Приймальної комісії Н.А. Азьмук
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приймальної комісії Н.А. АзьмукТел. (0472) 64-10-00

 

Розпорядчі документи

До розпорядчих відносяться такі документи: вказівка, наказ, постанова, розпорядження.

 

НАКАЗ

Це розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань.

Розрізняють накази щодо особового складу (кадрові) і накази із загальних питань (організаційні). Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення працівників, відрядження. відпустки, заохочення, стягнення.

У заголовку такого наказу зазначають: “Щодо особового складу”. Кожний пункт наказу починається з дієслова у наказовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання.

 

До викладу тексту наказу існують певні вимоги:

1. У наказах про прийняття на роботу обов’язково зазначають: а) на яку посаду; б) до якого структурного підрозділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (на постійну, тимчасову, за сумісництвом); д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем).

2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування переведення.

3. У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами); б) загальна кількість робочих днів; в) дата виходу у відпустку і повернення;
г) період, за який надано відпустку.

4. У наказах про звільнення працівників зазначають: а) дату звільнення;
б) мотивування.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов’язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб, які розписуються в оригіналі.

Організаційні накази видаються при затвердженні перспективних, річних та інших планів, при реоганізації або ліквідації структурних підрозділів.

 

Р е к в і з и т и:

1. Назва виду документа.

2. Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника.

3. Місце видання.

4. Номер.

5. Дата.

6. Заголовок.

7. Текст, що складається з двох частин:

- констатуються та аналізуються факти;

- подаються розпорядження, заохочення або стягнення.

8. Підпис керівника установи.

9. Печатка.

 

Зразок:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

НАКАЗ № _______

Січня 2002 року Черкаси

Про зарахування студентки

 

1. Згідно з поданою заявою зарахувати з 11 січня 2002 року до складу студентів коледжу, які навчаються за програмами підготовки молодших спеціалістів, з 2-річним терміном навчання, за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб, в:

 

Групу № 1Е-01 за спеціальністю

“Економіка підприємства”

 

1. 17184. Сєдих Олену Володимирівну

 

2. Старшому диспетчеру навчально-методичного відділу Кибі Т. Л. занести відповідні записи в “Поіменну книгу студентів” денного відділення.

 

Директор, к. пед. н. О. В. Куклін

Погоджено:

Заступник директора

з навчально-методичної роботи Т. І. Павлюк

 

Завідуючий відділенням І. В. Коритін

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Це правовий акт, що видається керівником або колегіальним органом з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян – виконавців розпорядження.

 

Р е к в і з и т и:

1. Назва структурного підрозділу.

2. Коди.

3. Назва виду документа.

4. Дата.

5. Індекс.

6. Місце видання.

7. Заголовок до тексту.

8. Текст, що містить такі частини:

- констатуючу (вказується мета або причини видання);

- розпорядчу (вказуються дії, які треба виконати, та особи, відповідальні за виконання).

9. Підпис.

 

Зразок:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ________

Січня 2002 Черкаси

Про надання знижок

По оплаті

 

З метою підвищення якості навчання та заохочення кращих студентів, керуючись рішенням педагогічної ради та Статутом коледжу

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Встановити знижки по оплаті за навчання або за додаткові освітні послуги в
ІІ семестрі 2001-2002 навчального року з урахуванням підсумків попереднього навчального семестру:

1.1. Студентам комерційних групна базі повної загальної середньої освіти:

1.1.1. Знижка 100% -при умові, що студент за результатами зимової екзаменаційної сесії має середній бал успішності – 5,0;

1.1.2. Знижка 50% -при умові, що студент має середній бал успішності – 4,75;

1.1.3. Знижка 10% -при умові, що студент має середній бал успішності – 4,5.

2. При наданні знижок по оплаті враховувати своєчасність здачі заліків та екзаменів, яка відображена у відповідних заліковій та екзаменаційній відомостях (графа “Оцінка”).

3. Кураторам академічних груп довести дане розпорядження до відома студентів.

4. Списки студентів академічних груп, яким будуть надані знижки по оплаті на наступний семестр, затвердити на засіданні педагогічної ради коледжу 30 січня 2002 року.

5. Контроль за виконанням дійсного розпорядження покласти на завідуючого відділенням Коритіна І. В. та головного бухгалтера Гензерську О. О.

