ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орфоепія і культура усного мовлення 

Орфоепія –це розділ науки про мову, що вивчає систему норм літературної вимови.

Предметом вивчення орфоепії є:

- звукові особливості мовлення (усне мовлення розглядається не взагалі, а тільки з погляду його відповідності сучасним літературним нормам);

- правильна вимова звуків мовлення (голосних і приголосних);

- правильна вимова звукосполучень;

- правильна вимова окремих слів і їх форм.

Сучасні норми української орфоепії склалися історично на основі вимови, властивої середньонаддніпрянським говорам.

Практичне значення орфоепії винятково важливе, оскільки дотримання орфоепічних норм, як й інших літературних норм, удосконалює мову як засіб спілкування, полегшує обмін думками. Унормована вимова є однією з ознак культури мовлення.

1. Вимова голосних звуків. Усі голосні звуки під наголосом вимовляються чітко й виразно: план, постанова. В інших позиціях вимова голосних має такі особливості:

- голосні [а], [і], [у] – в усіх позиціях вимовляються виразно: [зна´ти]

- звук [о] вимовляється виразно й здебільшого не змінюється; лише перед складом з постійно наголошеним [у] вимовляється з наближенням до [у] [гоулу´бка]

- звуки [е], [и] в ненаголошеній позиції вимовляються нечітко:

[е] – з наближенням до [и], [и] – з наближенням до [е]: [меита´].

 

2. Вимова приголосних звуків

- Дзвінкі приголосні в кінці слова й перед глухими в середині слова вимовляються

дзвінко:[три'дцат'].

З усіх дзвінких приголосних тільки глотковий звук [г] вимовляється як [х]: [лехко], орфографічно: легко.

- оглушуються прийменник і префікс з-перед глухими приголосними: [с тобо´йу]

- префікси роз- без- можуть вимовлятися дзвінко й глухо (залежно від темпу вимови): [розпи´ска ] і [роспи´ска];

- губні приголосні б, п, м, в, ф в кінці слова вимовляються твердо (на відміну від рос.мови);

- шиплячі ж, ш, ч, дж, як правило, тверді: [хо´диш] [п´іч], лише перед [і] ці приголосні вимовляються як напівм’які [ш´іс´т´], також подовжені шиплячі вимовляються як напівм’які: [зб´іж´:а];

- звук р твердий в кінці слова і складу: [секретар]

- звук л в українській мові вимовляється твердо перед а, о, ув кінці слова і в середині слова перед приголосними [ст´іл]. М’яка вимова л не властива українській мові, пом’якшується перед і [л´іто];

- передньоязикові [д], [т], [з], [с], [ч], [л], [н] перед м’якими приголосними та перед [і] вимовляються м‘яко: [майбутн´є], [с´іл´];

- звук [ґ] слід вимовляти у словах ґатунок, ґречний, ґрунт;

- африкати [дз], [дж] вимовляються як неподільні звуки: [дзв´інок] звукосполучення [д] і [з], [д] і [ж] вимовляються як два окремі: [в´ідзначити];

3. Вимова звукосполучень

- сполучення ­шся, ­ться у дієслівних формах вимовляються як [с´:а], [ц´:а], [у´чис ц´:а];

- сполучення ­жся, ­чся у дієсловах наказового способу вимовляються як [з´с´а], [ц´с´а], [не моро´ц´с´а];

- групи приголосних, що з’являються в словах внаслідок словотворення, спрощуються: проїзд + н(ий) Õ [пройізни´й]. Така вимова закріплена правописом.

Проте написання окремих слів, зокрема числівників шістнадцять, шістсот не відповідає вимові: [ш´іс:о´т] і в деяких словах, утворених від іншомовних основ: президентський [преизиеде´нс´кий]

- ніколи не спрощуються звукосполучення [здр], [спр], [стр], [справа]

Вимова слів іншомовного походження

Іншомовні слова в українській мові фонетичного й граматичного адаптуються, проте деякі з них характеризуються орфоепічними особливостями.

