Тема. Наукові основи організації праці менеждера 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Наукові основи організації праці менеждераПрактичне заняття № 1

Тема. Наукові основи організації праці менеждера

Література

1. О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук, Організація праці менеджера. Навч.посібник, КОНДОР, 2009, с. 30 – 71.

2. Ф.І.Хміль, Управління персоналом. Підручник – К.: Академвидав, 2006, с. 10 – 20. (Еволюція концепції і теорії управління персоналом)

3. Г.Л.Чайка. Організація праці менеджера: Навч. посіб.-Знання , 2007,с.17-33

 

Питания до обговорення

1. Поясніть, чім відрізняється управлінська праця від управлінської діяльності ?. Чому управлінську працю визначають як суму управлінських складових?. Назвіть види управлінської діяльності.

2 Перерахуйте об’єктивні основи виникнення, розкрийте сутність, назвіть предмет, об’єкт та засоби організації праці менеджера.

3. Поясніть як відбувалася еволюція організацій управлінської праці, розкрийте сутність, визначте цілі та назвіть умови удосконалення управлінської праці на сучасному етапі.

4. Назвіть завдання, ролі менеджера в управлінні та види робіт, які він виконує.

5. Як співвідносяться між собою евристична, адміністративна та операторська функції менеджера ? Розкрийте їх зміст.

6. Зробить висновок про особливості керівництва спільною діяльністю. Розкажіть про особливості різних форм керівництва.

7. Розкрийте сутність, значення та визначте завдання наукової організації праці на сучасному етапі.

8. Поясніть, навіщо як і ким розробляються та впроваджуються в життя плани з наукової організації праці.

9. Як впливають фізичні та нервово-психічні навантаження на роботу менеджерів? Назвіть відомі вам види важкості праці. Розкажіть про результати відомих вам психофізіологічних досліджень, які стосуються управлінської праці.

10. Розкрийте на конкретних прикладах зміст основних принципів наукової організації праці: масовості, плановості, комплексності, загального охоплення, науковості, нормативності, ефективності, конкретності, зацікавленості.

11. На прикладі організації, в якій ви проходили виробничу практику, поясніть як На вашу думку, фактично здійснюється і як повинна здійснюватися наукова організація праці за наступними напрямками: раціональний розподіл обов’язків, організаційне закріплення процесів поділу (функціональний, технологічний, кваліфікаційний поділ праці) та кооперації, розстановка кадрів по ланках системи управління, нормування управлінської праці та оптимальне використання робочого часу, раціональна організація робочого місця й створення оптимальних умов праці та відпочинку, використання раціональних методів і засобів виконання управлінських робіт, забезпечення необхідної кваліфікації працівників, регламентування діяльності та стосунків, матеріальне і моральне стимулювання управлінської праці.

Форма роботи: робота студентів в мікрогрупах по 4 особи.

Кожен студент отримує 5 запитань на які він повинен дати відповідь. Серед цих 5-ти запитань обов’язково мають бути запитання № 9, 10, 11. Ще 2 запитання викладач визначає самостійно від № 1 по № 8, але так щоб вони не повторювались у інших членів мікрогрупи.

 

Показники оцінювання: максимальна кількість балів за кожне виконане більше, ніж на 60% правильно, завдання, і за кожну, не менше ніж на 60% правильну відповідь на запитання – 1 бал.

Максимальна кількість балів за всю роботу студента на даному занятті «Участь в обговоренні окремих теоретичних положень дисципліни» - 5 балів.

Практичне заняття № 2

Тема. Функції менеджера

Література

1. О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук, Організація праці менеджера. Навч.посібник, КОНДОР, 2009, с. 37 – 61.

2. Ф.І.Хміль, Управління персоналом. Підручник – К.: Академвидав, 2006, с. 21 – 23. ( Еволюція концепції і теорії управління персоналом)

3. Г.Л.Чайка. Організація праці менеджера: Навч. посіб.-Знання , 2007,с.66-72

 

1. Розкрийте поняття «Функції менеджера».

