Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою.Підготовка фахівців з спеціалісті "Фінанси" здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.'

Бакалавр підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

- фінансове посередництво;

- страхування;

- допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

- консультації з питань комерційної діяльності та управління;

- державне управління;

- допоміжна діяльність у сфері державного управління;

- управління та нагляд у сфері оподаткування;

- управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів;

- управління на рівні сіл та селищ;

- діяльність у сфері соціального страхування;

- повна загальна середня освіта;

- професійно-технічна освіта;

- організації у сфері економіки;

- фінансових службах підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець здатний виконувати зазначену нижче професійну роботу:

- Молодші фахівці в галузі освіти

- Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій

- Страхові агенти

- Оцінювачі, таксатори та аукціоністи

- Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

- Бухгалтери та касири-експерти

- Рахівники

- Технічні працівники в галузі управління

- Інспектори митної служби

- Інспектори податкової служби

- Інші державні інспектори

та може займати первинні посади:

- викладач-стажист, методист;

- брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, маклер біржовий;

- агент страховий;

- оцінювач (експертна оцінка майна), ліквідатор розпорядник майна підприємств-боржників;

- інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор кредитний, інспектор обмінного пункту;

- бухгалтер,касир-експерт;

- рахівник;

- інспектор-ревізор, інспектор, ревізор, молодший державний інспектор, інспектор з інвентаризації, фахівець;

- інспектор митний;

- головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, старший державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий;

- інспектор державний, інспектор цін, інспектор з експорту.

Відбір абітурієнтів спеціальності 6.050100 "Фінанси" здійснюється на основі таких вимог:

Абітурієнт має поєднувати глибоку загальноосвітню і практичну підготовку, досконало володіти матеріалом відповідно до шкільної програми з математики, географії, української мови і літератури, однією з іноземних мов, інших предметів; постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд, підвищувати рівень своєї культури, вміти на практиці використовувати принципи наукової організації навчання і праці.

До вступника з точки зору його психологічних особистісних якостей і властивостей пред'являються такі вимоги: висока працездатність, активність до сприйняття інформації, висока ступінь концентрації уваги, здатність до алгоритмізації дії, аналітичність мислення, дослідницька здібність, здатність до ризику, комунікабельність і партнерство тощо. До психологічних властивостей та якостей особи, що є протипоказаними для професійної діяльності в сфері фінансів, належать: нечесність, відсутність уваги до інтересів людей, невміння і небажання працювати, слабка концентрація фізичних і розумових сил та уваги, значні труднощі у сприйнятті інформації.

Абітурієнт спеціальності "Фінанси" повинен засвоїти на рівні, що встановлюється шкільною програмою, сукупність наступних видів знань, умінь і навичок:

- володіти теоретичними знаннями і практичними навичками, які дозволятимуть засвоїти зміст навчання у вищому навчальному закладі;

- вміти самостійно підвищувати свій загальноосвітній і спеціальний рівень знань;

- застосовувати одержані знання при вирішенні науково-практичних, інформаційно-пошукових та інших завдань;

- знати теоретичні основи економічних процесів і явищ, суть економічної політики незалежної української держави;

- знати основи математики; володіти математичними поняттями і фактами; володіти основними математичними вміннями і навичками, основами механізованої комп'ютерної обробки інформації;

- знати і використовувати основні поняття української мови, правильно проводити їх правопис; знати основні твори української літератури;

- вміти на основі аналізу конкретних ситуацій робити висновки і приймати відповідні рішення, мати здібності до виконання на високому рівні своїх обов'язків;

- правильно оцінювати сучасні процеси в економіці і політиці України, тенденції розвитку світової економіки;

- володіти письмово і усно як мінімум, однією з іноземних мов, які використовуються у міжнародному спілкуванні;

- мати загальну високу культуру, а також потреби в постійній самоосвіті і професійному удосконаленні;

- володіти сучасною технікою комп'ютерного програмування;

- комп'ютерною методикою обробки даних;

- володіти сучасними методами інформаційного пошуку для забезпечення можливості постійного оновлення знань.

Абітурієнт повинен мати високий рівень загальноосвітньої підготовки, бути підготовленим до активної навчальної і громадської діяльності, володіти широкою ерудицією та культурою, що забезпечувало б розвиток його особистості та сприяло прогресу України.

Вступник повинен вміти орієнтуватись у світі культури, творчо працювати над удосконаленням своїх культурно-освітніх знань, обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію, аналізувати економічні проблеми, жити в умовах світоглядного і політичного плюралізму.

Абітурієнт повинен вміти працювати в колективі, діяти з врахуванням вимог етики і права.

Відповідно до вимог ринкової економіки вступник спеціальності "Фінанси" має добре володіти теоретичними знаннями, чітко бачити проблеми, бути переконаним патріотом незалежної України.

Здібності і підготовленість абітурієнтів повинні відображати світоглядні, гуманітарні, культурні, особистісні вимоги, які пред'являються до виховання майбутнього бакалавра та формування у нього професійних і спеціальних здібностей.

