Тема 4. Ревізія розрахунків розрахункових операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Ревізія розрахунків розрахункових операцій 

1. Загальний термін позовної давності складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.

 

2. Скорочений термін позовної давності складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.

 

3. Списання заборгованості бюджету перед платником податків в обліку відображається проведенням:

а) Д 641 К 717;

б) Д 644 К 641;

в) Д 944 К 641;

г) Д 948 К 641.

 

4. Списання заборгованості платника податків перед бю­джетом в обліку відображається проведенням:

а) Д 641 К 717;

б) Д 644 К 641;

в) Д 944 К 641;

г) Д 948 К 641.

 

5. Списання кредиторської заборгованості з нарахованої заробітної плати в обліку відображається проведенням:

а) Д 661 К 717;

б)Д661 К 644;

в) Д 661 К 948;

г) Д 661 К 944.

 

6. Резерв сумнівних боргів створюється щодо:

а) дебіторської заборгованості;

в) заборгованості по заробітній платі;

г) кредиторської заборгованості.

 

7. Якщо підзвітна особа повертає невикористану суму коштів пізніше граничного терміну, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день граничного терміну, то ця особа:

а) сплачує штраф у розмірі 25% від неповерненої суми;

б) сплачує податок з доходів фізичних осіб з неповерне­ної суми;

в) сплачує штраф у розмірі 25% і податок з доходів фізичних осіб з неповерненої суми;

г) штрафних санкцій немає.

 

8. Якщо підзвітна особа не повертає невикористану суму коштів протягом звітного місяця, на який припадає останній день граничного терміну, то ця особа:

а) сплачує штраф у розмірі 25% від неповерненої суми;

б) сплачує податок з доходів фізичних осіб з неповерненої суми;

в) сплачує штраф у розмірі 25% і податок з доходів фізичних осіб з неповерненої суми;

г) штрафних санкцій немає.

 

9. До основних завдань ревізії розрахункових операцій належить:

а) установити правомірність, достовірність та економічну обґрунтованість операцій з надходження і використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку;

б) оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни по всіх видах розрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства;

в) встановлення наявності фактів порушень чинних нормативно-правових актів щодо правомірності, доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних працівників при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками, покупцями;

г) правильні відповіді б) та в).

 

10. Напрями ревізії розрахункових операцій — це перевірка:

а) розрахунків з підзвітними особами;

б) розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності та послуги;

в) розрахунків з покупцями і замовниками;

г) розрахунків по претензіях, відшкодуванню матеріальних збитків;

д) всі відповіді вірні.

 

11. До основних напрямів контролю розрахунків з покупцями і замовниками належить перевірка:

а) реальності і правильності відображення в обліку заборгованості по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

б) збереженості виписок банку на підприємстві;

в) правильності дотримання встановлених лімітів готівки в касі;

г) всі відповіді вірні.

 

12. Безнадійна дебіторська заборгованість – це:

а) поточна заборгованість, не погашена дебітором протягом року;

б) довгострокова дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення, боржником;

в) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності;

г) сума дебіторської заборгованості, на яку створено резерв сумнівних боргів.

 

13. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – це:

а) сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів;

б) різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та іншою дебіторською заборгованістю;

в) різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та дебіторською заборгованість за виданими авансами;

г) різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та безнадійною дебіторського заборгованістю.

 

14. Позовна давність – це:

а) поточна дебіторська заборгованість, стосовно якої існує непевність у її погашенні боржником.

б) термін, у межах якого особа може звернутися в суд з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

в) припинення позовної давності, при цьому від дня при­пинення обставин, що були підставою для зупинення пе­ребігу позовної давності, перебіг позовної давності продов­жується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

г) заборгованість, обумовлена встановленими формами роз­рахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності.

 

15. Сумнівна заборгованість – це:

а) поточна дебіторська заборгованість, стосовно якої існує непевність у її погашенні боржником.

б) термін, у межах якого особа може звернутися в суд з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

в) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність.

г) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явле­них постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж.

 

16. Спірна заборгованість – це:

а) заборгованість, обумовлена встановленими формами роз­рахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності;

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність;

в) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явле­них постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж;

г) припинення позовної давності, при цьому після пере­ривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до но­вого строку не зараховується.

 

 

17. Безнадійна заборгованість – це:

а) заборгованість, обумовлена встановленими формами роз­рахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності;

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність;

в) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явле­них постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж;

г) припинення позовної давності, при цьому після пере­ривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до но­вого строку не зараховується.

 

18. Поточна заборгованість – це:

а) заборгованість, обумовлена встановленими формами роз­рахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності;

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність;

в) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явле­них постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж;

г) припинення позовної давності, при цьому після пере­ривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до но­вого строку не зараховується.

 

19. Ревізуючи операції розрахунків за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами", необхідно перевірити:

а) правильність бухгалтерської кореспонденції рахунків щодо отримання і використання підзвітних сум;

б) наявності та оформлення договорів про повну матеріальну відповідальність касирів;

в) забезпечення умов збереження касової готівки при доставці грошей з банку, здачі виручки;

г) правильні усі відповіді.

 

20. Списання суми дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів відображають проведенням:

а) Д 361 К 38;

б)Д38 К 361;

в) Д 38 К 948;

г) Д 361 К 944.

 

21. У який термін працівник, що повернувся з відряджен­ня, повинен відзвітуватися:

а) 3 робочі дні;

б) 1 робочий день;

в) 5 робочих днів;

г) до наступної видачі підзвітних сум?

 

22. Одержання по чеку коштів з поточного рахунка підприємства на господарські потреби оформляється прове­денням:

а) Д 372 К 311;

б)Д301 К 372;

в) Д 301 К 311;

г) Д 311 К 301.

 

23. Придбання у фізичної особи СПД канцтоварів через підзвітну особу відображається проведенням:

а) Д 301 К 209;

б) Д 209 К 301;

в) Д 301 К 372;

г) Д 209 К 372.

 

24. Повернення підзвітною особою невикористаних коштів оформляється проведенням:

а) Д 301 К 209;

б) Д 209 К 301;

в) Д 301 К 372;

г) Д 209 К 372.

 

25. Одержання по чеку коштів з поточного рахунка підприємства на відрядження оформляється прове­денням:

а) Д 372 К 311;

б)Д301 К 372;

в) Д 301 К 311;

г) Д 311 К 301.

 

26. При ревізії розрахункових операцій за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" вивчається:

а) своєчасність і повнота оплати за кожним рахунком-фактурою;

б) повнота оприбуткування матеріальних цінностей в розрізі балансових рахунків та їх субрахунків;

в) правильність і своєчасність акцепту платіжних вимог-доручень;

г) своєчасність і правильність оприбуткування, оцінка і відображення в регістрах бухгалтерського обліку невідфактурованих поставок;

д) усі попередні відповіді правильні;

е) не має правильної відповіді.

 

 

27. Списання кредиторської заборгованості оформляється проведенням:

а) Д 631 К 717;

б) Д 644 К 641;

в) Д 944 К 631;

г) Д 948 К 631.

 

28. У який термін повинен відзвітуватися працівник, що потратив гроші на господарські потреби підприємства:

а) 3 робочі дні;

б) 1 робочий день;

в) 5 робочих днів;

г) до наступної видачі підзвітних сум?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)