2. Назвіть підходи щодо класифікації функції менеджера.

3. Перерахуйте ряд функції, які здійснює менеджер за змістом управлінської діяльності.

4. На які групи можна поділити функції менеджера за направленістю управлінської діяльності?

5. Перерахуйте та охарактеризуйте перелік функції які виконує менеджер що пропонують науковці Балабанова Л.В. та Сардак О.В.

6. Назвіть та дайте коротку характеристику функції менеджера залежно від того, де ( на якому рівні управління, в якій ланці) вони реалізуються.

7. Як співвідносяться між собою евристична, адміністративна та операторська функції менеджера ? Розкрийте їх зміст.

8. Поясніть в чому полягає внутрішній та зовнішній аспекти роботи менеджера.

9. За якими ознаками класифікуються усі роботи, що виконує менеджер? Перерахуйте їх та дайте їм характеристику.

Назвіть групи ( категорії) важкості робіт та дайте їм характеристику.

Перерахуйте та назвіть групи факторів та дайте їм характеристику що впливають на роботу менеджера.

Назвіть організаційні принципи організації робочого дня менеджера ( у часовому аспекті) які допоможуть тривалий час зберігати працездатність запропонованих Л.Зайвартом.

 

 

Практичне заняття № 3

Тема. Методи керівництва персоналом

 

Література

1.М.Д.Виноградський, С.В.Беляєва, А.М.Виноградська, Управління персоналом: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006,с.27-33 (основний)

2. Ф.І.Хміль, Управління персоналом. Підручник – К.: Академвидав, 2006, с. 395 – 398. ( Еволюція концепції і теорії управління персоналом) .

3. О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук, Організація праці менеджера. Навч.посібник, КОНДОР, 2009, с. 130 – 149.

4. Г.Л.Чайка. Організація праці менеджера: Навч. посіб.-Знання , 2007,с.42-50

5.Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – Глава 10.

Яки методи використовуються для вивчення стану менеджменту персоналу організації та розкрийте їх зміст?

2.Назвіть відзнаки управління персоналом, управління кадрами, управління трудовими ресурсами і управління людськими ресурсами.

Перерахуйте та дайте характеристику адміністративним методам управління персоналом .

Назвіть та охарактеризуйте економічні методи управління персоналом.

Обґрунтуйте необхідність соціально-психологічних методів управління та розкрийте їх призначення.

6. Назвіть головну ціль та під цілі функціонування системи управління персоналом.

7. В чому полягає ефективність комплексного застосування методів управління персоналом ?

8. Назвіть засоби впливу на людей в організації.

9. Як впливає на людей культура організації?

10. Назвіть фактори ринкових взаємовідносин організації .

 

Форма роботи: робота студентів в мікрогрупах по 4 особи.

Кожен студент отримує 5 запитань на які він повинен дати відповідь. Серед цих 5-ти запитань обов’язково мають бути запитання № 1, 3, 4,5. Ще одне запитання викладач визначає самостійно , але так щоб вони не повторювались у інших членів мікрогрупи.

 

Показники оцінювання: максимальна кількість балів за кожне виконане більше, ніж на 60% правильно, завдання, і за кожну, не менше ніж на 60% правильну відповідь на запитання – 1 бал.

 

Максимальна кількість балів за всю роботу студента на даному занятті «Участь в обговоренні окремих теоретичних положень дисципліни» - 5 балів.

 

Практичне заняття № 4

Тема. Планування особистої роботи менеджера

 

Література

1.М.Д.Виноградський, С.В.Беляєва, А.М.Виноградська, Управління персоналом: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006, с.266-276 (основний)

2. Ф.І.Хміль, Управління персоналом. Підручник – К.: Академвидав, 2006, с. 155 – 186. ( Еволюція концепції і теорії управління персоналом) .

3. О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук, Організація праці менеджера. Навч.посібник, КОНДОР, 2009, с. 130 – 179.

