Кредитно-модульна система навчання в ДонНУЕТ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кредитно-модульна система навчання в ДонНУЕТУ 2005/2006 навчальний році у студентів І курсу, що навчалися за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП). Які ж результати заліково-екзаменаційної сесії на І курсі у порівнянні з 2004-2005 навчального року, коли студенти навчалися за традиційною національною шкалою? Вони свідчать про те, що показники абсолютної успішності та якості підвищились відповідно на 15 % і 10 %. Кількісні показники стали також вищі. Але це ще не все. Розроблена анкета оцінки модулів (навчальних дисциплін) для визначення результатів впровадження КМСОНП і отримання зворотного зв'язку від студентів щодо якості навчального процесу, організованого за кредитно-модульною системою. Наказом ректора у травні 2006 року проведено анкетування студентів І курсу усіх спеціальностей. Анкета включала сім розділів з питаннями про якість організації модулю, якість проведення лекцій та практичних занять, контрольних завдань, рівень підготовки викладача та думку студента про те, що можна поліпшити в навчальному модулі. Оцінювання проводилось за 12-бальною шкалою. Переважна більшість студентів відмітили високу організацію модулів (95 %) у всіх викладачів. Оцінка збалансованості лекцій та практичних занять теж була досить високою (середній бал 10,35). Таким чином, результати проведеного опитування свідчать про позитивність проведеного педагогічного експерименту щодо впровадження КМСОНП в університеті.

У зв'язку з цим, наказом ректора ДонНУЕТ з 1 вересня 2006/2007 навчального року поширене впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на студентів І, ІІ і V курсів денної форми навчання та І курсу заочної форми навчання усіх спеціальностей. Проведено коригування робочих навчальних планів, встановлена трудомісткість навчальної роботи студента у продовж кожного семестру згідно ЕСТS, впроваджені індивідуальні плани студентів, система оцінювання знань, заліково-екзаменаційні документи, що враховують вимоги КМСОНП і національну шкалу оцінок.

Згідно "Положення про тьюторство (кураторство)" та з метою надання кваліфікованої консультації щодо формування і виконання індивідуальних планів студентів в КМСОНП, ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами, погодження індивідуальних планів студентів з директором інституту (деканом факультету) і контролю за його реалізацією, наказом ректора затверджено склад тьюторів (кураторів) за академічними групами І, ІІ і V курсів денної форми навчання усіх спеціальностей.

На кафедрах і в директоратах інститутів (деканатах факультетів) проведена організаційно-орієнтована робота з методичного, інформаційного і послідовного систематичного опанування етапами поточного, рубіжного і підсумкового модульного контролю.

Проводилися зустрічі зі студентами, роз'яснювальна робота з викладачами та робочими групами супроводження КМСОНП, тьюторами (кураторами).

Для студентів І курсу заочної форми навчання усіх спеціальностей університету активно впроваджена дистанційна форма навчання.

 

Розрізняють наступні форми учбово-наукових робіт студентів:

1. Учбово-наукові (учбово-дослідницькі) роботи, які виконують студенти під час навчання у відповідності до навчального плану.

1.1) реферати;

1.2) звіти з проходження практики;

1.3) роботи кваліфікаційного характеру:

- курсові роботи;

- дипломні роботи (за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»).

2. Наукові роботи.

2.1) есе – вільне викладення поглядів автора щодо певних питань, проблем, явищ;

2.2) публікації – для оприлюднення, ознайомлення науковців із основними результатами дослідження, а також встановлення пріоритетів автору у відповідній галузі досліджень:

- тези;

- статті.

Реферат коротке викладення змісту одного або декількох документів за означеною темою. Обсяг реферату 10-15 сторінок.

Реферати поділяють на інформативні та розширені (зведені, оглядові).

Інформативний реферат найбільш повно та в стислій формі розкриває зміст документа, містить фактичні та теоретичні відомості. В ньому вказується предмет та об’єкт дослідження, мета роботи; наводяться основні результати; викладено дані про методи та умови дослідження; вказані пропозиції автора відносно використання результатів, нова інформація про явища і таке інше.

Розширений (зведений, оглядовий) реферат містить дані, що містяться в певної кількості документів по заданій темі, що викладено у вигляді взаємопов’язаного тексту.

Розширений реферат зазвичай має таку структуру:

- вступ – обґрунтування актуальності теми, її особливості, значущість теми для розвитку конкретної науки або в практичній діяльності;

- розділи (не більше 3-4) – викладення результатів основних теоретичних, експериментальних досліджень різних вчених за темою. Визначається сутність проблеми, основних причини, що обумовили її розвиток, а також недостатньо досліджені аспекти проблеми. Проводиться поглиблений аналіз сучасного стану явища, тлумачення основних поглядів та позицій науковців та практиків по рішенню проблеми. Виявляються нові гіпотези, наводиться аналіз із практики. Викладається власна думка за проблемою;

- висновки – умозаключення, думки, оцінки та пропозиції дослідника;

- перелік літератури – список нормативно-правових та літературних джерел, які були використані автором в ході дослідження, та на які є посилання в рефераті.

Викладення матеріалу в рефераті повинно бути стислим, конкретним, чітким, взаємопов’язаним.

