Міністерство аграрної політики та продовольства україни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство аграрної політики та продовольства україниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА імені Петра Василенка

Н Н І Б М

 

Кафедра економіки та маркетингу

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
З ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В Харківській обл., Первомаський р-н, с. Одрадове, вул.Леніна 30 СТОВ «Овена»

з 07 липня по 25 липня 20 14 року

 

Виконала: студент(ка) 24 гр.

Марченко Аліна Олександрівна

Керівник навчальної практики від

ВНЗ: _________________________

Керівник навчальної практики від

підприємства: Головний бухгалтер Тимошенко Інна Миколаївна

Звіт подано на кафедру «» 20 року

Звіт захищено «» ____________________ 20 року

Оцінка по захисту ________________________________________

 

Харків - 2014

Календарний план

Проходження навчальної практики

З організації економічної служби на

Підприємстві

в Харківській обл., Первомайський р-н, м.Одрадове, Леніна, б.30

СТОВ “ Овена ”

З 07 липня по 25 липня 2014 року

Дата Стислий зміст роботи Відмітка керівника навчальної практики від підприємства про виконання  
 
 
07.07.2014 Прибуття та ознайомлення з колективом.    
 
 
08.07.2014 Ознайомлення з особливостями загальної організаційно-економічною роботи підприємства.    
 
 
10.07.2014 Вивчення господарських процесів, системи планування на підприємстві.    
 
 
14.07.2014 Ознайомлення з оперативно календарним плануванням, плануванням витрат, персоналу, фінансів підприємства.    
 
 
22.07.2014 Аналіз показників ефективності діяльності на підприємстві СТОВ «ОВЕНА».    
 
 
25.07.2014 Складання звіту.    
 
 

 

Студентка //

Керівник практики від підприємства / /

МП ” ” ___________ 20року

ЗМІСТ:

1. Вступ. ……………………………………………………………………...4

2. РОЗДІЛ І. Організаційно-економічна характеристика підприємства СТОВ «Овена» ……………………………………..6

3. РОЗДІЛ ІІ. Організація економічної служби на підприємстві СТОВ «Овена»……………………………………………………………….12

4. РОЗДІЛ ІІІ. Недоліки та пропозиції по удосконаленню організації економічної служби на підприємстві СТОВ «Овена ………….19

5. Висновок ……………………………………………………………....23

6. Список використаної літератури ……………………………………25

7. Додатки ………………………………………………………………..27

 

ВСТУП

Важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють АПК, що єдиною цілісною виробничо-економічною системою, яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства.

Головне завдання, що стоїть перед галузями АПК – це зростання сільськогосподарського виробництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною, об’єднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання високих кінцевих результатів. Надавати можливості виходу продукції АПК України на світовий ринок.

Сучасний АПК є важливим сектором економіки України. У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів. Працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарств, виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту.

Проходження навчальної практики з організації економічної служби на підприємстві дозволяє отримати уявлення про сучасне підприємство та про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством, про вимоги держави до рівня професійної підготовки економіста-менеджера за спеціальністю. Практика дозволяє студентам побачити роботу підприємства, познайомитися з різними сферами його діяльності, пізнати їх зміст.

Метою навчальної практики – закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної діяльності, ознайомлення з методами роботи менеджера в управлінських структурах, організація вирішення задач при різних практичних ситуаціях.

Для досягнення поставленої мети мною була пройдена навчальна практика на СТОВ «Овена».

Актуальність проведених досліджень в діяльності СТОВ «Овена» визначена тим, що в сучасних економічних умовах наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною для його нормального функціонування. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації.

Головними завданнями практики є:

· закріплення знань, які студенти отримали в процесі навчання;

· знайомство з підприємством – місцем практичної підготовки;

· знайомство з умовами праці спеціаліста;

· адаптація до умов роботи в підприємстві;

· знайомство з організацією праці та управління;

· збирання фактичного матеріалу, економічна діагностики об’єкта дослідження, аналіз та оцінювання показників, що характеризують предмет дослідження;

· обґрунтування напрямків та заходів вирішення проблеми, економічне обґрунтування їх доцільність впровадження на підприємстві;

· викладення результатів дослідження в текстовій формі.

Об’єктом проходження навчальної практики є сільськогосподарське товариство «Овена», що є юридичною особою, має печатку та штамп зі своїм найменуванням, і має самостійну звітність.

Предметом навчальної практики є сукупність теоретичних, методичних і практичних основ організації економічної служби на підприємстві.

 

РОЗДІЛ І. Організаційно-економічна характеристика підприємства СТОВ «Овена».