4. Г.Л.Чайка. Організація праці менеджера: Навч. посіб.-Знання , 2007, с.159-167.

5.Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – Глава 10.

1. Ознайомитися з порядком планування особистої праці менеджера; навчитися планувати і організовувати особисту роботу.

2.Яких вимог необхідно дотримуватись менеджеру при визначенні цілей власної управлінської діяльності.

3. Назвіть та охарактеризуйте етапи процесу розробки плану особистої праці менеджера.

4. Скільки видів планів застосовується менеджером у практиці планування власного часу.

5. Перерахуйте та розкрийте зміст методів планування особистої роботи менеджера.

6. Поясніть в чому заключається сутність особистого планування менеджером власної управлінської праці.

7. Чому рекомендується при плануванні часу доцільно використовувати метод «виявлення ключових сфер» і що до них відноситься.

8. Розкрийте сутність використання принципу Паретто при плануванні роботи менеджера та що він передбачає.

8. Назвіть та розкрийте зміст засобів планування особистої роботи менеджера.

Структура щоденника часу

Розділ 1. Календарний

Номер п/п аркуша Назва плану
1 – 5 6 – 8 9 – 19 20 – 22 23 – 33   Місячний план на січень. План на 1-шу декаду січня Щоденний план (1 аркуш на день) ! План на другу декаду січня Щоденні плани  
34 – 36 37 - 47 План на третю декаду січня Щоденні плани
47 – 51 ……. Місячний план на лютий ……. І т.д.

 

Розділ 4. Різне

Тут є відділення для візитних карток, кредитних та чекових карток, службового пропуску, фотографій, грошей і т.інше

 

 

Практичне заняття № 5

Література

1.М.Д.Виноградський, С.В.Беляєва, А.М.Виноградська, Управління персоналом: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006, с.50-62 (основний)

2. Ф.І.Хміль, Управління персоналом. Підручник – К.: Академвидав, 2006, с. 98 – 120. ( Еволюція концепції і теорії управління персоналом) .

3. О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук, Організація праці менеджера. Навч.посібник, КОНДОР, 2009, с. 180 – 193.

4. Г.Л.Чайка. Організація праці менеджера: Навч. посіб.-Знання , 2007, с.225-239, 278-290.

5.Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – Глава 10.

 

1. Дайте характеристику поняттям «робочий час», « робочий час управлінського працівника». Яким може бути робочий час управлінця?

2. Назвіть та охарактеризуйте складові основного робочого часу.

3. Поясніть що розуміється під поняттями «Допоміжний час»; «Оперативний час».

4. Що означає час обслуговування робочого місця управлінського працівника? Які можуть бути регламентовані перерви. Назвіть причини нерегламентованих перерв.

5. Із чого складається баланс робочого часу?

6.Які методи дослідження використовуються для підвищення ефективності використання робочого часу? Розкрийте їх зміст.

7. В чому полягає сутність нормування управлінської праці?

Практичне заняття № 6

 

Практичне заняття № 7

Практичне заняття № 8

 

Практичне заняття № 1

Тема. Наукові основи організації праці менеждера

Література

1. О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук, Організація праці менеджера. Навч.посібник, КОНДОР, 2009, с. 30 – 71.

2. Ф.І.Хміль, Управління персоналом. Підручник – К.: Академвидав, 2006, с. 10 – 20. (Еволюція концепції і теорії управління персоналом)

3. Г.Л.Чайка. Організація праці менеджера: Навч. посіб.-Знання , 2007,с.17-33

 

Питания до обговорення

1. Поясніть, чім відрізняється управлінська праця від управлінської діяльності ?. Чому управлінську працю визначають як суму управлінських складових?. Назвіть види управлінської діяльності.

2 Перерахуйте об’єктивні основи виникнення, розкрийте сутність, назвіть предмет, об’єкт та засоби організації праці менеджера.

