Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективиТема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів

 

1. Напрями ревізії основних засобів (фондів) і нематеріальних активів:

а) контроль стану збереження основних фондів (засобів) і нематеріальних активів;

б) контроль операцій з джерел надходжень та видів вибуття основних фондів (засобів);

в) контроль правильності нарахування амортизації (зносу);

г) контроль операцій по ремонту основних засобів (фондів);

д) всі відповіді вірні.

 

2. Ревізія стану збереження основних засобів включає:

а) контроль повноти закріплення об’єктів основних засобів за матеріально відповідальними особами;

б) оцінка добору кадрів на посади матеріально відповідальних осіб;

в) перевірка стану інвентарного обліку в матеріально відповідальних осіб і бухгалтерії;

г) все вище перелічене.

 

3. Основними порушеннями, які можуть бути виявлені ревізорами при перевірці операцій з руху основних засобів є:

а) завищення оцінки основних засобів (фондів) при реалізації майна державних підприємств, виходячи з діючих ринкових цін;

б) заниження оцінки основних засобів, придбаних по імпорту від приватних фірм і підприємств у власність державного підприємства;

в) завищення обсягів та оцінки матеріальних цінностей від ліквідації об’єктів основних засобів (фондів);

г) необґрунтованість списання, заниження вартості автотранспорту (особливо легкового).

 

4. Документ, що відкривається на весь термін служби об’єкта основних засобів, називається:

а) карткою обліку руху основних засобів;

б) інвентарною карткою обліку основних засобів;

в) технічним паспортом;

г) приймально-здавальним актом.

 

5. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за:

а) первісною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) вартістю, вказаною в документах (вантажно-митна декларація);

г) ринковою вартістю.

 

6. Не капіталізуються (не збільшують первісну вартість об'єкта 03) витрати на:

а) модернізацію 03;

б) капітальний ремонт 03;

в) ремонт, що здійснюється для підтримки об'єкта в ро­бочому стані;

г) реконструкцію 03.

 

7. У первісну вартість придбаних основних засобів не включаються витрати:

а) на страхування ризиків доставки основних засобів;

б) на реєстраційні збори;

в) на сплату відсотків за користування кредитом, що взятий для придбання основних засобів;

г) на налагодження.

 

8. Передача для використання в цеху спецінструментів відображається проведенням:

а) Д 153 К 112;

б) Д 112 К 153;

в) Д 23 К 112;

г) Д 23 К 153.

 

9. Ремонт основних засобів — це:

а) комплекс операцій з відновлення стану об'єкта або збільшення його довговічності;

б) частина експлуатаційних витрат;

в) комплекс операцій з поновлення працездатності або справності об'єктів основних фондів і відновлення їх складових частин;

г) всі відповіді правильні.

 

10. Первісна вартість основного засобу за винятком його ліквідаційної вартості — це:

а) переоцінена вартість;

б) амортизаційна вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) відбудовна вартість.

 

11. Сума коштів, яку підприємство очікує одержати від про­дажу основних засобів з витікання терміну корисного викори­стання, за винятком витрат, пов'язаних з вибуттям, — це:

а) переоцінена вартість;

б) амортизаційна вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) відбудовна вартість.

 

12. У бухгалтерському обліку передбачене нарахування амортизації:

а) щомісяця;

б) раз у квартал;

в) раз у півріччя;

г) раз на рік.

 

13. Розподіл кількості років, які залишаються до кінця очікуваного терміну корисного використання об'єкта основ­них засобів, на суму числа років його корисного використан­ня, називається:

а) річною нормою амортизації;

б) кумулятивним коефіцієнтом;

в) ставкою амортизації;

г) місячною нормою амортизації.

 

14. Для якого методу амортизації характерні незначні су­ми амортизаційних відрахувань в останні роки експлуатації об'єкта основних засобів:

а) виробничий метод;

б) кумулятивний метод;

в) метод зменшення залишкової вартості;

г) правильні відповіді б), в)?

