Ліквідація і реорганізація Коледжу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліквідація і реорганізація Коледжу 

61. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. за № 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".

62. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном та Коледжу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

63. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його Міністерству освіти і науки України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

 

Порядок запровадження Статуту

 

64. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до порядку, який визначений у Положенні про державний вищий заклад освіти.

65. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

В.о. директора О.В. Куклін

 

ПРАВИЛА

 

Це службові документи, в яких викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних та фізичних осіб.

За формою і змістом правила подібні до інструкцій, іноді є їх складовою частиною.

Р е к в і з и т и:

1. Гриф затвердження.

2. Назва виду документа.

3. Заголовок (короткий виклад призначення правил).

4. Дата.

5. Номер.

6. Текст (може складатися із пунктів).

7. Підпис особи, відповідальної за складання правил.

Виконання правил обов’язкове для всіх, кого вони стосуються, і тому їх можна віднести до правових документів.

 

Зразок:

Міністерство освіти і науки України

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор, к.пед.н.

 

___________ О.В. Куклін

29 березня 2002 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

До Черкаського державного бізнес-коледжу

На 2002 рік

1. До Черкаського державного бізнес-коледжу (далі – коледжу) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

2. На перший курс приймаються особи, які мають:

- базову загальну середню освіту на спеціальності 5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”, 5.050111 “Бухгалтерський облік", 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, 5.091504 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж";

- повну загальну середню освіту на спеціальності 5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”, 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, 5.091504 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж", 6.050100 “Облік і аудит”.

Коледж має право зараховувати на перший курс осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” з напряму “Економіка і підприємництво”, для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за умови вступу на спеціальність “Облік і аудит”.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

4. Громадяни України, які вступають до коледжу, мають право на отримання безоплатної освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Громадянам України гарантується здобуття в коледжі на конкурсній основі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

5. Прийом до коледжу здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “молодший спеціаліст” за денною та заочною формами навчання, за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “бакалавр” тільки за денною формою навчання.

Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

6. Фінансування підготовки фахівців у коледжі проводиться за рахунок:

- коштів державного бюджету України за державним замовленням;

- коштів юридичних осіб (за контрактом);

- коштів фізичних осіб (за контрактом).

7. Організацію прийому до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 01.03.95 р. № 49 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.95 р. за № 99/635.

Головою приймальної комісії є директор коледжу.

Для прийому вступних випробувань на перший курс створюються предметні екзаменаційні комісії коледжу, персональний склад яких затверджується директором коледжу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних комісій з питань організації прийому визначаються директором коледжу.

Коледж оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями.

Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на право освітньої діяльності, посвідченням про державну акредитацію з кожної спеціальності, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

Під час прийому коледж забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей вступників.

 

8. Прийом до коледжу проводиться зі спеціальностей:

 

№ п/п Назва спеціальності За рахунок коштів Державного бюджету на базі За рахунок коштів відповідних юридичних або фізичних осіб на базі
    базової загальної середньої освіти повної загальної середньої освіти повної загальної середньої освіти базової загальної середньої освіти
1. Комерційна діяльність + + + +
2. Бухгалтерський облік + + + +
3. Економіка підприємства + + + +
4. Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж + + + +
5. Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем + + + +
6. Дизайн + + + +
7. Облік і аудит - - + -

9. Прийом до Черкаського державного бізнес-коледжу здійснюється за особистою заявою громадян, на підставі результатів вступних випробувань, проведених з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми. При наявності конкурсу забезпечується зарахування громадян, найбільш здатних і підготовлених до засвоєння освітніх програм відповідного ступеня підготовки, якщо інші умови не передбачені законодавством України.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензій і посвідчення про державну акредитацію коледжу за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

10. Прийом документів на місця державного замовлення проводиться з 10 червня до 22 липня, вступні випробування на місця державного замовлення - з 23 липня, зарахування на конкурсній основі на місця державного замовлення проводиться до 31 липня.

Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться: до 30 серпня – вступників з повною загальною середньою освітою; до 31 липня – вступників з базовою загальною середньою освітою.

11. Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, у якій вказують спеціальність. До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом приймальною комісією коледжу або у встановленому порядку);

- медичну довідку за формою 086-У,

- шість фотокарток розміром 3 х 4 см.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник пред’являє особисто.

Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими законодавством України в терміни, визначені для подання документів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до кількох вищих навчальних закладів і визначилися з вступом до коледжу, у п’ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії коледжу. Оригінал документа про освіту зберігається у коледжі протягом усього терміну навчання. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту, до коледжу, не зараховуються на навчання на місця державного замовлення.

Примітка.

До бакалаврату зі спеціальності “Облік і аудит” в 2002 році приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації за напрямом підготовки “Економіка і підприємництво” та отримали неповну вищу освіту. Крім зазначених вище документів, вступники подають диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” в оригіналі.

12. Прийом до коледжу незалежно від фінансування підготовки проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються за кількістю набраних балів (суми оцінок за вступні випробування).

13. Перелік вступних випробувань до коледжу на місця державного замовлення:

13.1. Для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою на всі спеціальності, крім спеціальності “Дизайн”:

· українська мова (диктант);

· математика (письмово);

13.2. Для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою на всі спеціальності, крім спеціальності "Дизайн":

· українська мова (диктант);

· математика (письмово).

13.3. Для абітурієнтів з повною або базовою загальною середньою освітою на спеціальність "Дизайн":

· українська мова (диктант);

· фахове випробування (малюнок, живопис, композиція).

Вступники, які не атестовані з української мови, складають конкурсний

іспит з російської мови (диктант).

14. Результати складання вступних випробувань з української або російської мови, математики, фахового випробування оцінюються за дванадцятибальною шкалою і вносяться до екзаменаційної відомості. Вступне випробування вважається складеним, якщо абітурієнт набрав не менше ніж 6 балів за дане випробування. Якщо абітурієнт набирає менше 6 балів, то йому виставляється оцінка “незадовільно”. Вступники, які отримали оцінку "незадовільно", не допускаються до складання інших вступних випробувань і не беруть участі в конкурсі.

При необхідності набрані бали за кожне випробування переводяться у чотирибальну систему за шкалою:

0-5 балів – “2”

6-8 балів – “3”

9-10 балів – “4”

11-12 балів – “5”

15. Всі випробування проводяться за навчальними програмами:

· старшої загальноосвітньої школи (для вступників на базі 11 кл.);

· основної загальноосвітньої школи (для вступників на базі 9 кл.).

16. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

17. Вступні випробування на місця державного замовлення проводяться по потокам в такі терміни:

17.1. На базі базової загальної середньої освіти (9 класів):

17.1.1. Фахове випробування:

№ п/п Назва спеціальності № потоку Дата проведення Час проведення
1. Дизайн І ІІ 23.07.2002 23.07.2002 9.00 13.00

 

17.1.2. Українська мова (диктант):

 

№ п/п Назва спеціальності № потоку Дата проведення Час проведення
1. Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем І 24.07.2002 9.00
2. Комерційна діяльність ІІ 24.07.2002 11.00
3. Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж ІІІ 24.07.2002 13.00
4. Бухгалтерський облік ІV 24.07.2002 15.00
5. Економіка підприємства V 24.07.2002 17.00
6. Дизайн 24.07.2002 19.00

17.1.3. Математика (письмово):

 

№ п/п Назва спеціальності № потоку Дата проведення Час проведення
1. Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем І 26.07.2002 9.00
2. Комерційна діяльність ІІ 26.07.2002 11.00
3. Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж ІІІ 26.07.2002 13.00
4. Бухгалтерський облік ІV 26.07.2002 15.00
5. Економіка підприємства V 26.07.2002 17.00

 

17.2.На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

17.2.1. Фахове випробування:

№ п/п Назва спеціальності № потоку Дата проведення Час проведення
1. Дизайн І ІІ 24.07.2002 24.07.2002 9.00 13.00

17.2.2. Математика (письмово):

 

№ п/п Назва спеціальності № потоку Дата проведення Час проведення
1. Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем І 25.07.2002 9.00
2. Комерційна діяльність ІІ 25.07.2002 11.00
3. Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж ІІІ 25.07.2002 13.00
4. Економіка підприємства V 25.07.2002 15.00

 

17.2.3. Українська мова (диктант):

 

№ п/п Назва спеціальності № потоку Дата проведення Час проведення
1. Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем І 27.07.2002 9.00
2. Комерційна діяльність ІІ 27.07.2002 11.00
3. Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж ІІІ 27.07.2002 13.00
4. Економіка підприємства V 27.07.2002 15.00

 

18. Вступні випробування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на базі базової або повної загальної середньої освіти - українська мова (диктант) проводяться 24 червня; 01, 08, 15, 22, 29 липня та додатково для вступників з повною загальною середньою освітою - 05, 12, 19, 26 серпня 2002 року.

