Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу 

32. Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:

- студенти;

- керівні та педагогічні працівники, спеціалісти;

- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховній діяльності.

33. Права та обов'язки студентів визначаються відповідно до Закону України “Про освіту”, інших законодавчих і нормативно-правових актів, зокрема:

33.1. Студенти Коледжу мають право на:

- навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;

- вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

- додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з Коледжем;

- одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в тому числі за кордон;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу;

- доступ до інформації в усіх галузях знань;

- участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- оскаржувати накази і розпорядження адміністрації, висловлювати претензії щодо поведінки фахового та педагогічного рівня викладачів (через старостат у порядку, передбаченому положенням про цей старостат);

- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

- участь в об’єднаннях громадян;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- трудову діяльність у встановленому порядку в понадурочний час;

- користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;

- на обрання і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування Коледжу;

- відвідування занять (за дозволом завідуючих відділеннями) на інших відділеннях Коледжу за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

- забезпечення стипендією, гуртожитком в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;

- створення фондів для студентських потреб;

- участь у роботі громадських організацій, політичних партій поза Коледжем;

- вільне висловлювання своїх поглядів і переконань, якщо вони не зачіпають аналогічного права інших і не принижують людської гідності;

- академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти в порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України.

33.2. Студенти Коледжу зобов’язані:

- виконувати навчальний план у терміни, визначені графіком навчального процесу;

- для тих, хто навчається на комерційній основі, - своєчасно вносити плату за навчання;

- додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

- систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

- додержуватись положень цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

- вчасно інформувати керівництво Коледжу про неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

34. Студент може бути відрахований з Коледжу за:

- власним бажанням;

- незадовільне складання іспитів і заліків впродовж сесії;

- невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

- появу на заняття, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;

- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

- одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Коледжу (за погодженням з профспілковою організацією).

35. Права та обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються відповідно до законодавства, правил внутрішнього розпорядку Коледжу, цього Статуту.

35.1. Педагогічні працівники Коледжу мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність, участь у громадському самоврядуванні;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання та закладів освіти, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального та кооперативного будівництва.

Комерційна діяльність викладачів і співробітників Коледжу з використанням приміщень, обладнання і матеріально-технічних засобів, що належать Коледжу, здійснюється лише за угодою з керівництвом Коледжу та відповідно до чинного законодавства України.

35.2. Педагогічні працівники коледжу зобов’язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти та інших доброчинностей;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержуватися педагогічної етики моралі, поважати гідність студента.

36. Педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених чинним законодавством України, Положенням про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є загальнодержавній власності затвердженого наказом Міносвіти України від 05.08.93 р. за № 293 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.93 р. за № 104 та 04.07.96 р. за № 337/1362.

37. Керівництво Коледжу забезпечує педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- встановлення посадових окладів відповідно до Закону України "Про освіту", інших законодавчих та нормативно-правових актів;

- встановлення надбавок до посадового окладу відповідно до законодавства України;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України "Про освіту", інших законодавчих та нормативних актів.

38. За досягнення високих результатів у праці працівники Коледжу у встановленому порядку можуть бути:

- представлені до державних нагород;

- відзначені преміями, грамотами та іншими видами заохочення.

39. Права та обов'язки заступників директора Коледжу, керівників структурних підрозділів визначаються відповідними посадовими інструкціями і затверджуються директором Коледжу.

40. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно- обслуговуючого персоналу визначаються правилами внутрішнього розпорядку Коледжу та посадовими інструкціями.

41. Педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою кваліфікацію у таких формах:

- навчання в докторантурі;

- навчання в аспірантурі;

- навчання в інститутах (на факультетах) перепідготовки;

- стажування у вищих закладах освіти, в науково-дослідних установах, конструкторських бюро, промислових підприємства тощо.

42. Права та обов'язки докторантів і аспірантів визначаються спільним Наказом Міністерства вищої освіти та Академії Наук України за № 11/24 від 16.01.92 р. "Про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів").

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.005 с.)