 

15. Якими методами може нараховуватися амортизація інших необоротних матеріальних активів:

а) прямолінійним і кумулятивним;

б) виробничим і кумулятивним;

в) прямолінійним і виробничим;

г) прямолінійним і методом зменшення залишкової вартості?

 

16. Об'єкт основних засобів списується з балансу в результаті:

а) вибуття;

б) невідповідності критеріям визнання активом;

в) безкоштовної передачі;

г) всі відповіді правильні.

 

17. Списання залишкової вартості об'єкта основних за­собів, що реалізується, відображається проведенням:

а) Д 10 К 972;

б) Д 972 К 10;

в) Д 377 К 10;

г) Д 361 К 10.

 

18. Списання столів, безкоштовно переданих іншому підприємству, відображається проведенням:

а) Д 972 К 112;

б) Д 976 К 112;

в) Д 112 К 972;

г) Д 131 К 972.

 

19. Списання залишкової вартості ліквідованого об'єкта основних засобів відображається проведенням:

а) Д 10 К 976;

б) Д 976 К 10;

в) Д 793 К 976;

г) Д 793 К 10.

 

20. Списання вартості раніше придбаних стільців, вияв­лених як нестача при інвентаризації на складі, відобража­ється проведенням:

а) Д 976 К 112;

б) Д 976 К 153;

в) Д 793 К 112;

г) Д 375 К 746.

 

21. Який метод амортизації застосовується у випадку, якщо підприємство не може самостійно визначити метод амортизації і термін корисного використання нематеріаль­ного активу:

а) кумулятивний;

б) прямолінійний;

в) метод зменшення залишкової вартості;

г) виробничий?

 

22. Списання нематеріального активу з балансу в резуль­таті продажу за умови, що вартість об'єкта цілком з амортизована, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.

 

23. Списання нематеріального активу з балансу в резуль­таті безкоштовної передачі за умови, що вартість об'єкта цілком з амортизована, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.

 

24. Списання нематеріального активу з балансу в резуль­таті безкоштовної передачі за умови, що залишкова вартість об'єкта не дорівнює нулю, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.

 

25. Списання нематеріального активу з балансу в резуль­таті продажу за умови, що залишкова вартість об'єкта не дорівнює нулю, відображається проведенням:

а) Д 133 К 12;

б) Д 972 К 12;

в) Д 976 К 12;

г) Д 99 К 12.

 

26. Джерелом інформації при ревізії основних засобів є:

а) інвентарні картки;

б) корінці чеків використаних чекових книжок;

в) договори постачань;

г) розрахункові відомості.

 

27. Виявлені в процесі інвентаризації і невраховані раніше об'єкти основних засобів оцінюються за:

а) відбудовною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) ринковою вартістю;

г) балансовою вартістю.

 

28. Інвентаризація нематеріальних активів починається:

а) з перевірки документів, що підтверджують право під­приємства на використання нематеріальних активів;

б) з пошуку матеріальних носіїв, на яких записані не­матеріальні активи;

в) з документів, пов'язаних з придбанням підприємства;

г) всі відповіді правильні.

 

Тема 10. Контроль і ревізія зобов’язань

Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи

1. Сутність контролю полягає:

а) у перевірці суб’єктом управління виконання вказівок, що стосуються регулювання стану об’єкта управління;

б) у плануванні майбутніх дій господарського суб’єкта;

в) у порівнянні фактичних показників і виявлення відхилень, що виникли;

г) в аналізі показників внутрішньої звітності.

 

2. Ревізія – це:

а)документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності;

б)перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб’єкта підприємництва, що перевіряється.

 

3.Господарський контроль охоплює:

а) матеріальне виробництво;

б) невиробничу сферу;

в) матеріальне виробництво й невиробничу сферу;

г) окремі стадії матеріального виробництва і невироб­ничої сфери.

 

4.Перевірка—це:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єк­та підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державі Цільові фонди;

б) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення господарських операцій з контрагентом суб’єкта підприємництва, перевіряється;

в) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності;

г) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, до­тримання ними законодавств з фінансових питань, достовірності обліку й звітності.