- голосні [і], [и] слід завжди вимовляти відповідно до їх написання. Після приголосних [д], [т], [з], [с], [ц], [ч], [ж], [ш], [р] вимовляється [и], а не [і] [тираж]

- в іншомовних словах ненаголошений [о] ніколи не переходить в [у]

- ненаголошені [е], [и] після приголосних вимовляються з наближенням до [и], [е] [теиндеинці]

Правила оформлення бібліографії

 

Бібліографія –це список літератури з певного питання. У книзі бібліографія слугує для поглиблення і розширення знань читачів з певної галузі науки або техніки, якій присвячено основний зміст книги.

Розрізняють бібліографію:

1) реєстраційну – знайомить читача з назвами усіх книг з конкретного питання;

2) рекомендаційну – містить назви книг, які автор радить прочитати;

3) як список використаної літератури – містить перелік книг, на які посилається автор.

Вибір автором певного типу бібліографії залежить від характеру і призначення видання.

 

Способи розташування бібліографічних відомостей

Порядок розміщення назв книг у списках літератури може бути алфавітним, хронологічним, тематичним. Всередині тематичних рубрик треба дотримуватися алфавітного або хронологічного принципу розташування назв.

Список літератури може записуватися двома способами:

1) перший рядок назви книги пишеться від лівого поля без абзацу, наприклад:

Бондар Д. Д. Практикум з металообробки: Навч. посіб. – Донецьк: Майстер, 1991. – 130 с.;

2) перший рядок назви книги пишеться з абзацу, а другий і наступні рядки – від лівого поля без абзацу, наприклад:

Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. – 2-ге вид. – Політвидав України, 1989, - 298., іл.

Перевага надається частіше другому способу.

Список літератури, вміщений у кінці книги, пишеться через два інтервали. Бібліографічне посилання, вміщене в кінці сторінки, оформляється як виноска.

 

Правила складання бібліографічного опису

1. Автор (прізвище, ініціали); крапка; якщо книга написана декількома авторами, то вони перераховуються через кому.

Якщо посібник написаний чотирма авторами і більше, то вказують лише першого, а замість прізвищ інших авторів зазначається “та ін.”.

2. Назва книги (без скорочень і без лапок); двокрапка. Підзаголовок (без лапок); крапка, тире.

3. Початкові відомості (місце видання, видавництво, рік видання).

3.1. Місце видання – з великої літери скорочено, - Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Київ (К.), Харків (Х.), Львів (Л.); крапка, двокрапка. Усі інші міста повністю – Донецьк, Одеса, Мінськ; двокрапка.

3.2. Назва видавництва (без лапок) з великої літери; кома.

3.3. Том, частина – скорочено з великої літери (Т., Ч.); цифра тому або частини; крапка, тире. Випуск з великої літери, скорочено (Вип.), крапка, тире.

3.4. Слово “Видання” з великої літери, скорочено; крапка; порядковий номер видання арабськими цифрами, крапка, тире (Вид. 2-ге).

3.5. Рік видання (лише арабськими цифрами), крапка; тире.

3.6. Якщо вказується загальна кількість сторінок, то пишуться арабські цифри на позначення номера сторінки; слово “сторінка” записується скорочено, з маленької літери. Наприклад: 350 с.

Якщо вказуються конкретні сторінки, то спочатку пишеться слово “сторінка” скорочено з великої літери (С.); крапка; арабськими цифрами номери сторінок, наприклад:
С. 35-48; С. 15.

4. Якщо на одній сторінці декілька посилань, то при повторюванні бібліографічних відомостей достатньо вказати “Там само”, поставити крапку й тире і записати номери сторінок, на які посилаються. Наприклад: Там само. – С. 65-70.

 

Документи щодо особового складу

До цих документів належать автобіографія, резюме, заява, пропозиція, скарга, характеристика, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів.

 

РЕЗЮМЕ

Це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Текст, що містить таку інформацію:

- домашня адреса, телефон (факс);

- прізвище, ім’я, по батькові;

- мета, з якою написано документ;

- особисті дані (дата народження; сімейний стан; національність (якщо потрібно));

- відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами (при потребі);

- відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

- відомості про публікації (якщо потрібно);

- інша інформація на вимогу роботодавця.

3. Дата (при потребі)

4. Підпис (при потребі).

