Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фондів оплати праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фондів оплати праці1. Ревізор повинен перевірити правильність складання кореспонденції рахунків з нарахування одноразової ма­теріальної допомоги працівнику підприємства:

а) Д 661 К 949;

б) Д 949 К 377;

в) Д 377 К 949;

г) Д 949 К 661.

 

2. Яка система оплати праці в Україні не використовується:

а) почасово-преміальна;

б) відрядна;

в) оплата від валового доходу;

г) правильної відповіді немає?

 

3. Сума нарахування єдиного соціального внеску (37%), якщо зарплата за травень — 100 грн., лікарняні — 30 грн., премія — 20 грн., складе:

а) 46,96 грн.;

б) 53,60 грн.;

в) 55,50 грн.;

г) 54,36 грн.

 

4. Сума утримань єдиного соціального внеску, якщо зарплата за травень — 2000 грн., лікарняні — 480 грн., премія — 5000 грн., складе:

а) 149,60 грн.;

б) 261,60 грн.;

в) 269,28 грн.;

г) 181,60 грн.

 

5. Сума нарахування єдиного соціального внеску (38%), якщо зарплата за травень — 1200 грн., лікарняні — 90 грн., премія — 20 грн., складе:

а) 456 грн.;

б) 492,52 грн.;

в) 497,80 грн.;

г) 493,48 грн.

 

6. Сума утримань єдиного соціального внеску, якщо зарплата за травень — 2400 грн., лікарняні — 600 грн., премія — 500 грн., складе:

а) 126,00 грн.;

б) 116,40 грн.;

в) 70,00 грн.;

г) 108,40 грн.

 

7. Скільки буде нараховано заробітної плати, якщо відпрацьовано 17 днів, кількість робочих днів у місяці — 20, календарних днів — 30, оклад — 1500 грн.:

а) 1500 грн.;

б) 850,50 грн.;

в) 850 грн.;

г) 1275 грн.

 

8. Максимальна тривалість нормального робочого часу за тиждень складає:

а) 35 годин;

б) 40 годин;

в) 45 годин;

г) за розсудом керівництва підприємства, але не більш 50 годин.

 

9. Підставою для нарахування премії є:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) дані лабораторного контролю;

в) дані звітності;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Розрахунок середньої заробітної плати для нарахуван­ня відпускних здійснюється виходячи з виплат за останні:

а) 3 календарних місяці роботи;

б) 6 календарних місяців роботи;

в) 9 календарних місяців роботи;

г) 12 календарних місяців роботи.

 

11. Який буде розмір допомоги з тимчасової непрацездат­ності, якщо страховий стаж працівника — 5 років, а стаж ро­боти — б років:

а) 40% від середньої зарплати;

б) 60% від середньої зарплати;

в) 80% від середньої зарплати;

г) 100% від середньої зарплати?

 

12. Не є об'єктом для утримання збору єдиного соціального внеску сума доходу в розмірі понад:

а) 18241 грн. на місяць;

б) 16095 грн. на місяць;

в) 10730 грн. на місяць;

г) 20000 грн. на місяць.

 

13. Який вид матеріальної допомоги не включається в фонд оплати праці:

а) матеріальна допомога до ювілейних дат;

б) матеріальна допомога на оздоровлення;

в) щорічна допомога на оздоровлення дітей;

г) одноразова допомога працівникам, що виходять на пенсію?

 

14. Ревізор повинен перевірити правильність складання кореспонденції рахунків з нарахування одноразової ма­теріальної допомоги особі, що не є працівником підприємства:

а) Д 661 К 949;

б) Д 949 К 377;

в) Д 377 К 949;

г) Д 949 К 661.

 

15. Вкажіть виплату, що не враховується при обчисленні середньої заробітної плати:

а) виробнича премія;

б) допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

в) компенсаційні виплати на відрядження;

г) вихідна допомога.

 

16. Якщо працівник працює на умовах неповного робочо­го дня. За місяць його заробітна плата дорівнює чверті мінімальної (268,25 грн.). У якому розмірі надається податко­ва соціальна пільга (536,50 грн.):

а) 134,13 грн.;

б) 268,25 грн.;

в) 536,50 грн.;

г) не надається?

 

17. У якому розмірі буде надана податкова соціальна піль­га, якщо платник податків має трьох дітей у віці до 18 років, а також подав заяву на надання загальної податкової соціаль­ної пільги:

а) 4500 грн.;

б) 1500 грн.;

в) 536,50 грн.;

г) 1609,50 грн.?