Згідно з стандартами ВНЗ спеціаліст з спеціальності "Фінанси" підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

- фінансове посередництво;

- страхування;

- допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

- консультації з питань комерційної діяльності та управління;

- державне управління;

- управління на рівні державних автономій;

- управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування;

- допоміжна діяльність у сфері державного управління;

- управління та нагляд у сфері оподаткування;

- управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів;

- управління на рівні сіл та селищ;

- діяльність у сфері соціального страхування;

- повна загальна середня освіта;

- професійно-технічна освіта;

- вища освіта;

- організації у сфері економіки;

- фінансових службах підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання

Фахівець підготовлений здатний виконувати зазначену нижче професійну роботу:

1. Керівники підприємств, установ і організацій;

2. Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;

3. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;

4. Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності;

5. Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та

адміністративних підрозділів;

6. Керівники інших функціональних підрозділів;

7. Керівники малих підприємств без апарату управління;

8. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

9. Викладачі середніх навчальних закладів;

10. Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку;

11. Професіонали з економіки.

та може займати такі первинні посади:

- Головний державний інспектор, головний державний податковий ревізор-інспектор, головний консультант, начальник відділу (у складі управління), начальник відділу (центральні органи державної влади), начальник відділу управління, начальник головного управління, начальник державної інспекції, начальник митного поста, начальник підвідділу, начальник управління;

- Завідувач відділу (місцеві органи державної влади), головний фахівець, начальник служби, начальник управління;

- Голова комісії, голова державної комісії (бюро), головний експерт, головний інспектор, головний радник, завідувач відділу, завідувач групи, завідувач консультації, начальник відділу, начальник інспекції;

- Директор з економіки, головний економіст, головний касир, головний бухгалтер; головний ревізор, завідувач каси, завідувач цехової бухгалтерії,

- начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник планово-економічного бюро цеху, начальник планово-економічного відділу, начальник централізованої бухгалтерії;

- Керівник групи обліку;

- Начальник проектно-кошторисного бюро (групи);

- Завідувач господарства, начальник господарського відділу;

- Директор малого підприємства;

- Асистент, викладач вищого навчального закладу;

- Вчитель середнього навчально-виховного закладу, вчитель професійного навчально-виховного закладу;

- Аудитор, бухгалтер-експорт, бухгалтер-ревізор;

- Науковий співробітник (економіка);

- Економіст з планування, оглядач з економічних питань, консультант з економічних питань.економічний радник, економіст з фінансової роботи економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;

- економіст, економіст з договірних та претензійних робіт.

 

Державна атестація випускників вищого навчального закладу проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінки якості вирішення випускниками задач діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Державна екзаменаційна комісія вищого навчального закладу перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього і кваліфікаційного рівня за результатами державного іспиту та захисту випускної дипломної роботи, видає диплом спеціаліста державного зразку.

Магістр з спеціальності "Фінанси" підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

- фінансове посередництво;

- страхування;

- допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

- консультації з питань комерційної діяльності та управління;

- державне управління;

- управління на державному рівні;

- управління на рівні державних автономій;

- управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування;

- допоміжна діяльність у сфері державного управління;

- управління та нагляд у сфері оподаткування;

- управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів;

- діяльність у сфері соціального страхування;

- професійно-технічна освіта;

- вища освіта;

- організації у сфері економіки;

- фінансових службах підприємств, організацій і установ.

Фахівець здатний виконувати зазначену нижче професійну роботу:

1. Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи

громадських і самоврядних організацій;

2. Керівники підприємств, установ і організацій;

3. Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;

4. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;

5. Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності;

6. Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та

адміністративних підрозділів;

7. Керівники інших функціональних підрозділів;

8. Керівники малих підприємств без апарату управління;

9. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

10. Викладачі середніх навчальних закладів;

11. Професіонали в галузі та бухгалтерського обліку;

12.Професіонали з економіки;

та може займати такі первинні посади:

- Головний державний інспектор, головний державний податковий ревізор-інспектор, головний консультант, начальник управління, начальник відділу (центральні органи державної влади), начальник відділу управління, начальник головного управління, начальник державної інспекції, начальник митного поста.

- Завідувач відділу (місцеві органи державної влади), головний фахівець, начальник служби, начальник управління;

- Голова комісії, голова державної комісії (бюро), головний експерт, головний інспектор, головний радник, завідувач відділу, завідувач групи, завідувач консультації, начальник відділу, начальник інспекції;

- Директор з економіки, головний економіст, головний касир, головнийбухгалтер, головний ревізор, завідувач каси, завідувач цехової бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник планово-економічного бюро цеху, начальник планово-економічного відділу, начальник централізованої бухгалтерії;

- Керівник групи обліку;

- Начальник проектно-кошторисного бюро (групи);

- Завідувач господарства, начальник господарського відділу;

- Директор малого підприємства;

- Асистент, викладач вищого навчального закладу;

- Вчитель середнього навчально-виховного закладу, професійного навчально-виховного закладу;

- Методист з економічної освіти;

- Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік);

- Аудитор, бухгалтер-експорт, бухгалтер-ревізор;

- Науковий співробітник (економіка);

- Економіст з планування, оглядач з економічних питань, консультант з економічних питань, економічний радник, економіст з фінансової роботи, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст, економіст з договірних та претензійних робіт.

Державна атестація випускників вищого навчального закладу проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінки якості вирішення випускниками задач діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Державна екзаменаційна комісія вищого навчального закладу перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього і кваліфікаційного рівня за результатами державного іспиту та захисту випускної магістерської роботи видає диплом спеціалісту державного зразку.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 381; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.046 с.)