Виконавчим органом є Директор. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконавчим органом є Директор.1. Директор призначається на посаду Загальними зборами учасників Товариства. З Директором має бути укладено трудовий контракт відповідно до діючого законодавства України.

.2. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора.

3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

Директор:

- діє від імені Товариства без доручення (у межах повноважень, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та іншими документами Товариства);

- представляє Товариство у відносинах з юридичними, та фізичними особами, фізичними особами підприємцями, державними органами;

- затверджує правила процедури та інших внутрішні документи Товариства, визначає організаційну структуру товариства;

- видає накази, інструкції, затверджує штатний розклад, внутрішні документи Товариства, та інші акти, які стосуються поточної, оперативної діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філії, представництв;

- відкриває та закриває рахунки Товариства, філій, представництв у банківських установах;

- розпоряджається майном Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та іншими документами Товариства;

- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- укладає трудові договори з працівниками Товариства, філії, представництв;

- вирішує усі питання господарської та фінансової діяльності Товариства;

- організує ведення звітності у передбачених законодавством видах та формах, вирішує інші питання оперативного управління Товариством;

- укладає правочини (договори) на суму, яка не перевищує 10000 гривень, які не пов'язані з відчуженням основних фондів Товариства. В разі, якщо сума правочину, перевищує 10000 гривень та/або правочин пов'язаний з відчуженням основних фондів Товариства, такий правочин затверджується Зборами Товариства.

Директор має право делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.

 

Посадова інструкція головного бухгалтера:

- Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд. - Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про: наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі; одержання та погашення заборгованості за довгостроковими та короткостроковими позиками; розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами – видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі, довгострокові і поточні зобов’язання; наявність та рух основних засобів, інших необоротних активів, знос необоротних активів, а також капітальні і фінансові інвестиції; наявність та рух виробничих запасів; витрати на виробництво; доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства; власний капітал та забезпечення зобов’язань.

- Нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.

- Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Бухгалтер має право:

1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.

4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності. 6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

Бухгалтер несе відповідальність за:

* Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов’язків та невикористання наданих прав.

* Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

* Розголошення інформації про організацію, що відноситься до комерційної таємниці.

* Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації та законних розпоряджень керівництва.

* Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинних адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

* Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

Не зважаючи на все, робота головного бухгалтера несе дуже велику відповідальність та потребує економічних знань, раціональності.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Недоліки та пропозиції по удосконаленню організації економічної служби на підприємстві СТОВ «Овена»

Підвищення економічної ефективності сільського господарства в цілому передбачає збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції при одночасному зменшенні затрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції.

Економічна служба на підприємстві являється одним із центральних підрозділів, який відповідає за підготовку та обґрунтування основних стратегічних рішень та відслідковує загальну картину діяльності підприємства.

Проходячи навчальну практику на СТОВ «Овена», слід відмітити, що економічна служба знаходиться на середньому рівні, та частково потребує вдосконалення для того, щоб покращити ефективність роботи підприємства.

Незважаючи на все це, існує ряд недоліків. Перш за все це мала кількість збиральної техніки, мала кількість працівників, налагодження зв’язків на ринку збуту, розробити план щодо зниження витрат виробництва.

Для подолання недоліків необхідно:

· Придбати декілька технічних машин та розташувати їх по робочих місцях.

· Залучити до роботи більшу кількість висококваліфікованих працівників.

· Підвищення збутової мережі на ринку за рахунок залучення нових споживачів.

· Знайти більш вигідні канали, щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів та добрив.

 

 

На даному підприємстві не вистачає маркетингу. Тобто діяльності, яка була б спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Наявність маркетингу дозволило підприємству одержати довгостроковий прибуток.

Використовуючи вище зазначені пропозиції, підприємство зможе підвищити ефективність економічної служби та виробництва, що в свою чергу сприятиме підвищенню прибутку, а також зменшенню затрат.

 

Висновок

Метою навчальної практики – закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної діяльності. Для досягнення поставленої мети мною була пройдена навчальна практика на СТОВ «Овена».

Проходження навчальної практики з організації економічної служби на підприємстві дозволяє отримати уявлення про сучасне підприємство та про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством, про вимоги держави до рівня професійної підготовки за спеціальністю. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами.

 

Проаналізувавши всю роботу і таблиці по СТОВ «Овена», можно сказати, що з кожним роком підприємство збільшує свої прибутки. Земельні ресурси на протязі 2010-2012 рр. не змінювалися 1672 га. Трудові ресурси також залишалися стабільно (тобто 21 люд.)., але підприємству потрібно залучати більше високваліфікованих працівників.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.101.251 (0.007 с.)