Звіт з проходження практики складається за результатами проходження практики та містить викладення результатів за результатами дослідження та опрацювання конкретних ділянок робот, виконання певних завдань, в результаті яких були отримані нові практичні навички, знання, які можуть бути в подальшому застосовані практично.

Зазвичай звіт з проходження практики складається з 30-40 сторінок та включає в себе розділи, що передбачено програмою практики за видами робіт.

Курсова робота – самостійне учбово-наукове дослідження студента, яке виконується по окремій дисципліні та визначається її розділами у відповідності до учбового плану ВНЗ. Вона виконується з метою закріплення, поглиблення та узагальнення отриманих знань за дисципліною та застосування їх на практиці для вирішення конкретних проблем в даній галузі.

Обсяг курсової роботи – 35-40 сторінок.

Захист роботи проводиться у відповідності до встановленого графіку в присутності комісії у складі 2-3-х членів кафедри.

Термін збереження таких робіт – 5 років.

Дипломна робота – це кваліфікаційне учбово-наукове дослідження, яке виконується на завершальному етапі освіти в ВНЗ. При тому, дипломна робота завершує освіту за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Основна мета такої роботи – показати не лише рівень професіональних знань, але й рівень наукової кваліфікації, вміння самостійно проводити науковий пошук та рішати наукові завдання.

Дипломна робота має комплексний характер та пов’язана із використанням набутих знань, навичок, вмінь за спеціальними дисциплінами для вирішення конкретних виробничих, наукових та інших завдань. В більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента.

Тематика курсових та дипломних робіт розробляється кафедрами ВНЗ щорічно або коректується та затверджується на засіданні кафедри.

Щорічно розробляються та затверджується на засіданні кафедри плани-графіки виконання та захисту таких робіт. Контроль за виконанням робіт полягає на наукових керівників та завідуючих кафедр. Керівництво курсовими та дипломними роботами здійснюється кваліфікованими викладачами кафедри. Для успішного їх виконання розробляються та затверджуються методичні вказівки.

Структура курсової, дипломної роботи наступна:

- титульний аркуш – за встановленим зразком зі вказанням виду роботи, дисципліни (якщо це курсова робота), теми, виконавця та керівника;

- зміст – структура робота зі вказанням сторінок, з яких починаються розділи;

- вступ – обґрунтування актуальності теми роботи, коротка історія проблеми, характеристика об’єкта та предмета дослідження, мети роботи, вказання методів дослідження, визначення інформаційних джерел, структури роботи (кількість розділів, таблиць, рисунків, графіків);

- 1 розділ – теоретичний;

- 2 розділ – аналітичний;

- 3 розділ – рекомендації на підставі проведених раніше досліджень;

- висновки – коротке викладення та узагальнення результатів дослідження, шляхів вирішення означених проблем;

- перелік літератури – список нормативно-правових та літературних джерел, які були використані автором в ході дослідження, та на які є посилання;

- додатки – графічний матеріал, форми звітності, первісні дані, які ілюструють роботу, або є першоджерелами для проведення аналітичного дослідження.

Обсяг дипломної роботи за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» – 80-90 сторінок, за ОКР «Магістр» – 100-120 сторінок.

Захист дипломної роботи проводиться у відповідності до встановленого графіку на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії, вона може проводитися як в ВНЗ, так і на підприємствах, організаціях, якщо тема має для них прикладний інтерес.

Термін збереження таких робіт – 70 років.

Есе - вільне викладення поглядів автора щодо певних питань, проблем, явищ з посиланням на первісні джерела. Обсяг такої роботи 2-5 сторінки.

Тези кратко, точно та послідовно сформовані основні ідеї, думки, положення наукової роботи дослідника.

Тези доповіді - це опубліковані до початку наукової конференції матеріали попереднього характеру, який містить викладення основних положень наукової доповіді. Обсяг тез – 2-3 сторінки машинописного тексту.

Наукова стаття – це наукова робота, яка публікується в конкретних журналах (періодичних виданнях) або в наукових збірках. Стаття містить викладення проміжних або кінцевих результатів дослідження, освітлює конкретне та окреме питання, фіксує науковий пріоритет автора, робить результати доступними спеціалістам. Оптимальний обсяг статті – 6-12 аркушів машинописного тексту.

Стаття має чітку структуру:

- анотація – стислий виклад результатів дослідження (3-4 рядки) українською, російською та англійськими мовами;

- вступ - огляд сучасного стану проблеми, означення актуальності теми;

- викладення матеріалу – безпосереднє викладення результатів дослідження автора, його умозаключення з посиланням на матеріали, які було використано в ході дослідження;

- висновки – викладення наукових результат автора за результатами дослідження, які містять узагальненні та систематизовані висновки та пропозиції;

- подальші перспективи та напрями дослідження – автор повинен визначити напрями, в яких він буде вести подальші наукові розробки на підставі отриманих результатів статті;

- перелік літератури – список нормативно-правових та літературних джерел, які були використані автором в ході дослідження, та на які є посилання по ходу статті.

На статтю обов’язково надається рецензія доктора наук, яка засвідчує актуальність та важливість проведеного дослідження та його результатів.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 334; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.02 с.)