Резюме повинно бути детальним, точним, але лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Як правило, цей документ надсилається до установи, яка оголосила вакансії. Після ознайомлення дирекції із документом претенденти запрошуються на співбесіду. Якщо особа відповідає вимогам установи, то їй пропонують заповнити резюме у вигляді анкети безпосередньо на місці.

 

Зразок:

Резюме

Коваленко Олена Анатоліївна

Адреса:м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, б.7, кв. 13, тел. 66-04-90

Дата і місце народження:11 березня 1982 р. м. Черкаси.

Мета: заміщення вакантної посади менеджера з питань реклами у корпорації “Біржа нерухомості”

Досвід роботи:2001 р. – навчально-виробнича практика на посаді менеджера з питань реклами у цій фірмі.

Освіта:2000-2002 рр. – навчання у Черкаському державному бізнес-коледжі на відділенні економіки та підприємництва за спеціальністю “Комерційна діяльність”.

2002 р. – студентка ІІІ курсу економічного факультету Черкаського державного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальністю “Менеджмент організації”.

Працюю на комп’ютері:Маю досвід роботи з електронними таблицями, текстовим і графічним редакторами у середовищах DOS і WINDOWS, а також володію системою програмування на мові PASCAL.

 

Знання мов:вільно володію англійською, українською та російською мовами, німецькою (читаю і перекладаю із словником).

Контактний телефон:45-05-90

 

ЗАЯВА

Це документ, який містить прохання особи (особиста заява) або установи (службова заява) щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів.

Р е к в і з и т и:

1. Адресат (назва установи або посада та ініціали керівника, на ім’я яких подається заява).

2. Адресант (назва установи або посада, ініціали (іноді адреса і паспортні дані) особи, яка звертається із заявою).

3. Назва виду документа.

4. Текст.

5. Підстава (додаток): перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності.

6. Дата.

7. Підпис.

 

Заява пишеться власноручно в одному примірнику. Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, про притягнення до відповідальності тощо.

 

Зразок:

Ректору Черкаського державного
технологічного університету
професору Лезі Ю. Г.
випускника Черкаського державного
бізнес-коледжу
Петренка Олега Петровича

 

Заява

Прошу зарахувати мене студентом 3-го курсу денної форми навчання за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі” на контрактній основі за співбесідою.

До заяви додаю:

1. Диплом молодшого спеціаліста за фахом “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”.

2. Автобіографію.

3. Довідку з місця проживання.

4. Медичну довідку.

5. Шість фотокарток.

 

 

24 червня 2002 р. Підпис

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Це документ, в якому в офіційній формі висловлено громадянську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

 

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада; якщо треба – місце проживання).

3. Текст, який містить такі відомості:

- трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді);

- ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання);

- моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);

- висновки;

- призначення характеристики (при потребі).

4. Дата складання.

5. Підпис керівника установи (при потребі – інших відповідальних осіб).

6. Печатка.

Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

 

Зразок:

Характеристика

Тихонова Євгена Володимировича,

1983 року народження,

студента групи № 1Д-2000

Черкаського державного бізнес-коледжу

 

Тихонов Євген навчається в Черкаському державному бізнес-коледжі з 1 вересня
2000 р. за спеціальністю “Дизайн” на денному відділенні за власні кошти.

За час навчання зарекомендував себе здібним студентом, сумлінно ставиться до навчання, має глибокі та міцні знання з усіх предметів, всебічно розвинений. Особливі здібності має з обраної спеціальності: він добре володіє технікою рисунку та живопису, має творчий підхід до виконуваних робіт, у яких розкривається неординарний погляд на світ, світовідчуття та світобачення юнака. Брав участь у міському конкурсі творчих робіт з комп’ютерної графіки.

Має досвід роботи на персональному комп’ютері, добре володіє англійською мовою.

Тихонов Є. виявляє активність у громадській та суспільно корисній роботі, відповідає за спортивну роботу в групі.

Євген чуйний, вимогливий до себе, користується повагою в студентському колективі та серед викладачів коледжу.

 

Характеристику видано для ______________________

 

Директор, к.пед.н. Підпис О. В. Куклін

 

Куратор Підпис В. Л. Красюк

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.014 с.)