ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ6.1. Після закінчення строку дії цього контракту його умови аналізуються з врахуванням практичної діяльності Коледжу і обґрунтовано ті пропозиції сторін враховуються внесенням до контракту відповідних змін та доповнень. При цьому Керівник та Фахівець повинні за угодою сторін не пізніше як за два місяці визначитись у такому: контракт припиняє дію, контракт продовжується або укладається на новий термін. Керівник письмово повідомляє про це Фахівця.

6.2. Зміни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.3. Цей контракт припиняється:

6.3.1. Після закінчення терміну дії контракту.

6.3.2. З ініціативи Керівника до закінчення дії контракту у випадках, передбачених у пункті 6.4. або 6.6. цього контракту.

6.3.3. З ініціативи Фахівця, який має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Керівника за два тижні;

6.3.4. З інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються до цього контракту.

6.4. Фахівця може бути звільнено з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії згідно зі ст.40 і ст.41 Кодексу законів про працю України.

6.5. У випадку залишення Керівником посади з будь-яких підстав, цей контракт не припиняє свою дію.

6.6. Фахівець може бути звільнений за п.8 статті 36 Кодексу законів про працю України без згоди профкому з таких підстав:

6.6.1. Завдання Коледжу матеріальних збитків.

6.6.2. Передача документації Коледжу або ознайомлення з нею осіб, які не є працівниками Коледжу.

6.6.3. Невиконання умов п. 2.4.1. цього контракту після письмового попередження Фахівця Керівником.

6.7. Інші умови: Немає.

 

ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє з 30 серпня 2001 року по 30 серпня 2002 року.

7.2. Трудова книжка Фахівця зберігається і ведеться в Коледжі.

7.3. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності умов цього контракту, крім випадків, коли:

- сторони за взаємною згодою роблять винятки з цього правила;

- сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

- сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

7.4. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Коледж, Статутом Коледжу та іншими документами, обов’язковими для сторін.

7.5. Інші умови: немає.

 

АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про Коледж:

Повна назва: Черкаський державний бізнес-коледж.

Адреса: 18028, м. Черкаси, вул. Енгельса, 243.

Телефон: 64-10-00

Факс: 64-45-50

Р/р № 00000122000361 , ЗКПО 02548593.

8.2. Відомості про Фахівця:

Домашня адреса: м. Черкаси, вул. Ярославська, 34 кв. 181.

Домашній телефон: ______________

Паспорт: серія ________________________________________

8.3. Підстави для пільг з оподаткування та інших пільг: немає.

8.4. Цей контракт складено в 2-х примірниках: один - Фахівцеві, другий - Керівнику.

8.5. Інші відомості: немає.

Керівник Фахівець

__________О.В. Куклін ________ В. Л. Красюк

Серпня 2001 р. 30 серпня 2001 р.

Організаційні документи

До організаційних документів належать інструкція, положення, правила статут.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Це правовий акт, який встановлює основні правила організаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів, його складають переважно під час створення нових підприємств чи установ. Затверджується вищими органами або керівниками установ.

 

Р е к в і з и т и:

 

1. Назва виду документа.

2. Герб.

3. Назва установи.

4. Дата.

5. Місце видання.

6. Заголовок.

7. Гриф затвердження.

8. Текст, в якому вказується:

- мета створення установи;

- основні завдання;

- функціональні зв’язки з іншими установами;

- основні та обігові кошти;

- призначення службових приміщень;

- виробничо-господарська діяльність підприємства;

- завдання щодо якості виробництва продукції та інше.

Положеннями також визначається правовий статус тимчасово створених комісій, груп, бюро та ін.

 

 

Зразок:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор СП “Український
народний сувенір” ТОВ
_____________ Н. А. Азьмук
“____” _____________ 2002 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

__________ № ________

Про бухгалтерію

Загальні положення

1.1. Відділ “Бухгалтерія” – це структурний підрозділ, що здійснює бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності підприємства.