 

5.Спосіб контролю, що полягає у встановленні достовір­ності фактів здійснення певних господарських операцій — це:

а) перевірка (обстеження);

б) ревізія;

в) слідство;

г) службове розслідування.

 

6.Об’єкти контролю — це:

а) явища і процеси господарського життя;

б) господарюючі суб’єкти;

в) результати діяльності господарського суб’єкта;

г) фінансові результати.

 

7.Предметом господарського контролю є:

а) виробництво валового внутрішнього продукту;

б) виробництво й споживання валового внутрішнього продукту;

в) виробництво, розподіл, облік і споживання валового внутрішнього продукту;

г) господарська діяльність підприємства.

 

8.Ревізія відрізняється від аудита тим, що:

а) ревізія здійснюється на договірних засадах між реві­зором і керівником підприємства, а аудит — за пла­ном роботи аудиторської фірми без узгодження з керівником підприємства;

б) аудит проводиться після завершення господарських операцій, ревізія — на будь-якому етапі господарсь­кої діяльності підприємства;

в) аудит може проводитись за вимогою органів дізнання і попереднього слідства, а в ревізії цього не передбачено;

г) ревізія — це форма державного господарського кон­тролю, а аудит — незалежна форма господарського контролю.

 

9.Ревізія призначена:

а) допомогти підприємству вести бухгалтерський облік;

б) виявити протизаконні дії посадових осіб;

 

в) захистити фінансові інтереси підприємства, що пе­ревіряється;

г) виявити майно підприємства, що утратило свою якість або перебуває поза обліком.

 

10.Контроль, що проводиться після здійснення госпо­дарських операцій і має своєю метою встановлення їх пра­вильності й законності, називають:

а) фактичним;

б) цивільним;

в) аудиторським;

г) наступним.

 

11.Принцип раптовості:

а) забезпечує об’єктивну оцінку діяльності підприємства з документальним обґрунтуванням фактів і обов’язко­вим виявленням причин і зв’язків між ними;

б) полягає в тому, що кожна наступна ревізія почи­нається з моменту, коли закінчилася попередня;

в) досягається шляхом нерозголошення етапів підго­товки ревізії та її початку;

г) полягає у виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що мають значення для ревізії.

 

12.Принцип, за якого у ревізія має визначене виховне значення, називається принципом:

а) активності ревізії;

б) послідовність ревізії;

в) безперервності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

13.Принцип ревізії, за якого кожна наступна ревізія по­чинається з моменту, коли закінчилася попередня, нази­вається принципом:

а) всебічності;

б) послідовності;

в) об’єктивності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

14.Принцип активності ревізії полягає в:

а) застосуванні засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;

б) прагненні знайти кращі способи виконання поставле­них перед ревізією задач, готовності ревізора взяти на себе відповідальність за сміливе рішення;

в) виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що ма­ють значення для ревізії;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

15.Особливістю попереднього контролю є:

а) він має локальний характер і здійснюється через виз­начені проміжки часу;

б) він є безперервним і повинен здійснюватися на всіх ділян­ках виробничої і фінансово-господарської діяльності;

в) він є найбільш повним і глибоким підходом до вивчен­ня виробничої і фінансової діяльності підприємства;

г) оперативною формою даного виду контролю є викорис­тання системи первинної бухгалтерської документації.

 

16. Фінансово-господарська діяльність — це:

а) будь-яка діяльність;

б) діяльність, пов’язана тільки з виробництвом і ре­алізацією товарів;

в) будь-яка діяльність, крім підприємницької;

г) процес, що забезпечує відповідність функціонування об’єкта керування, прийнятим управлінським рішен­ням і спрямований на успішне досягнення поставле­них цілей.

 

17.Хто має право проводити внутрішньогосподарський контроль:

а) власник підприємства та його заступник;

б) головний бухгалтер підприємства;

в) головний аудитор підприємства;

г) керівник і фахівці підприємства?

 

18.Суб’єктами контролю є:

а) посадові й матеріально-відповідальні особи, що від­повідають за ведення обліку, надходження, експлуа­тацію, витрату, використання об’єкта контролю;

б) керівники підприємства, що уповноважені проводи­ти господарський контроль;

в) особи та органи, що мають повноваження на здійс­нення контролю за виробничою і фінансовою діяль­ністю підприємства;

г) представник державних структур, яким надане право залучати винних до відповідальності.