 

Загальні положення

1. Товариство з обмеженною відповідальністю, (надалі - Товариство) є підприємство, утвореним на засадах угоди громадянами України, юридичними особами шляхом обʼєднання їх майнових, земельних паїв, власних коштів для підприємницької діяльності відповідно до Законів України «Про громадські товариства», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про власність» та іншого чинного законодавства України з метою одержання прибутку, нарощування виробництва сільськогосподарської та іншої продукції і товарів.

2. Товариство є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України даного Статуту і Установчого договору.

3. Товариство вважається утвореним і набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

4. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

5. Товариство є власником майна, яке йому належить, може набувати майнових та немайнових прав, вступати в зобовʼязання, одержувати майно і землю, відчужувати майно, виступати в судах від свого імені.

6. Товариство несе відповідальність в межах свого майна, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуте стягнення.

7. Товариство не відповідає за зобовʼязаннями учасників. Учасники несуть відповідальність у межах своїх вкладів.

8. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для його діяльності.

9. Товариство має рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп, бланки зі своєю назвою, власний товарний знак і торгову марку, які реєструються в установленому порядку, інші реквізити.

10. Товариство має самостійний баланс і діє на основі повного госпрозрахунку, самоокупності і фінансування.

11. Товариство може відкрити філії і представництва на території України та за її межами.

Назва, адреса, учасники

1. Повна назва СТОВ «Овена»: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Овена».

2. Скорочена назва сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю – СТОВ «ОВЕНА».

3. Місцезнаходження СТОВ: 64142 Харківська область, Первомайський район, м. Одрадове, вул.Леніна, б.30.

4. Віддаленість від районного центру – 25 км, а від обласного – 120 км.

5. Товариство зареєстроване Первомайською районною державною адміністрацією у Харківській області 1 березня 2001 року.

6. Товариство засновується на невизначений строк.

7. Склад учасників Товариства, порядок формування Статутного фонду, розмір частки кожного члена Товариства, термін та порядок внесення ними вкладів визначається Установчим договором.

Мета і предмет діяльності

1. Метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення господарської та іншої діяльності, яка не заборонена законодавством.

2. Досягнення вище вказаної мети здійснюється шляхом накопичення споживчого ринку України та споживчого ринку інших держав будь-якими види продукції, товарів, послуг та робіт. Товариство може також здійснювати діяльність, яка не є прибутковою, зокрема: благодійну, спонсорство, меценатство, тощо, а також іншу діяльність, яка корисна для учасників або для суспільства, укладаючи відповідні угоди, у тому числі дарування, пожертви і т.і.

3. Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

Перелік видів діяльності, яку здійснює Товариство, включає в себе, але не обмежується наступною діяльністю:

• Вирощування зернових та технічних культур;

• Вирощування олійних культур;

• Допоміжна діяльність у рослинництві;

• Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин.

4. Товариство також має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які не передбачені Статутом та безпосередньо не заборонені законодавством для цієї організаційно-правової форми юридичних осіб, та не є винятковими видами діяльності.

5. Окремими видами господарської діяльності, перелік яких визначається Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», іншими чинними нормативно – правовими актами України, Товариство може займатися у встановленому порядку після одержання спеціального дозволу.

6. У випадку зміни законодавства та заборони юридичним особам приватної форми власності займатися тими чи іншими видами діяльності, застосовуються норми діючого законодавства, а норми цього Статуту вважаються недійсними з моменту набуття чинності таких нормативно - правових актів.

У випадку зміни законодавства та дозволу юридичним особам приватної форми власності займатися тими чи іншими видами діяльності, якими раніше вони не мали права займатися.

7. Товариство має право здійснювати цю діяльність з моменту набуття чинності таких нормативно-правових актів та отримання спеціального дозволу, якщо отримання такого дозволу є обов`язковим.

8. Товариство має право укладати договори дарування у випадках, передбачених законодавством.

Таблиця 1

Висновок

Метою навчальної практики – закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної діяльності. Для досягнення поставленої мети мною була пройдена навчальна практика на СТОВ «Овена».

Проходження навчальної практики з організації економічної служби на підприємстві дозволяє отримати уявлення про сучасне підприємство та про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством, про вимоги держави до рівня професійної підготовки за спеціальністю. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами.

 

Проаналізувавши всю роботу і таблиці по СТОВ «Овена», можно сказати, що з кожним роком підприємство збільшує свої прибутки. Земельні ресурси на протязі 2010-2012 рр. не змінювалися 1672 га. Трудові ресурси також залишалися стабільно (тобто 21 люд.)., але підприємству потрібно залучати більше високваліфікованих працівників.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 330; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.168 (0.03 с.)