1.2. Бухгалтерію очолює головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядкований керівнику підприємства.

1.3. Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади, яку займає, керівником підприємства.

1.4. Працівники бухгалтерії повинні досконало знати бухгалтерський облік та володіти правилами документообігу.

1.5. Усі робітники бухгалтерії повинні мати навички роботи з персональним комп’ютером.

1.6. У своїй практичній роботі відділ “Бухгалтерія” керується:

- Статутом та Установчим договором підприємства;

- чинними законодавчими актами;

- даним положенням про відділ “Бухгалтерія”;

- інструкцією по бухгалтерському обліку та звітності в Україні;

- правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

Основні завдання та функції

 

2.1. Основними завданнями бухгалтерії є ведення та контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.2. Для здійснення вказаного завдання на бухгалтерію покладаються наступні функції:

- вести облік та заповнювати бухгалтерські документи: відомості, журнали-ордери та інші документи;

- вести облік фінансів підприємства;

- вести облік руху товарно-матеріальних цінностей на підприємстві;

- вести облік руху основних засобів та малоцінних предметів, що швидко зношуються;

- вести облік амортизаційних відрахувань;

- вести облік банківських та касових операцій;

- вести облік реалізації товарів та послуг;

- вести облік розрахунків із постачальниками, розрахунків з підзвітними особами, розрахунків із дебіторами та кредиторами, розрахунків по оплаті праці та інші;

- складати звіти підприємства;

- своєчасно складати та подавати бухгалтерську звітність до податкових органів;

- проводити звірку з відділами фірми;

- слідкувати за безперервною та чіткою організацією роботи відділу та підприємства в цілому.

3. Порядок роботи відділу “Бухгалтерія”

3.1. Бухгалтерія працює під керівництвом головного бухгалтера.

3.2. У своїй практичній роботі керується чинними законодавчими актами, Статутом, Установчим договором підприємства та іншими нормативними документами.

3.3. Бухгалтерія забезпечує облік роботи, періодично інформуючи про свою діяльність керівника підприємства.

3.4. Бухгалтерія виконує вказівки керівника підприємства.

 

4. Права відділу “Бухгалтерія”

4.1. Відділ має право:

- своєчасно отримувати інформацію та документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність підприємства;

- вносити конструктивні пропозиції по покращенню реалізації товарів підприємства;

- приймати участь у розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу, а також з переміщенням та звільненням працівників відділу.

 

Відповідальність

5.1. Бухгалтерія несе відповідальність за невиконання покладених на відділ завдань, за правильний та чіткий порядок роботи, дисципліну.

5.2. Бухгалтерія, в особі головного бухгалтера, щомісячно звітує перед керівником підприємства.

5.3. Несе відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

 

Заключні положення

6.1. Керівництво підприємства зобов’язане створювати умови для виконання покладених на відділ “Бухгалтерія” завдань.

6.2. Працівники відділу “Бухгалтерія” можуть бути заохочені в покращенні роботи відділу керівництвом підприємства або адміністрацією.

 

Головний бухгалтер С. В. Фімяр

СТАТУТ

Статут – юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхніх відносин з іншими організаціями та громадянами, права й обов’язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні.

Типові статути розробляються для певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної влади та управління, з’їздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації чи установи шляхом конкретизації типових статутів і затверджується вищою установою, якій підпорядковується ця організація.

Статути після затвердження їх підлягають обов’язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.

 

Р е к в і з и т и статуту:

 

1. Гриф затвердження вищою установою чи органом управління.

2. Назва виду документа (статут).

3. Заголовок.

4. Текст, який складається з таких розділів:

- загальні положення;

- мета і завдання діяльності;

- функції;

- створення й використання коштів, майно підприємства;

- управління;

- створення та використання пайового фонду;

- членство, права й обов’язки;

- звіт, звітність і контроль;

- виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність;

- реорганізація та ліквідація.

 

Зразок:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.009 с.)