3. Поясніть як відбувалася еволюція організацій управлінської праці, розкрийте сутність, визначте цілі та назвіть умови удосконалення управлінської праці на сучасному етапі.

4. Назвіть завдання, ролі менеджера в управлінні та види робіт, які він виконує.

5. Як співвідносяться між собою евристична, адміністративна та операторська функції менеджера ? Розкрийте їх зміст.

6. Зробить висновок про особливості керівництва спільною діяльністю. Розкажіть про особливості різних форм керівництва.

7. Розкрийте сутність, значення та визначте завдання наукової організації праці на сучасному етапі.

8. Поясніть, навіщо як і ким розробляються та впроваджуються в життя плани з наукової організації праці.

9. Як впливають фізичні та нервово-психічні навантаження на роботу менеджерів? Назвіть відомі вам види важкості праці. Розкажіть про результати відомих вам психофізіологічних досліджень, які стосуються управлінської праці.

10. Розкрийте на конкретних прикладах зміст основних принципів наукової організації праці: масовості, плановості, комплексності, загального охоплення, науковості, нормативності, ефективності, конкретності, зацікавленості.

11. На прикладі організації, в якій ви проходили виробничу практику, поясніть як На вашу думку, фактично здійснюється і як повинна здійснюватися наукова організація праці за наступними напрямками: раціональний розподіл обов’язків, організаційне закріплення процесів поділу (функціональний, технологічний, кваліфікаційний поділ праці) та кооперації, розстановка кадрів по ланках системи управління, нормування управлінської праці та оптимальне використання робочого часу, раціональна організація робочого місця й створення оптимальних умов праці та відпочинку, використання раціональних методів і засобів виконання управлінських робіт, забезпечення необхідної кваліфікації працівників, регламентування діяльності та стосунків, матеріальне і моральне стимулювання управлінської праці.

Форма роботи: робота студентів в мікрогрупах по 4 особи.

Кожен студент отримує 5 запитань на які він повинен дати відповідь. Серед цих 5-ти запитань обов’язково мають бути запитання № 9, 10, 11. Ще 2 запитання викладач визначає самостійно від № 1 по № 8, але так щоб вони не повторювались у інших членів мікрогрупи.

 

Показники оцінювання: максимальна кількість балів за кожне виконане більше, ніж на 60% правильно, завдання, і за кожну, не менше ніж на 60% правильну відповідь на запитання – 1 бал.

Максимальна кількість балів за всю роботу студента на даному занятті «Участь в обговоренні окремих теоретичних положень дисципліни» - 5 балів.

Практичне заняття № 2

Тема. Функції менеджера

Література

1. О.В.Доброзорова, І.В.Осадчук, Організація праці менеджера. Навч.посібник, КОНДОР, 2009, с. 37 – 61.

2. Ф.І.Хміль, Управління персоналом. Підручник – К.: Академвидав, 2006, с. 21 – 23. ( Еволюція концепції і теорії управління персоналом)

3. Г.Л.Чайка. Організація праці менеджера: Навч. посіб.-Знання , 2007,с.66-72

 

1. Розкрийте поняття «Функції менеджера».

2. Назвіть підходи щодо класифікації функції менеджера.

3. Перерахуйте ряд функції, які здійснює менеджер за змістом управлінської діяльності.

4. На які групи можна поділити функції менеджера за направленістю управлінської діяльності?

5. Перерахуйте та охарактеризуйте перелік функції які виконує менеджер що пропонують науковці Балабанова Л.В. та Сардак О.В.

6. Назвіть та дайте коротку характеристику функції менеджера залежно від того, де ( на якому рівні управління, в якій ланці) вони реалізуються.

7. Як співвідносяться між собою евристична, адміністративна та операторська функції менеджера ? Розкрийте їх зміст.

8. Поясніть в чому полягає внутрішній та зовнішній аспекти роботи менеджера.

9. За якими ознаками класифікуються усі роботи, що виконує менеджер? Перерахуйте їх та дайте їм характеристику.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.63.130 (0.004 с.)