 

18. Сума виграшу (7000 грн.), отримана платником податків:

а) не оподатковується податком з доходів;

б) оподатковується податком з доходів за ставкою 15%;

в) оподатковується податком з доходів за ставкою 15% з підвищувальним коефіцієнтом 1,1765;

г) оподатковується податком з доходів за ставкою 30% з підвищувальним коефіцієнтом 1,4286.

 

19. Перерахунок суми доходів здійснюється:

а) за результатами кожного звітного податкового року;

б) при зміні місця застосування податкової соціальної пільги за самостійним рішенням платника податків;

в) при звільненні платника податків;

г) усі відповіді правильні.

 

20. Чи буде сплачений листок непрацездатності, якщо вихідного дня працівник, повертаючись додому в алкоголь­ному сп'янінні, потрапив у ДТП:

а) сплачений у звичайних розмірах в залежності від страхового стажу;

б) сплачений не буде;

в) сплачений у розмірі 50% від встановлених законо­давством розмірів допомоги;

г) у залежності від рішення комісії підприємства зі соціального страхування?

 

21. Право на щорічну основну і додаткову відпустку по­вної тривалості в перший рік роботи виникає у працівника після закінчення:

а) 3 місяців безперервної роботи;

б) 6 місяців безперервної роботи;

в) 11 місяців безперервної роботи;

г) термін не встановлений.

 

22. З якої причини може бути перенесена відпустка:

а) з ініціативи працівника;

б) виконання працівником державних і суспільних обов'язків;

в) з ініціативи роботодавця;

г) усі відповіді правильні?

 

23. Основна безперервна частина відпустки складає:

а) не менше 7 календарних днів;

б) не менше 14 календарних днів;

в) не менше 20 календарних днів;

г) обмеження не встановлене.

 

24. За порушення трудової дисципліни до працівника мо­же застосовуватися:

а) кримінальна відповідальність;

б) дисциплінарна відповідальність;

в) адміністративна відповідальність;

г) фінансова відповідальність.

 

25. За невиплату заробітної плати внаслідок нецільового використання коштів, призначених для таких виплат, до під­приємства може бути застосована:

а) кримінальна відповідальність;

б) дисциплінарна відповідальність;

в) адміністративна відповідальність;

г) фінансова відповідальність.

 

26. Якщо працівник завдав шкоди в нетверезому стані, він несе:

а) кримінальну відповідальність;

б) дисциплінарну відповідальність;

в) адміністративну відповідальність;

г) повну матеріальну відповідальність.

 

27. Було встановлено, що посадова особа винна в незакон­ному звільненні працівника, то ця особа несе:

а) кримінальну відповідальність;

б) дисциплінарну відповідальність;

в) адміністративну відповідальність;

г) повну матеріальну відповідальність.

 

28. Сума утримань ПДФО, якщо зарплата за травень — 2500 грн., лікарняні — 600 грн., складе:

а) 449,70грн.;

б) 448,26 грн.;

в) 361,50 грн.;

г) 465 грн.

 

Тема 8. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації

 

1.Метод, що застосовується при калькулюванні одного замовлення, що відкривається на виробництво одного або декількох однорідних виробів, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.

 

2.Метод, що застосовується на підприємствах, де виго­товляється однорідна по вихідній сировині, матеріалах і ха­рактеристиках обробки масова продукція, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.

 

3.Метод, що використовується у випадку калькулювання виробництв, що випускають однорідну продукцію, що не ма­ють незавершеного виробництва, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.

 

4.Метод калькулювання для підприємств обробних галу­зей промисловості називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.

 

5.До витрат за календарними періодами належать:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.

 

6.За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень вит­рат вони поділяються на:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.

 

7.За способом перенесення витрат на собівартість про­дукції вони поділяються на:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.

 

8.Завищення норм закладки сировини при виготов­ленні блюд на підприємстві суспільного харчування може призвести до:

а) заниження продажної ціни блюда;

б) надлишку сировини на виробництві;

в) нестачі сировини на виробництві;

г) зменшення валових витрат.

 

9.Заниження норм закладки сировини при виготов­ленні блюд на підприємстві суспільного харчування може призвести до:

а) завищення продажної ціни блюда;

б) надлишку сировини на виробництві;

в) нестачі сировини на виробництві;

г) збільшення валового доходу.

 

10. Метод калькулювання змінних витрат, спрямований на забезпечення контролю за формуванням маржинального прибутку підприємства у розрізі конкретних видів про­дукції, називається:

а) попередільним;

б) «директ-костинг»;

в) нормативним;

г) простим.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.009 с.)