивчені даної теми необхідно:

- дати характеристику праці та заробітної плати в бюджетній установі;

- здійснити класифікацію складу працівників бюджетної установи за функціональною ознакою;

- засвоїти порядок прийняття працівника на роботу, укладання трудової угоди між працівником та установою;

- ознайомитись із порядком ведення обліку використання робочого часу та виробітку, здійснення контролю за виходом на роботу і закінченням роботи та веденням табельного обліку;

- вивчити форми і види оплати праці в бюджетній установі. Дати характеристику погодинної і відрядної форми оплати праці та особливості їх застосування в діяльності бюджетної установи. Ознайомитись з порядком встановлення розміру заробітної плати в бюджетній установі. Склад фонду заробітної плати. Основна і додаткова заробітна плата;

- здійснити розрахунки утримань із заробітної плати працівників бюджетної установи (прибуткового податку, збору на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, профспілкових внесків, за виконавчими листами та ін.);

- скласти схему та дати характеристику етапів нарахування заробітної плати працівникам бюджетної установи. Техніка підрахунку заробітної плати і складання розрахунково-платіжних документів;

- вивчити синтетичний та аналітичний облік розрахунків з працівниками по заробітній платі;

- ознайомитись з порядком здійснення нарахувань на заробітну плату та синтетичним і аналітичним обліком розрахунків із позабюджетними соціальними фондами.

До звіту необхідно додати копії документів і реєстрів з обліку праці та заробітної плати, які мають бути послідовно описані в ньому.

 

Облік розрахунків

При проходженні практики з обліку розрахунків необхідно:

дати характеристику форм безготівкових розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів та інкасових доручень;

- вивчити синтетичний і аналітичний облік з дебіторами та кредиторами, розрахунків з відшкодуванням завданих збитків, розрахунків за платежами і податками в бюджет, розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами та розрахунків у порядку планових платежів, а також порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості;

- ознайомитись із синтетичним та аналітичним обліком розрахунків з підзвітними особами.

До звіту додати копії документів і реєстрів з обліку розрахунків, описаних в ньому.

Облік необоротних активів

Під час проходження практики з обліку необоротних активів особливу увагу слід звернути на такі питання:

- склад та оцінка основних засобів;

- документальне оформлення надходження основних засобів;

- інвентарний облік основних засобів у місцях знаходження;

- порядок нарахування амортизації;

- облік ремонтів основних засобів;

- механізм відображення вибуття основних засобів в обліку;

- синтетичний облік основних засобів;

- облік нематеріальних активів;

- інвентаризація необоротних активів і відображення її
результатів в обліку.

Потрібно додати копії документів і реєстрів з обліку необоротних активів, описаних у ньому.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.011 с.)