 

19.Метою здійснення внутрішньосистемного контролю є:

а) об’єктивне вивчення діяльності суб’єкта господа­рювання;

б) об’єктивне вивчення фактичного стану справ суб’єк­та господарювання, виявлення і попередження нега­тивних факторів;

в) перевірка дотримання управлінських рішень;

г) виявлення результатів господарської діяльності.

 

20.Предметом ревізії є:

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства;

г) господарські факти й операції.

 

21.Об’єктом ревізії є:

а) активи і фінансові зобов’язання;

б) розрахункові операції;

в) операції з майном підприємства;

г) здійснені на підприємстві господарські операції.

 

22.Ревізію називають документальною тому, що:

а) при її проведенні застосовуються тільки докумен­тальні прийоми господарського контролю;

б) вона здійснюється шляхом вивчення відображених у документах фактів;

в) вона проводиться в бухгалтерії за бухгалтерськими документами;

г) при її проведенні перевіряються тільки ті документи, що мають порушення.

 

23.Проведення огляду дозволяє:

а) виявити протиріччя в документах;

б) зібрати речовинні докази злочинних дій;

в) установити стан діяльності підприємства в цілому;

г) виявити факти порушення правил торгівлі.

 

24.До прийомів перевірки окремого документа належать:

а) формальна перевірка, зустрічна перевірка, арифме­тична перевірка;

б) формальна перевірка, взаємний контроль, нормативно-правова перевірка;

в) формальна перевірка, арифметична перевірка, нор­мативно-правова перевірка;

г) контрольне порівняння, зустрічна перевірка, хроно­логічна перевірка.

 

25.Який прийом фактичного контролю здійснюється фахівцями різних галузей знань за дорученням ревізора:

а) контрольне приймання продукції за якістю та кількістю;

б) перевірка виконання прийнятих рішень;

в) експертна оцінка;

г) одержання письмових пояснень і довідок.

 

26.До якого виду контролю відносять огляд основних засобів:

а) документального;

б) наступного;

в) фактичного;

г) поточного?

 

27.Для того, щоб визначити чи вчасно працівники з’яв­ляються на робочому місці й залишають його, необхідно:

а) провести контрольний хронометраж часу;

б) перевірити первинну документацію з обліку праці і виконаних робіт;

в) провести опитування працівників;

г) здійснити контрольну атестацію працівників.

 

28. Відновлення кількісно-сумарного обліку є:

а) прийомом перевірки документів, що відображають рух однорідних цінностей;

б) прийомом перевірки окремого документа;

в) прийомом перевірки декількох документів, що відоб­ражають ту саму або взаємозалежні операції;

г) прийомом фактичного контролю.

29.Які з наведених прийомів застосовуються при прове­денні фактичного контролю:

а) контрольне обмірювання виконаних робіт і експерт­на оцінка;

б) обстеження і відновлення кількісно-сумарного обліку;

в) перевірка виконання прийнятих рішень і хроно­логічна перевірка руху цінностей;

г) контрольне придбання і хронологічна перевірка руху цінностей?

 

30.Конфіденційна інформація — це:

а) право підприємства, компанії, фірми, банку на збере­ження в таємниці документів, даних, що відобража­ють їх діяльність;

б) відомості, що перебувають у власності, користуванні фізичних і юридичних осіб та поширюється у відпо­відності з передбаченими ними умовами;

в) вид таємної інформації, що охоплює відомості в сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішньоеко­номічних відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоду національній безпеці України;

г) інформація, що стосується фізичних осіб.

 

31.Принцип ревізії, що полягає у виявленні і детальному вивченні усіх форм, що мають значення для ревізії, нази­вається принципом:

а) безперервності;

б) активності;

в) повноти;

г) об’єктивності.

 

32.Принцип контролю, що передбачає активний вплив суб’єктів контролю на об’єкт шляхом прийняття ефективних управлінських рішень щодо усунення виявлених недоліків, називається принципом:

а) економічності;

б) дієвості;

в) всебічності;

г) активності.

