Організація навчального процесу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація навчального процесу 

43. Порядок організації навчального процесу у Коледжі визначається відповідно до Закону України "Про освіту", державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу закладу освіти.

Навчальний процес у Коледжі базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежно від впливу будь-яких політичних партій, інших громадських і релігійних організацій.

Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, орієнтується на формуванні освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної постійно оновлювати наукові знання, професіоналізм, швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, галузях економіки, технології, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Зміст навчального процесу визначається навчально-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою навчання, навчальними програмами, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та Коледжу й відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

 

Наукова діяльність

 

44. Наукова діяльність Коледжу є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою і може здійснюватися науково-педагогічними працівниками за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами.

45. Науково-дослідна робота передбачає:

- ефективне використання наукового потенціалу циклових комісій для проведення досліджень з проблем суспільно-політичних, педагогічних, комп’ютерних і економічних наук;

- підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широкого залучення студентів до їх виконання;

- інтеграція навчального процесу, науки та виробництва;

- проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

- залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу.

46. Основними завданнями науково-дослідної роботи є:

- розробка сучасних проблем фінансово-економічної діяльності підприємства в ринкових умовах;

- розробка інформаційних та комп’ютерних систем і технологій;

- моніторінг інноваційних процесів в освіті;

- проектування діяльності інноваційних навчальних закладів;

- науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних педагогічних технологій;

- формування банку даних про інновації в освіті;

- аналіз та експертиза інноваційної діяльності в закладах освіти;

- розвиток науково-технічної творчості студентів.

Результати наукових досліджень використовуються в ході навчальних занять. До проведення наукових досліджень залучаються викладачі, науковці, студенти, працівники інших організацій.

47. Наукові дослідження фінансуються за рахунок коштів Коледжу, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

48. Наукові дослідження в Коледжі здійснюються за планами, затвердженими педагогічною радою вищого закладу освіти з науковими колективами, окремими вченими за договорами, замовленнями, програмами тощо.

 

Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність

49. Коледж здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв'язки із іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями світу шляхом:

- участі в міжнародних програмах розвитку співробітництва з навчальними закладами зарубіжних країн, встановлення зв’язків з партнерами-учасниками міжнародного співробітництва в сфері навчання в рамках прямого обміну на безвалютній та валютній основах;

- запрошення з-за кордону викладачів і фахівців для читання навчальних курсів;

- направлення в зарубіжні поїздки викладачів Коледжу та інших навчальних закладів у складі спеціалізованих туристичних груп, членів делегацій та робочих груп;

- розробки спільно з зарубіжними навчальними закладами методичних посібників, навчальних кіно- та відеофільмів, виконання наукових досліджень;

- стажування працівників та викладачів за кордоном та прийому за програмами Коледжу спеціалізованих навчальних груп на стажування (в тому числі на комерційній основі);

- участі в конкурсах на здобуття грантів для виконання наукових досліджень;

- здійснення обміну послугами та товарами з зарубіжними партнерами.

 

Планування і фінансування діяльності Коледжу, майнові відносини

 

50. Матеріально-технічну базу та фінанси Коледжу складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.

Коледжу передаються засновником у користування та оперативне управління об'єкти права власності: будівельні споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, вироблена продукція, інтелектуальна власність, грошові кошти.

51. Коледж здійснює права користування і розпорядження відведеними йому земельними ділянками та переданим на баланс майном згідно з чинним законодавством України і цим статутом. Функції управління майном, яке закріплене за Коледжем, контролю за ефективністю його використання і зберігання, здійснюють органи виконавчої влади, яким він підпорядкований.

52. Відчуження майна, що закріплене за Коледжем, здійснюється за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Коледжу.

53. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються вищому закладу освіти за рішенням суду або арбітражного суду.

54. Фінансування Коледжу проводиться на нормативній основі за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей господарства, підприємств та організацій, а також додаткових джерел фінансування:

- грошових та майнових внесків Засновника;

- дотації з місцевих бюджетів;

- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених договорів;

- плати за надання додаткових освітніх послуг;

- коштів, одержаних за науково-дослідні, впроваджувальні, консалтингові та інші роботи, виконані на замовлення юридичних осіб та громадян;

- доходів від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредитів та позичок банків;

- дивідендів від цінних паперів та доходів від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

- валютних надходжень;

- добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, отриманих від підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші кошти.

55. Оподаткування здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

56. Оплата праці працівників Коледжу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

За високі творчі й виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного працівника встановлюються персональні надбавки: з бюджетної діяльності – не більше 15% посадового окладу, за рахунок платного навчання – без обмежень.

Персональні надбавки встановлюються директором Коледжу. Надбавки зменшуються або повністю відміняються в разі погіршення якості роботи.

Працівникам Коледжу встановлюються доплати за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників в розмірі до 30% посадового окладу за рахунок економії заробітної плати відсутніх працівників. Доплати встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом.

57. Директор має право надавати пільги з оплати за навчання студентам комерційних груп за погодженням з педагогічною радою Коледжу.

58. Коледж самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямками діяльності Коледжу.

Аудит фінансової діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

59. Відносини Коледжу з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

60. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються відповідно до чинного законодавства та власних можливостей Коледжу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.011 с.)