С-1.1,2 Поняття, методи і система господарського права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С-1.1,2 Поняття, методи і система господарського права.Зміст семінарських занять

Господарське Законодавство

Модуль 1

 

С-1.1,2 Поняття, методи і система господарського права.

Господарські правовідносини та їх види. Методи, мета і принципи господарського права.
Господарське законодавство та вимоги до правових актів господарювання.
Загальна характеристика системи господарського законодавства й інших джерел господарського права. Господарський кодекс України як найважливіший акт кодифікації українського права, співвідношення Господарського і Цивільного кодексів.
Діловий звичай як джерело господарського права.
Нормативний договір як джерело господарського права.
Судова практика як джерело господарського права.
Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції.
Зловживання монопольним становищем на ринку. Антимонопольні органи та їх компетенція.
Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства та економічної конкуренції.
Поняття державного регулювання господарської діяльності.
Закріплення форм і методів ( засобів) державного регулювання економіки в законодавстві України.
Планування та прогнозування господарської діяльності.
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.
 

Мета діяльності і зміст уміння

Вивчення принципів та інститутів правових основ господарської діяльності. Необхідно уявити особливості та ознаки характерні для господарського права. Сформувати навички роботи з нормативними матеріалами, знати систему та специфіку господарського законодавства України. Знати визначення понять господарська діяльність, принципи на яких вона базується та мету з якою вона здійснюється. Розібратися яким чином здійснюється державне регулювання підприємницької діяльності.

Питання для самоконтролю

1 Що таке господарська діяльність?

2 Які відносини становлять сферу господарської діяльності?

3 Які методи господарського права ви знаєте?

4 Поясніть співвідношення поняття джерела господарського права і господарського законодавства.

5 Установіть місце ділових звичаїв у системі джерел господарського права.

6 У чому полягає співвідношення нормативних договорів та формулярного права?

7 Поясніть значення судової практики для правозастосування у сфері господарювання?

8 У чому полягає дух господарського законодавства?

9 Дайте визначення державно-правового впливу на економіку і господарську діяльність.

10 Які чинники спричиняють необхідність державного регулювання господарського життя?

11 Назвіть методи державного впливу на господарську діяльність.

12 У чому полягає суть державної регуляторної політики у сфері господарювання?

13 Дайте загальну характеристику законодавства про захист економічної конкуренції.

14 Які концепції державного впливу на конкуренцію ви знаєте?

15 Що таке економічна конкуренція з позицій чинного законодавства?

16 Які складові анти конкурентної поведінки у вигляді зловживання монопольним положенням?

17 Що таке анти конкурентні узгоджені дії?

18 Назвіть прояви анти конкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування й органів адміністративно-господарського управління і контролю.

19 Яка конкуренція суб’єктів господарювання вимагає згоди органів АМКУ?

 

Література і нормативні матеріали

1 Конституція України. // ВВР України. – 1996 р. - № 30. – С. 141.

2 Господарське законодавство. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.,

К., 2005 р.

3 Господарське право України:Підручник/

О.П.Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюхта ін..;

За ред.. О.П.Подцерковного. – 2 –ге вид., доп. І перероб. –

Х.: Одісей, 2012. – 640 с.

4 Господарський кодекс України. – К.: Школа, 2003 р.

5 Закон Української РСР від 03.08.1990. „ Про економічну самостійність Української РСР” // ВВР УРСР. – 1990. - № 34. – С.449.

6 Декларація про державний суверенітет України. Прийнята ВР України 16.07.1990 р. // ВВР УРСР. – 1990 р. - № 31. – С.429.

7 Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. // ВВР УРСР. – 1990 р. - №48. – С.631.

8 ЗУ „ Про підприємництво ” від 07.02.1991р. // ВВР. – 1991. - № 14. – С.168.

9 ЗУ від 4.12.1990 р. «Про державну податкову службу в Україні» ВВР-1991р.-№ 6.

10 ЗУ від 3.12.1990 р. «Про ціни і ціноутворення» ВВРУ-1990 р. - № 52.

11 ЗУ від 22.12.1995 р. «Про поставки продукції для державних потреб» ВВРУ-1996 р.-№ 3.

12 ЗУ від 1.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ВВРУ-2000 р.-№ 36.

13 ЗУ від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» ВВРУ-2001 р.-№12.

14 ЗУ від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» ВВРУ-1993 р.-№ 50.

15 ЗУ від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ВВРУ-1996 р.-№ 51.