 

33.Система незалежного контролю за порядком здійснен­ня фінансово-господарських операцій обліку й звітності гос­подарського суб’єкта — це:

а) внутрішньосистемний контроль:

б) внутрішньогосподарський контроль;

в) аудиторський контроль;

г) державний контроль.

 

34.Склад і обсяг відомостей, що перебувають в розпоря­дженні конкретного органа державної контрольно-ревізійної служби або його посадової особи та на визначений період ча­су не підлягають зовнішньому або внутрішньому розголо­шенню називається:

а) конфіденційною інформацією;

б) комерційною таємницею;

в) службовою таємницею;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

35.Контрольні перевірки фінансово-господарської діяль­ності підприємства проводяться з ініціативи власника, тобто органа, якому підпорядковується підприємство на правах власності належать до:

а) аудиторського контролю;

б) наступного контролю;

в) внутрішньосистемного контролю;

г) внутрішньогосподарського контролю.

 

36.Право підприємства, компанії, фірми, банку на збере­ження в таємниці документів, даних, що відображають їх діяльність, називається:

а) державна таємниця;

б) конфіденційна інформація;

в) службова таємниця;

г) комерційна таємниця.

 

37.Відомості, що перебувають у власності, користуванні фізичних і юридичних осіб та поширюються у відповідності з передбаченими ними умовами:

а) комерційна таємниця;

б) фінансова таємниця;

в) конфіденційна інформація;

г) службова таємниця.

Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи

1.Ревізори складають проміжні акти в процесі ревізії при виявленні фактів, які:

а) не можуть бути підтверджені письмовими докумен­тами або вимагають негайного оформлення;

б) стосуються окремого розділу діяльності ревізорів;

в) підвищують доказову силу основного акта ревізії;

г) стосуються інвентаризації готівки в касі, стану склад­ського господарства і схоронності цінностей, обстежен­ня підприємства та його підрозділів.

 

2.Попереджати про проведення планової перевірки ФІНІНСПЕКЦІЯ зобов’язано:

а) не пізніше чим за 5 днів;

б) не пізніше чим за 10 днів;

в) не пізніше чим за 15 днів і тільки СПД;

г) не повинні.

 

3.Термін проведення ревізії на підприємстві не може пе­ревищувати:

а) 15 днів;

б) 20 днів;

в) ЗО днів;

г) 60 днів.

 

4.Термін ревізії може бути продовжений у випадку, якщо:

а) річний сукупний дохід СПД дорівнює і перевищує 20 млн. грн.;

б) ревізія (перевірка) проводиться за дорученням право­охоронних органів;

в) за особливої складності в проведенні ревізії;

г) всі відповіді правильні.

 

5.З ініціативи контрольно-ревізійної служби планова ревізія проводиться:

а) не частіше одного разу на рік;

б) на розсуд ФІНІНСПЕКЦІЯ;

в) кожен квартал;

г) раз у півріччя.

 

6.Результати ревізії оформляються:

а) довідкою з підписом керівника ревізійної групи, ке­рівника підприємства;

б) актом з підписом керівника ревізійної групи і голо­вного бухгалтера;

в) протоколом з підписом головного бухгалтера, керів­ника підприємства, ревізора;

г) актом з підписом керівника ревізійної групи, керів­ника і головного бухгалтера підприємства.

 

7.Акт ревізії повинен бути підписаний представниками підприємства не пізніше:

а) 10 робочих днів з дня вручення;

б) 3 робочих днів з дня вручення;

в) 5 робочих днів з дня вручення;

г) термін законодавчо не встановлений.

 

8.Ревізія проводиться за наявності:

а) розпорядчого документа;

б) документа, що свідчить про посадову особу ДКРС;

в) доручення правоохоронних органів;

г) документально зареєстрованого факту порушення за­кону, інструкції і т.д.

 

9.Ревізії за порядком призначення бувають:

а) повні, часткові, тематичні;

б) суцільні, вибіркові, комбіновані;

в) планові і позапланові;

г) первинні, повторні, додаткові.