 

Директор, к.пед.н. О. В. Куклін

 

Розділ ІІ. Довідник з правопису та пунктуації у схемах

Правопис префіксів

 

Правила Приклади
В українській мові з е пишуться префікси без-, не-, пере-, перед-, серед-; з иви-, при-, анти-, межи-. 1. Префікс пре- вживаються для вираження найвищого ступеня ознаки.   безперервний, переосмислений антидемократичний, вивірений пребагато, прекрасно, премудрий
2. Префікс при- вживається в словах, що означають: - наближення; - приєднання; - частковість дії; - результат дії.     привезти причепити прикрити приборкати
3. Префікс прі- вживається в словах. прізвище, прірва, прізвисько, прірвистий
4. Префікс с- пишемо перед к, п, т, ф, х. сформувати, скинути, схибити
5. Префікс з- (із-) перед усіма іншими приголосними та голосними. зберегти, зшити, ззовні
6. У префіксах без-, роз-, воз-, через-, між-, над-, від-, під-, перед-, понад-, об- ніколи не змінюються кінцеві приголосні. безперервний, розкинути, возвеличити, обкопати

Вживання апострофа

 

Правила Приклад
Апостроф пишеться: 1. В українських словах: а) перед я, ю, є, ї після букв б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні; після б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть р або приголосний, що належить до префікса; б) після р у кінці складу; в) після к у власних назвах; г) після префіксів, що закінчуються на приголосний; д) після першої частини складних слів, що закінчуються на приголосний;   2. У словах іншомовного походження: а) перед я, ю, є, ї після губних б, п, в, м, ф, задньоязичних г, к, х, шиплячих ш, ч, щ в основах слів при роздільній вимові; б) після префіксів, що закінчуються на приголосний; в) після р в кінці складу; г) після часток –д, -о в прізвищах.   Апостроф не пишеться: 1. В українських словах: а) якщо перед б, п, м, в, ф в коренях слів стоїть ще одна приголосна, крім р; б) після р, коли букви я, ю, є позначають м’якість р перед а, у; 2. В словах іншомовного походження: якщо букви я, ю, є позначають м’якість попередніх приголосних.       м’ята, солов’ї, п’ють, б’ють   черв’як, розм’якнути   пір’я, бур’ян Лук’ян, Лук’янець, Лук’янівка під’їсти, без’ядерний, об’єднати   двох’ядерний, пан’європейський, дит’ясла   інтерв’ю, п’єдестал, комп’ютер, Руж’є     суб’єкт, об’єкт, ін’єкція   бар’єр, кар’єра О’Генрі, д’Артаньян   свято, цвях, морквяний, мавпячий, дзвякнути   борються, буря   гравюра, бязь, бюро, Мюнхен

 

Вживання м’якого знака

 

Пишеться Не пишеться
1. У кінці слова або складу перед наступним приголосним для позначення м’якості приголосних на письмі: після д, т, з, с, ц, л, н, дз місяць, сіль, промінь, гедзь   2. У середині слова перед твердим приголосним (у тому числі в суфіксах –зьк-, -цьк-, -ськ-, -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, крім шиплячих: боротьба, запорізький, батьківський Винятки: баский, боязкий, в’язкий, дерзкий, ковзкий, плоский, різкий   3. Після л перед наступним приголосним: кільце, рибальство Винятки:не ставиться після л у групах –лц-, -лч-, коли вони походять із –лк- балка – балці, спілка – спілці   4. У дієслівних формах дійсного та наказового способу: будьте, киньте, станьте   5. У словах іншомовного походження: а) після д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, йо: конферансьє, медальйон, більярд 1. Після б, п, в, м, ф: степ, кров, сім 2. Після ж, ч, ш, щ: ріжте, ніч, дощ 3. Після р у кінці слова та складу: перевірте, Харків, гіркий але Горький   4. Після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами –ств(о), -ськ(ий) кінчик, менший, Уманщина, але бриньчати, доньчин, няньчити   5. Після м’яких приголосних, крім л: пізнє, вінця, гордість але різьбяр (різьбар), тьмяний   6. Між буквами, що позначають подвоєні м’які приголосні: осінній, каміння, галуззя   7. У словах іншомовного походження а) перед йо: курйоз, серйозний б) коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: рюкзак, Гюго, бюро.

2.4. Зміни приголосних при словотворенні

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.006 с.)