 

С-1.2 Легалізація господарської діяльності

Поняття легалізації (легітимізації) господарської діяльності
Державна реєстрація суб’єктів господарювання.
Державна реєстрація припинення суб’єктів господарювання.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності.
Ліцензування і патентування господарської діяльності.   Мета діяльності і зміст уміння Уяснити хто є суб’єктами господарювання відповідно до ГК України, знати процедуру утворення суб’єктів підприємницької діяльності. Зрозуміти що таке легалізація господарської і підприємницької діяльності та її значення. Знати в чому відмінності в процедурі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців; підстави припинення діяльності суб’єкта господарювання та процедуру зняття з реєстрації. Вміти застосовувати одержані знання на практиці використовуючи нормативну базу.   Питання для самоконтролю 1 Що таке легалізація господарської і підприємницької діяльності та її значення? 2 Назвіть складові інституту легалізації господарської і підприємницької діяльності. 3 У чому полягають основи законодавчого регулювання і загальні положення державної реєстрації суб’єктів господарювання? 4 Назвіть відмінності в процедурі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців. 5 Яка процедура реєстрації припинення суб’єктів господарювання? 6 У чому полягає порядок ліцензування господарської діяльності? 7 Порівняйте інститут патентування деяких видів підприємницької діяльності з інститутом ліцензування певних видів господарської діяльності? 8 Що таке дозвільна система і її роль в організації господарської діяльності? 9 Які елементи і принципи дозвільної системи ви знаєте? 10 Дайте поняття реєстру документів дозвільного порядку і поясніть його значення.

Література і нормативні матеріали

1 Конституція України. // ВВР України. – 1996 р. - № 30. – С. 141.

2 Господарське законодавство. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.,

К., 2005 р.

3 Господарське право України:Підручник/

О.П.Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюхта ін..;

За ред.. О.П.Подцерковного. – 2 –ге вид., доп. І перероб. –

Х.: Одісей, 2012. – 640 с.

4 Господарський кодекс України. – К.: Школа, 2003 р.

5 Закон Української РСР від 03.08.1990. „ Про економічну самостійність Української РСР” // ВВР УРСР. – 1990. - № 34. – С.449.

6 Декларація про державний суверенітет України. Прийнята ВР України 16.07.1990 р. // ВВР УРСР. – 1990 р. - № 31. – С.429.

7 Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. // ВВР УРСР. – 1990 р. - №48. – С.631.

8 ЗУ „ Про підприємництво ” від 07.02.1991р. // ВВР. – 1991р. - № 14. – С.168.

9 ЗУ від 4.12.1990 р. «Про державну податкову службу в Україні» ВВР-1991р.-№ 6.

10 ЗУ від 3.12.1990 р. «Про ціни і ціноутворення» ВВРУ-1990 р. - № 52.

11 ЗУ від 22.12.1995 р. «Про поставки продукції для державних потреб» ВВРУ-1996 р.-№ 3.

12 ЗУ від 1.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ВВРУ-2000 р.-№ 36.

13 ЗУ від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» ВВРУ-2001 р.-№12.

14 ЗУ від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» ВВРУ-1993 р.-№ 50.

15 ЗУ від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ВВРУ-1996 р.-№ 51.

 

С-1.2,3 Суб’єкти господарських правовідносин

Правовий статус суб'єктів господарювання: поняття, види.
Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності..
Підприємництво та його роль в господарській діяльності держави, його суть та принципи організації.
Підприємство як основний господарюючий суб’єкт.
Державні та комунальні унітарні підприємства. Казенні підприємства.
Кооператив як підприємство колективної форми власності та інших підприємств.
Суть і співвідношення різних видів господарських товариств.
Правовий статус акціонерного товариства.
Правовий статус товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю.
Правовий статус повного і командитного товариств.
Об’єднання підприємств.
Правовий статус громадянина як суб'єкта господарювання.
Особливості правового статусу некомерційних суб'єктів господарювання.

 

Питання для самоконтролю

1 Дайте визначення поняття «суб’єкта господарювання».

2Як співвідноситься поняття суб’єкта підприємництва, суб’єкта господарювання й учасників відносин у сфері господарювання?

3 Назвіть ознаки і види суб’єктів господарювання.

4 У чому полягає правовий статус громадян – підприємців?

5 Дайте визначення поняття підприємства.

6 Назвіть види підприємств залежно від форм власності.

7 Назвіть особливості господарської діяльності державних і комунальних комерційних підприємств.

8 Охарактеризуйте правовий статус казенних підприємств.

9 Дайте визначення поняття господарського товариства.

10Які відмінності містять установчі документи господарських товариств?

11 Які види господарських товариств ви знаєте?

12Назвіть основні права та обов’язки учасників господарського товариства.

13 Дайте визначення поняття об’єднання підприємств.

14Які види та організаційно правові форми об’єднання підприємств можуть створюватись за законами України?

15 Назвіть підстави ліквідації промислово-фінансових груп.

16Яка залежність може існувати між асоційованими підприємствами?

17В чому полягають особливості правового статусу кредитних спілок?

18В яких організаційно-правових формах можуть утворюватися благодійні організації?

 

Питання для самоконтролю

1 Дайте визначення поняття господарського зобов’язання.

2 Які види господарських зобов’язань ви знаєте?