 

10.У залежності від відомчої приналежності ревізії поді­ляються на:

а) внутрішні й зовнішні;

б) відомчі, позавідомчі, змішані;

в) обов’язкові і статутні;

г) колективні й індивідуальні.

 

11.3а способом проведення ревізії поділяються на:

а) первинні, повторні і додаткові;

б) планові і позапланові;

в) суцільні, вибіркові і комбіновані;

г) тематичні, повні і часткові.

 

12.Який документ складається в тих випадках, коли ре­візор не згідний із запереченнями посадових осіб, які надали пояснення:

а) акт;

б) висновок;

в) письмове повідомлення;

г) скарга на рішення за матеріалами ревізії?

 

13.Комплексну ревізію від не комплексної можна відрізнити за:

а) складом фахівців;

б) обсягом ревізійних питань;

в) характером проведення ревізії;

г) обсягом об’єктів ревізії.

 

14.Під час ревізії вивчаються питання: а) передбачені програмою;

б) поставлені керівником підприємства, що ревізується;

в) сформульовані ревізором в ході проведення обсте­ження підприємства;

г) ті, що залишилися не розглянутими попередньою ревізією.

 

15.У недержавному секторі економіки завдання ревізії значається:

а) керівником підприємства, що ревізується;

б) органом, що доручив проведення ревізії;

в) безпосередньо ревізором;

г) трудовим колективом.

 

16.Задачі ревізії полягають у перевірці на основі:

а) задокументованої обліково-економічної інформації певного кола питань, що контролюються в обов’язко­вому порядку;

б) даних певних документів, облікових регістрів і фі­нансової звітності;

в) даних підприємства, що ревізується, та інших юри­дичних осіб, які з ним працюють, документів з метою виявлення законності господарських операцій;

г) задокументованої планової та обліково-економічної інформації господарських процесів і подій, що вик­ликають сумнів у ревізора.

 

17.План ревізії — це:

а) документ, у якому вказується перелік контрольно- ревізійних робіт, які необхідно виконати, кількість часу, спосіб ревізії, дата початку і закінчення кон­кретної роботи та виконавці;

б) перелік питань, сформульованих відповідно до програми;

в) сума штрафів, яку необхідно внести підприємству до бюджету;

г) документ, в якому визначена послідовність проведен­ня ревізії діяльності структурних підрозділів підпри­ємства.

 

18.Поточний план контрольно-ревізійної роботи скла­дається на:

а) термін, що залишився до кінця поточного року;

б) наступний календарний рік;

в) п’ять років;

г) шість місяців.

 

19.Вивчення нормативних актів з питань ревізії здійснюється ревізором:

а) при підготовці матеріалів ревізії;

б) в ході реалізації матеріалів ревізії;

в) при підготовці до проведення ревізії;

г) під час проведення ревізії.

 

20.Обстеження підприємства, що ревізується, і його підрозділів проводиться:

а) ревізором;

б) ревізором і керівником підприємства;

в) ревізором і керівником підрозділів;

г) ревізором, керівником, головним бухгалтером і фахівцями підприємства.

 

21.Нетоварні документи — це:

а) документи, реквізити і зміст яких відповідає дійсності;

б) документи, якими оформлені операції з руху грошо­вих коштів, що у дійсності не відбулися;

в) документи, якими оформлений рух товарно-ма­теріальних цінностей у той час, коли в дійсності вони не надходили, використані на інші цілі або взагалі залишилися без руху;

г) документи, що не відповідають чинним вимогам і поло­женням про документи і записи в бухгалтерському обліку.

 

22.Ревізорам дозволено вилучати документи:

а) тільки з дозволу керівника і головного бухгалтера підприємства;

б) без узгодження з керівництвом підприємства;

в) у тих випадках, коли збереження їх на підприємстві не гарантується;

г) які складають державну таємницю.