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю “Дизайн”, додатково представляють свої творчі роботи (з рисунку, живопису, композиції) для попереднього відбіркового творчого конкурсу. Він оцінюється за двобальною шкалою: “зараховано” або “не зараховано”. Вступники, яким творчий конкурс не зараховано, до подальших вступних випробувань не допускаються.

Особи, які вступають до бакалаврату, складають вступні випробування у формі співбесіди з фаху в межах програми здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Співбесіда оцінюється за двобальною шкалою: “зараховано” або “не зараховано”.

19. На місця державного замовлення складають одне фахове вступне випробування:

а) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю;

б) випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

в) випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

г) призери ІІІ етапу (обласних, в Автономній Республіці Крим – республіканської, у містах Києві і Севастополі – міських Всеукраїнських учнівських олімпіад за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит з предмету, з якого вони були призерами вищезгаданих олімпіад;

д) особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.91 р. із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. та 06.06.96 р.) надане таке право.

При одержанні на вказаному випробуванні 11 або 12 балів, абітурієнти даної категорії звільняються від подальшого складання вступних випробувань і зараховуються до коледжу на конкурсній основі в межах встановленої квоти бюджетних місць.

Вступникам вищевказаної категорії встановлене одне фахове вступне випробування відповідно до обраної спеціальності:

 

Назва спеціальності Назва вступного випробування
п/п   На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) На базі повної загальної середньої освіти (11 класів)
1. Комерційна діяльність Українська мова Математика
2. Економіка підприємства Українська мова Математика
3. Бухгалтерський облік Українська мова -
4. Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем Українська мова Математика
5. Обслуговування комп'ю-терних та інтелектуальних систем і мереж Українська мова Математика
6. Дизайн З обраного фаху (малюнок, живопис, композиція) З обраного фаху (малюнок, живопис, композиція)

20. Поза конкурсом зараховуються на місця державного замовлення при одержанні вступних позитивних оцінок:

а) особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в редакції від 22.10.93 р., зі змінами та доповненнями, надане таке право;

б) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

в) інваліди І та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

г) особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.91 р. із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. та 06.06.96 р.) надане таке право;

д) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

21. Порядокзарахування вступників на місця державного замовлення, які набрали однакову кількість балів:

а) вступники, нагороджені золотою (срібною) медаллю після закінчення повної середньої школи, особи, які мають диплом професійно-технічних навчальних закладів з відзнакою, та відмінники-випускники основної школи;

б) вступники, які мають вищий середній бал атестату про базову або повну загальну середню освіту;

в) випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які входять до навчально-науково-виробничого комплексу “Перспектива” при Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького;

г) інваліди ІІІ групи;

д) особи, які мають стаж роботи не менше двох років або звільнені в запас із лав Збройних сил України протягом трьох останніх років і мають позитивні характеристики від командування військових частин;

е) діти з багатодітних сімей, за наявності відповідних документів.

22. Особи, які не пройшли за конкурсом до іншого вищого навчального закладу, можуть брати участь з набраними балами в конкурсі до коледжу за наявності вакантних місць та за умови складання однакових вступних випробувань.

23. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора коледжу. Апеляції повинні подаватися до приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів письмового іспиту.

24. Особи, які без поважних причин не приступили до занятьпротягом10днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування в цей чи інший вищий навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

25. Роботи вступників, які не зараховані до коледжу, зберігаються шість місяців, потім знищуються, про що складається акт.

26. Усі питання, пов'язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією.

27. Правила прийому на перший курс до Черкаського державного бізнес-коледжу у 2002 році розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії коледжу 29 березня 2002 року.

 

Відповідальний секретар

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.023 с.)