3Назвіть основні підстави виникнення господарського зобов’язання.

4Назвіть основні елементи виконання господарського зобов’язання.

5Назвіть загальні умови припинення господарського зобов’язань.

6 З яких підстав господарське зобов’язання може бути визнане недійсним та правові наслідки такого визнання?

7 Назвіть особливі ознаки господарського договору.

8 Які функції господарського договору ви знаєте? Їх суть.

9 Яким чином класифікуються господарські договори?

10 В якому порядку укладається господарський договір?

11В якому порядку відбувається зміна і розірвання господарського договору?

 

Питання для самоконтролю

1Назвіть особливі ознаки господарсько-правової відповідальності.

2На яких принципах базується господарсько-правова відповідальність?

3Які підстави та межі господарсько-правової відповідальності?

4 Що таке господарське правопорушення?

5Назвіть особливі ознаки господарсько-правової відповідальності.

6Назвіть склад збитків, що підлягають відшкодуванню у разі порушення господарського зобов’язання.

7Який досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності встановлений законом?

8 Назвіть способи встановлення штрафних санкцій у договорі.

9У чому полягають особливості застосування оперативно-господарських санкцій?

10 Які адміністративно-господарські санкції є заходами майнового характеру?

11 Які адміністративно-господарські санкції належать до заходів організаційно-правового характеру?

12 Дайте визначення поняттю банкрутство.

13 Які види позасудових процедур можуть проводитися з метою запобігання банкрутства?

14 Хто може бути визнаний банкрутом?

15У яких випадках господарський суд припиняє справу про банкрутство?

16У яких випадках господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом?

17 Що таке мирова угода і який порядок її укладання ?

18 Які наслідки визнання боржника банкрутом?

 

Питання для самоконтролю

1Поняття та способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

2 Строки у господарських відносинах.

3Визнання господарських угод недійсними та правові наслідки цього

4 Досудове врегулювання господарського спору.

5 Порядок розгляду спорів господарськими судами.

6 Позовна заява: зміст, порядок пред’явлення.

7 Вирішення спорів господарським судом.

8 Розкрийте поняття господарського спору.

9Який порядок визнання господарських договорів недійсними.

10 Які справи підсудні господарському суду?

11 Які основні завдання господарського суду?

12 Порядок розгляду господарських спорів МКАС.

 

Питання для самоконтролю

1 Розкрийте поняття та юридичні ознаки біржі.

2 Які функції права та обов’язки біржі ви знаєте?

3Що таке біржова угода? Види біржових угод та правила біржової торгівлі.

4 Який правовий статус фондової біржі та як здійснюється захист громадян інвесторів на фондовому ринку?

5 Розкрийте поняття договору оренди назвіть її об’єкти та суб’єкти.

6 Який зміст договору оренди?

7 Який порядок укладання договору оренди та його припинення?

8 В чому полягає правове регулювання лізингових операцій в Україні?

9 Дайте визначення поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

10 Які засоби державне регулювання інвестиційної діяльності ви знаєте?

11 Які правові форми реалізації інвестиційної діяльності?

12В чому полягають особливості правового регулювання інноваційної діяльності?

13 Дайте визначення поняття банківська система України.

14 Які види банків ви знаєте? Охарактеризуйте їх правове становище.

15 Які банківські операції та їх види можете назвати?

16 Дайте визначення поняття кредиту. Охарактеризуйте кредитний договір

17Який порядок та форми розрахунку у господарському обороті?

18В чому суть правового регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання?

19 Охарактеризуйте правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації

20 Охарактеризуйте правові засади аудиторської діяльності

21 В чому полягають особливості правового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності?

 

Питання для самоконтролю

1 В чому полягає сутність зовнішньоекономічної діяльності в Україні?

2 Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють ЗЕД ?

3Назвіть принципи, на яких базується зовнішньоеконо­мічна діяльність в Україні.

4 Хто є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні?

5 Які види зовнішньоекономічної діяльності ви знаєте?

6 За допомогою яких методів держава здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

7 В якому порядку реєструються представництва іноземного суб’єкта господарювання в Україні?

8 Які правові режими встановлюються для іноземних суб’єктів господарювання?

9 Яка компетенція органів місцевого самоврядування у сфері регулювання ЗЕД?

10 У чому полягають особливості правового становища торгово-промислових палат в Україні?

11 Який порядок укладання зовнішньоекономічного договору?

12Яким чином регулюється порядок залучення іноземних інвестицій в Україні? Роль іноземних інвестицій в економіці України.

 

Питання для самоконтролю

1 Дайте визначення комерційної таємниці.

2 Що вважається «неправомірним збиранням комерційної таємниці»?

3 Які види відповідальності передбачені за порушення комерційної таємниці?

 

Зміст семінарських занять

Господарське Законодавство

Модуль 1

 

С-1.1,2 Поняття, методи і система господарського права.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.017 с.)