 

23.Зіставленням називається:

а) виявлення загальних і відмітних фактів, що відобра­жені в економічній інформації й облікових регістрах;

б) вивчення фактів господарського життя і виявлення правопорушень;

в) виявлення та усунення фактів безгосподарності і безвідповідальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування методів з їх використання;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

24.Доброякісним документом називається:

а) документ, на основі якого надаються певні права;

б) первинний документ, що відповідає чинному законо­давству, вимогам і положенням про документи і за­писи в бухгалтерському обліку;

в) документ, що відображає господарську операцію в спотвореному вигляді;

г) документ, що підписаний головним бухгалтером.

 

25.Процедура вилучення документів здійснюється на основі:

а) наказу про вилучення документів;

б) постанови про проведення вилучення документів;

в) за вимогою ревізора;

г) за вимогою всіх контролюючих органів.

 

26.При вилученні документів складається:

а) протокол вилучення документів, опис оригіналів до­кументів, які вилучені зі справ;

б) наказ про вилучення документів;

в) письмове підтвердження працівників контрольного органу;

г) акт вилучення документів.

 

27.На які види поділяються недоброякісні документи:

а) з частковою і повною підробкою;

б) нетоварні та негрошові;

в) інтелектуальної і матеріальної підробки;

г) законні й незаконні.

 

28.До якого виду підробок відносять нетоварну:

а) інтелектуальна;

б) матеріальна;

в) посадова;

г) правильної відповіді не запропоновано?

 

29.Документ, реквізити якого не відповідають дійсності:

а) доброякісний;

б) недоброякісний;

в) нетоварний;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

30.Матеріальна підробка — це:

а) документ, правильно оформлений з формальної сто­рони, але який відображає неправдиві дані;

б) заміна змісту документа шляхом підчищень, виправ­лень, підписок;

в) оформлення операції руху грошових коштів, що у дійсності не відбулись;

г) правильної відповіді не запропоновано.

 

31.Документи, що можуть бути виготовлені на украде­них бланках іншого підприємства і містять підроблені підпи­си посадових осіб, називають:

а) підробленим частково;

б) нетоварним;

в) підробленим повністю;

г) негрошовим.

 

32.Механічне знищення штрихів тексту, стирання або вирізання гострим предметом називається:

а) підчищенням;

б) виправленням;

в) допискою;

г) підробкою.

 

33.Документи, якими оформлені грошові операції, що у дійсності не відбулись, називають:

а) нетоварними;

б) негрошовими;

в) підробленими повністю;

г) підробленими частково.

 

34.У практиці контрольно-ревізійної роботи вилучення документів проводиться:

а) шляхом заміни вилученого документа його машино­писною копією або ксерокопією;

б) шляхом складання нового рукописного документа;

в) шляхом складання акта на вилучення документа;

г) усі запропоновані відповіді правильні.

 

35.Які вирази не рекомендується застосовувати в акті ревізії:

а) «порушення наказу, закону»;

б) «безгосподарність», «злочин»;

в) «перевитрата», «матеріальний збиток»;

г) правильної відповіді не запропоновано?

 

36.Вилучати документи мають право:

а) СБУ, податкова інспекція, податкова міліція;

б) санітарно-адміністративна служба;

в) СБУ, КРУ, податкова адміністрація і податкова міліція;

г) Державтоінспекція.

 

37.Знищення штрихів тексту хімічним способом — це:

а) підчищення;

б) обробка;

в) виправлення;

г) виведення.

 

38.Акт ревізії необхідно складати в:

а) одному екземплярі;

б) двох екземплярах;

в) трьох екземплярах;

г) чотирьох екземплярах.

 

39.Перевищення фактичної наявності коштів, матеріаль­них цінностей у порівнянні з даними бухгалтерського обліку називають:

а) перевитратою;

б) нестачею;

в) надлишком;

г) економією.

 

40.У випадку виявлення правопорушень чинних законо­давчих і нормативних актів, зловживань і приписок, серйоз­них недоліків у веденні обліку й звітності під час ревізії скла­дається:

а) акт ревізії;

б) акт інвентаризації;

в) висновок;

г) довідка.

 

41.Акти ревізії поділяються на:

а) основні й проміжні;

б) первинні й вихідні;

в) основні, часткові, разові;

г) повні, часткові, допоміжні.

 

42.У який термін із дня підписання акта з зауваженнями головний бухгалтер або директор повинні дати органам КРУ письмові пояснення з приводу зауважень:

а) 2 дні;

б) 5 днів;

в) 10 днів;

г) 7 днів?

 

43.Рахункова перевірка проводиться для визначення:

а) правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку;

б) арифметичних помилок;

в) помилок на особистих рахунках працівників;

г) помилок у касових і банківських документах.

 

44.Перевірити здійснення господарської операції з погля­ду їх відповідності інструкціям, стандартам можна шляхом:

а) взаємного контролю;

б) контрольної закупівлі;

в) обстеження;

г) нормативно-правової перевірки.

 

45.При взаємній перевірці перевіряють:

а) однакові за своїм характером документи й облікові дані;

б) різні документи, що відображають взаємозалежні господарські операції;

в) правильність проведених виправлень у документах;

г) достовірність відображення в документах госпо­дарських операцій.

 

46.Який з прийомів перевірки окремого документа здійс­нюється шляхом перерахування результатів, таксирування, загальних підсумків, узгодження нарахувань і утримань (знижок):

а) формальна перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) арифметична перевірка;

г) нормативно-правова перевірка?

 

47.За допомогою якого прийому документального контро­лю можна виявити такі зловживання, за яких двосторонні операції одержують різне відображення в кожної зі сторін:

а) формальна перевірка;

б) зустрічна перевірка;

в) нормативно-правова перевірка;

г) взаємна перевірка?

 

48.Який прийом документального контролю застосовується ревізором у тому випадку, коли він має дані про розкрадання ТМЦ, а при проведенні інвентаризації розбіжностей не виявлено:

а) зустрічна перевірка;

б) нормативно-правова перевірка;

в) контрольне порівняння;

г) хронологічна перевірка.

 

49.Державна контрольно-ревізійна служба підпорядко­вується:

а) Рахунковій палаті України;

б) Міністерству фінансів України;

в) Службі безпеки України;

г) Державній податковій адміністрації.

 

50.Працівники КРУ наділені такими основними правами:

а) мають доступ на об’єкти, що перевіряються, перевіря­ти бухгалтерські і фінансові документи, опечатувати приміщення, застосовувати адміністративні санкції;

б) перевіряти наявність спеціальних дозволів, вимага­ти проведення інвентаризації основних засобів, одержувати від посадових осіб у письмовому вигляді пояснення;

в) мати доступ за письмовою вимогою до документів, що мають комерційну таємницю, опечатувати примі­щення, застосовувати адміністративні санкції;

г) припиняти відвантаження і реалізацію товарів, застосо­вувати адміністративні санкції, одержувати необхідну інформацію, перевіряти бухгалтерські і фінансові доку­менти, мають доступ на об’єкти, що перевіряються.

 

51.ДКРС має право на проведення ревізії за власною ініціативою:

а) суб’єктів підприємницької діяльності, що займають­ся зовнішньоекономічною діяльністю;

б) суб’єктів підприємницької діяльності;

в) на державних підприємствах, центральних і місце­вих органах влади;

г) у відкритих акціонерних товариствах.

 

52.Підрозділом ДКРС проводяться ревізії за дорученням:

а) Рахункової палати України;

б) Державного комітету статистики;

в) Національного банку України;

г) Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служ­би безпеки України, податкової міліції, Коорди­наційного комітету з боротьби з корупцією й ор­ганізованою злочинністю.

 

53.Контрольно-ревізійними підрозділами перевіряються:

а) ефективність використання матеріальних, фінансо­вих і трудових ресурсів, своєчасність документально­го оформлення господарських операцій;

б) економічне становище підприємства, установи й ор­ганізації, виконання виробничих і фінансових пла­нів, законність здійснення операцій;

в) виконання порядку встановлення і застосування тарифів;

г) всі відповіді правильні.

 

54.Основне завдання ДКРС полягає в:

а) підтвердженні висновку про повноту, достовірність і законність господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку і звітності;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.073 с.)